IBALGIN PLUS tbl flm 15x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
>ak vám závažne zlyháva srdce
 • ak krvácate v mozgovo-cievnej oblasti alebo máte iné aktívne krvácanie
 • ak máte neobjasnenú poruchu krvotvorby
 • ak ste závažne dehydratovaný (spôsobené vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín)
 • ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva

 • Upozornenia a opatrenia
  Pred užitím Ibalginu Plus sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom:

  • ak sa Ibalgin Plus užíva na iné typy bolesti ako bolesť zubov a hlavy, účinok Ibalginu Plus môže byť rôzny podľa typu bolesti (napr. prínos nebol vyhodnotený pri bolesti chrbta alebo bolesti krku).
  • ak máte alebo ste v minulosti mali astmu alebo alergické ochorenie, pretože môže dôjsť k dýchavičnosti.
  • ak máte sennú nádchu, nosové polypy alebo chronické obštrukčné dýchacie ochorenie, pretože existuje zvýšené riziko alergických reakcií. Alergické reakcie sa môžu prejaviť ako astmatické záchvaty (tzv. analgetická astma), Quinckeho edém alebo žihľavka.
  • ak máte ochorenie pečene.
  • ak máte zníženú funkciu obličiek.
  • ak užívate lieky, ktoré sa navzájom ovplyvňujú s Ibalginom Plus, ako sú kortikosteroidy, lieky na riedenie krvi (napr. warfarín), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky používané na liečbu depresie) alebo lieky proti zhlukovaniu krvných doštičiek (napr. kyselina acetylsalicylová (pozri časť "Iné lieky a Ibalgin Plus“).
  • ak máte alebo ste niekedy mali črevné ochorenie (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu).
  • ak máte srdcové problémy, vrátane zlyhávania srdca, angíny pektoris (bolesť na hrudníku), alebo ak ste prekonali infarkt, ste po bypasse (operácia srdca), máte ochorenie periférnych ciev (zlý obeh krvi v predkolení alebo nohách v dôsledku zúženia alebo upchatia tepien) alebo akýkoľvek druh cievnej mozgovej príhody (vrátane "minimŕtvice" alebo tranzitórneho (prechodného) ischemického ataku "TIA").
  • ak máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, alebo máte v rodinne srdcové ochorenie alebo cievnu mozgovú príhodu, alebo ak fajčíte.
  • ak ste niekedy mali vysoký krvný tlak a/alebo zlyhanie srdca.
  • bezprostredne po rozsiahlej operácii sa obzvlášť vyžaduje lekársky dohľad.
  • ak máte poruchu zrážavosti krvi.
  • ak máte dedičnú poruchu krvotvorby (napr. akútnu intermitentnú porfýriu).
  • ak máte určité ochorenie kože (systémový lupus erythematosus (SLE) alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva).
  • ak máte ovčie kiahne. V takom prípade je vhodné sa vyhnúť užitiu Ibalginu Plus
  • ak máte zvýšenú aktivitu štítnej žľazy (hypertyreózu) (môže byť zvýšené riziko vedľajších účinkov kofeínu).
  • ak užívate lieky obsahujúce ibuprofén dlhodobo (môže byť potrebná pravidelná kontrola pečeňových testov, funkcie obličiek a krvného obrazu.

  Kožné reakcie
  V súvislosti s liečbou Ibalginom Plus boli hlásené závažné kožné reakcie. Prestaňte užívať Ibalgin Plus a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objavia kožné vyrážky, lézie na slizniciach, pľuzgiere alebo iné prejavy alergie, pretože môže ísť o prejavy veľmi závažnej kožnej reakcie. Pozri časť 4.

  Kontaktujte ihneď svojho lekára, ak sa u vás vyskytne:
  • krvavá stolica, dechtovo čierna stolica, vracanie krvi alebo zvratky podobné kávovej usadenine
  • silná bolesť v hornej časti žalúdka

  Vedľajšie účinky možno minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby nevyhnutnej na kontrolu príznakov. U starších osôb je prítomné zvýšené riziko vedľajších účinkov.

