NOVALGIN 500 MG tbl flm 10x500 mg (blis.Al/PVC)

na denná dávka: 4 x 2 tablety

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene
Keďže pri zhoršenej činnosti obličiek alebo pečene je znížená rýchlosť vylučovania, treba sa vyhnúť vysokým dávkam. Pri krátkodobom podávaní však nie je nutná redukcia dávky. S dlhodobým užívaním u pacientov s renálnou alebo hepatálnou insuficienciou nie sú s dávkovaním žiadne skúsenosti.

Starší pacienti
U pacientov vo vyššom veku a u pacientov, ktorých celkový zdravotný stav je zlý, treba rátať so zhoršením obličkovej a pečeňovej funkcie.

Pediatrická populácia
Perorálna forma Novalginu je určená dospievajúcim vo veku od 15 rokov. Deťom vo veku do 15 rokov sa podáva Novalgin v parenterálnej forme.

Spôsob podávania

Tablety sa majú prehltnúť celé, bez žuvania a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (asi ½ pohára).

4.3 Kontraindikácie

Novalgin sa nesmie podávať pacientom:
- so známou precitlivenosťou na liečivo alebo iné pyrazolóny (fenazón, propyfenazón) či pyrazolidíny (fenylbutazón, oxyfenbutazón), a tiež napríklad s anamnézou agranulocytózy spôsobenou niektorou z týchto látok alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,
- so zhoršenou funkciou kostnej drene (napríklad po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného systému,
- so známym bronchospazmom alebo inými anafylaktoidnými reakciami (napr. urtikária, rinitída, angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacín, naproxén,
- s alergiou na akúkoľvek pomocnú látku lieku,
- s akútnou intermitentnou hepatálnou porfýriou ( riziko vyvolania záchvatu porfýrie),
- s vrodeným deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (riziko hemolýzy),
- deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti (nedostatok dostupnej vedeckej dokumentácie o používaní metamizolu u týchto detí),
- gravidným pacientkam, metamizol sa nesmie užívať počas tretieho trimestra (pozri časť 4.6),
- pri laktácii, počas prvých 48 hodín po podaní metamizolu matka nesmie dojčiť (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto rekacie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce a môžu byť fatálne. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Každému pacientovi musí byť odporučené ukončenie liečby a okamžite sa poradiť s lekárom, ak sa prejaví u neho niektorý z týchto znakov alebo príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou: horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine. V prípade neutropénie (< 1 500 neutrofilov/mm3) sa liečba musí okamžite ukončiť a urgentne skontrolovať celkový krvný obraz a monitorovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu.

Pancytopénia: V prípade výskytu pancytopénie sa liečba musí ihneď prerušiť a musí sa sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa neupraví na normálne hodnoty.
Pacienti musia byť upozornení, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich počas užívania metamizolu objavia znaky alebo príznaky naznačujúce poruchy krvotvorby (napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť).

Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u senzitívnych pacientov. Preto sa metamizol má predpisovať u astmatických alebo atopických pacientov s opatrnosťou (pozri časť 4.3).

Závažné kožné reakcie: V súvislosti s používaním metamizolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie – Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Ak sa objavia znaky alebo príznaky SJS alebo TEN (napr. progresívna kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), liečba metamizolom sa musí ihneď prerušiť a nesmie sa v nej opätovne pokračovať. Pacienti musia byť poučení o znakoch a príznakoch a musia byť pozorne sledované ich kožné reakcie, obzvlášť počas prvých týždňov liečby.

Anafylaktické a anafylaktoidné reakcie:
Pri výbere spôsobu podania treba vziať do úvahy, že parenterálne podanie sa spája s vyšším rizikom anafylaktických a anafylaktoidných reakcií.

Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol (pozri časť 4.3) je najmä u týchto pacientov:
- pacienti s bronchiálnou astmou, najmä so sprievodnou polypóznou rinosinusitídou.
- pacienti s chronickou žihľavkou.
- pacienti s intoleranciou alkoholu ako sú pacienti, ktorí reagujú aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre. Intolerancia alkoholu môže byť ukazovateľom syndrómu predtým nediagnostikovanej alergickej astmy.
- pacienti s intoleranciou farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoátov).

