VITAMIN D3 AXONIA 7 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 4x7000 IU (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC

Vitamin D3 Axonia 1 000 IU: žlto sfarbené, okrúhle filmom obalené tablety s priemerom 7,2 mm s hladkým vypuklým povrchom na obidvoch stranách a vyrazeným „D“ na jednej strane.

Vitamin D3 Axonia 7 000 IU filmom obalené tablety: žlto sfarbené, okrúhle filmom obalené tablety
s priemerom 7,2 mm s hladkým vypuklým povrchom na obidvoch stranách a vyrazeným „W“ na jednej
strane.

Vitamin D3 Axonia 30 000 IU filmom obalené tablety: žlto sfarbené, okrúhle filmom obalené tablety
s priemerom 13,2 mm s hladkým vypuklým povrchom na obidvoch stranách.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- Liečba nedostatku vitamínu D (25(OH)D v sére < 25 nmol/l).
- Prevencia nedostatku vitamínu D u vysokorizikových pacientov.
- Ako doplnok k špecifickej liečbe osteoporózy u pacientov s nedostatkom vitamínu D alebo s vysokým rizikom nedostatočnosti vitamínu D.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávka sa má stanoviť individuálne v závislosti od miery, v akej je nevyhnutné dopĺňať vitamín D. Vitamin
D3 Axonia 1 000 IU filmom obalené tablety sú vhodné na denné dopĺňanie vitamínu D, zatiaľ čo dávka
7 000 IU obsahuje množstvo zodpovedajúce týždenným dávkam vitamínu D a dávka 30 000 IU obsahuje množstvo zodpovedajúce mesačným dávkam vitamínu D, čo je potrebné vziať do úvahy a dávkovanie má stanoviť lekár.
Je potrebné zohľadniť príslušné národné odporúčania. Dávkovanie
Dospelí  a st arš í  pacienti
·  Prevencia nedostatku vitamínu D (udržiavacia liečba):
o dospelí a starší pacienti: 800–1 600 IU denne alebo zodpovedajúca týždenná  alebo mesačná dávka.
o dospelí a starší pacienti s osteoporózou: maximálne 2 000 IU denne  alebo zodpovedajúca týždenná alebo mesačná dávka.

·  Liečba nedostatku vitamínu D (začiatočná dávka):
o 800–4 000 IU denne  alebo zodpovedajúca týždenná alebo mesačná dávka.

Pacientom sa má podávať doplnkový vápnik, ak je jeho príjem v strave nedostatočný.

Porucha funkcie pečene: u pacientov s poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje žiadna úprava dávky. Počas liečby vitamínom D má pre úspešnosť liečby zásadný význam príjem vápnika a fosforu.
Pred začiatkom liečby vitamínom D má lekár starostlivo zhodnotiť stravovacie návyky pacienta a má sa vziať do úvahy obsah umelo pridávaného vitamínu D v určitých typoch jedla.

 Pedi at ri ck á popul áci a
Vitamin D3 Axonia sa nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov.

Dávkovanie v pediatrickej populácii (12–18 rokov):
· 800 IU denne v závislosti od závažnosti ochorenia a odpovede pacienta na liečbu.
Má sa podávať len pod dohľadom lekára.

Spôsobpodávania

Vitamin D3 Axonia filmom obalené tablety sa môžu užívať nezávisle od jedla.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
- Hyperkalciémia a/alebo hyperkalciúria súvisiace s ochorením/stavom.

