IBALGIN BABY sus por 1x100 ml/2 g (fľ.skl.hnedá)

SPC
h a iných infekciách, vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní,
· na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti (napr. bolesti hlavy, uší, zubov, krku, chrbta, svalov, kĺbov, bolesti pri pomliaždení a vyvrtnutí),
· na zmiernenie zápalu rôzneho pôvodu (zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice alebo mäkkých tkanív pohybovej sústavy).
Je určený deťom starším ako 3 mesiace.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Ibalgin baby

Nepodávajte Ibalgin Baby dieťaťu
- ak je dieťa precitlivené na ibuprofén alebo ktorúkoľvek zložku lieku,
- u dieťaťa, u ktorého sa už v minulosti objavili po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných protizápalových nesteroidových liekov alergické reakcie,
- u dieťaťa trpiaceho aktívnym alebo opakovaným vredom žalúdka alebo dvanástnika,
- pri krvácaní alebo perforácii v zažívacom trakte spôsobenom nesteroidovými protizápalovými liekmi v minulosti,
- pri ťažkom srdcovom zlyhaní, poruchách krvotvorby, poruchách zrážavosti krvi.

Ak liek užívajú dospelí (napr. s ťažkosťami pri prehĺtaní), platia pre nich rovnaké obmedzenia.

Liek nesmú užívať ženy v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Ibalginu Baby
Pred začiatkom liečby sa o užívaní lieku poraďte s lekárom v prípade, ak
- u dieťaťa sa v minulosti vyskytol žalúdočný alebo dvanástnikový vred,
- dieťa trpí prieduškovou astmou, ťažšou poruchou obličiek, pečene, funkcie srdca, vysokým krvným tlakom, niektorým ochorením väziva (tzv. kolagenózou) a pri súčasnej liečbe liekmi znižujúcimi zrážanie krvi,
- dieťa trpí vredovým ochorením tráviaceho ústrojenstva ako napr. Crohnova choroba.

Ak liek užívajú dospelí (napr. s ťažkosťami pri prehĺtaní), platia pre nich rovnaké obmedzenia.
Lieky ako je Ibalgin Baby môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby. Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o Vašej liečbe s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ibalgin Baby sa nemá užívať súčasne s ďalšími nesteroidovými protizápalovými liekmi. Počas liečby sa môžu objaviť nežiaduce účinky (pozri časť Možné vedľajšie účinky).

Užívanie iných liekov
V prípade, že užívate iné lieky, a to na lekársky predpis aj bez neho, poraďte sa o vhodnosti súčasného užívania lieku Ibalgin Baby s lekárom a bez jeho súhlasu ho neužívajte.
Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s týmto liekom iné voľnopredajné lieky.
V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že užívate Ibalgin Baby.
Niektoré lieky, ako sú
- antikoagulačné lieky (proti zrážaniu krvi) (napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín, tiklopidín),
- proti vysokému krvnému tlaku (ACE inhibítory, napr. kaptopril, blokátory betareceptorov, antagonisty angiotenzínu II) a močopudné lieky,
- nesteroidové protizápalové lieky,
- kortikoidy,
- lieky proti depresii zo skupiny SSRI,
- lieky znižujúce hladinu kyseliny močovej v krvi (napr. probenecid, sulfínpyrazón),
- lítium, digoxín a fenytoín (liek užívaný na liečbu epilepsie), chinolónové antibiotiká, metotrexát (liek užívaný pri rakovine), baklofén (liek znižujúci svalové napätie), cyklosporín (liek užívaný po transplantácii) a dokonca aj niektoré iné lieky môžu ovplyvniť alebo byť ovplyvnené liečbou ibuprofénom.

Preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako začnete užívať ibuprofén s inými liekmi.

Užívanie Ibalginu Baby s jedlom a nápojmi
Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Ak sa počas liečby objavia tráviace ťažkosti, liek užívajte počas jedla alebo ho zapite mliekom.