  Súbežné užitie s inými NSAID, vrátane špecifických inhibítorov cyklooxygenázy 2, zvyšuje riziko vedľajších účinkov (pozri časť "Iné lieky a Ibalgin Plus") a je potrebné sa mu vyhnúť.

  Protizápalové lieky/lieky proti bolesti, ako je ibuprofén, môžu byť spojené s mierne zvýšeným rizikom srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody, najmä pri užití vysokých dávok. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dobu trvania liečby (3 dni).
  Ak užívate Ibalgin Plus, mali by ste pred každým chirurgickým zákrokom konzultovať alebo informovať svojho lekára alebo zubného lekára.
  Všeobecne možno konštatovať, že pravidelné užívanie liekov proti bolesti, a najmä kombinácií rôznych liečiv proti bolesti, môže viesť k trvalému poškodeniu obličiek s rizikom zlyhania obličiek (analgetická nefropatia). Toto riziko môže byť zvýšené pri fyzickej námahe spojené so stratou solí a dehydratáciou. Preto je potrebné vyhýbať sa pravidelnému užívaniu liekov proti bolesti.
  Dlhodobé užívanie liekov proti bolesti rôzneho typu na liečbu bolesti hlavy môže spôsobiť jej zhoršenie. Ak sa táto situácia vyskytne alebo sa predpokladá, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc a liečba by mala byť prerušená.

  Ibuprofén môže maskovať príznaky infekcie a horúčky.

  Pacienti, u ktorých sa počas liečby ibuprofénom vyskytnú očné poruchy, by mali liečbu prerušiť a podstúpiť očné vyšetrenie.

  Iné lieky a Ibalgin Plus

  Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Ibalgin Plus môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený niektorými ďalšími liekmi. Napríklad:
  - lieky proti zrážaniu krvi, tzv. antikoagulanciá (napr. lieky na riedenie krvi/lieky zabraňujúce zrážaniu krvi, ako sú kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín)
  - lieky, ktoré znižujú vysoký krvný tlak (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (ACE), ako je kaptopril, betablokátory, ako je atenolol, antagonisty receptora angiotenzínu II, ako je losartan)
  Liečba Ibalginom Plus môže tiež ovplyvniť alebo byť ovplyvnená niektorými ďalšími liekmi. Pred použitím Ibalginu Plus s inými liekmi sa preto vždy poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

