REFERO 550 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x550 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
skôr, ako užijete REFERO
3. Ako užívať REFERO
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať REFERO
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je REFERO a na čo sa používa

REFERO obsahuje liečivo rifaximín. Rifaximín je antibiotikum, ktoré ničí baktérie spôsobujúce ochorenie nazývané hepatálna encefalopatia (príznaky zahŕňajú vzrušenie, zmätenosť, svalové problémy, ťažkosti s rečou a v niektorých prípadoch kómu).

REFERO sa používa u dospelých s ochorením pečene na zníženie opakovaného výskytu epizód zreteľnej hepatálnej encefalopatie.

REFERO sa používa samostatne, alebo častejšie s liekmi obsahujúcimi laktulózu (preháňadlo).

2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete REFERO

Neužívajte REFERO
· ak ste alergický na
· rifaximín
· podobné druhy antibiotík (ako je rifampicín alebo rifabutín)
· ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
· ak máte blokádu v črevách.

Upozornenia a opatrenia
Počas užívania REFERO váš moč môže mať červenú farbu. Je to úplne normálne.

Liečba akýmikoľvek antibiotikami vrátane rifaximínu môže spôsobiť závažnú hnačku. Môže sa to stať niekoľko mesiacov po ukončení užívania lieku. Ak trpíte závažnou hnačkou počas alebo po užití lieku REFERO, prestaňte užívať REFERO a okamžite kontaktujte vášho lekára.

Ak sú vaše problémy s pečeňou závažné, váš lekár vás pozorne vyšetrí.

Perorálna antikoncepcia nemusí účinkovať rovnako, ak užívate tento liek a/alebo ak máte hnačku. Ak užívate perorálnu antikoncepciu, používajte doplnkové ochranné metódy, kým užívate REFERO.

Deti a dospievajúci
REFERO sa neodporúča u detí a dospievajúcich do 18 rokov. Tento liek nebol skúmaný u detí a dospievajúcich.

Iné lieky a REFERO

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte vášho lekára, ak užívate niektorý z uvedených liekov:

- antibiotiká (lieky na liečbu infekcií)
- warfarín (liek na prevenciu zrážanlivosti krvi)
- antiepileptiká (lieky na liečbu epilepsie)
- antiarytmiká (lieky na liečbu abnormálneho srdcového rytmu)

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie je známe, či REFERO môže poškodiť nenarodené dieťa. REFERO preto nepoužívajte, ak ste tehotná.

Nie je známe, či sa rifaximín prenáša na vaše dieťa alebo do materského mlieka. REFERO preto nepoužívajte, ak dojčíte.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
REFERO zvyčajne neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale môže u niektorých pacientov spôsobiť závrat. Ak cítite, že máte závrat, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať REFERO

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 1 tableta dvakrát denne zapitá pohárom vody.

Váš lekár zhodnotí, či je potrebné, aby ste v liečbe pokračovali aj po uplynutí 6 mesiacov.

Ak užijete viac REFERO, ako máte
Ak užijete viac ako je odporúčaný počet tabliet, kontaktujte vášho lekára, aj ak nespozorujete žiadne problémy.

Ak zabudnete užiť REFERO
Ďalšiu dávku užite v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať REFERO
Neprestávajte užívať REFERO bez toho, aby ste sa poradili najskôr s vašim lekárom, pretože vaše príznaky sa môžu vrátiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

REFERO prestaňte užívať a OKAMŽITE informujte svojho lekára, ak máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:
• ak máte alergickú reakciu, precitlivenosť alebo angioedém. Frekvencia výskytu nie je známa (nedá sa určiť z dostupných údajov). Príznaky zahŕňajú:
- opuch tváre, jazyka alebo hrdla,
- ťažkosti pri prehĺtaní,
- žihľavku a ťažkosti pri dýchaní.
• ak máte krvácanie z opuchnutých žíl pažeráku (ezofageálne varixy). Je to menej časté (postihuje až 1 zo 100 osôb).
• Ak máte závažnú hnačku počas alebo po užití tohto lieku. Môže to byť spôsobené infekciou čriev. Je to menej časté (postihuje až 1 zo 100 osôb).
• Ak máte neočakávané krvácanie alebo modriny. Môže to byť v dôsledku poklesu krvných doštičiek v krvi, čo zvyšuje riziko krvácania. Frekvencia výskytu nie je známa (nedá sa určiť z dostupných údajov).