Tehotenstvo a dojčenie
Liek Ibalgin Baby je určený deťom.
Liek je určený deťom, pokiaľ by vo výnimočnom prípade mal byť podaný tehotnej alebo dojčiacej žene, nesmie sa podávať tehotným ženám v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Ak to nie je jednoznačne nevyhnutné, Ibalgin Baby sa nemá podávať ani v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva.

Ženy, ktoré chcú otehotnieť, sa musia o užívaní ibuprofénu poradiť s lekárom.
Dojčiace matky ho môžu užívať len na odporúčanie lekára.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.

Dôležité informácie o niektorých zložkách
Liek obsahuje aj sorbitol. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Ibalgin baby

Vždy používajte Ibalgin Baby presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liek podávajte v čo najnižšej účinnej dávke a čo najkratší čas.

Súčasťou každého balenia je dávkovacia trubička s piestom, pomocou ktorej sa dá presne odmerať dávka suspenzie.

Ak lekár neurčí inak,
Dávkovanie pri horúčkovitých a bolestivých stavoch:
Odporúčaná denná dávka lieku je 20-30 mg/kg telesnej hmotnosti počas jedného dňa v oddelených dávkach.

Dávkovanie podľa veku dieťaťa:
3-12 mesiacov:
2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu)
3-krát počas 24 hodín
1-2 roky:
2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu)
3 až 4-krát počas 24 hodín
3-7 rokov:
5 ml suspenzie (100 mg ibuprofénu)
3 až 4-krát počas 24 hodín
8-12 rokov:
5-10 ml suspenzie (100-200 mg ibuprofénu)
3 až 4-krát počas 24 hodín
 
Orientačný príklad dávkovania podľa hmotnosti dieťaťa (v tabuľke sú vypočítané denné dávky s použitím dolnej hranice odporúčaného množstva ibuprofénu 20 mg/kg/deň):

Hmotnosť (kg)
Dávka ibuprofénu/deň (mg)
Množstvo suspenzie /deň (ml)
6
120
6
8
160
8
10
200
10
12
240
12
14
280
14
16
320
16
18
360
18
20
400
20
30
max 500*
max 25 ml*

*Maximálna denná dávka podaná dieťaťu s telesnou hmotnosťou do 30 kg nesmie prekročiť 25 ml suspenzie (500 mg ibuprofénu).

Celkovú dennú dávku rozdeľte do 3 až 4 jednotlivých dávok, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť 6 hodín. Nepodávajte deťom do 3 mesiacov.

Dávkovanie pri horúčke, ktorá vznikla po očkovaní:
V prípade horúčky po očkovaní je možné podať 2,5 ml suspenzie. Pokiaľ horúčka neklesá, dávka 2,5 ml sa môže zopakovať po 6 hodinách.
Nepodávajte viac ako 2-krát 2,5 ml suspenzie počas 24 hodín.
Ak teplota neklesne ani po druhej dávke, ďalšiu dávku nepodávajte a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.

V prípade zápalových a degeneratívnych ochorení kĺbov a chrbtice o dávkovaní rozhodne lekár.

Suspenziu treba zapiť dostatočným množstvom nedráždivej tekutiny. Ak sa počas liečby objavia tráviace ťažkosti, liek podávajte dieťaťu pri jedle alebo s mliekom.
Ak ťažkosti neustupujú a pretrvávajú viac než 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe. Ak dávate liek dieťaťu mladšiemu než 1 rok, vyhľadajte lekára čím skôr.

Návod na použitie:
Súčasťou každého balenia je dávkovacia trubička s vyznačenými dávkami.

1. Obsah uzatvorenej fľaše dôkladne pretrepte (asi 5 sekúnd).
2. Fľaša má bezpečnostný uzáver, ktorý nedovoľuje, aby ju otvorili deti.
3. Uzáver otvoríte tak, že ho stlačíte pevne nadol a odskrutkujete proti smeru hodinových ručičiek.
4. Zatlačte dávkovaciu trubičku cez hrdlo fľaše do suspenzie. Fľaša sa neobracia hore dnom.
5. Pomocou piestu dávkovacej trubičky natiahnite požadovanú dávku suspenzie (podľa značenia na trubičke - ml).
6. Vyberte trubičku z hrdla fľaše.
7. Podajte suspenziu dieťaťu buď vložením konca trubičky do úst a jemným tlakom na piest, alebo vystreknutím suspenzie na lyžičku a podaním lyžičkou.
8. Po použití fľašu opäť starostlivo zatvorte. Trubičku umyte teplou vodou a nechajte vyschnúť.