Pred podaním Novalginu treba spraviť podrobnú anamnézu. Pacientom, u ktorých sa zistí riziko anafylaktoidných reakcií, možno podať Novalgin len po starostlivom zvážení pomeru možného rizika a očakávaného účinku. V tomto prípade sa pri podaní Novalginu vyžaduje prísny lekársky dohľad a musia byť zabezpečené prostriedky na poskytnutie okamžitej pomoci v prípade ohrozenia pacienta.
 
Ojedinelé hypotenzné reakcie:
Podanie metamizolu môže spôsobiť ojedinelé hypotenzné reakcie (pozri tiež časť 4.8). Tieto reakcie pravdepodobne závisia od dávky a častejšie sa vyskytujú pri parenterálnom podaní.
Ďalšie prípady, pri ktorých je zvýšené riziko závažných hypotenzných reakcií, sú:
- u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, s objemovou stratou, s dehydratáciou, s nestabilným obehom alebo so začiatočným zlyhaním obehu.
- u pacientov s vysokou horúčkou.

U týchto pacientov treba metamizol indikovať zvlášť opatrne a ak je podanie Novalginu nevyhnutné, vyžaduje sa prísny lekársky dohľad. Preventívne opatrenia (stabilizácia obehu) znižujú riziko hypotenzných reakcií.

Pacientom, ktorí sa musia úplne vyvarovať poklesu krvného tlaku, ako aj pacientom so závažným ochorením koronárnych tepien alebo stenózou tepien zásobujúcich mozog, možno metamizol podať len pod prísnym sledovaním hemodynamických parametrov.

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene sa odporúča vyhnúť sa podávaniu vysokých dávok, pretože rýchlosť eliminácie je u nich obmedzená.

4.5 Liekové a iné interakcie

Metamizol môže spôsobiť pokles sérovej hladiny cyklosporínu, preto ju pri súbežnom podávaní Novalginu treba sledovať.
Súbežná liečba metotrexátom môže zvýšiť hematotoxicitu metotrexátu, najmä u starších pacientov. Preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.
Ak je metamizol užívaný súbežne s kyselinou acetylsalicylovou, môže znížiť jej účinok na agregáciu krvných doštičiek. Pacientom, ktorí užívajú na ochranu srdca nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej, musí byť preto táto kombinácia podávaná s opatrnosťou.
Metamizol môže znížiť koncentráciu bupropiónu v krvi. Preto je pri súbežnom podávaní metamizolu a bupropiónu potrebná opatrnosť.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Metamizol prechádza plancentárnou bariérou. Nejestvujú dôkazy, že metamizol poškodzuje plod: u potkanov a králikov metamizol nepreukázal teratogénne účinky a toxicita plodu sa pozorovala iba pri vysokých dávkach škodiacich matke. Avšak o používaní Novalginu počas gravidity nie sú dostatočné klinické údaje.

Preto sa odporúča nepoužívať metamizol v prvom trimestri vôbec a v druhom trimestri len po dôkladnom lekárskom zvážení úžitku a rizika.

Počas posledného trimestra sa metamizol nesmie užívať. Hoci metamizol je len slabý blokátor syntézy prostaglandínov, jednako nemožno vylúčiť možnosť predčasného uzáveru ductus arteriosus, ako aj perinatálne komplikácie v dôsledku zníženej agregability trombocytov dieťaťa i matky.

Dojčenie
Metabolity metamizolu sa vylučujú do materského mlieka. Počas prvých 48 hodín po podaní metamizolu preto matka nesmie dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní treba pre istotu zobrať do úvahy možnosť takého ovplyvnenia a vyhnúť sa obsluhovaniu strojov, vedeniu vozidiel alebo iným nebezpečným činnostiam. Platí to najmä po požití alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky

Nižšie uvedené nežiaduce účinky sú zoradené podľa triedy orgánových systémov MedDRA a podľa frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

Nežiaduce účinky sú uvedené s frekvenciou výskytu „neznáme (z dostupných údajov)“.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Aplastická anémia, agranulocytóza a pancytopénia, vrátane fatálnych následkov, leukopénia a trombocytopénia. Tieto reakcie sú imunologického pôvodu. Môžu nastať aj napriek tomu, že Novalgin v minulosti nespôsobil pacientovi žiadne komplikácie.
Medzi typické príznaky agranulocytózy patria zápalové sliznicové lézie (napr. v oblasti úst, hrdla, anorekta a genitálu), bolesti hrdla, horúčka (vrátane nečakane pretrvávajúcej alebo rekurentnej horúčky). Pacienti užívajúci antibiotiká však môžu mať tieto príznaky minimálne. Sedimentácia krviniek je výrazne zrýchlená, zatiaľ čo lymfatické uzliny sú typicky len málo zväčšené alebo nie sú zväčšené vôbec.
K typickým príznakom trombocytopénie patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie a krvné výrony na koži a sliznicových membránach.

