IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 20x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE)

SPC
v súčasnosti máte alebo ste v minulosti mali žalúdočné/dvanástnikové vredy, ktoré sa vyskytli viackrát alebo krvácanie (dve alebo viac prekonaných epizód dokázanej tvorby vredov alebo krvácania);
- ak máte závažné zlyhávanie pečene, obličiek alebo srdca;
- ak máte krvácanie do mozgu (cerebrovaskulárne krvácanie) alebo iné aktívne krvácanie;
- ak ste stratili veľké množstvo tekutín (spôsobené vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín);
- ak máte poruchy krvotvorby z neznámych príčin, napr. trombocytopéniu (znížený počet krvných doštičiek);
- ak ste žena v posledných troch mesiacoch tehotenstva (pozri „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Ibalgin Junior 200 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:
- máte určitú dedičnú poruchu krvotvorby (napr. akútna intermitentná porfýria);
- ste mali niekedy vysoký krvný tlak a/alebo zlyhávanie srdca;
- máte určité kožné ochorenia (systémový lupus erythematosus (SLE) alebo zmiešané ochorenie spojivového tkaniva);
- máte alebo ste v minulosti mali ochorenie čriev (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu), keďže sa tieto ochorenia môžu zhoršiť (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“);
- máte zníženú funkciu obličiek;
- máte poruchu funkcie pečene;
- užívate iné lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko tvorby vredov (ulcerácie) alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy (napr. prednizolón), lieky na riedenie krvi (napr. warfarín), selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na depresiu) alebo antiagreganciá (liečivá znižujúce zhlukovanie krvných doštičiek (napr. kyselina acetylsalicylová));
- užívate iné NSAID (vrátane inhibítorov COX-2, ako je celekoxib alebo etorikoxib), keďže je potrebné vyhnúť sa ich súbežnému užívaniu;
- máte problémy so srdcom, vrátane zlyhávania srdca, anginy pectoris (bolesť na hrudníku) alebo ak ste prekonali srdcový infarkt, operáciu srdca - bypass, periférne artériové ochorenie (slabá cirkulácia krvi v dolných končatinách alebo chodidlách z dôvodu zúženia alebo upchatia tepien), alebo akýkoľvek iný druh cievnej mozgovej príhody (vrátane „malej cievnej mozgovej príhody“ alebo tranzitórneho ischemického ataku „TIA“);
- máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, ak sa vo vašej rodine vyskytli ochorenia srdca alebo cievna mozgová príhoda, alebo ak ste fajčiar);
- ste nedávno podstúpili väčšiu operáciu;
- ste dehydrovaný (stratili ste väčšie množstvo tekutín), keďže sa tým zvyšuje riziko problémov s obličkami;
- máte problémy so zrážaním krvi.

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby, ktorá je potrebná na kontrolu príznakov.

Dlhodobé užívanie akýchkoľvek liekov proti bolesti hlavy môže bolesti zhoršiť. Ak sa vám to stane, poraďte sa s lekárom a ukončite liečbu Ibalginom Junior 200 mg.

Návykové užívanie (rôznych druhov) liekov proti bolesti môže vo všeobecnosti viesť k dlhodobým závažným problémom s obličkami. Toto riziko môže byť zvýšené pri fyzickej námahe spojenej so zvýšenou stratou solí a pri strate tekutín (dehydratácia), preto je potrebné sa tomu vyhnúť.Ak máte, alebo ste mali astmu alebo iné alergické ochorenia, môže sa u vás vyskytnúť dýchavica.
Riziko alergických reakcií sa zvyšuje, ak máte sennú nádchu, nosové polypy alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Alergické reakcie sa môžu vyskytnúť ako astmatické záchvaty (takzvaná analgetická astma), Quinckeho edém alebo žihľavka. Veľmi zriedkavo boli pozorované závažné akútne reakcie z precitlivenosti (napríklad anafylaktický šok). Po prvých príznakoch závažnej reakcie z precitlivenosti po užití Ibalginu Junior 200 mg ihneď ukončite liečbu. V závislosti od príznakov musí kvalifikovaný zdravotnícky pracovník začať potrebnú liečbu.
Závažné kožné reakcie (ako je exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza) boli hlásené veľmi zriedkavo v súvislosti s používaním NSAID. Užívanie Ibalginu Junior 200 mg sa má ihneď ukončiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, poškodení sliznice nebo akýchkoľvek iných príznakoch alergických reakcií.
Vyhnite sa užívaniu Ibalginu Junior 200 mg pri ovčích kiahňach (varicella).