- Kalciová nefrolitiáza, nefrokalcinóza, hypervitaminóza D.
- Závažná porucha funkcie obličiek.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V prípade terapeutickej liečby sa má dávka u pacientov stanoviť individuálne pravidelnou kontrolou (na začiatku týždenne, potom jedenkrát každé 2 – 4 týždne) plazmatických hladín vápnika. Počas dlhodobej liečby sa má pomocou stanovenia sérovej hladiny kreatinínu sledovať sérová hladina vápnika, vylučovanie vápnika močom a funkcia obličiek. Sledovanie je zvlášť dôležité u starších pacientov, ktorí súbežne užívajú kardioglykozidy alebo diuretiká (pozri časť 4.5) a v prípade hyperfosfatémie, ako aj u pacientov
so zvýšeným rizikom litiázy.
V prípade hyperkalciúrie (presahujúcej 300 mg (7,5 mmol)/24 hodín) alebo prejavov poruchy funkcie
obličiek sa má dávka znížiť alebo sa má liečba vysadiť.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa vitamín D môže podávať len s opatrnosťou. V tomto prípade je nevyhnutné sledovanie hladín vápnika a fosfátu a do úvahy sa má vziať riziko zvápenatenia mäkkého tkaniva.
U pacientov so závažnou nedostatočnosťou obličiek sa vitamín D vo forme cholekalciferolu normálne
nemetabolizuje a majú sa použiť iné formy vitamínu D.
Podobné sledovanie je nevyhnutné u detí, ktorých matky užívajú liečbu vitamínom D vo farmakologických množstvách. Niektoré deti môžu reagovať zvýšenou citlivosťou na účinok vitamínu D.

Vitamin D3 Axonia filmom obalené tablety sa nemajú užívať, ak je prítomná pseudohypoparatyreóza (potreba vitamínu D sa môže znížiť niekedy normálnou citlivosťou na vitamín D s rizikom dlhodobého predávkovania). V takýchto prípadoch sú k dispozícii kontrolovateľnejšie deriváty vitamínu D.

Vitamin D3 Axonia filmom obalené tablety sa môžu pacientom so sarkoidózou podávať len s opatrnosťou
z dôvodu rizika zvýšenej premeny vitamínu D na jeho účinnú formu. U týchto pacientov sa majú pravidelne sledovať hladiny vápnika v krvi a v moči.

V prípade súbežného užívania s inými liekmi obsahujúcimi vitamín D sa má do úvahy vziať obsah vitamínu D v nich. Má sa predísť súbežnému užívaniu s multivitamínovými prípravkami a výživovými doplnkami obsahujúcimi vitamín D.

Lieky účinkujúce prostredníctvom inhibície kostnej resorpcie znižujú množstvá vápnika vytvorené z kosti. Aby sa predišlo tomuto, ako aj súbežnej liečbe liekmi zvyšujúcimi tvorbu kostí, je nevyhnutné užívať vitamín D a zabezpečiť správne hladiny vápnika.

Laktóza: pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, celkovým deficitom
laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

Sacharóza: pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

 Pedi at ri ck á  popul áci a
Vitamin D3 Axonia filmom obalené tablety sa nemajú používať u detí mladších ako 12 rokov.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie s prípravkami obsahujúcimi vápnik podávanými vo veľkých dávkach môže zvýšiť riziko hypekalciémie. Tiazidové diuretiká znižujú vylučovanie vápnika močom. V prípade súbežného užívania tiazidových diuretík alebo prípravkov obsahujúcich vápnik užívaných vo veľkých dávkach je nevyhnutné pravidelne sledovať sérovú hladinu vápnika z dôvodu zvýšeného rizika hyperkalciémie.


Účinky digitalisových alebo iných kardioglykozidov sa môžu zosilniť pri perorálnom podávaní vápnika
v kombinácii s vitamínom D. Potrebný je prísny lekársky dohľad, a ak je to nevyhnutné, sledovanie EKG
a vápnika.

Systémové kortikosteroidy inhibujú vstrebávanie vápnika. Dlhodobé užívanie kortikosteroidov môže znižovať účinok vitamínu D.

Súbežná liečba živicami na výmenu iónov (napr. cholestyramín) alebo laxatívami (ako parafínový olej) môže narušiť vstrebávanie vitamínu D.

Lieky obsahujúce horčík (ako antacidá) sa nesmú užívať počas liečby vitamínom D z dôvodu rizika hypermagneziémie.

