REFACTO AF 1000 IU, PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x1000 IU+1x4 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.)

SPC
svojho lekára. Mali by ste si vziať dostatok lieku s faktorom VIII na predpokladanú liečbu počas cestovania.

Pri každom použití ReFacto AF sa odporúča zaznamenať si názov na obale a číslo šarže lieku. Môžete použiť jeden z odlepiteľných štítkov z injekčnej liekovky kvôli zaznamenaniu čísla šarže do denníka alebo pre hlásenie vedľajších účinkov.

Rozpustenie a podávanie

Nižšie uvedené postupy slúžia ako odporúčanie pre rozpustenie a podávanie ReFacto AF. Pacienti sa majú riadiť špecifickými inštrukciami pre rozpustenie a podávanie, ktoré im poskytnú ich lekári.

Na rozpustenie používajte iba naplnenú injekčnú striekačku zo súpravy. Ostatné sterilné jednorazové striekačky môžete použiť na podanie.
ReFacto AF sa podáva intravenóznou (i.v.) infúziou po rozpustení lyofilizovaného prášku na injekciu
s priloženým rozpúšťadlom [9 mg/ml (0,9%) roztok chloridu sodného) v injekčnej striekačke. ReFacto
AF sa nemá miešať s inými infúznymi roztokmi.

Pred rozpúšťaním a podaním si treba vždy umyť ruky. Počas rozpúšťania treba dodržiavať aseptickú techniku (t.z. čistú, bez choroboplodných zárodkov).

Rozpúšťanie:

1. Injekčná liekovka lyofilizovaného ReFacto AF a naplnená injekčná striekačka s rozpúšťadlom majú pred použitím dosiahnuť izbovú teplotu.

2. Z injekčnej liekovky ReFacto AF odstráňte plastické vyklápacie viečko, aby bola dostupná centrálna časť gumovej zátky.3. Potrite vrchnú časť injekčnej liekovky priloženým alkoholovým tampónom alebo použite iný antiseptický roztok a nechajte ho vyschnúť. Po očistení sa nedotýkajte rukami gumovej zátky a ani nedovoľte, aby sa zátka dotkla akéhokoľvek povrchu.

4. Odstráňte viečko z priesvitného plastikového balenia adaptéru injekčnej liekovky. Neodstraňujte adaptér z balenia.

5. Položte injekčnú liekovku na rovnú plochu. Kým držíte balenie adaptéru, umiestnite adaptér injekčnej liekovky na liekovku. Tlačte pevne dole na balenie, kým adaptér priľne na vrchol injekčnej liekovky a hrot adaptéru prepichne zátku injekčnej liekovky.6. Zoberte obal z adaptéru a znehodnoťte tento obal.7. Piest striekačky pripojte potlačením a pevným otočením ku striekačke s rozpúšťadlom vsunutím piestu do otvoru v zátke a pevným stlačením a otočením piestu,až kým nie je bezpečne umiestnený v zátke.

8. Odlomte plastikové viečko s poistným uzáverom na striekačke s rozpúšťadlom, pretrhnutím perforácie na viečku. To sa dosiahne ohýbaním viečka nahor a nadol, až kým sa perforácia nezlomí. Nedotýkajte sa vnútra viečka alebo špičky striekačky. Môže byť potrebné viečko vrátiť (ak sa nepodá rozpustené Refacto AF okamžite), teda ho odložte nabok postavené vrchnou časťou na podložku .9. Položte injekčnú liekovku na rovnú plochu. Spojte injekčnú striekačku s rozpúšťadlom a adaptér injekčnej liekovky vložením špičky striekačky do otvoru adaptéra injekčnej liekovky silným tlakom a otáčaním striekačky v smere hodinových ručičiek, až kým je spojenie pevné.10. Pomaly stláčajte piest a vstreknite celé množstvo rozpúšťadla do injekčnej liekovky Refacta AF.11. So striekačkou stále pripevnenou na adaptér, jemne krúžte injekčnou liekovkou, až kým sa prášok nerozpustí.12. Konečný roztok musí byť vizuálne skontrolovaný na prítomnosť čiastočiek pred podaním.
Roztok bude číry až jemne opaleskujúci a bezfarebný.

Poznámka: Ak použijete viac ako jednu injekčnú liekovku Refacta AF na infúziu, obsah každej injekčnej liekovky má byť rozpustený podľa predchádzajúcich inštrukcií. Injekčná striekačka s rozpúšťadlom má byť odstránená, ponechajúc adaptér injekčnej liekovky na mieste a separátna široká injekčná striekačka s uzáverom luer sa má použiť na spiatočné natiahnutie rozpusteného obsahu z každej individuálnej injekčnej liekovky.