Protizápalové lieky/lieky proti bolesti, ako je ibuprofen, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody, najmä pri vysokých dávkach. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo trvanie liečby.

Krvácanie v tráviacom systéme, tvorba vredov alebo prederavenie, ktoré môžu byť smrteľné, boli hlásené pri všetkých NSAID vo všetkých fázach liečby bez predošlých varovných príznakov alebo predchádzajúcich závažných príhod v tráviacom systéme. Keď sa objaví krvácanie v tráviacom systéme alebo dôjde k vzniku vredov, liečba sa musí okamžite ukončiť. Riziko krvácania v tráviacom systéme, tvorby vredov alebo prederavenia je vyššie pri zvyšovaní dávok NSAID, u pacientov, ktorí už mali vredovú chorobu v minulosti, najmä ak bola komplikovaná krvácaním alebo prederavením (pozri časť 2 „Neužívajte Ibalgin Junior 200 mg “) a u starších pacientov. Títo pacienti majú začať liečbu najnižšou dostupnou dávkou. U týchto pacientoch, ako aj u pacientov, ktorí vyžadujú súbežnú nízku dávku kyseliny acetylsalicylovej alebo iné lieky, ktoré môžu zvýšiť gastrointestinálne riziko, je potrebné zvážiť kombinovanú liečbu ochrannými liečivami (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónovej pumpy).

NSAID, ako je ibuprofen, môžu maskovať príznaky infekcie a horúčky.

Ak sa vás niektoré z uvedených stavov týkajú, poraďte sa s lekárom pred začatím užívania Ibalginu Junior 200 mg.

Pri dlhodobom užívaní Ibalginu Junior 200 mg sa vyžaduje pravidelná kontrola funkcie pečene a obličiek, ako aj krvný obraz.

Starší pacienti
Starší pacienti majú zvýšené riziko vedľajších účinkov pri užívaní NSAID, najmä tých, ktoré sú spojené so žalúdkom a črevami. Pre viac informácii pozri časť “Možné vedľajšie účinky“.
Pacienti, predovšetkým starší, ktorí mali v minulosti toxické poškodenie tráviaceho traktu, majú hlásiť každé nezvyčajné brušné príznaky (predovšetkým krvácanie v tráviacom trakte) najmä na začiatku liečby.

Deti a dospievajúci
Existuje riziko poruchy funkcie obličiek u dehydrovaných (pri nadmernej strate tekutín) detí a dospievajúcich. Ibalgin Junior 200 mg nie je určený pre deti do 20 kg telesnej hmotnosti alebo do 6 rokov, kvôli vysokému množstvu liečiva v jednom vrecku.

Iné lieky a Ibalgin Junior 200 mg
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ibalgin Junior 200 mg môže ovplyvniť alebo byť ovplyvnený niektorými ďalšími liekmi, napr.:

