ALPHA D3 0,5 µG cps mol 30x0,5 µg (blis.)

môžu vzniknúť na podklade zníženej funkcie obličiek vyžadujúcej dialýzu alebo bez dialýzy, a takisto v počiatočnom štádiu po transplantácii obličiek.
Liek je ďalej indikovaný pri liečbe mäknutia kostí v dospelosti (osteomalácia) pod vplyvom nedostatočnej absorpcie vápnika, ako aj pri malabsorpčnom alebo post-gastrektomickom syndróme. Pri hypoparatyreóze alebo pri hypofosfatemickej (vitamín D rezistentnej) rachitíde/osteomalácii môže byť indikovaná prídavná liečba liekom ALPHA D3, ak je plazmatická koncentrácia vápnika nižšia než 2,2 mmol/l.
Ďalšou indikáciou je liečba osteoporózy, najmä postmenopauzálnej, senilnej a osteoporózy spôsobenej liečbou glukokortikoidmi.
Liek môžu užívať dospelí a deti s telesnou hmotnosťou vyššou než 20 kg.

 

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
Počiatočná denná dávka pre dospelých a deti s telesnou hmotnosťou vyššou než 20 kg je 1 mikrogram alfakalcidolu.
Pri dlhodobej liečbe sa dávka má zredukovať v závislosti od zlepšovania klinického stavu a pri zvýšených hladinách vápnika v plazme , alebo pri súčine vápnika a fosfátov.
Pacienti so závažnými prejavmi kostného ochorenia potrebujú a tolerujú vyššie dávky, a to 1 - 3 mikrogramy alfakalcidolu denne.
U pacientov s hypoparatyreózou sa dávka musí znížiť aj pri normálnych plazmatických hladinách vápnika (2,2 - 2,6 mmol/l; 8,8 - 10,4 mikrogramov/100 ml) , alebo pri súčine vápnika a fosfátov 3,5 - 3,7 (mmol/l)2.
Jednorazovú dennú dávku lieku ALPHA D3 je vhodné užiť večer. Ak je denná dávka rozdelená na dve čiastkové dávky, odporúča sa liek ALPHA D3 užívať ráno a večer.
Kapsuly sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Doba liečby je individuálna podľa stavu pacienta.
 
4.3. Kontraindikácie

Liek je kontraindikovaný pri známej precitlivenosti na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok a pri manifestnej intoxikácii vitamínom D.
ALPHA D3 sa ďalej nemá podávať, ak plazmatické koncentrácie vápnika presahujú 2,6 mmol/l, ak súčin koncentrácií vápnika a fosfátov presahuje 3,7 (mmol/l)2, ďalej ak je vo venóznej krvi pH vyššie než 7,44 (milk-alkali syndróm, Burnettov syndróm). Liek sa takisto nemá podávať pri hyperkalciémii alebo hypermagneziémii.
 
U dialyzovaných pacientov sa musí vylúčiť možnosť prieniku vápnika z dialyzačného roztoku. U pacientov s obličkovými kameňmi a sarkoidózou v anamnéze je pri užívaní lieku vyššie riziko.
Počas gravidity a laktácie sa liek má používať len v nevyhnutných prípadoch.
 
4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas terapie liekom ALPHA D3 sa má vykonávať pravidelný monitoring hladín vápnika a fosfátov v krvi. Tieto vyšetrenia sa majú robiť v týždenných alebo mesačných intervaloch. Na začiatku liečby sú nutné častejšie kontroly.
 
4.5. Liekové a iné interakcie

Súčasne s alfakalcidolom sa nemá podávať vitamín D a jeho deriváty. Súčasné užívanie pôsobí aditívne a vzniká zvýšené riziko hyperkalciémie.
 
Hyperkalciémia môže spôsobiť srdcovú arytmiu u pacientov liečených digitalisom.
Pacienti užívajúci súčasne digitalis a ALPHA D3 majú byť pod zvýšeným dohľadom lekára.
 
Pri súčasnej liečbe liekom ALPHA D3 s barbiturátmi alebo antikonvulzívami indukujúcimi pečeňové enzýmy sú na dosiahnutie požadovaného účinku nutné vyššie dávky ALPHA D3.
Difenylhydantoín môže celkom inhibovať účinok alfakalcidolu.
 
