ALFAKALCIDOL SANDOZ 1 MIKROGRAM MÄKKÉ KAPSULY cps mol 20x1 µg (blis. PVC/PVDC/Al)

SPC
vitamínu D) rachitída a osteomalácia
- hypofosfatemická vitamín D rezistentná rachitída a osteomalácia
- podporná liečba postmenopauzálnej osteoporózy a osteoporózy spôsobenej liečbou glukokortikoidmi

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Začiatočná dávka pre všetky indikácie:
Dospelí:
1 mikrogram/deň
Pediatrickí pacienti s telesnou hmotnosťou < 20 kg:
0,05 mikrogramu/kg/deň
Pediatrickí pacienti s telesnou hmotnosťou > 20 kg:
1 mikrogram/deň

Dávka Alfakalcidolu SANDOZ sa má prispôsobiť výsledkom meraní koncentrácií vápnika a fosforu v plazme, ktoré treba vykonávať dvakrát týždenne. Denná dávka Alfakalcidolu SANDOZ kapsúl môže byť zvýšená o množstvo 0,25 – 0,5 µg. Keď sa nastaví dávkovanie, majú sa hladiny vápnika, fosforu a kreatinínu merať každé 2-4 týždne.

Väčšina dospelých pacientov odpovedá na dávky medzi 1 až 3 µg denne. Ak existuje biochemický alebo rádiografický dôkaz o hojení kostí (a u hypoparatyroidných pacientov, kde boli dosiahnuté normálne hladiny vápnika v plazme), dávka sa všeobecne znižuje. Udržiavacia dávka je zvyčajne v rozmedzí 0,25 – 1 µg denne. Ak sa objaví hyperkalciémia, treba prerušiť užívanie Alfakalcidolu SANDOZ 1 µg mäkké kapsuly, až kým sa hladiny vápnika v plazme nevrátia do normálneho stavu (približne 1 týždeň), potom začať znova užívať polovicu predchádzajúcej dávky.

Spôsob podávania
Perorálne použitie.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
Hyperkalciémia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas liečby alfakalcidolom je treba často monitorovať hladiny vápnika, fosfátov a kreatinínu (pozri časť 4.1.).

Alfakalcidol SANDOZ sa má užívať opatrne u:
- pacientov liečených kardioaktívnymi glykozidmi alebo digitalisovými glykozidmi, pretože u týchto pacientov môže hyperkalciémia viesť k arytmii
- pacientov s nefrolitiázou

U pacientov liečených Alfakalcidolom SANDOZ sa môže objaviť hyperkalciémia.

Pri výskyte hyperkalciémie sa má liečba alfakalcidolom prerušiť, až kým sa koncentrácie vápnika v sére nevrátia do normálu, čo je zvyčajne v priebehu 1 týždňa. Liečba alfakalcidolom sa potom môže znova zahájiť pri polovici poslednej použitej dávky.

Hyperkalciémia v spojení s hyperfosfatémiou zvyšuje riziko metastatických kalcifikácii. Pri ochoreniach, u ktorých sa môže vyskytnúť hyperfosfatémia, napr. pri zníženej funkcii obličiek, je treba užívať liečivá viažúce fosfáty.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Hyperkalciémia u pacientov liečených digitalisovými prípravkami môže vyvolať srdcové arytmie.

Pacienti užívajúci barbituráty alebo antikonvulzíva môžu vyžadovať vyššie dávky Alfakalcidolu SANDOZ na vyvolanie požadovaného účinku z dôvodu indukcie pečeňových detoxifikačných enzýmov.

Súbežné podávanie cholestyramínu môže narúšať absorpciu alfakalcidolu v črevách.

U pacientov liečených tiazidovými diuretikami treba zachovať opatrnosť, pretože môže byť u nich zvýšené riziko rozvoja hyperkalciémie.

Antacidá na báze horčíka a laxatíva sa nemajú užívať počas liečby alfakalcidolom z dôvodu zvýšeného rizika hypermagneziémie. Vitamín D alebo jeho analógy a vápnik alebo lieky obsahujúce vápnik sa nemajú užívať súčasne s alfakalcidolom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití alfakalcidolu u tehotných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (Pozri časť 5.3.). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Alfakalcidol SANDOZ sa nesmie užívať počas gravidity, kým to nie je jednoznačne nevyhnutné.

Dojčenie
Predpokladá sa, že alfakalcidol sa vylučuje do materského mlieka. Pri vysokých dávkach u dieťaťa nemožno vylúčiť výskyt hyperkalciémie. Z dôvodu nedostatočných údajov sa počas liečby Alfakalcidolom SANDOZ neodporúča dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Alfakalcidol SANDOZ 1 µg mäkké kapsuly nemajú žiadny alebo majú zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami sú hyperkalciémia a rôzne kožné reakcie. Príznakmi hyperkalciémie sú bolesť hlavy, slabosť, anorexia, strata telesnej hmotnosti, nauzea, vracanie, hnačka, zápcha, polyúria, polydipsia, bolesť v svaloch a kostiach, kovová chuť v ústach.

Hyperkalciémia sa môže rapídne upraviť ukončením liečby, kým sa hladiny vápnika v plazme nevrátia do normálu (približne za jeden týždeň). Liečba kapsulami Alfakalcidolu SANDOZ sa potom môže znova začať s polovicou predchádzajúcej dávky.

Na základe údajov z postmarketingových štúdií je celkový výskyt hlásených nežiaducich účinkov zriedkavý alebo veľmi zriedkavý, približne len u 1:10 000 liečených pacientov.

