VITALIPID N ADULT con inf 10x10 ml (amp.skl.)


Infúzny koncentrát.
Vitalipid N Adult je sterilná olejovo-vodná viskózna emulzia bielej farby obsahujúca v olejovej fáze v tuku rozpustné vitamíny.

4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikácie
Vitalipid N Adult je indikovaný u dospelých pacientov a detí od 11 rokov ako doplnok intravenóznej výživy na pokrytie denných potrieb v tuku rozpustných vitamínov A, D2, E a K1.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie: pre dospelých pacientov a deti od 11 rokov je odporučená denná dávka 10 ml
(1 ampulka).
Spôsob podávania: na intravenóznu infúziu podľa 6.6. ”Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom”.

4.3. Kontraindikácie
Nie sú známe.

4.4. Špeciálne upozornenia
Vitalipid N Adult musí byť podávaný s veľkou opatrnosťou pacientom, u ktorých bola zistená alergia na sójové a vaječné proteíny.
Vitalipid N Adult nesmie byť podávaný neriedený!

4.5. Liekové a iné interakcie
Prítomnosť stopových prvkov môže spôsobiť určitú degradáciu vitamínu A. Retinol (vitamín A) sa môže rozkladať pri vystavení ultrafialovému svetlu.
Vitamín K1 vstupuje do interakcií s antikoagulanciami kumarínového typu.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
S liekom Vitalipid N Adult neboli uskutočnené reprodukčné štúdie, ani klinické pozorovania na gravidných zvieratách. K dispozícii sú však publikované správy o bezpečnom podaní v tuku
rozpustných vitamínov u tejto skupiny pacientov.
Aj napriek vyššie uvedenému sa neodporúča podať viac ako 8000 IU vitamínu A počas gravidity kvôli riziku poškodenia plodu.
Teratogénny potenciál vysokých dávok vitamínu A je podrobne zdokumentovaný na zvieratách. Pri prísnom dodržaní odporučeného dávkovania je použitie lieku Vitalipid N Adult bezpečné pre gravidné ženy.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Nemá žiadny účinok na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky
Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky.

4.9. Predávkovanie
Predávkovanie v tuku rozpustných vitamínov môže viesť k vzniku toxických syndrómov, avšak pri dodržaní odporučeného dávkovania nebola zaznamenaná žiadna toxicita.
Pri jednorazovom predávkovaní v tuku rozpustnými vitamínmi by sa nemali vyskytnúť žiadne nežiaduce účinky. Nie je potrebná špecifická liečba.
Po dlhodobej infúzii vysokých dávok vitamínu D sa môžu vyskytnúť zvýšené sérové koncentrácie metabolitov vitamínu D. Toto môže viesť k osteopénii.
Rýchla infúzia vitamínu K1 v koloidnom vodnom roztoku môže spôsobiť sčervenanie, bronchospazmus, tachykardiu a hypotenziu. Tieto príznaky neboli pozorované po infúzii liekom Vitalipid N Adult.

5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
ATC kód: A11JA
Farmakoterapeutická skupina: vitamíny

Vitalipid N Adult je zmes v tuku rozpustných vitamínov v množstvách normálne absorbovaných z potravy, ktoré by nemali mať žiadny iný farmakodynamický účinok okrem udržania, prípadne znovuobnovenia výživného stavu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
V tuku rozpustné vitamíny lieku Vitalipid N Adult sú po intravenóznom podaní metabolizované podobne, ako v tuku rozpustné vitamíny z potravy.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Hodnotenie bezpečnosti lieku Vitalipid N Adult je založené hlavne na klinických skúsenostiach. Teratogénny potenciál vysokých dávok vitamínu A je podrobne zdokumentovaný na zvieratách.
Pri dodržaní doporučeného dávkovania je použitie lieku Vitalipid N Adult u gravidných žien bezpečné.

6. Farmaceutické informácie
6.1. Zoznam pomocných látok
Sojae oleum purificatum, phospholipida ex ovo purificata, glycerolum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabilia.

6.2. Inkompatibility
Vitalipid N Adult sa môže pridávať do alebo miešať len s nutričnými doplnkami alebo liečivami, ktorých kompatibilita bola zdokumentovaná.'

6.3. Čas použiteľnosti
24 mesiacov

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Skladujte pri teplotách od 2 do 8°C. Chráňte pred svetlom.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
Sklenená ampulka typ I, etiketa, papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa. Veľkosťbalenia: 10 x 10 ml infúzneho koncentrátu

6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom
Vitalipid N Adult nesmie byť podaný nezriedený.
Pri podávaní musia byť dodržané sterilné podmienky.
10 ml (1 ampulka) lieku Vitalipid N Adult pridajte do 500 ml lieku Intralipid 10% a 20%, alebo do
333 ml lieku Intralipid 30%. Aby bol zabezpečený vznik homogénnej zmesi a dostatočné premiešanie obsahu, fľašu treba pred infúziou prevrátiť niekoľkokrát hore dnom.
Vitalipid N Adult 10 ml (1 ampulka) môže byť pridaná aj do Vitrimixu, Kabimixu a Structolipidu. Vitalipid N Adult sa môže použiť na rozpustenie lieku Soluvit N. Obsah jednej fľaše lieku Soluvit N
rozrieďte 10 ml lieku Vitalipid N Adult a pridajte do Intralipidu, Vitrimixu, Kabimixu alebo Structolipidu.
Vitalipid N Adult sa dá tiež použiť ako zložka kompletnej parenterálnej výživy All-In-One v plastových vakoch.
Pridanie lieku Vitalipid N Adult k Intralipidu musí byť uskutočnené najskôr 1 hodinu pred infúziou a infúzia musí skončiť do 24 hodín po pridaní, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii. Nepoužitý
obsah otvorených fliaš alebo ampuliek musí byť znehodnotený a nesmie sa skladovať pre neskoršie
použitie.

Informácie o stabilite a kompatibilite pre použitie v parenterálnej výžive sú dostupné na požiadanie.

7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko

8. Registračné číslo: 86/0128/03-S

9. Dátum registrácie: 30.04.2003

10.Dátum poslednej revízie textu: apríl 2003

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.