Je pravdepodobné, že glukokortikoidy môžu ovplyvniť účinky alfakalcidolu.
 
Keďže pre absorpciu alfakalcidolu sú dôležité soli žlčových kyselín, dlhodobé súčasné užívanie ALPHA D3 a liekov, ktoré obsahujú cholestyramín, sukralfát alebo antacída s vysokým obsahom hliníka takisto nie je vhodné, pretože tieto lieky môžu znižovať vstrebávanie a účinok alfakalcidolu. ALPHA D3 a antacída obsahujúce hliník by sa preto nemali podávať súčasne, ale aspoň s odstupom 2 hodín.
 
Antacída alebo laxatíva obsahujúce horčík sa u dialyzovaných pacientov počas liečby ALPHA D3 majú užívať veľmi opatrne vzhľadom na riziko hypermagneziémie.
 
Účinok alfakalcidolu zvyšuje súčasná aplikácia estrogénov v období perimenopauzy a postmenopauzy.
Pri súčasnej liečbe prípravkami obsahujúcimi vápnik alebo tiazidy je zvýšené riziko hyperkalciémie.
 
4.6. Gravidita a laktácia

Nie sú známe žiadne skúsenosti s podávaním lieku počas gravidity alebo v období laktácie u ľudí. Takisto nie je známe, či liečivo preniká do materského mlieka. Vysoké dávky vitamínu D bývajú spájané s aortálnou stenózou a idiopatickou hyperkalciémiou, aj keď sú známe informácie o zdravých deťoch narodených matkám, ktoré v gravidite užívali vysoké dávky vitamínu D.
Aj keď sa nedokázal negatívny vplyv lieku, mal by sa v období gravidity a laktácie používať len v nevyhnutých prípadoch.
 
Hoci to nie je definitivne potvrdené, je pravdepodobné, že zvýšená hodnota 1,25-dihydroxyvitamínu D3 sa bude nachádzať v materskom mlieku žien liečených alfakalcidolom. Tento fakt môže mať vplyv na metabolizmus vápnika u dojčených detí.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ovplyvnenie pozornosti pri podávaní lieku nebolo zistené.
 
4.8. Nežiaduce účinky

Poruchy metabolizmu a výživy
Pri neadekvátnom dávkovaní sa môžu objaviť zvýšené plazmatické koncentrácie vápnika, čo sa môže korigovať znížením dávky alebo dočasným vysadením lieku. Pri hyperkalciémii bol opísaný výskyt príznakov ako únavnosť, gastrointestinálne symptómy, smäd, svrbenie.
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytli heterotopné kalcifikácie (rohovka, končatiny), ktoré boli reverzibilné.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Zvýšené hladiny fosfátov v plazme
Zvýšené hladiny vápnika v plazme

Podľa doterajších skúseností sa počas terapie alfakalcidolom len zriedka objavilo mierne a dočasné zvýšenie hladín fosfátov v krvi. Akékoľvek zvýšenie fosfátov sa musí redukovať podávaním inhibítorov absorpcie fosfátov (ako napr. derivátov hliníka).

 4.9. Predávkovanie
Pri jednorazovom náhodnom predávkovaní 25 - 30 mikrogramami alfakalcidolu sa nepozorovalo žiadne poškodenie.
Podávanie alfakalcidolu má byť zastavené, ak sa objavia príznaky hyperkalciémie.
Pri dlhodobom predávkovaní liekom sa môže za určitých podmienok objaviť hyperkalciémia, ktorá môže ohroziť život.
Klinický obraz syndrómu hyperkalciémie nie je charakteristický, môže sa prejavovať slabosťou, únavou, vyčerpaním, bolesťami hlavy, gastrointestinálnymi príznakmi (nauzea, vracanie, zápcha alebo hnačka, pálenie záhy), pocitom sucha v ústach, bolesťami svalov, kostí a kĺbov, svrbením alebo palpitáciou.
So zníženou renálnou koncentračnou schopnosťou sa môže objaviť aj polyúria, polydipsia, nyktúria a proteínúira. Súčasne s redukciou dávky alebo dočasným vysadením lieku je potrebná diéta s úplným vylúčením alebo aspoň s nízkym obsahom vápnika, dostatkom tekutín, dialýza, diuretiká, glukokortikoidy a kalcitonín, podľa závažnosti hyperkalciémie.
Pri akútnej intoxikácii môže včasný výplach žalúdka s podaním parafínového oleja znížiť absorpciu a zrýchliť vylučovanie stolicou.
Neexistuje žiadne špecifické antidotum.
 
