VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G sol inf 20x50 ml/7,5 g (liek.inj.skl.hnedá)

SPC


Tento liek sa používa na liečbu nedostatku vitamínu C alebo zvýšenej potreby, ktorú nie je možné adekvátne
doplniť príjmom potravy.

Vitamín C (kyselina L-askorbová) je vo vode rozpustná biochemická látka, ktorá je prítomná v prírode. Väčšina rastlín a živočíchov je schopná kyselinu askorbovú tvoriť, ale je to „vitamín“ pre ľudí, ako aj pre ostatné primáty, morčatá, niektoré ryby a druhy vtákov. Tieto druhy majú nedostatok enzýmu L-glukonolaktón oxidázy, a preto sú závislé od exogénnej kyseliny askorbovej.

Vitamín C existuje v organizme vo forme aniónu askorbátu a je v rovnováhe s dehydroaskorbátom. Askorbát sa podieľa ako elektrónový donorový kofaktor v mnohých biochemických dráhach a procesoch v organizme. Askorbát sa podieľa aj ako elektrón-donor v mnohých dôležitých hydroxylačných reakciách a je rýchly vychytávač radikálov spôsobených kyslíkom. Posledná funkcia je dôležitá s ohľadom na súčasné zdroje vitamínov, lebo mnohé ochorenia sa dávajú do súvislosti so zvýšenou tvorbou voľných radikálov. Optimálny príjem askorbátu môže ochraňovať pred niektorými vážnymi ochoreniami ako je ateroskleróza a hypertenzia a suprafyziologické dávky môžu signifikantne terapeuticky ovplyvniť stavy zahŕňajúce oxidačné pôsobenie, ktoré sa vyskytuje pri chirurgických zákrokoch, kritických chorobách (napr. počas sepsy, systémovej zápalovej odpovede) a po chemoterapii alebo rádioterapii.

Ako hlavný komponent antioxidačnej ochrany organizmu askorbát plní úlohu pri prevencii pred poškodzujúcim účinkom radikálov spôsobených kyslíkom na bunkovú štruktúru a funkciu. Je to obzvlášť dôležité pre časti aeróbnych tkanív ako je mozog a imunitné a zápalové bunky, ktoré vytvárajú radikály pôsobením kyslíka počas imunitných a zápalových procesov.
Ďalšie biologické účinky askorbátu zahŕňajú redukciu železitých iónov a zlepšenie absorpcie železa z gastrointestinálneho traktu. Regenerujú tiež ostatné antioxidanty v organizme vrátane plazmaticko - membránových molekúl vitamínu E. Pomáhajú tiež chrániť pred tvorbou potenciálnych karcinogénov v tráviacom trakte spôsobených potravou.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Vitamin C-Injektopas 7,5 g

Nepoužívajte Vitamin C-Injektopas 7,5 g:
Indikácie uvedené vyššie sú vhodné pre používanie lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g. .
Pacienti sa musia poradiť s lekárom, ak chcú správne v týchto stavoch používať liek.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Vitamin C-Injektopas 7,5 g
Intravenózna (vnútrožilová) injekcia vysokých dávok lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 mg môže spôsobiť
akútnu tvorbu obličkových kameňov u osôb s predispozíciou na tento problém. Tento nežiaduci účinok sa
pozoroval pri používaní celkovej dávky 1,5 g až 2,5 g. Pacienti s existujúcou poruchou obličkovej funkcie
(renálna insuficiencia) sú zvlášť rizikoví pre tento nežiaduci účinok. Ostatní pacienti, pri dostatočnej
hydratácii (približne 1,5 až 2 l za deň) sú odolní proti tomuto nežiaducemu účinku. Pacienti, ktorí majú diétu
so zníženým obsahom sodíka, nesmú dostať dávku vyššiu ako 7,5 g lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g.

Pacienti s opakovanou tvorbou obličkových kameňov nesmú dostávať viac ako 100 až 200 mg vitamínu C za deň. Pacienti so závažným alebo konečným obličkovým zlyhaním (dialyzovaní pacienti) nesmú dostať viac ako 50 až 100 mg vitamínu C za deň.