Poruchy imunitného systému
Metamizol môže spôsobiť anafylaktický šok, anafylaktoidné/anafylaktické reakcie, ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy fatálne. Môžu nastať aj napriek tomu, že v minulosti užívanie Novalginu nespôsobilo pacientovi žiadne komplikácie.
Takéto reakcie sa môžu rozvinúť okamžite po podaní metamizolu alebo v neskorších hodinách, avšak obvykle sa prejavia počas prvej hodiny po podaní.
Typické ľahšie anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie sa prejavujú kožnými a sliznicovými reakciami (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), dyspnoe a občas gastrointestinálnymi ťažkosťami.
Ľahšie reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s generalizovanou urtikáriou, ťažkým angioedémom (aj v oblasti hrtana), ťažkým bronchospazmom, poruchami srdcového rytmu, poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.
U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Kounisov syndróm (akútny koronárny syndróm).

Poruchy ciev
Ojedinelé hypotenzné reakcie.
Po podaní sa môžu príležitostne vyskytnúť ojedinelé prechodné hypotenzné reakcie (pravdepodobne sprostredkované farmakologicky a nesprevádzajú ich ďalšie príznaky anafylaktickej alebo anafylaktoidnej reakcie), v zriedkavých prípadoch sa takáto reakcia prejaví kritickým poklesom krvného tlaku.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Okrem vyššie spomenutých kožných a sliznicových prejavov anafylaktoidných alebo anafylaktických reakcií sa môže príležitostne vyskytnúť fixný liekový exantém, zriedkavo vyrážky a v ojedinelých prípadoch aj Stevensov-Johnsonov alebo Lyellov syndróm (pozri časť 4.4).

Poruchy obličiek a močových ciest
Vo veľmi zriedkavých prípadoch, najmä u pacientov s anamnézou renálneho ochorenia, sa môže vyskytnúť akútne zhoršenie obličkovej funkcie (akútne zlyhanie obličiek), v niektorých prípadoch s oligúriou, anúriou alebo proteinúriou. V ojedinelých prípadoch môže nastať akútna intersticiálna nefritída.

Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou koncentráciou.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.'

4.9 Predávkovanie

Príznaky
Po akútnom predávkovaní sa pozorovala nevoľnosť, dávenie, bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové symptómy (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (tachykardia).
Po veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču.

Liečba predávkovania
Špecifické antidotum metamizolu nie je známe. Ak došlo k predávkovaniu len pred krátkym časom, možno sa pokúsiť o obmedzenie ďalšieho systémového vstrebávania prostriedkami primárnej detoxikácie (napr. výplach žalúdka) alebo prostriedkami znižujúcimi resorpciu (napr. aktívne uhlie). Hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) sa dá odstrániť hemodialýzou, hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká, antipyretiká, pyrazolóny, ATC kód: N02BB02.

Metamizol je pyrazolónový derivát s analgetickými, antipyretickými a spazmolytickými účinkami. Mechanizmus účinku nie je úplne objasnený. Výsledky niektorých pokusov ukazujú, že metamizol a jeho hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) môžu mať kombinovaný centrálny a periférny spôsob účinku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika metamizolu a jeho metabolitov nie je úplne preskúmaná, ale sú známe nasledujúce informácie.

Absorpcia
Metamizol sa po perorálnom podaní úplne hydrolyzuje na účinnú zložku 4-N-metylaminoantipyrín (MAA). Absolútna biologická dostupnosť MAA je okolo 90 % a je po perorálnom podaní o niečo vyššia než po parenterálnom podaní.
Súbežné požitie jedla nemá na kinetiku metamizolu nijaký podstatný vplyv.