Antikonvulzíva, hydantoín, barbituráty alebo primidón môžu znížiť účinok vitamínu D z dôvodu aktivácie systému mikrozomálnych enzýmov.

Súbežné užívanie kalcitonínu, etidronátu, gáliumnitrátu, pamidronátu alebo plicamycínu s vitamínom D
môže antagonizovať účinok týchto liečiv pri liečbe hyperkalciémie.

Súbežne podávané lieky obsahujúce fosfor používané vo vysokých dávkach môžu zvýšiť riziko hyperfosfatémie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Odporúčaný denný príjem u gravidných žien je 400 IU, u žien považovaných za ženy s nedostatkom vitamínu D sa však môže vyžadovať vyššia dávka. Počas gravidity majú ženy dodržiavať pokyny svojho ošetrujúceho lekára, pretože sa ich požiadavky môžu líšiť v závislosti od závažnosti ich ochorenia a ich odpovede na liečbu.
Denný príjem vitamínu D počas gravidity nesmie prekročiť 600 IU. Pri pokusoch na zvieratách sa
preukázalo, že predávkovania vitamínom D majú teratogénne účinky.
U gravidných žien sa má predísť predávkovaniu vitamínom D3, pretože dlhodobá hyperkalciémia sa niekedy spája so spomalením fyzického a duševného vývinu, supravalvulárnou stenózou aorty a retinopatiou u detí.

Dojčenie
Vitamin D3 Axonia filmom obalené tablety sa môžu užívať počas dojčenia. Vitamín D a jeho metabolity prechádzajú do materského mlieka. Toto sa má vziať do úvahy pri podávaní dodatočného vitamínu D dieťaťu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú dostupné žiadne údaje týkajúce sa negatívneho účinku lieku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce reakcie sú zoradené podľa frekvencie výskytu a tried orgánových systémov. Kategórie frekvencie výskytu sú definované podľa nasledujúcej konvencie:
Veľmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
Neznáme: nedá sa odhadnúť z dostupných údajov

Poruchy imunitného systému:
Neznáme: reakcie z precitlivenosti, ako je napr. angioedém alebo opuch hrtanu.

Poruchy metabolizmu a výživy:
Menej časté: hyperkalciémia a hyperkalciúria.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Zriedkavé: pruritus, vyrážka a urtikária.

Hláseniepodozrenínanežiaducereakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie liekom môže spôsobiť hypervitaminózu, hyperkalciémiu a hyperfosfatémiu. Príznaky hyperkalciémie sú anorexia, smäd, nevoľnosť, vracanie, zápcha, abdominálna bolesť, svalová slabosť, únava, zmätenosť, polydipsia, polyúria, bolesť kostí, zvápenatenie v obličkách, obličkové kamene, vertigo
a v závažných prípadoch srdcové arytmie. Hyperkalciémia môže v extrémnych prípadoch viesť ku kóme
alebo dokonca k smrti. Pretrvávajúce vysoké hladiny vápnika môžu spôsobiť ireverzibilnú poruchu funkcie obličiek a zvápenatenie mäkkého tkaniva.

Liečba hyperkalciémie: liečba vitamínom D (a vápnikom) sa má ukončiť. V rovnakom čase sa má tiež ukončiť užívanie tiazidových diuretík, lítia, vitamínu D a A, ako aj kardioglykozidov. V prípade pacientov s poruchou vedomia je tiež potrebný výplach žalúdka. V závislosti od závažnosti predávkovania sa môže
použiť rehydratácia a monoterapia alebo liečba kombináciou kľučkových diuretík, bisfosfonátov, kalcitonínu
a kortikosteroidov. Majú sa sledovať sérové hladiny elektrolytov, funkcia obličiek a diuréza. V závažných prípadoch môže byť nevyhnutné sledovať EKG a centrálny žilový tlak.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vitamíny, vitamín D a analógy, ATC kód: A11CC05