Pacienti s erytrocytovou nedostatočnosťou glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (dedičné metabolické
ochorenie červených krviniek) mali v ojedinelých prípadoch skúsenosti s ťažkou hemolýzou (rozklad
červených krviniek) pri podaní vysokých dávok vitamínu C (viac ako 4 g za deň).
Prekročeniu dennej dávky 100 až 500 mg kyseliny askorbovej sa preto treba vyvarovať.
Vitamin C-Injektopas 7,5 g sa nesmie miešať s liekmi, ktorých účinky by spôsobili chemickú redukciu.

Pacientom so známym pľúcnym ochorením (napr. obštrukčné a reštrikčné bronchiálne a pľúcne ochorenie) sa môžu podávať dávky len do 7,5 g kyseliny askorbovej za deň, keďže vyššie dávky môžu viesť k akútnemu dyspnoe. Odporúča sa začať liečbu s nízkymi dávkami vitamínu C.

1 liekovka s 50 ml roztoku na injekciu obsahuje 42,3 mmol (972 mg) sodíka. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s nízkym obsahom soli.

Po podaní vysokej dávky vitamínu C v infúzii, hladiny askorbátu v krvi môžu dosiahnuť hladiny, ktoré môžu interferovať s niektorými biochemickými analýzami. Opatrnosť v tomto prípade treba brať do úvahy pri špecifickom význame redox-citlivých testov.

 
Informácie pre diabetikov:
Po podaní vysokých dávok Vitamin C-Injektopas 7,5 g môžu hladiny askorbátu v krvi dosiahnuť také hodnoty, že môžu ovplyvniť krvné testy na stanovenie glukózy v krvi.

Tehotenstvo a dojčenie
Denná dávka 100 až 500 mg kyseliny askorbovej sa nesmie prekročiť, ak ste tehotná alebo dojčíte.Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Vitamin C-Injektopas 7,5 g môže spôsobiť chemické zmeny mnohých súbežne užívaných liekov;
kompatibilitu s ostatnými liekmi je preto potrebné testovať pri súbežnom podávaní liekov.
Kyselina askorbová môže interferovať s antikoagulanciami.

Súbežný príjem peroálne užívanej kyseliny askorbovej a flufenazínu viedol k zníženiu plazmatickej koncentrácie flufenazínu. V prípade súbežného užívania kyseliny askorbovej a kyseliny acetylsalicylovej sa znížil renálny klírens kyseliny acetylsalicylovej, zatiaľ čo renálny klírens kyseliny askorbovej sa zvýšil v dôsledku inhibície vychytávania kyseliny askorbovej do leukocytov a krvných doštičiek.
 
Klinické údaje o interakciách s chemoterapeutickými látkami chýbajú – preto vysoké dávky kyseliny askorbovej sa majú podávať s odstupom po chemoterapii (v závislosti od polčasu chemoterapeutického lieku, 1-3 dni neskôr).


3. AKO POUŽÍVAŤ Vitamin C-Injektopas 7,5 g

Inštrukcie uvedené nižšie platia, pokiaľ lekár nepredpíše iné dávky lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g.
Vitamin C-Injektopas 7,5 g podáva lekár formou pomalej intravenóznej infúzie (do žily).
Dávka parenterálneho vitamínu C, ktorá je potrebná na účinnú liečbu, závisí od stupňa oxidačného stresu
a následne od orgánového poškodenia a dysfunkcie.

Dávkovanie u detí:
V priemere 170 mg/m2/24 hodín.

Dávkovanie u dospelých:
Hypovitaminóza s prejavmi skorbutu: 1000 mg/deň.
Suplementácia (náhrada) vitamínu C pri parenterálnej (vnútrožilovej) výžive: 500 mg/deň.
Poruchy prekrvenia: 500 mg/deň.
Fyzická a psychická záťaž: 250-500 mg/deň.
Postraumatické stavy: 500-1000 mg/deň.
Anemické stavy: 500 mg/deň.
Podporná liečba pri virózach a chorôb z prechladnutia: 1000 mg/deň.