13. Uistite sa, že piest striekačky je úplne stlačený a otočte injekčnú liekovku. Pomaly natiahnite všetok roztok späť cez adaptér do injekčnej striekačky.14. Vytiahnite injekčnú striekačku z adaptéru injekčnej liekovky jemným ťahom a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Znehodnoťte injekčnú liekovku s pripojeným adaptérom.

Poznámka: Ak sa roztok nepoužije okamžite, viečko injekčnej striekačky sa musí opatrne vrátiť. Nedotýkajte sa špičky striekačky ani vnútra viečka.

ReFacto AF musí byť použitý do 3 hodín po rozpustení. Pred podaním môže byť rozpustený roztok uchovávaný pri izbovej teplote.

Podanie (intravenózna infúzia):

ReFacto AF sa má podávať použitím infúznej súpravy poskytnutej v balení a naplnenej injekčnej striekačky s rozpúšťadlom alebo použitím jednorazovej umelohmotnej sterilnej injekčnej striekačky s uzáverom luer.

1. Nasaďte injekčnú striekačku na luerov koniec infúznej súpravy.

2. Aplikujte turniket a pripravte miesto pre injekciu dôkladným utretím kože alkoholovým tampónom poskytnutým v balení.3. Vpichnite ihlu na infúznej hadičke do žily podľa inštrukcií Vášho lekára a odstráňte turniket.
Odstráňte všetok vzduch z infúznej hadičky nasatím do striekačky. Rozpustený liek sa má injekčne podať počas niekoľkých minút. Váš lekár môže kvôli spríjemneniu infúzie zmeniť
odporúčaný čas infúzie.Prosím uložte všetok nepoužitý roztok, prázdnu injekčnú liekovku a použité ihly a striekačky do patričnej nádoby na likvidáciu medicínskeho odpadu, lebo pri nesprávnom zneškodnení môžu poraniť druhých.

Ak použijete viac ReFacto AF ako máte

Obráťte sa na Vášho lekára alebo lekárnika

Ak prestanete používať ReFacto AF

Neprestávajte používať ReFacto AF, ak ste sa neporadili s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, obráťte sa na Vášho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie

Ak sa objaví vážna, náhla alergická (anafylaktická) reakcia , podanie infúzie musí byť okamžite zastavené. Musíte okamžite kontaktovať vášho lekára, ak máte akýkoľvek z nasledujúcich včasných príznakov alergickej reakcie:

· Vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie po celom tele
· Opuch pier a jazyka
· Ťažkosti s dýchaním, chrčanie pri dýchaní, pocit zovretia v hrudníku
· Všeobecný pocit, že sa cítite chorý
· Závraty a strata vedomia

Závažné príznaky vrátane ťažkostí s dýchaním a (takmer) strata vedomia si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Vážna, náhla alergická (anafylaktická) reakcia je menej častá (postihuje až 1 zo 100 používateľov).

Tvorba inhibítorov

U pacientov s hemofíliou A sa môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti faktoru VIII. Ak sa tieto inhibítory objavia, príznakom môže byť potreba zvýšeného množstva ReFacto AF potrebného na zastavenie krvácania a/alebo pretrvávajúce krvácanie po liečbe. V týchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre hemofíliu. Váš lekár Vás môže chcieť sledovať kvôli tvorbe inhibítorov.

V klinickej štúdii sa objavila tvorba inhibítorov u približne 2% pacientov užívajúcich ReFacto AF.

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov)

· Vracanie
· Tvorba inhibítorov u pacientov, ktorí neboli nikdy predtým liečení liekmi s obsahom faktora
VIII
· Spoľahlivé krvné testy môžu ukázať zvýšenie proteínov (protilátok), ktoré sú produkované proti ováriu (vaječníku) škrečka čínskeho (bunky sa používajú k produkcii proteínu rekombinantného faktora v ReFacto AF) a faktora VIII. Avšak nie je známe, že by tieto proteíny spôsobovali akýkoľvek klinický účinok alebo že by spôsobovali vznik akéhokoľvek symptómu.