Užilo dieťa alebo niekto iný viac lieku Ibalgin Baby, než bolo treba
Ak dôjde k predávkovaniu alebo dieťa či iná osoba náhodne užije väčšie množstvo lieku, než bolo treba, vyhľadajte lekára.

Zabudli ste užiť dávku lieku Ibalgin Baby
Užite dávku hneď, ako si spomeniete. Dodržte minimálny časový interval (6 hodín) medzi jednotlivými dávkami.
Neužívajte dvojnásobnú dávku.'


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ibalgin Baby môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vyhľadajte alebo privolajte lekára:
Pri výskyte žihľavky, rýchleho opúchania okolo očí, pocitu zvierania v hrudníku alebo ťažkostí s dýchaním, bolesti v nadbrušku či načierno sfarbenej stolice alebo poruchy videnia, prerušte užívanie lieku a urýchlene vyhľadajte lekára.

Pri užívaní ibuprofénu (liečivo lieku Ibalgin Baby) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zaradené podľa frekvencie výskytu:


Veľmi časté (u viac než u 1 z 10 pacientov):
nútenie na vracanie, vracanie, pálenie záhy, hnačka, zápcha, nadúvanie.
Časté (u 1-10 zo 100 pacientov):
bolesť v nadbrušku.
Menej časté (u 1- 10 z 1 000 pacientov):
bolesť hlavy, závraty.
Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 pacientov):
zápal sliznice žalúdka, žalúdočný alebo dvanástníkový vred1, krvácanie z tráviaceho traktu (prejavuje sa ako čierna stolica v dôsledku natrávenej krvi alebo krv v stolici)1, perforácia (prederavenie) sliznice tráviaceho traktu 1(Tieto nežiaduce účinky môžu, ale nemusia byť sprevádzané varovnými príznakmi. Riziko ich vzniku stúpa so zvyšujúcou sa dávkou, je vyššia u starších pacientov, u osôb, u ktorých sa v minulosti vyskytol žalúdočný, či dvanástníkový vred (hlavne spojený s krvácaním alebo perforáciou sliznice žalúdka, či dvanástníka), ďalej u pacientov liečených dlhodobo kyselinou acetylsalicylovou na zníženie zrážanlivosti krvi. U týchto pacientov môže lekár navrhnúť súčasné podávanie liečiv, ktoré chráni sliznicu tráviaceho traktu), alergické reakcie ako horúčka, vyrážka, poškodenie pečene, zlyhanie srdca, opuchy, sterilný zápal mozgových plien2(Hlavne u pacientov s ochorením spojiva (systémový lupus erythematosus a niektoré typy kolagenóz), zúženie priedušiek3 (U pacientov s prieduškovou astmou), poruchy videnia a vnímania farieb, tupozrakosť, poškodenie pečeňových funkcií4(Poškodenie pečeňových funkcií je zvyčajne prechodné).
Veľmi zriedkavé (u menej než u 1 z 10 000 pacientov):
zápal sliznice ústnej dutiny sprevádzaný vznikom vredov (ulcerózna stomatitída), nové vzplanutie zápalových ochorení s tvorbou vredov na sliznici tráviaceho traktu (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), pokles počtu krviniek alebokrvných doštičiek, zadržiavanie vody a/alebo soli s opuchmi, nespavosť, depresia, emočná labilita, palpitácie (búšenie srdca vnímané pacientom), zníženie krvného tlaku, vysoký krvný tlak, zápal močového mechúra, prítomnosť krvi v moči, porucha funkcie obličiek, zápal obličiek, nefrotický syndróm (súbor príznakov pri ochorení obličiek), pľuzgierovité kožné reakcie.