- kortikosteroidy-protizápalové lieky (napr. prednizolón), keďže môžu zvýšiť riziko krvácania alebo tvorby vredov v tráviacom trakte;
- ďalšie NSAID (vrátane inhibítorov COX-2, napr. celekoxibu alebo etorikoxibu), keďže môže nastať zvýšené riziko tvorby vredov v žalúdočno-črevnom trakte a krvácanie. Súbežnému podávaniu ibuprofenu s inými NSAID sa má vyhnúť;
- antikoagulanciá (t. j. lieky zabraňujúce zrážaniu krvi, napr. warfarín, tiklopidín);
- antiagreganciá (liečivá znižujúce zhlukovanie krvných doštičiek) (napr. kyselina acetylsalicylová) a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (lieky na depresiu), keďže môžu zvýšiť riziko vedľajších účinkov v tráviacom trakte;
- lieky znižujúce vysoký krvný tlak (ACE inhibítory, napr. kaptopril; betablokátory, napr. lieky s atenololom; antagonisty receptora angiotenzínu II, ako je losartan) a lieky na odvodnenie (diuretiká), pretože NSAID môžu znižovať účinky týchto liekov a mohlo by dôjsť k zvýšeniu rizika pre obličky. V takomto prípade dbajte na to, aby ste počas dňa pili dostatok vody;
- metotrexát (liek na rakovinu alebo reumatizmus), pretože jeho účinok sa môže zvýšiť;
- takrolimus (liek na potlačenie imunitnej reakcie), pretože sa zvyšuje riziko toxicity pre obličky;
- cyklosporín (liek na potlačenie imunitnej reakcie), pretože sú k dispozícii obmedzené dôkazy o zvýšenom riziku toxicity pre obličky;
- mifepriston (liek na ukončenie tehotenstva), pretože jeho účinok môže byť znížený;
- zidovudín (liek na liečbu AIDS), pretože užívanie Ibalginu Junior 200 mg môže viesť k zvýšeniu rizika krvácania do kĺbov alebo krvácania, ktoré vedie k opuchom u HIV(+) hemofilikov;
- deriváty sulfonylmočoviny: klinické vyšetrovania preukázali interakcie medzi NSAID a antidiabetikami (deriváty sulfonylmočoviny). Hoci interakcie medzi ibuprofenom a derivátmi sulfonylmočoviny neboli dosiaľ opísané, pri súbežnom podávaní sa ako prevencia odporúča sledovanie glukózy v krvi;
- probenecid a sulfinpyrazón: lieky, ktoré obsahujú probenecid alebo sulfinpyrazón môžu spomaliť vylučovanie ibuprofenu;
- baklofén: po začatí užívania ibuprofenu sa môže rozvinúť toxicita baklofénu;
- ritonavir, pretože jeho užívanie môže zvýšiť hladiny NSAID v plazme;
- aminoglykozidy (antibiotiká), pretože NSAID môžu znížiť vylučovanie aminoglykozidov;
- digoxín, fenytoín a lítium: ibuprofen môže zvýšiť plazmatické koncentrácie týchto liekov;
- chinolónové antibiotiká, pretože ich užívanie s NSAID môže zvýšiť riziko kŕčov;
- cholestyramín, pretože užívanie ibuprofenu s cholestyramínom môže spomaliť a znížiť absorpciu ibuprofenu;
- vorikonazol a flukonazol, pretože ich užívanie môže zvýšiť hladiny NSAID v plazme.

Niektoré ďalšie lieky môžu ovplyvniť, alebo naopak môžu byť ovplyvnené liečbou Ibalginom Junior 200 mg. Preto by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať Ibalgin Junior 200 mg s inými liekmi.

Ibalgin Junior 200 mg a jedlo, nápoje a alkohol
Vrecko sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Ak sa užíva s jedlom alebo krátko po jedle, nástup účinku môže byť oneskorený. Užívanie s jedlom však zlepšuje znášanlivosť lieku a znižuje pravdepodobnosť problémov s tráviacim traktom. Vyhnite sa konzumácii alkoholu počas liečby Ibalginom Junior 200 mg. Niektoré vedľajšie účinky, ako napríklad tie, ktoré postihujú tráviaci trakt alebo centrálny nervový systém, môžu byť pravdepodobnejšie, ak sa alkohol požíva počas liečby Ibalginom Junior 200 mg.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo
Informujte svojho lekára, ak otehotniete počas užívania Ibalginu Junior 200 mg.

Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva vám lekár predpíše ibuprofen, iba ak je to nevyhnutné. V tomto prípade má byť dávka čo najnižšia a trvanie liečby čo najkratšie.

Počas posledných 3 mesiacov tehotenstva NIKDY neužívajte tento liek, pretože ibuprofen môže mať závažné alebo dokonca také účinky na srdce a obličky vášho dieťaťa, ktoré môžu spôsobiť smrť, a to aj pri jednom podaní.

Dojčenie
Len malé množstvo ibuprofenu a produktov jeho premeny prechádza do materského mlieka. Keďže doteraz nie sú známe žiadne škodlivé účinky na dojčatá, nie je zvyčajne potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého užívania ibuprofenu v odporúčaných dávkach.

Plodnosť
Ibalgin Junior 200 mg patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu zhoršiť ženskú plodnosť. Tento účinok je po vysadení lieku vratný.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Ak počas užívania tohto lieku pocítite závraty, točenie hlavy, poruchy zraku alebo iné príznaky, nesmiete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak užívate len jednu dávku ibuprofenu alebo krátkodobo, nie sú potrebné osobitné opatrenia.

Ibalgin Junior 200 mg obsahuje maltitol a sodík
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Maltitol môže mať mierny laxatívny (preháňavý) účinok. Kalorická hodnota maltitolu je 2,3 kcal/g.

Ibalgin Junior 200 mg obsahuje 35,84 mg sodíka v 10 ml. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

3. Ako užívať Ibalgin Junior 200 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Na vnútorné použitie.

Pred otvorením vrecko postláčajte podľa nasledovného obrázka, aby sa zložky dobre zmiešali:1 – Vrecko na hornej a spodnej strane niekoľkokrát postláčajte medzi prstami.
2 – Potom vrecko niekoľkokrát postláčajte zhora nadol a späť.
Ibalgin Junior 200 mg sa môže podávať priamo bez vody alebo zriedený s vodou.