Časté vedľajšie účinky (postihujú až 1 z 10 používateľov)

· Krvácanie
· Tvorba inhibítorov u pacientov, ktorí boli predtým liečení liekmi s obsahom faktora VIII
· Bolesť hlavy, nevoľnosť
· Bolestivé kĺby, bolesť vo svaloch
· Únava, horúčka
· Komplikácie pri zavádzaní katétra ako aj pri permanentnom katétre do žíl

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú až 1 zo 100 používateľov)

· Závažné alergické reakcie, závraty, točenie hlavy, žihľavka, svrbenie, vyrážka, návaly tepla
· Bolesť v hrudníku, dychová nedostatočnosť, zrýchlený tep
· Hnačka, strata chuti do jedla, bolesť žalúdka
· Zmena chuti
· Triaška, potenie, svalová slabosť
· Nespavosť
· Kašeľ
· Reakcie v mieste vpichu (vrátane pálenia a pichania v mieste podania injekcie), nepohodlie a opuchy v mieste podania
· Mierne zvýšenie srdcových enzýmov
· Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, zvýšený bilirubín

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať ReFacto AF

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a injekčnej liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte a prepravujte v chlade (2°C až 8°C). Neuchovávajte v mrazničke, aby sa predišlo poškodeniu naplnenej injekčnej striekačky s roztokom.

Pre Vaše pohodlie možno liek vybrať z chladničky jedenkrát na dobu maximálne 3 mesiace pri izbovej teplote (do 25°C). Liek sa nesmie vrátiť na uchovávanie do chladničky po uchovávaní pri izbovej teplote a musí byť použitý alebo zlikvidovaný. Zaznačte na vonkajší obal dátum, kedy bol ReFacto AF vybraný z chladničky a uložený pri izbovej teplote (do 25°C). Uchovávajte injekčnej liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Rozpustený roztok použite do 3 hodín po rozpustení.

Roztok bude číry až jemne opaleskujúci a bezfarebný. Nepoužívajte tento liek, keď spozorujete, že roztok je zakalený a obsahuje viditeľné čiastočky.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu ochrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ReFacto AF obsahuje

- aktívnou látkou je moroktokog alfa (rekombinantný koagulačný faktor VIII). Každá injekčná liekovka ReFacto AF obsahuje nominálne 250, 500, 1000 alebo 2000 IU moroktokogu alfa.
- Pomocné látky sú sacharóza, dihydrát chloridu vápenatého, L-histidín, polysorbát 80 a chlorid sodný. Rozpúšťadlo [roztok 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného na injekciu] na rozpustenie je
tiež dodané.
- Po rozpustení s dodaným rozpúšťadlom [roztok 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného] obsahuje každá injekčná liekovka 62,5; 125; 250 alebo 500 IU (v závislosti od sily moroktokogu alfa,
čiže 250, 500, 1000 alebo 2000 IU) moroktokogu alfa na 1 ml roztoku na injekciu.

Ako ReFacto AF vyzerá a obsah balenia

ReFacto AF je dodaný ako prášok na injekciu v sklenenej injekčnej liekovke a rozpúšťadlo v dodanej naplnenej injekčnej striekačke.

Obsah balenia je:

- jedna injekčnáj liekovka s moroktokogom alfa 250, 500, 1000 alebo 2000 IU v prášku
- jedna naplnená striekačka rozpúšťadla, 4 ml sterilného roztoku 9 mg/ml (0,9%) chloridu sodného na injekciu na rozpustenie, s jedným piestom
- jeden sterilný adaptér na injekčnú liekovku
- jedna sterilná infúzna súprava
- dva alkoholové tampóny
- jeden leukoplast
- jedna gáza

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich
Kent CT13 9NJ Veľká Británia

Výrobcovia

Wyeth Farma S.A
Autovia del Norte A-1 Km 23
Desvio Algete Km 1
28700 San Sebastian de los Reyes
Madrid
Španielsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
België /Belgique / Belgien
Pfizer S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000
България
Пфайзер Люксембург САРЛ,
Клон България
Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
Česká republika
Pfizer s.r.o.
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: + 36 1 488 37 00
Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00

Malta
Vivian Corporation Ltd. Tel: +35621 344610
Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328
Ελλάδα
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Τηλ:  +30 210 678 5800

Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00


Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 490 99 00

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o., Tel.: +48 22 335 61 00
France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500
Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

România
Pfizer România S.R.L. Tel: +40 21 207 28 00Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland
Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421-2-3355 5500
Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40
Κύπρος
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS
BRANCH)
Τηλ: +357 22 817690

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle
Latvijā
Tel: +371 670 35 775

Sverige
Pfizer AB
Tel: + 46 (0)8 550 520 00


United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161Táto písomná informácia bola aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMA): http://www.ema.europa.eu/