Závažná hyperkalciémia môže vyžadovať použitie celkových podporných opatrení, podávanie tekutín intravenózne, podanie slučkových diuretik alebo kortikosteroidov.'


5. Farmakologické vlastnosti
 
5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vitamíny, vitagény.
ATC kód: A11CC03

Liečivom lieku ALPHA D3 je alfakalcidol (1-alfa-hydroxycholekalciferol), ktorý sa v pečeni veľmi rýchlo transformuje na kalcitriol (1,25-dihydrocholekalciferol). Kalcitriol je aktívnym metabolitom cholekalciferolu (vitamínu D3) a podieľa sa na udržiavaní homeostázy vápnika a fosfátov. Hlavný mechanizmus účinku je teda založený na zvýšení hladín cirkulujúceho 1,25-dihydroxycholekalciferolu, čím sa zvýši absorpcia vápnika a fosfátov z čreva. Podporuje sa mineralizácia kostí, znížia sa hladiny cirkulujúceho parathormónu a inhibuje sa kostná resorpcia.
 
5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Z výsledkov randomizovanej dvojitej slepej štúdie u 16 subjektov vyplýva, že po perorálnom podaní jednorazovej dávky 4-krát 1 mikrogram sa dosiahne maximálna plazmatická koncentrácia za 6 - 16 hodín (priemer 8 hodín), a táto koncentrácia je 61,6 ±13,6 pikogramov/ml. Plocha pod krivkou koncentrácie - čas za 72 hodín je 2271,45 ± 450,64 pikogramov x h/ml.
 
5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

S ohľadom na veľkosť terapeutických dávok je alfakalcidol považovaný za liek s veľmi nízkou akútnou toxicitou. Po jednej perorálnej dávke alfakalcidolu bola LD50 pri potkanoch a myšiach stanovená na 500 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti.
Testy chronickej toxicity hodnotili dôsledky farmakologického účinku alfakalcidolu na metabolizmus vápnika, a to najmä hyperkalciémiu a tkanivovú kalcinózu.
V embryologických štúdiách na myšiach a potkanoch sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky alfakalcidolu pri maximálnej dávke 0,9 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti. U králikov sa objavila intrauterinná retardácia rastu pri dávke 0,3 mikrogramov/kg telesnej hmotnosti/deň. Pri štúdiách fertility na potkanoch sa pri dávke 0,9 mikrogramov alfakalcidolu/kg telesnej hmotnosti/deň znížil počet otehotnení a počet narodených mláďat.
Mutagénne účinky alfakalcidolu neboli pozorované.
 

6. Farmaceutické údaje
 
6.1. Zoznam pomocných látok

Acidum citricum anhydricum, Propylis gallas, Alpha-tocopherolum, Ethanolum, Arachidis oleum, Gelatina, Glycerolum, Mixtura sorbitoli, sorbitani, mannitoli et polyoli (Anidrisorb 85/70), Colora: Ferri oxidum rubrum (Alpha D3 0,25 µg); Ferri oxidum rubrum, Titanii dioxidum (Alpha D3 0,5 µg); Ferri oxidum flavum, Titanii dioxidum (Alpha D3 1 µg).

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.
 
6.3. Čas použiteľnosti

3 roky
 
6.4. Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte v pôvodnom obale pri teplote do 25 °C.
 
6.5. Vlastnosti a zloženie obalu

Al/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
PP fľaštička, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia:
Všetky sily lieku sú balené po 30, 90 a/alebo 100 kapsulách.
 
6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Liek je určený na priame perorálne podávanie.
 
7. držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

 
8. registračné číslo
ALPHA D3 0,25 mg: 86/0257/05-S
ALPHA D3 0,5 mg: 86/0258/05-S
ALPHA D3 1 mg: 86/0259/05-S
 

9. dátum registrácie / dátum PREDĹŽENIA registrácie

19.08.2005 /

10. dátum poslednej revízie textu

November 2011

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.