Tento liek je určený len na krátkodobé použitie. Mali by ste užívať najnižšiu dávku v čo najkratšom čase potrebnom na zmiernenie príznakov.

Odporúčaná dávka je :

Dospelí a dospievajúci s telesnou hmotnosťou od 40 kg (od 12 rokov a starší)
Začiatočná dávka je 1 až 2 vrecká Ibalginu Junior 200 mg a následne
ak je to nevyhnutné, 1 až 2 vrecká Ibalginu Junior 200 mg každých 6 hodín.
Medzi dvomi dávkami nechajte odstup najmenej 6 hodín.
Neužívajte viac ako 6 vreciek Ibalginu Junior 200 mg počas 24 hodín.

Deti s telesnou hmotnosťou od 20 kg do 39 kg (od 6 do 11 rokov)
Ibalgin Junior 200 mg sa má používať iba u detí s telesnou hmotnosťou aspoň 20 kg. Maximálna celková denná dávka ibuprofenu je 20 až 30 mg na 1 kg telesnej hmotnosti, rozdelená na 3 alebo 4 jednotlivé dávky.

Dávkovanie u detí od 6 do 11 rokov podľa telesnej hmotnosti je nasledovné:
- Deti s hmotnosťou od 20 do 39 kg užívajú 1 vrecko Ibalginu Junior 200 mg až trikrát denne podľa potreby. Neužívajte viac ako 3 vrecká (až do 600 mg ibuprofenu) za 24 hodín. Medzi dvomi dávkami nechajte odstup najmenej 8 hodín.

- Deti s hmotnosťou od 30 do 39 kg užívajú 1 vrecko Ibalginu Junior 200 mg až štyrikrát denne podľa potreby. Neužívajte viac ako 4 vrecká (až do 800 mg ibuprofenu) za 24 hodín. Medzi dvomi dávkami nechajte odstup najmenej 6 až 8 hodín.

Ak sa u detí vo veku nad 6 rokov a dospievajúcich vyžaduje podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa príznaky zhoršia, mali by ste sa poradiť s lekárom.

Deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 20 kg (mladšie ako 6 rokov)
Ibalgin Junior 200 mg nie je určený pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 20 kg alebo pre deti mladšie ako 6 rokov.

Starší pacienti
U starších pacientov je dávkovanie rovnaké ako u dospelých, ale je potrebná zvýšená opatrnosť.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene
Ak máte zníženú funkciu obličiek alebo pečene, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako užijete Ibalgin Junior 200 mg. Váš lekár vám poradí.

Ak ste dospelý, musíte sa poradiť s lekárom, ak sa príznaky zhoršia alebo sa nezlepšia po 4 dňoch v prípade bolesti alebo po 3 dňoch v prípade horúčky. Neužívajte Ibalgin Junior 200 mg dlhšie ako 7 dní bez odporúčania lekára.

Ak užijete viac Ibalginu Junior 200 mg, ako máte
V prípade predávkovania alebo náhodného požitia dieťaťom ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Ibalgin Junior 200 mg
Ak ste zabudli na svoju dávku, pri užití nasledovnej dávky neužívajte vyššiu dávku, ako je odporúčané.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby, ktorá je potrebná na kontrolu príznakov. Je možné, že sa u vás prejavia niektoré vedľajšie účinky NSAID. Ak sa objavia, alebo ak máte obavy, ukončite užívanie tohto lieku a ihneď to oznámte svojmu lekárovi.

Starší ľudia užívajúci tento liek majú zvýšené riziko vzniku problémov spojených s vedľajšími účinkami.

Pokiaľ ide o nasledujúce vedľajšie účinky, je potrebné vziať do úvahy, že sú závislé hlavne od dávky a líšia sa podľa jednotlivých pacientov.

Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objavia:'
- prejavy krvácania do čriev ako: silná bolesť brucha, čierna dechtovitá stolica, vracanie krvi alebo tmavých častíc, ktoré vyzerajú ako kávové zrná.
- prejavy veľmi zriedkavej, ale závažnej alergickej reakcie, ako je nevysvetliteľné pískanie pri dýchaní, opuch tváre, jazyka alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním, búšenie srdca, pokles krvného tlaku vedúci k šoku. Môžu sa vyskytnúť aj pri prvom užití tohto lieku. Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď vyhľadajte lekára.
- závažné kožné reakcie ako sú vyrážky pokrývajúce celé telo, odlupovanie kože, tvorba pľuzgierov alebo šupín (napríklad Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, toxická epidermálna nekrolýza/Lyellov syndróm).
- problémy so zrakom/zmeny videnia.