Mechanizmusúčinku
Vitamín D zvyšuje vstrebávanie vápnika v čreve, zvyšuje spätné vstrebávanie vápnika v obličkách a tvorbu kostného tkaniva a znižuje hladinu paratyreoidálneho hormónu (PTH). Okrem skeletálneho systému sa receptory pre vitamín D nachádzajú aj v niektorých iných tkanivách, preto má vitamín D v niektorých fyziologických procesoch rôzny účinok. Pokiaľ ide o jeho bunkové biologické účinky, údaje zo štúdie sú dostupné pre autokrinnú/parakrinnú realizáciu rastu a kontrolu diferenciácie hematopoetických a imunitných buniek, kožných, skeletálnych buniek, buniek hladkej svaloviny, ako aj buniek mozgu, pečene a niektorých endokrinných orgánov.

Dávky nižšie, ako je dávka 800 IU z predchádzajúcich odporúčaní, sú dostatočné na udržiavanie ideálneho dopĺňania vitamínu D, ale nie sú dostatočné na liečbu nedostatku vitamínu D. Dopĺňanie vitamínu D požadované pri liečbe osteoporózy má byť odlíšené od liečby nedostatku vitamínu D a od terapeutických dávok monoterapie vitamínu D.'


Podávanie celkovej týždennej/mesačnej dávky jedenkrát týždenne/jedenkrát mesačne vedie k rovnakému účinku ako pri dennom podávaní z dôvodu farmakokinetických parametrov vitamínu D (pozri časť 5.2). Najviac skúseností však pochádza z randomizovaných kontrolovaných skúšaní pri dennom podávaní dávky.

Vitamín D zvýšil minerálny obsah stehennej kosti o 14,3 % pri dennej dávke 200 IU a o 17,2 % pri dennej dávke 400 IU v 1-ročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii vykonanej u 228 dospievajúcich dievčat. Denná dávka 400 IU tiež významne zvýšila minerálny obsah kostí chrbtice. V rovnakom čase sa zvýšila sérová hladina 25(OH)D o 5,7 ± 15,7 nmol/l v skupine užívajúcej 200 IU dávku a o 12,4 ± 13,7 nmol/l
v skupine užívajúcej 400 IU dávku, zatiaľ čo v skupine s placebom sa znížila o 6,7 ± 11,3 nmol/l.

Vitamín D prostredníctvom svojho účinku zvyšovania vstrebávania vápnika veľmi účinne zvyšuje znižujúci účinok vápnika na kostnú resorpciu. V štúdii so 148 staršími ženami po menopauze viedlo súbežné podávanie 800 IU vitamínu D (cholekalciferolu) a 1 200 mg vápnika k 72 % zvýšeniu hladiny 25(OH)D
a 17 % poklesu hladiny PTH v porovnaní s dopĺňaním vápnika osamote.

V klinickej štúdii vykonanej u pacientov s nedostatkom vitamínu D liečených v nemocnici sa preukázalo, že denné dopĺňanie 100 mg vápnika a 800 IU vitamínu D počas 6 mesiacov znormalizovalo plazmatické hladiny 25-hydroxylovaného metabolitu vitamínu D, zmiernilo sekundárnu hyperparatyreózu a znížilo hladiny alkalickej fosfatázy.

V prípade svalovej slabosti alebo úbytku svalovej hmoty (napríklad u starších osôb alebo pacientov
s cievnou mozgovou príhodou) sa pri dodávaní vitamínu D dávkou 800 IU (alebo vyššou) jasne preukázal účinok na svalovú silu: podávanie znížilo počet pádov a malo prospešný účinok na svalovú hmotu.