Písomná informácia pre používateľov

ReFacto AF 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke ReFacto AF 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke ReFacto AF 1 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke ReFacto AF 2 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke ReFacto AF 3 000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

moroktokog alfa (rekombinantný ľudský koagulačný faktor VIII)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj
akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov . Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Refacto AF a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr skôr ako použijete Refacto AF
3. Ako používať Refacto AF
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Refacto AF
6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Refacto AF a na čo sa používa

ReFacto AF obsahuje ako liečivo moroktokog alfa, ľudský koagulačný faktor VIII. Faktor VIII je nevyhnutný pre zrážanie krvi a na zastavenie krvácania. U pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII) tento faktor chýba alebo nepracuje správne.

ReFacto AF sa používa na liečbu a prevenciu (profylaxiu) krvácania u dospelých a detí každého veku
(vrátane novorodencov) s hemofíliou A.2. Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete Refacto AF Nepoužívajte ReFacto AF:
- keď ste alergický na moroktokog alfa alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
(vymenovaných v časti 6).
- keď ste alergický na proteíny škrečka.

Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa Vášho lekára.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať ReFacto AF

· ak sa u Vás objavia alergické reakcie. Niektoré zo znakov alergickej reakcie sú sťažené dýchanie, dýchavica, opuchy, žihľavka, svrbenie, ťažoba na hrudníku, pískanie pri dýchaní a

nízky tlak krvi. Anafylaxia je ťažká alergická reakcia, ktorá môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní a/alebo dýchaní, začervenanie alebo opuch tváre a/alebo rúk. Ak sa objaví ktorýkoľvek z týchto znakov, treba infúziu ihneď ukončiť a vyhľadať lekára alebo ísť na najbližšiu lekársku pohotovosť. V prípade ťažkých alergických reakcií sa musí zvážiť iná liečba.

· ak krvácanie napriek očakávaniu neprestáva, okamžite navštívte lekára alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť.

· ak nie je krvácanie adekvátne kontrolované obvyklou dávkou. U pacientov užívajúcich lieky
s faktorom VIII môžu niekedy vzniknúť protilátky proti faktoru VIII (tiež známe ako inhibítory faktoru VIII), ktoré môžu zabrániť lieku s faktorom VIII správne účinkovať. Počas liečby
s ReFacto AF je potrebná kontrola na zistenie prítomnosti inhibítorov faktora VIII.

Iné lieky a ReFacto AF

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali resp. budete užívať ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek .

Vedenie vozidla a obsluha strojov

ReFacto AF nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

ReFacto AF obsahuje sodík

ReFacto AF obsahuje 1,23 mmol (alebo 29 mg) sodíka v jednej naplnenej injekčnej striekačke rekonštituovaného prášku. Informujte Vášho lekára, ak máte kontrolovaný prísun sodíka.3. Ako používať ReFacto AF

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečbu s ReFacto AF má začať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s hemofíliou A. Váš lekár určí dávku ReFacto AF, ktorú dostanete. Táto dávka a trvanie liečby budú závisieť od Vašich individuálnych potrieb náhrady faktora VIII. ReFacto AF sa podáva injekčne do žily počas niekoľkých minút. Pacienti alebo opatrovníci pacientov môžu injekčne podať ReFacto AF za predpokladu, že boli vhodne zaškolení.

Počas liečby môže lekár rozhodnúť o zmene dávky ReFacto AF, ktorú dostávate.

Pred cestovaním sa obráťte na svojho lekára. Vezmite si dostatok lieku s faktorom VIII na predpokladanú liečbu počas cestovania.

Pri každom použití ReFacto AF sa odporúča zaznamenať si na obale názov a číslo šarže lieku. Môžete použiť jeden z odlepovacích štítkov na naplnenej injekčnej striekačke kvôli zaznamenaniu čísla šarže do denníka alebo pre hlásenie vedľajších účinkov.

Rekonštitúcia a podávanie

Nižšie uvedené postupy slúžia ako odporúčanie pre rekonštitúciu a podávanie ReFacto AF poskytnutého v naplnenej injekčnej striekačke. Pacienti sa majú riadiť osobitnými pokynmi pre rekonštitúciu a podávanie, ktoré im poskytnú ich lekári.