Lieky, ako je Ibalgin Baby môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Ibalgin baby

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 ˚C.
Spotrebujte do 6 mesiacov po prvom otvorení.
Dátum ukončenia času použiteľnosti každého balenia je vyznačený na vnútornom aj vonkajšom obale. Po uvedenom dátume už liek z tohto balenia neužívajte.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ibalgin Baby obsahuje
Ibalgin Baby obsahuje liečivo ibuprofén; 5 ml suspenzie obsahuje 100 mg ibuprofénu.
Okrem toho sú v lieku pomocné látky: sorbitol 70 % nekryštalizujúci, dihydrát sodnej soli sacharínu, disperzná celulóza RC 591, sodná soľ karmelózy, nátriumbenzoát, polysorbát 60, monohydrát kyseliny citrónovej, malinová aróma, ružový extrakt antokyanínu, čistená voda.

Ako vyzerá Ibalgin Baby a obsah balenia
Vzhľad lieku: ružová hustá suspenzia s vôňou maliny.

Veľkosť balenia: 1 x 100 ml (1 fľaša obsahuje 100 ml suspenzie).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, a. s.
Aupark Tower, Einsteinova 24
SK – 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 33 100 100

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
IBALGIN 200 tbl flm 12x200 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 200 tbl flm 30x200 mg (blis. PVC/Al) Vp 1,79
IBALGIN 200 tbl flm 10x200 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 200 tbl flm 24x200 mg (blis. PVC/Al) Vp 3,19
IBALGIN 400 tbl flm 12x400 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 4,29
IBALGIN 400 tbl flm 10x400 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 24x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 3,29
IBALGIN 400 tbl flm 36x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 2,80
IBALGIN 400 tbl flm 48x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 4,60
IBALGIN 400 tbl flm 100x400 mg (fľ. PE) Rp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 100x400 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
IBALGIN 600 tbl flm 30x600 mg (blis. PVC/Al) Rp 1,31
IBALGIN 600 tbl flm 100x600 mg (fľ. PE) Rp 7,58
IBALGIN DUO EFFECT crm der 1x100 g (tuba Al) Vp 8,50
IBALGIN DUO EFFECT crm der 1x50 g (tuba Al) Vp 5,90
IBALGIN FAST tbl flm 6x400 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al-priehľadný) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 12x400 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al-priehľadný) Vp 3,72
IBALGIN FAST tbl flm 6x400 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al-biely) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 12x400 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al-biely) Vp 3,40
IBALGIN FAST tbl flm 18x400 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al-biely) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 24x400 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al-biely) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 24x400 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al-priehľadný) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 18x400 mg (blis.PVC/Aclar/PVC/Al-priehľadný) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 6x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-priehľadný) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 12x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-priehľadný) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 18x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-priehľadný) Vp n/a
IBALGIN FAST tbl flm 24x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-priehľadný) Vp n/a
IBALGIN GEL gel der 1x100 g (tuba Al) Vp 8,19
IBALGIN GEL gel der 1x50 g (tuba Al) Vp 4,99
IBALGIN GRIP tbl flm 12x200 mg/5 mg (blis.PVC/Al) Vp 3,70
IBALGIN GRIP tbl flm 24x200 mg/5 mg (blis.PVC/Al) Vp 6,00
IBALGIN JUNIOR sus por 1x100 ml/4 g (fľ.skl.tmavá+dávk.pipeta) Vp n/a
IBALGIN KRÉM crm der 1x50 g (tuba Al s PP uzáverom) Vp n/a
IBALGIN KRÉM crm der 1x100 g (tuba Al s PP uzáverom) Vp 4,29
IBALGIN KRÉM crm der 1x100 g (tuba Al s PE uzáverom) Vp 4,68
IBALGIN KRÉM crm der 1x50 g (tuba Al s PE uzáverom) Vp 4,41
IBALGIN RAPIDCAPS 200 MG cps mol 12x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 200 MG cps mol 24x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 10x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 12x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 20x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 30x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 5,49
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 10x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 12x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 18x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 20x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 24x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp 3,19
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 10x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 12x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 18x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 20x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 24x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.