Poznámka: Roztok na infúziu neobsahuje žiadne konzervačné látky. Liekovka je preto určená na
jednorazové použitie. Liek sa musí použiť ihneď, ako sa roztok dostane z liekovky. Nespotrebované
množstvo z liekovky sa musí odstrániť.

Ako dlho sa musí Vitamin C-Injektopas 7,5 g používať ?
Dĺžka liečby závisí od klinického stavu a laboratórnych hodnôt.

Ak použijete viac lieku Vitamin C-Injektopas, ako máte
Potrebné je prerušiť podávanie lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g. Iné opatrenie obvykle nie je potrebné,
pokým pacient nie je na dialýze alebo nemá obličkové kamene (pozri časť Skôr ako použijete Vitamin '
C-Injektopas).
Ak máte skúsenosti s bolesťou v oblasti obličky (obličiek) alebo problémy pri močení po podaní vysokej
dávky lieku Vitamin C-Injektopas 7,5 g, ihneď kontaktujte lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Vitamin C-Injektopas 7,5 g môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Kyselina askorbová je vo všeobecnosti dobre tolerovaná. Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri podávaní vysokých dávok (viac ako 1g/deň) alebo u rizikových skupín pacientov.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
hnačka, zažívacie problémy, nadúvanie a prechodná kolika.

Poruchy nervového systému
Boli popísané nasledujúce nežiaduce účinky pri dlhodobom podávaní dávok 2 g/deň (niekoľko mesiacov): nepokoj, úzkosť, zhoršený spánok.

Poruchy obličiek a močových ciest
U predisponovaných pacientov alebo pri vysokých dávkach podávaných perorálne – ústami (viac ako 10 g/deň) môže dôjsť k tvorbe močových kameňov. Pri súčasnom podávaní spolu so sulfónamidmi môže dôjsť pri vysokých dávkach k zvýšeniu kryštalúrie (tvorba kryštálov). Zvýšené vylučovanie oxalátov močom vyvoláva niekedy pocit pálenia pri močení.


Poruchy krvi a lymfatického systému
U pacientov s nedostatkom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a pacientov s paroxyzmálnou nočnou hemoglobinúriou môže podanie kyseliny askorbovej vyvolať hemolýzu.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
U predisponovaných osôb môže dôjsť k urýchleniu vzniku akútnej artritídy (zápal kĺbov).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Lokálna bolesť sa prejavuje pri subkutánnom (pod kožu) a intramuskulárnom (do svalu) podaní, preto tento spôsob podania sa neodporúča.
U alergických osôb môžu vzniknúť kožné reakcie až astmatický záchvat.
U novorodencov, ktorých matky užívali vysoké dávky vitamínu C, sa môžu vyskytnúť prejavy skorbutu alebo syndróm vysadenia. Podobný prejav skorbutu sa môže vyskytnúť u ľudí, ktorí náhle prestali užívať vysoké dávky kyseliny askorbovej.

Pri akútnych infekciách sa podanie lieku Vitamin C–Injektopas 7,5 g veľmi zriedkavo spájalo so zimnicou a zvýšenou teplotou.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Vitamin C-Injektopas 7,5 g

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Nepoužívajte Vitamin C-Injektopas 7,5 g po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte pri teplote do 20 °C.
Injekčné liekovky chráňte pred svetlom. Uchovávajte v pôvodnom obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Vitamin C-Injektopas 7,5 gobsahuje
Liečivo: 1 liekovka s 50 ml roztoku na infúziu obsahuje 7,5 g kyseliny askorbovej
1 ml roztoku na infúziu obsahuje 150 mg kyseliny askorbovej.

Ďalšie zložky sú: hydrogenuhličitan sodný, voda na injekciu

Ako vyzerá Vitamin C-Injektopas 7,5 ga obsah balenia
50 ml liekovka s roztokom na infúziu
20 x 50 ml liekovka s roztokom na infúziu

Nie všetky balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
PASCOE Pharmazeutische Präparate GmbH
Giessen, Nemecko

Výrobca:
Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH, Giessen, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v máji 2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.