Distribúcia
Klinickú účinnosť zaobstaráva najmä MAA, do istej miery aj metabolit 4-aminoantipyrín (AA). Hodnoty AUC pre AA tvoria asi 25 % AUC hodnôt MAA. Metabolity 4-acetylaminoantipyrín (AAA) a 4-formylaminoantipyrín (FAA) sú podľa všetkého bez klinického účinku.

Biotransformácia
Väzba na plazmatické proteíny je 58 % u MAA, 48 % u AA, 18 % u FAA a 14 % u AAA.

Eliminácia
Plazmatický polčas po intravenóznom podaní metamizolu je okolo 14 minút. Po intravenóznom podaní sa nájde približne 96 % rádioaktívne označenej dávky v moči a asi 6% v stolici. Po jedinej perorálnej dávke sa dá identifikovať 85 % metabolitov vylúčených v moči. Z toho tvorí 3 % ± 1 % MAA, 6 % ± 3 % AA, 26 % ± 8% AAA a 23 % ± 4 % FAA. Obličkový klírens po jedinej perorálnej dávke 1 g metamizolu je pre MAA 5 ± 2 ml/min, pre AA 38 ± 13 ml/min, pre AAA 61 ± 8 ml/min a pre FAA 49 ± 5 ml/min. Príslušné plazmatické polčasy sú 2,7 ± 0,5 hodiny pre MAA, 3,7 ± 1,3 hodiny pre AA, 9,5 ± 1,5 hodiny pre AAA a 11,2 ± 1,5 hodiny pre FAA.

Nelinearita
Všetky metabolity majú nelineárnu farmakokinetiku. Zhodnotenie klinického významu tohto zistenia si vyžaduje ďalšie štúdie. Akumulácia metabolitov má pri krátkodobej liečbe malý klinický význam.

Farmakokinetický/Farmakodynamický vzťah
Pri liečbe starších pacientov sa zvyšuje AUC na dvoj- až trojnásobok. Po jedinej perorálnej dávke vystúpil plazmatický polčas MAA a FAA pacientov s cirhózou pečene približne na trojnásobok (10 hodín), zatiaľ čo plazmatické polčasy AA a AAA sa nezvýšili tak výrazne.

Pacienti so zhoršenou obličkovou funkciou sa vo veľkom rozsahu neskúmali. Dostupné údaje poukazujú na zníženie vylučovacej rýchlosti niektorých metabolitov (AAA a FAA).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita
Minimálna letálna dávka po perorálnom podaní metamizolu potkanom a myšiam je asi 4000 mg na 1 kg telesnej hmotnosti, po intravenóznom podaní asi 2 300 mg metamizolu na 1 kg telesnej hmotnosti alebo 400 mg MAA na 1 kg telesnej hmotnosti. Príznaky intoxikácie sú zrýchlené dýchanie, sedácia a premortálne kŕče.

Chronická toxicita
Potkany dobre tolerovali 4-týždňové intravenózne injekcie 150 mg/kg metamizolu denne a psi 50 mg/kg denne.
Denné perorálne podávanie počas 6 mesiacov nemalo u potkanov až do 300 mg/kg a u psov do 100 mg/kg žiadne toxické následky. Vyššie dávky u oboch druhov mali za následok zmeny chemizmu séra a hemosiderózu v pečeni a slezine; taktiež sa zistili príznaky anémie a toxicita kostnej drene.

Mutagénny potenciál
V literatúre sa popisujú pozitívne ako aj negatívne výsledky. Avšak in vitro a in vivo štúdie so špecifickým materiálom spoločnosti Hoechst neukázali mutagénny potenciál.

Karcinogénny potenciál
V celoživotných štúdiách s potkanmi a NMRI u myší sa nedokázal karcinogénny účinok metamizolu.

Reprodukčná toxicita
Štúdie reprodukčnej toxicity na potkanoch a králikoch nepreukázali nijaký teratogénny účinok.


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok

makrogol 4000
magnéziumstearát
hypromelóza
dihydrát sodnej soli sacharínu
makrogol 8000
oxid titaničitý (E171)
mastenec

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

AL/PVC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
Veľkosti balenia: 10, 20 alebo 50 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika


8. Registračné číslo

07/0557/95-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 10. októbra 1995
Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. augusta 2005


10. Dátum REVÍzie textu

05/2016

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.