Obráťte sa na svojho lekára, ak zistíte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ak dôjde k jeho zhoršeniu, alebo zistíte akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- žalúdočné ťažkosti, ako je pálenie záhy, bolesť žalúdka, nevoľnosť, vracanie, plynatosť (vetry), hnačka, zápcha a mierne straty krvi v žalúdku a/alebo v črevách, ktoré môžu vo výnimočných prípadoch spôsobiť málokrvnosť.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- zápal žalúdka, zhoršenie zápalu hrubého čreva a Crohnovej choroby.
- poruchy centrálneho nervového systému, ako je bolesť hlavy, závrat, nespavosť, nepokoj, podráždenosť alebo únava.
- žalúdočno-črevné vredy, ktoré môžu krvácať alebo prasknúť.
- vredy v ústach a/alebo opuch a podráždenie úst.
- reakcie z precitlivenosti s kožnými vyrážkami a svrbením a astmatickými záchvatmi (aj s poklesom krvného tlaku). V tomto prípade musí byť informovaný lekár a Ibalgin Junior 200 mg sa nemá viac užívať.
- rôzne kožné vyrážky.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
- tinitus (zvonenie v ušiach).
- zápal močového mechúra.
- zápal sliznice nosa.
- suchosť očí.
- potreba častejšie močiť, krv v moči.
- začervenanie a odlupovanie kože, kožné reakcie na slnečné svetlo.
- zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi, zvýšené hladiny močoviny v krvi.
- znížený počet červených krviniek.
- bolesť slabín a/alebo brucha, krv v moči a horúčka môžu byť príznakmi poškodenia obličiek (papilárna nekróza).

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
- zápal pažeráka alebo podžalúdkovej žľazy, upchatie čriev.
- vo výnimočných prípadoch sa môžu vyskytnúť závažné kožné infekcie a komplikácie mäkkých tkanív počas infekcie ovčích kiahní (varicella).
- menej časté močenie a opuch (najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo zníženou funkciou obličiek) a zakalený moč (nefrotický syndróm); zápalové ochorenie obličiek (intersticiálna nefritída), ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek. Ak sa vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov, alebo ak sa celkovo cítite zle, prestaňte užívať Ibalgin Junior 200 mg a ihneď sa poraďte so svojím lekárom, pretože to môže byť prvý príznak poškodenia obličiek alebo zlyhania obličiek.
- problémy s tvorbou krviniek (medzi prvé prejavy patrí horúčka, bolesť hrdla, povrchové vredy v ústach, príznaky podobné chrípke, ťažké vyčerpanie, krvácanie z nosa a kože, nevysvetliteľná alebo neobvyklá tvorba modrín). Nesmie sa vykonávať samoliečba liekmi proti bolesti alebo liekmi, ktoré znižujú horúčku (antipyretiká).
- psychotické reakcie a depresia.
- zhoršenie zápalu spôsobeného infekciou (napríklad nekrotizujúca fasciitída). Ak sa počas užívania Ibalginu Junior 200 mg vyskytnú prejavy infekcie alebo sa zhoršia, bezodkladne sa poraďte so svojím lekárom.
- opuch, vysoký krvný tlak, búšenie srdca, zlyhanie srdca, infarkt.
- problémy s pečeňou alebo zápal pečene. Zlyhanie alebo poškodenie pečene, najmä pri dlhodobom užívaní, prejavujúce sa zožltnutím kože a očí alebo bledou stolicou a tmavým močom.
- veľmi zriedkavo sa pri užívaní ibuprofenu pozorovali príznaky aseptickej meningitídy so stuhnutou šijou, bolesťami hlavy, nevoľnosťou, vracaním, horúčkou alebo zníženou úrovňou vedomia. Väčšia pravdepodobnosť výskytu je u pacientov s autoimunitnými poruchami (SLE). Ak sa uvedené príznaky vyskytnú, okamžite kontaktujte lekára.
- žltačka (zožltnutie kože a/alebo očných bielok), závažné poškodenie pečene.
- zníženie množstva hemoglobínu, farbiva prenášajúceho kyslík v krvi.
- zápal krvných ciev.
- vypadávanie vlasov (alopécia).