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť

Časté (postihujú až 1 z 10 osôb)
• bolesť žalúdka alebo nadúvanie/opuch
• závrat
• depresívna nálada
• bolesť hlavy
• pocit na vracanie alebo vracanie
• hnačka
• hromadenie tekutín v brušnej dutine
• dýchavičnosť
• svalové kŕče
• bolesť kĺbov
• opuch členkov, nôh alebo prstov
• vyrážka alebo svrbenie

Mene časté (postihuje až 1 zo 100 osôb)
• pocit nestability
• strata pamäte alebo slabá pamäť
• strata koncentrácie
• zmätenosť
• úzkosť
• ospalosť
• problémy so spánkom
• sucho v ústach
• návaly horúčavy
• kvasinkové infekcie (ako je opar)
• močové infekcie (ako je cystitída - zápal močového mechúra)
• anémia (zníženie počtu červených krviniek, čo môže spôsobiť blednutie pokožky, slabosť alebo udýchanosť)
• strata chuti do jedla
• hyperkaliémia (vysoká hladina draslíka v krvi)
• potreba močiť častejšie ako obvykle
• problémy alebo bolesť pri močení
• kŕče (záchvaty)
• horúčka
• znížená citlivosť pri hmate
• pády
• tekutina okolo pľúc
• edém (opuch pre príliš veľa tekutín v tele)'
• bolesti svalov

Zriedkavé (postihujú až 1 z 1 000 osôb)
• tvorba modrín
• bielkoviny v moči
• infekcie hrudníka vrátane pneumónie
• celulitída (zápal podkožného tkaniva)
• infekcie horných dýchacích ciest (nos, ústa, hrdlo)
• rinitída (zápal v nose)
• dehydratácia (strata telesných tekutín)
• zmeny krvného tlaku
• neustále problémy s dýchaním (napríklad chronická bronchitída)
• pocit slabosti
• bolesť po chirurgickom zákroku
• zápcha
• bolesť chrbta


Neznáme (frekvencia sa nedá sa určiť z dostupných údajov)
• mdloba alebo pocit mdloby
• podráždenie pokožky, ekzém (svrbivá červená suchá pokožka)
• zmeny vo funkcii pečene (preukázané v krvných testoch)
• zmeny zrážanlivosti krvi (International Normalised Ratio - INR preukázané v krvných testoch)

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať REFERO

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

REFERO nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo REFERO obsahuje

- Liečivo je rifaximín. Každá tableta obsahuje 550 mg rifaximínu.
- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), glycerol-distearát, koloidný oxid kremičitý, mastenec, mikrokryštalická celulóza.


Filmový obal (opadry oy-s-34907): hydroxypropylmetylcelulóza, oxid titaničitý (E171), dinátrium edetát, propylénglykol, červený oxid železitý (E172)

Ako vyzerá REFERO a obsah balenia

Ružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety z jednej strany s vyrazeným nápisom „RX“.

REFERO je dostupný v škatuliach po 14, 28, 42, 56 a 98 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Alfa Wassermann S.p.A, Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno (PE), Taliansko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

REFERO: Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Slovenská republika, Veľká Británia
TIXTELLER: Belgicko, Česká republika , Nemecko, Grécko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko
TIXTAR: Grécko, Taliansko, Španielsko
RIFAXIMIN ALFA WASSERMANN: Írsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2013.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.