ReFacto AF sa podáva po rekonštitúcii intravenóznou (i.v.) infúziou. Naplnená injekčná striekačka pozostáva z 2 komôr, jedna komora obsahuje lyofilizovaný prášok ReFacto AF a druhá obsahuje rozpúšťadlo [9 mg/ml (0,9 %) roztok chloridu sodného]. Pre účely týchto pokynov sa táto pomôcka bude nazývať ako naplnená injekčná striekačka.

Na rekonštitúciu používajte iba naplnenú injekčnú striekačku poskytnutú v súprave. Na podanie sa môžu použiť iné sterilné injekčné striekačky na jedno použitie.

ReFacto AF sa nemá miešať s inými infúznymi roztokmi.

Poznámka: Ak chcete použiť viac než jednu naplnenú injekčnú striekačku Refacto AF, každá injekčná striekačka sa musí pripraviť podľa osobitných pokynov. Samostatná 10 ml injekčná striekačka alebo väčšia injekčná striekačka luer lock (nie je zahrnutá v súprave) sa môže použiť na spätné natiahnutie pripraveného obsahu každej injekčnej striekačky (pozri Ďalšie pokyny).

Príprava

1. Vždy si pred vykonaním nasledujúceho postupu umyte ruky.
2. Počas rekonštitúcie sa má používať aseptická metóda (t.j. čistá bez choroboplodných zárodkov).
3. Všetky komponenty používané počas rekonštitúcie a podávania lieku sa majú použiť čo najskôr po otvorení ich sterilných obalov, aby sa minimalizovalo nepotrebné pôsobenie vzduchu.

Rekonštitúcia

1. Zabezpečte, aby naplnená injekčná striekačka dosiahla izbovú teplotu.
2. Vyberte obsah súpravy naplnenej injekčnej striekačky ReFacto AF a umiestnite ho na čistý povrch a ubezpečte sa, že máte všetky položky, ktoré budete potrebovať.
3. Uchopte piest s tyčinkou ako je uvedené v nasledujúcom nákrese. Zaskrutkujte piest s tyčinkou
pevne medzi otvorenými prstami na zvyšok naplnenej injekčnej striekačky Refacto AF
zatlačením a otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým nepocítite odpor (asi 2 otočenia).

Počas rekonštitúcie je dôležité, aby sa naplnená injekčná striekačka ReFacto AF držala v zvislej polohe (biely prášok nad čírym roztokom), aby sa zabránilo presakovaniu.

4. Držte naplnenú injekčnú striekačku v zvislej polohe, odstráňte bielu kontrolnú plombu ohýbaním sprava doľava (alebo miernym krúživým pohybom), odlomte perforáciu na viečku a odkryte sivé gumové vyklápacie viečko.5. Odstráňte ochranné modré viečko s otvormi z jeho obalu.

Kým ďalej držíte naplnenú injekčnú striekačku v zvislej polohe, odstráňte sivé gumové vyklápacie viečko a nahraďte ho ochranným modrým viečkom s otvormi. Toto viečko má malé otvory, ktoré umožňujú vzduchu uniknúť, a tým sa zabráni narastaniu tlaku. Vyhýbajte sa dotýkaniu sa otvoreného konca injekčnej striekačky alebo ochranného modrého viečka s otvormi.6. Jemne a pomaly posuňte piest s tyčinkou zatlačením, kým sa obidva piesty vo vnútri naplnenej injekčnej striekačky nestretnú a celé rozpúšťadlo sa nepremiestni do hornej komory obsahujúcej prášok ReFacto AF.

Poznámka: Aby sa zabránilo úniku tekutiny zo špičky injekčnej striekačky, netlačte na piest s tyčinkou nadmernou silou.7. Držte naplnenú injekčnú striekačku v zvislej polohe a jemne ňou niekoľkokrát otáčajte, kým sa prášok nerozpustí.Skontrolujte pripravený roztok či neobsahuje čiastočky alebo zmenu farby. Roztok má byť číry až mierne opalizujúci a bezfarebný. Ak zistíte viditeľné čiastočky alebo zmeny farby, naplnenú injekčnú striekačku znehodnoťte.

8. Stále držte naplnenú injekčnú striekačku ReFacto AF vo zvislej polohe, pomaly posúvajte piestom s tyčinkou čo najviac, avšak nie úplne, aby sa odstránil vzduch z hornej komory.ReFacto AF sa má podať do 3 hodín po rekonštitúcii alebo odstránení sivého vyklápacieho viečka z naplnenej injekčnej striekačky.