Neznáme (z dostupných údajov nie je možné odhadnúť častosť výskytu):
- poruchy sluchu.
- zadržiavanie tekutín (nadmerné množstvo vody v tele), znížená chuť do jedla.
- astma, zapchatie hrtana, kŕčovité sťahy hladkého svalstva priedušiek, ku ktorým dochádza pri astme, zástave dýchania a ťažkom alebo namáhavom dýchaní.

Lieky, ako je tento, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Ibalgin Junior 200 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ibalgin Junior 200 mgobsahuje
- Liečivo je ibuprofen.
- Každé jednorazové vrecko (10 ml perorálnej suspenzie) obsahuje 200 mg ibuprofenu.
Ďalšie zložky sú: benzoan sodný (E211); bezvodá kyselina citrónová (E330); dihydrát citronanu sodného (E331); bezvodá sodná soľ sacharínu (E954); chlorid sodný;
hypromelóza 15 cP; xantánová guma (E415); roztok maltitolu (E965); glycerol 99,8% (E422); jahodová príchuť (jahodová príchuť obsahuje: látky totožné s prírodnými aromatickými látkami, prírodné aromatické látky, maltodextrín, trietylcitrát (E-1505), propylénglykol (E-1520) a benzylalkohol); čistená voda.

Ako vyzerá Ibalgin Junior 200 mg a obsah balenia
Ibalgin Junior 200 mg je biela alebo takmer biela, viskózna suspenzia s charakteristickou jahodovou príchuťou.
Druh a veľkosť balenia: Jednodávkové vrecká s rozmermi 25 mm × 150 mm, s objemom 10 ml zložené z PET/ALU/PET/PE (kontaktná vrstva lieku).
Ibalgin Junior 200 mg: 10, 12, 18, 20, 24, 30 vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k.s.,
U kabelovny 130, Dolní Měcholupy
102 37 Praha
Česká republika

Výrobcovia

Farmalíder S.A
C/Aragoneses 2
28108 Alcobendas
Španielsko

Alcalá-Farma, S.L.
Avenida de Madrid 82
28802 Alcalá de Henares – Madrid
Španielsko
BIOFABRI, S.L.
A Relva, s/n,
O Porriño 36400 (Pontevedra)
Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Česká republika
Ibalgin sus
Rumunsko
Ibalgin 200 mg
Taliansko
NovalgidolAct dolore
Maďarsko
ALGOFLEX-S Mini 200 mg
Slovenská republika
Ibalgin Junior 200 mg perorálna suspenzia vo vrecku

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 03/2018.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
IBALGIN 200 tbl flm 12x200 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 200 tbl flm 30x200 mg (blis. PVC/Al) Vp 1,79
IBALGIN 200 tbl flm 10x200 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 200 tbl flm 24x200 mg (blis. PVC/Al) Vp 3,19
IBALGIN 400 tbl flm 12x400 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 4,29
IBALGIN 400 tbl flm 10x400 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 24x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 3,29
IBALGIN 400 tbl flm 48x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 4,60
IBALGIN 400 tbl flm 100x400 mg (fľ. PE) Rp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 36x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 2,80
IBALGIN 400 tbl flm 96x400 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 100x400 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
IBALGIN 600 tbl flm 30x600 mg (blis. PVC/Al) Rp 1,43
IBALGIN 600 tbl flm 100x600 mg (fľ. PE) Rp 7,58
IBALGIN BABY sus por 1x100 ml/2 g (fľ.skl.hnedá) Vp 4,60
IBALGIN DUO EFFECT crm der 1x100 g (tuba Al) Vp 8,50
IBALGIN DUO EFFECT crm der 1x50 g (tuba Al) Vp 5,90
IBALGIN GEL gel der 1x100 g (tuba Al) Vp 8,19
IBALGIN GEL gel der 1x50 g (tuba Al) Vp 4,99
IBALGIN KRÉM crm der 1x50 g (tuba Al s PP uzáverom) Vp n/a
IBALGIN KRÉM crm der 1x100 g (tuba Al s PP uzáverom) Vp 4,29
IBALGIN KRÉM crm der 1x100 g (tuba Al s PE uzáverom) Vp 4,68
IBALGIN KRÉM crm der 1x50 g (tuba Al s PE uzáverom) Vp 4,41
IBALGIN PLUS tbl flm 6x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 10x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 12x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 15x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 18x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 20x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 24x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 30x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 5,49
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 10x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 12x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 20x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 10x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 12x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 18x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 24x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp 3,19
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 10x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 12x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 18x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 20x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 24x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.