  Informujte svojho lekára alebo lekárnika, najmä ak užívate nasledovné lieky:
  kyselina acetylsalicylová nebo iné NSAID (protizápalové lieky a lieky proti bolesti)
  pretože môžu zvýšiť riziko žalúdočno-črevných vredov alebo krvácania
  digoxín (liek na srdcovú nedostatočnosť)
  pretože môže dôjsť k zvýšeniu účinku digoxínu
  glukokortikoidy (lieky obsahujúce kortizón alebo látky podobné kortizónu)
  pretože môžu zvýšiť riziko žalúdočno-črevných vredov alebo krvácania
  lieky proti zhlukovaniu krvných doštičiek
  pretože môžu zvýšiť riziko žalúdočno-črevného krvácania
  kyselina acetylsalicylová (v nízkych dávkach)
  pretože môže dôjsť k narušeniu protizrážanlivého účinku v krvi
  lieky na riedenie krvi (napr. warfarín)
  pretože ibuprofén môže zvýšiť účinok týchto liekov
  fenytoín (na epilepsiu)
  pretože môže dôjsť k zosilneniu účinku fenytoínu
  selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky používané na depresiu)
  pretože môžu zvýšiť riziko žalúdočno-črevného krvácania
  lítium (liek na maniodepresívnu poruchu a depresiu)
  pretože môže dôjsť k zosilneniu účinku lítia
  probenecid a sulfinpyrazón (lieky na dnu)
  pretože môže dôjsť k predĺženiu doby potrebnej na vylúčenie ibuprofénu
  lieky na vysoký krvný tlak a močopudné lieky
  pretože ibuprofén môže znižovať účinky týchto liekov a môže dôjsť k zvýšeniu rizika pre obličky
  draslík šetriace diuretiká
  pretože ich užitie môže viesť k hyperkaliémii (vysoká hladina draslíka v krvi)
  metotrexát (liek na rakovinu alebo reumatizmus)
  pretože môže dôjsť k zosilneniu účinku metotrexátu
  takrolimus a cyklosporín (imunosupresívne lieky)
  pretože môže dôjsť k poškodeniu obličiek
  zidovudín (liek na liečbu HIV/AIDS)
  pretože užitie Ibalginu Plus môže viesť k zvýšenému riziku krvácania do kĺbov alebo ku krvácaniu, ktoré vedie k opuchu u HIV pozitívnych pacientov s hemofíliou.
  deriváty sulfonylmočoviny (antidiabetiká - lieky na liečbu cukrovky)
  pretože môže dôjsť k ovplyvneniu hladín glukózy v krvi (glykémie)
  chinolónové antibiotiká
  pretože sa môže zvýšiť riziko záchvatov.
  Môže tiež dôjsť k zvýšeniu účinkov kofeínu.
  inhibítory CYP2C9 (napr. vorikonazol a flukonazol):
  súbežné podanie ibuprofénu s inhibítormi CYP2C9 môže zvýšiť plazmatické hladiny ibuprofénu (substrát CYP2C9). Je potrebné zvážiť zníženie dávky ibuprofénu, najmä ak sú vysoké dávky ibuprofénu (2 400 mg/deň) podávané spoločne s vorikonazolom alebo flukonazolom.
  mifepristón
  pretože NSAID (ako napr. ibuprofén) môžu znižovať účinok mifepristónu.
  Ginkgo biloba (rastlinný liek)
  pretože môže dôjsť k zvýšeniu rizika krvácania
  barbituráty, antihistaminiká a ďalšie sedatívne lieky (na upokojenie alebo zmiernenie úzkosti)
  pretože kofeín môže znižovať sedatívny účinok
  barbituráty a fajčenie
  pretože by mohli znížiť účinky kofeínu
  sympatomimetiká, tyroxín a ďalšie lieky s tachykardickým účinkom (lieky používané napríklad na nízky krvný tlak a poruchy štítnej žľazy)
  pretože súbežné podanie môže zvýšiť účinok týchto liekov na zrýchlenie pulzu
  ústami užívaná antikoncepcia, cimetidín, fluvoxamín a disulfiram (lieky na zabránenie otehotnenia, na potlačenie tvorby žalúdočnej kyseliny, na depresiu a na liečbu chronického alkoholizmu)
  pretože by mohli zvýšiť účinky kofeínu
  teofylín (liek na liečbu ochorení dýchacích ciest)
  pretože môže dôjsť k zvýšeniu účinku teofylínu

  Ibalgin Plus a jedlo, nápoje a alkohol
  Výskyt niektorých vedľajších účinkov, ktoré majú vplyv na tráviacu sústavu a centrálny nervový systém, môže byť pravdepodobnejší, ak sa v rovnakom čase ako Ibalgin Plus požije alkohol. Vyvarujte sa konzumácii veľkého množstva produktov obsahujúcich kofeín (napr. káva, čaj, potraviny, ďalšie lieky a nápoje) spoločne s Ibalginom Plus.

  Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

  Informujte svojho lekára, ak otehotniete počas užívania Ibalginu Plus. Neužívajte tento liek počas posledných 3 mesiacov tehotenstva. Nepoužívajte tento liek počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, ak vám to lekár neodporučí.