Ak nejdete použiť ReFacto AF okamžite, injekčnú striekačku uchovávajte vo zvislej polohe
s ochranným modrým viečkom s otvormi na naplnenej injekčnej striekačke, kým nie ste pripravený ju podať. Pripravený roztok sa môže uchovávať pri izbovej teplote 3 hodiny. Ak ste ho nepoužili do
3 hodín, znehodnoťte ho.

Podávanie (Intravenózna infúzia)

Váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník Vás má naučiť ako podávať ReFacto AF. Keď sa naučíte podávať infúziu sám, dodržujte nasledujúce pokyny v tejto písomnej informácii pre používateľov.

ReFacto AF sa podáva intravenóznou (i.v.) infúziou po rozpustení prášku v rozpúšťadle (0,9 % chlorid sodný). Pred podaním po rekonštitúcii sa má ReFacto AF skontrolovať na prítomnosť čiastočiek
a zmenu farby.

ReFacto AF sa má podávať použitím infúznej súpravy poskytnutej v balení, pokiaľ Vám Váš lekár alebo iný zdravotnícky pracovník neurčí inak.

1. Odstráňte ochranné modré sterilné viečko s otvormi a pevne pripojte intravenóznu infúznu súpravu poskytnutú v balení naplnenej injekčnej striekačky ReFacto AF.2. Nasaďte turniket a pripravte miesto pre podanie injekcie dôkladným očistením kože alkoholovým tampónom poskytnutým v balení.

3. Odstráňte ochranný kryt ihly a vpichnite ihlu so svorkou hadičky infúznej súpravy do Vašej žily podľa pokynov Vášho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Odstráňte turniket. Pripravený roztok ReFacto AF sa má podať intravenózne počas niekoľkých minút. Váš lekár Vám môže zmeniť rýchlosť infúzie, aby bola pre Vás čo najpríjemnejšia. Porozprávajte sa'
o postupe Vašej intravenóznej infúzie s Vašim lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom. Nepokúšajte sa podať si infúziu sám, kým nie ste náležite poučený.Pripravený roztok ReFacto AF sa nesmie podávať rovnakou hadičkou alebo nádobou s inými liekmi

4. Po podaní ReFacto AF odstráňte infúznu súpravu a znehodnoťte ju. Množstvo lieku, ktoré zostalo v infúznej súprave neovplyvní Vašu liečbu.

Poznámka: Prosím, zlikvidujte všetok nepoužitý roztok, prázdnu naplnenú injekčnú striekačku
a použitý materiál vo vhodnom kontajnery určenom pre biologický odpad, pretože tento materiál môže iných poškodiť, ak sa správne nezlikviduje.Odporúča sa zapísať si číslo šarže zo štítku naplnenej injekčnej striekačky ReFacto AF vždy, keď použijete ReFacto AF. Na zapísanie čísla šarže môžete použiť odlepovací štítok , ktorý nájdete na naplnenej injekčnej striekačke ReFacto AF.

Ďalšie pokyny:

Použitie viacerých naplnených injekčných striekačiek ReFacto AF na rekonštitúciu 10 ml injekčnou striekačkou alebo väčšou injekčnou striekačkou luer lock (10 ml injekčná striekačka alebo väčšia injekčná striekačka luer lock nie je súčasťou balenia)

Pokyny uvedené nižšie sú určené pre použitie viacerých súprav naplnenej injekčnej striekačky
ReFacto AF s 10 ml injekčnou striekačkou alebo väčšou injekčnou striekačkou luer lock.

1. Pripravte všetky naplnené injekčné striekačky ReFacto AF podľa pokynov na prípravu (pozri
Príprava a podávanie).

Stále držte naplnenú injekčnú striekačku ReFacto AF vo zvislej polohe, pomaly posúvajte piest s tyčinkou čo najviac, ale nie úplne, aby sa odstránil vzduch z hornej komory lieku.2. Vyberte obojstranný konektor luer-to-luer injekčnej striekačky z balenia (konektory luer-to-luer injekčnej striekačky nie sú poskytnuté).

3. Pripojte 10 ml injekčnú striekačku alebo väčšiu injekčnú striekačku luer lock na jeden otvor (port) konektora injekčnej striekačky a naplnenú injekčnú striekačku ReFacto AF na zvyšný otvorený port na opačnom konci.4. Pomaly stlačte piest s tyčinkou naplnenej injekčnej striekačky ReFacto AF umiestnenej hore, kým sa obsah nepresunie do 10 ml injekčnej striekačky alebo väčšej injekčnej striekačky luer lock.5. Odpojte prázdnu naplnenú injekčnú striekačku ReFacto AF a opakujte kroky 3 a 4 pre akékoľvek ďalšie rekonštituované injekčné striekačky.