V inom klinickom skúšaní výsledky preukázali, že súbežné podávanie vitamínu D a kalciumcitrátu znižuje riziko pádu z dôvodu svalovej slabosti u starších osôb. V 3-ročnej placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej štúdii vykonanej pri účasti 445 pacientov starších ako 65 rokov, dostávali účastníci kalciumcitrát- malát zodpovedajúci 700 IU vitamínu D denne a 500 mg čistého vápnika denne, čo viedlo k výraznému poklesu (46 %) rizika pádu (OR 0,54; 95 % IS, 0,30–0,97) medzi liečenými ženami.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Vitamín D3 rozpustný v tuku sa vstrebáva v tenkom čreve za prítomnosti žlčových kyselín s pomocou miciel a prechádza do krvi cez lymfatický obeh.

Distribúcia
Po vstrebaní prechádza vitamín D3 do krvi ako súčasť chylomikrónov. Vitamín D3 sa rýchlo distribuuje najmä do pečene, kde podlieha metabolizmu na 25-hydroxyvitamín D3, ktorý je hlavnou depotnou formou. Menšie množstvá sú distribuované do adipózneho a svalového tkaniva a v týchto miestach sa ukladajú vo forme vitamínu D3 na neskoršie uvoľnenie do krvného obehu. Vitamín D3 v krvnom obehu sa viaže na proteín viažuci vitamín D3.

Biotransformácia
Vitamín D3 sa rýchlo metabolizuje prostredníctvom hydroxylácie v pečeni na 25-hydroxyvitamín D3
a následne sa v obličkách metabolizuje na 1,25-dihydroxyvitamín D3, ktorý predstavuje biologicky účinnú formu. Pred elimináciou dochádza k ďalšej hydroxylácii. Malé percento vitamínu D3 podlieha pred elimináciou glukuronidácii.

Eliminácia
Vitamín D a jeho metabolity sa vylučujú stolicou a močom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Okrem informácií uvedených v iných častiach súhrnu charakteristických vlastností lieku nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti lieku.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
celaktóza 80 (monohydrát laktózy a prášková celulóza (E460 (ii))
modifikovaný potravinársky škrob kukuričný škrob
sodná soľ kroskarmelózy (E468)
sacharóza
bezvodý koloidný oxid kremičitý (E551)
koloidný oxid kremičitý (E551) stearát horečnatý (E572) askorban sodný (E301)
triacylglyceroly so stredne dlhým reťazcom
DL-alfa-tokoferol (E307)

Obal:
filmotvorná sústava Opadry II žltá 85F 32659 zložená z:
polyvinylalkoholu (E1203) oxidu titaničitého (E171) makrogolu
mastenca (E553b)
hlinitého laku chinolínovej žltej (E104)
žltého oxidu železitého (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vitamin D3 Axonia 1 000 IU filmom obalené tablety: 30, 60 alebo 90 filmom obalených tabliet
v nepriehľadných PVC/PVdC-hliníkových blistroch a škatuli.

Vitamin D3 Axonia 7 000 IU filmom obalené tablety: 4, 8, 12 alebo 32 filmom obalených tabliet
v nepriehľadných PVC/PVdC-hliníkových blistroch a škatuli.

Vitamin D3 Axonia 30 000 IU filmom obalené tablety: 1, 2, 3, 4, 6, 8 alebo 12 filmom obalených tabliet v nepriehľadných PVC/PVdC-hliníkových blistroch a škatuli.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

AXONIA, a.s.
Bydžovská 185
Klánovice, 190 14 Praha 9
Česká republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Vitamin D3 Axonia 1 000 IU filmom obalené tablety: 86/0061/15-S Vitamin D3 Axonia 7 000 IU filmom obalené tablety: 86/0062/15-S Vitamin D3 Axonia 30 000 IU filmom obalené tablety:  86/0063/15-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 23. marca 2015
Dátum posledného predĺženia registrácie: 02. júla 202010. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11/2021

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
VITAMIN D3 AXONIA 1 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 1 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 1 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 30 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1x30000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 30 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 2x30000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 30 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 3x30000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 30 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 4x30000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 30 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 6x30000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 30 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 8x30000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 30 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x30000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 7 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 32x7000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 7 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 8x7000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
VITAMIN D3 AXONIA 7 000 IU FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x7000 IU (blis.PVC/PVDC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.