  Liečivá, ibuprofén a kofeín, prechádzajú do materského mlieka. U dojčiat bola hlásená podráždenosť a zlý spánok. Dojčiace ženy by mali užívať Ibalgin Plus iba v nevyhnutných prípadoch.

  Tento liek patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu narušiť plodnosť u žien. Tento účinok je však po ukončení užívania tohto lieku vratný.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Pri krátkodobom užívaní a normálnom dávkovaní nemá tento liek žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť a obsluhovať stroje. Osoby, u ktorých sa prejavili vedľajšie účinky, ako sú závraty, únava alebo poruchy videnia, by však nemali riadiť ani obsluhovať stroje. To platí vo väčšej miere v kombinácii s alkoholom.


  3. Ako užívať Ibalgin Plus

  Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára lekárnika.

  Odporúčaná dávka je:

  Dospelí:
  Začiatočná dávka: užite 1 filmom obalenú tabletu (400 mg ibuprofénu a 100 mg kofeínu). V prípade potreby užite ďalšiu dávku (1 filmom obalenú tabletu), ale neprekračujte celkovú dávku 3 filmom obalené tablety (1 200 mg ibuprofénu a 300 mg kofeínu) za 24 hodín. Interval dávkovania by nemal byť kratší ako 6 hodín.
  Ak máte pocit, že je účinok tohto lieku silnejší alebo slabší, než ste očakávali, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

  Pri stavoch s miernou bolesťou alebo ak liečba trvá dlhšie ako 3 dni sa Ibalgin Plus neodporúča.

  Liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov, pretože nie sú k dispozícii žiadne údaje.

  Na perorálne použitie (cez ústa).

  Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé a zapijú sa pohárom vody.

  Pacientom s citlivým žalúdkom sa odporúča, aby užívali Ibalgin Plus s jedlom.

  Len na krátkodobé použitie.
  Dĺžka liečby by nemala presiahnuť 3 dni.
  Ak sa príznaky zhoršia alebo bude bolesť pretrvávať aj po 3 dňoch, poraďte sa so svojím lekárom.

  Vedľajšie účinky možno minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby nevyhnutnej na kontrolu príznakov.

  Ak užijete viac Ibalginu Plus, ako máte
  Ak užijete viac Ibalginu Plus, ako ste mali, alebo ak liek náhodne užije dieťa, kontaktujte vždy lekára alebo najbližšiu nemocnicu, kde vám poskytnú informácie o rizikách a poradia vám potrebné opatrenia.

  Príznaky môžu zahŕňať nevoľnosť, bolesť žalúdka, vracanie (môže byť s prímesou krvi), krvácanie do tráviaceho traktu, zrýchlený tlkot srdca, bolesť hlavy, zvonenie v ušiach, tras, nepokoj, zmätenosť, kmitavé pohyby očí alebo zriedkavo hnačku. Okrem toho boli pri vysokých dávkach hlásené točenie hlavy, rozmazané videnie, nízky krvný tlak, nepokoj, kóma, zvýšené hladiny draslíka v krvi, akútne zlyhanie obličiek, poškodenie pečene, útlm dýchania, cyanóza (modrofialové sfarbenie kože a slizníc spôsobené nedostatočným zásobovaním kyslíkom) a zhoršenie astmy u astmatikov, ospalosť, bolesť na hrudníku, palpitácie (búšenie srdca), strata vedomia, kŕče (najmä u detí), slabosť a závraty, krv v moči, pocit chladu v celom tele a dýchacie ťažkosti.

  Ak zabudnete užiť Ibalgin Plus
  Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

  Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Je možné, že sa u vás vyskytne niektorý zo známych vedľajších účinkov NSAID (pozri nižšie). Pokiaľ dôjde k takejto situácii, alebo ak budete mať obavy, prestaňte užívať tento liek a čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom. U starších ľudí užívajúcich tento liek je prítomné zvýšené riziko problémov spojených s vedľajšími účinkami.

