Podmienky používania

Prístup na túto internetovú stránku alebo jej používanie znamená, že súhlasíte s nasledovnými podmienkami, ktoré sú tu uvedené alebo na ktoré je tu odkaz:
 • Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne liekinfo.sk je chránený autorskými právami spoločností BE TRADE, spol. s.r.o. (Poskytovateľ)
 • Poskytovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti obsahu podľa vlastného uváženia.
 • Poskytovateľ pri bežných službách s osobnými údajmi zaobchádza podľa zákona.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo u diskusného fóra na odstránenie správ, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý považuje za urážlivý, hanobiaci, obscénny alebo inak neprijateľný.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať alebo dopĺňať podmienky bez predchádzajúceho o znamenia.
 • Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním a využívaním služieb liekinfo.sk. Súčasťou tohto obsahu je aj reklama partnerov poskytovateľa.
 • Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.
 •  Používateľ nesmie šíriť a redistribúcii obsahu bez písomného súhlasu poskytovateľa.

 

LiekInfo.sk používa súbory cookie

V LiekInfo.sk používame súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť plynulejšiu a jednoduchšiu prácu s webom.

Čo sú súbory cookie a ako fungujú?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré do vášho počítača posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodne súbor cookie vytvoril.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu, alebo podobného zariadenia, vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je BE TRADE, s.r.o., Starorímská 20, 851 10 Bratislava, IČO: 30777259 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Starorímská 20, 851 10 Bratislava
email:
razova@slais.sk

Aké typy osobných údajov zbierame?
Objednávkový a kontaktný formulár

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • e-mail
 • telefón
 • firemné údaje

Za akým účelom osobné údaje spracovávame?

 • Plnenie zmluvných a legislatívnych povinností (napr. vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt, vedenie účtovníctva, daňová legislatíva apod.)
 • Zasielanie správ priameho marketingu (napr. bežná analýza návštevnosti apod.)
 • Zlepšovanie a optimalizácia webu (napr. zaistenie správnej činnosti webu)
 • Odpovedanie na Vaše otázky, žiadosti a dotazy
 • Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Prenos údajov do tretích krajín
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nesprístupňuje osobné údaje s výnimkou zákonom stanovených právnych a legislatívnych povinností. Ak vo vzťahu vystupuje Sprostredkovateľ, tak tento Sprostredkovateľ sa taktiež riadi podmienkami ochrany osobných údajov, ktoré sú v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov
Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonávame primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby 1 roku.

Vaše práva
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov

Právo na doplnenie a opravu
Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete nás priamo kontaktovať na e-mailovú adresu
razova@slais.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Prístup k údajom
Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy
razova@slais.sk

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
 • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne
 • Dôvodom pre vymazanie je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
 • namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

Právo na vznesenie námietky
Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje na adrese Prevádzkovateľa.

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.