6. Odstráňte konektor luer-to-luer injekčnej striekačky z 10 ml injekčnej striekačky alebo väčšej injekčnej striekačky luer lock a pripojte infúznu súpravu ako je uvedené v pokynoch na podanie naplnenej injekčnej striekačky [pozri Podávanie (Intravenózna infúzia)].

Poznámka: Prosím, zlikvidujte všetok nepoužitý roztok, prázdnu naplnenú injekčnú striekačku
a použitý materiál vo vhodnom kontajnery určenom pre biologický odpad, pretože tento materiál môže iným poškodiť, ak sa správne nezlikviduje.Ak použijete viac ReFacto AF, ako máte

Obráťte sa na Vášho lekára alebo lekárnika.

Ak prestanete používať ReFacto AF

Neprestávajte používať ReFacto AF, ak ste sa neporadili s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, obráťte sa na Vášho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie

Ak sa objaví vážna, náhla alergická (anafylaktická) reakcia , podanie infúzie musí byť okamžite zastavené. Musíte okamžite kontaktovať vášho lekára, ak máte akýkoľvek z nasledujúcich včasných príznakov alergickej reakcie:

· Vyrážka, žihľavka, opuch, svrbenie po celom tele
· Opuch pier a jazyka
· Ťažkosti s dýchaním, chrčanie pri dýchaní, pocit zovretia v hrudníku
· Všeobecný pocit, že sa cítite chorý
· Závraty a strata vedomia

Závažné príznaky vrátane ťažkostí s dýchaním a (takmer) strata vedomia si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc. Vážna, náhla alergická (anafylaktická) reakcia je menej častá (postihuje až 1 zo 100 používateľov).

Tvorba inhibítorov

U pacientov s hemofíliou A sa môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti faktoru VIII. Ak sa tieto inhibítory objavia, príznakom môže byť potreba zvýšeného množstva ReFacto AF potrebného na zastavenie krvácania a/alebo pretrvávajúce krvácanie po liečbe. V týchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre hemofíliu. Váš lekár Vás môže sledovať kvôli tvorbe inhibítorov. V klinickej štúdii sa objavila tvorba inhibítorov u približne 2 % pacientov užívajúcich ReFacto AF.

Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov)

· vracanie
· tvorba inhibítorov u pacientov, ktorí neboli nikdy predtým liečení liekmi s obsahom faktora
VIII
· Spoľahlivé krvné testy môžu ukázať zvýšenie proteínov (protilátok), ktoré sú produkované proti ováriu škrečka čínskeho (bunky sa používajú k produkcii proteínu rekombinantného faktora v ReFacto AF) a faktora VIII. Avšak nie je známe, že by tieto proteíny spôsobovali akýkoľvek
klinický účinok alebo že by spôsobovali vznik akéhokoľvek symptómu..

Časté vedľajšie účinky (postihujú až 1 z 10 používateľov)

· krvácanie
· tvorba inhibítorov u pacientov, ktorí boli predtým liečení liekmi s obsahom faktora VIII
· bolesť hlavy, nevoľnosť
· bolesť kĺbov, bolesť svalov
· únava, horúčka
· komplikácie pri zavádzaní katétra ako aj pri permanentnom katétre do žíl

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú až 1 zo 100 používateľov)

· závažné alergické reakcie, závraty, točenie hlavy, žihľavka, svrbenie, vyrážka, návaly tepla
· bolesť na hrudníku, dychová nedostatočnosť, zrýchlený tep
· hnačka, strata chuti do jedla, bolesť žalúdka
· zmena chuti
· triaška, potenie, svalová slabosť
· nespavosť
· kašeľ
· reakcie v mieste vpichu (vrátane pálenia a pichania v mieste podania injekcie), nepohodlie a opuchy v mieste podania
· mierne zvýšenie srdcových enzýmov
· zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, zvýšený bilirubín

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať ReFacto AF

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na štítku naplnenej injekčnej striekačky po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte a prepravujte v chlade (2 °C - 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke, aby sa predišlo poškodeniu naplnenej injekčnej striekačky.