Poruchy metabolizmu a výživy:
Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000):
§ hyperkalciémia
§ hyperfosfatémia

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi zriedkavé (<1/10 000):
§ svrbenie
§ vyrážka
§ urtikária

Poruchy obličiek a močových ciest:
Veľmi zriedkavé (<1/10 000):
§ nefrokalcinóza
§ poruchy funkcie obličiek

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Hyperkalciémia sa lieči prerušením podávania Alfakalcidolu SANDOZ 1 µg mäkké kapsuly.

Pri závažných prípadoch hyperkalciémie treba vykonať všeobecné podporné opatrenia. Pacient musí byť hydratovaný podaním intravenóznej infúzie fyziologického roztoku (nútená diuréza), treba mu zmerať hladiny elektrolytov a vápnika a vyšetriť správnu funkciu obličiek, vyhodnotiť elektrokardiografické abnormality, najmä u pacientov užívajúcich digitalisové prípravky. Presnejšie, treba zvážiť liečbu glukokortikoidmi, kľučkovými diuretikami, bisfosfonátmi, kalcitonínom a prípadne hemodialýzu s nízkym obsahom vápnika.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Vitamíny, Vitamíny D a analógy.
ATC kód: A11CC03

Porucha 1-α-hydroxylácie v obličkách znižuje endogénnu produkciu 1,25-dihydroxyvitamínu D. Toto prispieva k poruchám v metabolizme minerálov vyskytujúcim sa pri niektorých ochoreniach vrátane ochorenia kostí spôsobeného poruchou obličiek („renal bone disease“), hypoparatyroidizmu, neonatálnej hypokalciémie a rachitídy závislej od vitamínu D. Tieto poruchy, ktoré vyžadujú na úpravu vysoké dávky prirodzeného vitamínu D, sa upravia užívaním už malých dávok Alfakalcidolu 1 µg mäkké kapsuly.

Pri liečbe týchto porúch prirodzeným vitamínom D sa účinok dostavuje neskôr a taktiež je potrebná vyššia dávka, čo sťažuje úpravu dávkovania. To môže vyústiť do nepredvídateľnej hyperkalciémie, ktorú možno zvrátiť až za týždne alebo mesiace. Hlavná výhoda Alfakalcidolu 1 µg mäkké kapsuly je rýchlejší nástup účinku, čo umožňuje presnejšiu titráciu dávkovania. Ak sa tak vyskytne nechcená hyperkalciémia, je možné upraviť ju v priebehu niekoľkých dní po prerušení liečby.'

U pacientov so zlyhaním funkcie obličiek 1 - 5 mikrogramu/deň 1α- hydroxyvitamínu D (1α-OHD3) zvýšilo absorbciu vápnika a fosforu v čreve v závislosti od dávky. Tento účinok sa pozoroval v priebehu 3 dní po začatí užívania liečiva a naopak sa zmenil v priebehu 3 dní po prerušení.

U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek došlo k zvýšeným hladinám vápnika v sére v priebehu 5 dní po užití 1α-OHD3 pri dávke 0,5- 1,0 mikrogramu/denne. Keďže hladina vápnika v sére sa znižovala, PTH hladiny a alkalická fosfatáza klesali na normál.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Alfakalcidol sa absorbuje pasívne a takmer úplne v tenkom čreve.

V pečeni sa alfakalcidol rýchlo konvertuje na 1,25-dihydroxyvitamín D, fyziologicky aktívny metabolit vitamínu D, ktorý reguluje metabolizmus vápnika a fosfátov. Keďže táto konverzia je rýchla, klinické účinky alfakalcidolu a 1,25-dihydroxyvitamínu D sú veľmi podobné.

1,25-dihydroxyvitamín D je transportovaný do krvi pomocou špecifického transportného proteínu
(„a-globulín“). Vitamín D sa metabolizuje na niekoľko polárne inaktívnych metabolitov a je vylučovaný primárne žlčou.

Polčas alfakalcidolu je približne 4 hodiny. Farmakologický účinok je 3-5 dní.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Chronická toxicita:
Predklinická toxicita alfakalcidolu sa prisudzuje známemu účinku vitamínu D kalcitriolu na homeostázu vápnika, ktorý je charakterizovaný hyperkalciémiou, hyperkalciúriou a napokon kalcifikáciou mäkkých tkanív.

Genotoxicita:
Alfakalcidol nie je genotoxický.

Reprodukčná toxicita:
Neboli pozorované žiadne špecifické účinky alfakalcidolu na fertilitu alebo správanie potomkov u potkanov a zajacov. Pri embryofetálnom vývoji bola pri vysokých dávkach pozorovaná fetálna toxicita postačujúca na spôsobenie toxicity u matky (potraty po zahniezdení, menší vrh a menšia hmotnosť mláďat.) Je známe, že vysoké dávky vitamínu D sú teratogénne u experimentálnych zvierat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Alfakalcidol SANDOZ 1 μg kapsuly:

Obsah kapsuly:
stredne nasýtené triacylglyceroly,
butylhydroxyanizol (E320)
butylhydroxytoluén (E321)

Obal kapsuly:
želatína
sorbitol (nekryštalizujúci) (E420)
glycerol
čierny oxid železitý (E172)
červený oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre z PVC/PVDC – Alu fólie:
20, 30, 50, 60, 90 alebo 100 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Sandoz d.d.
Verovškova 57
SI-1000 Ľubľana
Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

86/0550/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 13.septembra 2011
Dátum posledného predĺženia registrácie:

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

04/2016

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.