  Pokiaľ ide o nasledujúce vedľajšie účinky, je potrebné vziať do úvahy, že sú do značnej miery závislé od dávky a že sa u jednotlivých pacientov líšia.

  PRESTAŇTE OKAMŽITE UŽÍVAŤ Ibalgin Plus a vyhľadajte lekára, pokiaľ sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich stavov, ktoré môžu byť prejavmi závažných vedľajších účinkov:

  • závažné problémy so žalúdkom
  • vracanie krvi alebo zvratky podobné kávovej usadenine
  • čierna dechtová stolica alebo krv v moči
  • alergické reakcie, ako je vyrážka, svrbenie'
  • namáhavé dýchanie a/alebo opuch tváre alebo hrdla
  • slabosť v kombinácii so stratou chuti do jedla
  • nadmerná únava v kombinácii so zníženým vylučovaním moču
  • opuch tváre, chodidiel alebo nôh
  • bolesť na hrudi
  • poruchy zraku

  Ďalšie vedľajšie účinky

  Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
  · pálenie záhy, bolesť brucha, nevoľnosť a tráviace ťažkosti, pocit na vracanie, vracanie, plynatosť, hnačka, zápcha a mierna strata krvi v žalúdku a/alebo črevách, ktorá môže vo výnimočných prípadoch spôsobiť málokrvnosť
  · závraty, nespavosť, bolesť hlavy

  Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
  · žalúdočné alebo črevné vredy, niekedy s krvácaním a prederavením, najmä u starších pacientov, zápal ústnej sliznice s tvorbou vredov (ulcerózna stomatitída), zápal žalúdka (gastritída), čierna dechtová stolica, zvratky podobajúce sa kávovej usadenine, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby. Riziko vzniku krvácania v tráviacom trakte závisí najmä od veľkosti dávky a doby trvania liečby.
  · telesný nepokoj, vnímanie srdcového tepu, podráždenosť alebo únava
  · poruchy videnia, psychotické reakcie
  · alergické reakcie, ako sú kožné vyrážky, svrbenie a astmatické záchvaty. Musíte prestať užívať Ibalgin Plus a okamžite informovať svojho lekára.

  Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
  · tinitus (hučanie v ušiach), strata sluchu
  · poškodenie obličiek (papilárna nekróza), zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi,
  zvýšené hladiny močoviny v krvi

  Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
  · v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené opuchy (edém), vysoký krvný tlak (hypertenzia) a zlyhanie srdca
  · zápal pažeráka alebo podžalúdkovej žľazy, tvorba membranózneho zúženia v tenkom alebo hrubom čreve (membranózne črevné striktúry)
  · znížené vylučovanie moču ako obvykle a opuch (najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo zníženou funkciou obličiek); opuch (edém) a zakalený moč (nefrotický syndróm); zápalové ochorenie obličiek (intersticiálna nefritída), ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek. Pokiaľ sa objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov, alebo ak sa nebudete celkovo cítiť dobre, prestaňte užívať Ibalgin Plus a okamžite sa poraďte so svojím lekárom, pretože by mohlo ísť o prvé prejavy poškodenia obličiek alebo zlyhanie obličiek
  · problémy s krvotvorbou - prvé prejavy sú: horúčka, bolesť hrdla, povrchové vredy v ústach, príznaky podobné chrípke, silné vyčerpanie, krvácanie z nosa a kože. V týchto prípadoch musíte liečbu okamžite prerušiť a vyhľadať lekára. Nesmie sa vykonávať žiadna samoliečba liekmi proti bolesti alebo liekmi, ktoré znižujú horúčku (antipyretiká)
  · depresia
  · bolo popísané zhoršenie (exacerbácia) zápalov súvisiacich s infekciou (napr. nekrotizujúca fasciitída) po užití určitých liekov proti bolesti (NSAID). Ak sa počas užívania Ibalginu Plus objavia alebo zhoršia prejavy infekcie, musíte okamžite vyhľadať lekára. Je potrebné zistiť, či existujú dôvody na protiinfekčnú/antibiotickú liečbu
  · vysoký krvný tlak, zlyhanie srdca, srdcový infarkt, vaskulitída
  · porucha pečeňových funkcií (prvé prejavy môžu mať za následok zmenu farby kože), poškodenie pečene najmä pri dlhodobej liečbe, zlyhanie pečene, akútny zápal pečene (akútna hepatitída)
  · pri používaní ibuprofénu sa pozorovali prejavy aseptickej meningitídy so stuhnutím krku, bolesťami hlavy, pocitom nevoľnosti, nevoľnosťou, horúčkou alebo poruchou vedomia. U pacientov s autoimunitnými poruchami (systémový lupus erythematosus (SLE), zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) môže byť vyššia pravdepodobnosť tohto stavu. V prípade výskytu uvedených príznakov kontaktujte ihneď lekára
  · počas infekcie ovčími kiahňami sa vyskytli závažné formy kožných reakcií, ako sú vyrážka so začervenaním a tvorbou pľuzgierov napr. Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza/Lyellov syndróm), strata vlasov (alopécia), závažné infekcie kože a komplikácie ovčích kiahní s poškodením mäkkých tkanív.
  · závažné celkové reakcie z precitlivenosti (prejavy môžu zahŕňať závažné alergické reakcie, ktoré spôsobujú opuch tváre alebo hrdla, dýchacie ťažkosti, zrýchlený srdcový rytmus, pokles krvného tlaku, anafylaktický šok (závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje dýchacie ťažkosti alebo závrat)

  Neznáme (z dostupných údajov nie je možné určiť častosť výskytu)
  · tras
  · zrýchlená srdcová činnosť
  · môže dôjsť k závažnej kožnej reakcii označovanej ako DRESS syndróm. Medzi príznaky DRESS syndrómu patria: kožná vyrážka, horúčka, opuch lymfatických uzlín a zvýšenie počtu eozinofilov (druh bielych krviniek).
  · červená, šupinatá, plochá vyrážka s tvorbou hrčiek pod kožou a pľuzgierov, lokalizovaných najmä v oblasti kožných záhybov, na trupe a horných končatinách, sprevádzaná horúčkou na začiatku liečby (akútna generalizovaná exantematózna pustulóza). Ak sa u vás objavia tieto príznaky, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, a prestaňte užívať Ibalgin Plus. Pozri tiež časť 2.
  · zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie

  Lieky, ako je Ibalgin Plus, môžu byť spojené s mierne zvýšeným rizikom srdcového infarktu (infarktu myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody.

  V štúdii zahŕňajúcej pacientov po vytrhnutí zuba sa u niektorých pacientov (2,8%) vyvinul zápal dutiny vzniknutej po extrakcii a u niektorých pacientov (1,4%) sa vyvinul zápal ďasna po chirurgickom výkone.

  Hlásenie vedľajších účinkov
  Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.
  Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


  5. Ako uchovávať Ibalgin Plus

  Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

  Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri.
  Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

  Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

  Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

  Čo Ibalgin Plus obsahuje

  Liečivá sú ibuprofén a kofeín.
  Jedna filmom obalená tableta obsahuje 400 mg ibuprofénu a 100 mg kofeínu.

  Ďalšie zložky sú:

  Jadro tablety:
  Mikrokryštalická celulóza
  Sodná soľ kroskarmelózy
  Koloidný bezvodý oxid kremičitý
  Stearát horečnatý

  Obal tablety:
  Hydroxypropylmetylcelulóza
  Hydroxypropylcelulóza
  Makrogol 6000
  Mastenec
  Oxid titaničitý (E171)

  Ako vyzerá Ibalgin Plus a obsah balenia

  Ibalgin Plussú biele, podlhovasté, filmom obalené tablety s veľkosťou 17,8 mm × 8,6 mm.