Pre Vaše pohodlie sa liek môže vybrať z chladničky jedenkrát na obdobie maximálne 3 mesiacov pri izbovej teplote (do 25 °C). Na konci tohto obdobia uchovávania pri izbovej teplote sa liek nesmie vrátiť do chladničky, ale sa má použiť alebo znehodnotiť. Zaznačte na vonkajšom obale dátum, kedy ste naplnenú injekčnú striekačku ReFacto AF vybrali z chladničky a uchovávali pri izbovej teplote (do 25 °C).
Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rozpustený roztok použite do 3 hodín po rekonštitúcii alebo po odstránení sivého vyklápacieho
viečka.

Roztok bude číry až jemne opalizujúci a bezfarebný. Nepoužívajte tento liek, keď spozorujete, že roztok je zakalený a obsahuje viditeľné čiastočky.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu ochrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ReFacto AF obsahuje

- Liečivo je moroktokog alfa (rekombinantný koagulačný faktor VIII). Každá naplnená injekčná striekačka ReFacto AF obsahuje nominálne 250, 500, 1 000, 2 000 alebo 3 000 IU moroktokogu alfa.
Rozpúšťadlo na rekonštitúciu moroktokogu alfa [9 mg/ml (0,9 %) roztok chloridu sodného] je súčasťou naplnenej injekčnej striekačky ReFacto AF.
- Ďalšie zložky sú sacharóza, dihydrát chloridu vápenatého, L-histidín, polysorbát 80 a chlorid
sodný.
- Po rozpustení dodaným rozpúšťadlom [9 mg/ml (0,9%) injekčný roztok chloridu sodného]
obsahuje injekčný roztok buď 62,5; 125; 250, 500 alebo 750 IU moroktokogu alfa v jednom ml
(v závislosti od sily moroktokogu alfa, t.j. 250, 500, 1 000, 2 000 alebo 3 000 IU).

Ako ReFacto AF vyzerá a obsah balenia

ReFacto AF sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, ktorá obsahuje prášok ReFacto AF v hornej komore a rozpúšťadlo [9mg/ml (0,9 %) roztok chloridu sodného] v dolnej komore.

Obsah balenia je:

- jedna naplnená injekčná striekačka s práškom obsahujúcim 250, 500, 1 000, 2 000 alebo
3 000 IU moroktokogu alfa a 4 ml 9 mg/ml (0,9%) sterilného injekčného roztoku chloridu sodného ako rozpúšťadlo
- jeden piest s tyčinkou
- jedno ochranné modré sterilné viečko s otvormi
- jedna sterilná infúzna súprava
- dva alkoholové tampóny
- jeden leukoplast
- jedna gáza

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich
Kent CT13 9NJ Veľká Británia

Výrobca

Wyeth Farma S.A
Autovia del Norte A-1 Km 23
Desvio Algete Km 1
28700 San Sebastian de los Reyes
Madrid
Španielsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:België /Belgique / Belgien
Pfizer S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000
България
Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон
България
Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
Česká republika
Pfizer s.r.o.
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel.: + 36 1 488 37 00
Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 20 11 00

Malta
Vivian Corporation Ltd. Tel: +35621 344610
D eutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01
Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 6 405 328


Ελλάδα
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Τηλ:  +30 210 678 5800

España
Pfizer S.L.
Tel: +34 91 490 99 00


France
Pfizer
Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Norge
Pfizer AS
Tlf: +47 67 52 61 00


Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o., Tel.: +48 22 335 61 00


Portugal
Laboratórios Pfizer, Lda.
Tel: +351 21 423 5500Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: + 385 1 3908 777

România
Pfizer România S.R.L. Tel: +40 21 207 28 00Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: 1800 633 363 (toll free)
+44 (0)1304 616161

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARL
Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland
Icepharma hf.
Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Tel: +421-2-3355 5500
Italia
Pfizer Italia S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40
Κύπρος
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS
BRANCH)
Τηλ: +357 22 817690

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle
Latvijā
Tel: +371 670 35 775

Sverige
Pfizer AB
Tel: + 46 (0)8 550 520 00


United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161Táto písomná informácia bola aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry:
http://www.ema.europa.eu.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
REFACTO AF 1 000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x1000 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx 741,72
REFACTO AF 2 000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x2000 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx 1693,72
REFACTO AF 2000 IU, PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x2000 IU+1x4 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Rx 1357,13
REFACTO AF 250 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x250 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx n/a
REFACTO AF 250 IU, PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x250 IU+1x4 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Rx 17,07
REFACTO AF 3 000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x3000 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx n/a
REFACTO AF 500 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iol 1x500 IU+1x4 ml solv.(striek.inj.skl.napl.) Rx 375,69
REFACTO AF 500 IU, PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x500 IU+1x4 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Rx 26,72
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.