   Ibalgin Plusje dostupný v blistroch.


  Balenie obsahuje 6, 10, 12, 15, 18, 20 a 24 filmom obalených tabliet.

  Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii

  sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
  Einsteinova 24
  85101 Bratislava
  Slovenská republika

  Výrobca
  Delpharm Reims, 10 rue du Colonel Charbonneaux, 51100 Reims, Francúzsko

  Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

  Nemecko: Ibuprofen/Coffein Sanofi
  Bulharsko: Ношпалгин 400 mg/100 mg филмирани таблетки
  Česká republika: Ibalgin Plus
  Španielsko: Dolalgial Ibuproféno 400mg + Cafeina 100mg comprimidos recubiertos con película
  Maďarsko: Algoflex Duo 400 mg/100 mg film tabletta
  Taliansko: BUSCOFENDUO
  Poľsko: NoSpafen
  Portugalsko: Aspegic Caff
  Rumunsko: Ibalgin DUO 400 mg/100 mg comprimate filmate
  Slovensko: Ibalgin Plus

  Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2020.

  Ďalšie lieky s rovnakým názvom

  Názov lieku V Pacient
  IBALGIN 200 tbl flm 12x200 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
  IBALGIN 200 tbl flm 30x200 mg (blis. PVC/Al) Vp 1,79
  IBALGIN 200 tbl flm 10x200 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
  IBALGIN 200 tbl flm 24x200 mg (blis. PVC/Al) Vp 3,19
  IBALGIN 400 tbl flm 12x400 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
  IBALGIN 400 tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 4,29
  IBALGIN 400 tbl flm 10x400 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
  IBALGIN 400 tbl flm 24x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 3,29
  IBALGIN 400 tbl flm 48x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 4,60
  IBALGIN 400 tbl flm 100x400 mg (fľ. PE) Rp n/a
  IBALGIN 400 tbl flm 36x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 2,80
  IBALGIN 400 tbl flm 96x400 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
  IBALGIN 400 tbl flm 100x400 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
  IBALGIN 600 tbl flm 30x600 mg (blis. PVC/Al) Rp 1,43
  IBALGIN 600 tbl flm 100x600 mg (fľ. PE) Rp 7,58
  IBALGIN BABY sus por 1x100 ml/2 g (fľ.skl.hnedá) Vp 4,60
  IBALGIN DUO EFFECT crm der 1x100 g (tuba Al) Vp 8,50
  IBALGIN DUO EFFECT crm der 1x50 g (tuba Al) Vp 5,90
  IBALGIN GEL gel der 1x100 g (tuba Al) Vp 8,19
  IBALGIN GEL gel der 1x50 g (tuba Al) Vp 4,99
  IBALGIN KRÉM crm der 1x50 g (tuba Al s PP uzáverom) Vp n/a
  IBALGIN KRÉM crm der 1x100 g (tuba Al s PP uzáverom) Vp 4,29
  IBALGIN KRÉM crm der 1x100 g (tuba Al s PE uzáverom) Vp 4,68
  IBALGIN KRÉM crm der 1x50 g (tuba Al s PE uzáverom) Vp 4,41
  IBALGIN PLUS tbl flm 6x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBALGIN PLUS tbl flm 10x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBALGIN PLUS tbl flm 12x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBALGIN PLUS tbl flm 18x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBALGIN PLUS tbl flm 20x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBALGIN PLUS tbl flm 24x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 30x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 5,49
  IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 10x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 12x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 20x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 10x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 12x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 18x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 20x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 24x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp 3,19
  IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 10x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 12x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 18x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 20x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 24x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
  Vybrané lieky
  Nevybrali ste žiadny liek.
  vyber
  Naposledy ste si pozerali
  LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.