NOVALGIN 500 MG tbl flm 10x500 mg (blis.Al/PVC)

br />Na rozdiel od opiátov Novalgin ani vo vysokých dávkach nespôsobuje návyk ani utlmenie dýchania. Neovplyvňuje pohyb čriev, pôrodné sťahy alebo vypudenie kamienkov (žlčových, obličkových, močových).
Účinok Novalginu nastupuje v priebehu 30 minút a trvá približne 4 hodiny.

Novalgin 500 mg sa používa na silnú alebo pretrvávajúcu bolesť alebo horúčku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Novalgin 500 mg

Neužívajte Novalgin 500 mg
- ak ste alergický na metamizol alebo iné pyrazolóny (napr. fenazón, propyfenazón) alebo na pyrazolidíny (napr. fenylbutazón, oxyfenbutazón), vrátane napr. závažného poklesu bielych krviniek v minulosti (agranulocytóza) v súvislosti s niektorým z týchto liekov alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak máte zhoršenú funkciu kostnej drene (napr. po liečbe cytostatikami) alebo ochorenie krvotvorného (hematopoetického) systému,
- ak sa u vás vyskytuje kŕč svalstva priedušiek (bronchospazmus) alebo iné rýchlo nastupujúce reakcie podobné alergii (napr. žihľavka, zápal nosovej sliznice, opuch rôznych častí tela) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacín, naproxén,
- ak máte určité metabolické ochorenia (akútna intermitentná hepatálna porfýria, vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy),

Novalgin sa nesmie podať deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti.

Novalgin sa nesmie užívať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva a počas dojčenia (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Novalgin 500 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

Agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Ak sa prejaví u vás niektorý z týchto príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou (pokles neutrofilov – podtyp bielych krviniek): horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine, okamžite to musíte oznámiť svojmu lekárovi, ktorý zváži ukončenie liečby a bude vás starostlivo sledovať.

Pancytopénia: V prípade výskytu súčasného poklesu počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia) lekár ihneď preruší vašu liečbu a bude sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa vám neupraví na normálne hodnoty.
Ak sa u vás počas užívania metamizolu objavia znaky alebo príznaky naznačujúce nerovnováhu krvných zložiek, napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u citlivých pacientov. Preto sa metamizol má u pacientov s alergiou predpisovať s opatrnosťou (pozri časť „Neužívajte Novalgin 500 mg“).

Závažné kožné reakcie: Ak sa u vás objavia nezvyčajné kožné reakcie, napr. postupujúca kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo postihnutím slizníc, ihneď kontaktujte svojho lekára. Môžu byť príznakom život ohrozujúcich ochorení Stevensov-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy. Váš lekár okamžite ukončí liečbu metamizolom.

Anafylaktické a anafylaktoidné (náhle, prudké alergické) reakcie:Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol majú najmä pacienti s nasledujúcimi stavmi:
- priedušková astma, najmä so sprievodným zápalom nosovej oblasti a prinosových dutín (polypózna rinosinusitída),
- chronická (pretrvávajúca) kožná vyrážka spojená so svrbiacimi pupencami (chronická žihľavka),
- neznášanlivosť alkoholu, ak napríklad reagujú aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre (tento stav môže poukazovať na syndróm predtým nezistenej alergickej astmy),
- neznášanlivosť farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoátov).

Pri rozhodovaní o tom, aká lieková forma Novalginu sa použije, treba vziať do úvahy, že pri injekčnom podaní je vyššie riziko anafylaktických a anafylaktoidných reakcií.

Pokles krvného tlaku: Metamizol môže spôsobiť v závislosti od dávky pokles krvného tlaku (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“), najmä ak sa podáva mimo tráviaceho traktu. Riziko výrazného poklesu tlaku je však vyššie, ak máte predchádzajúci znížený krvný tlak, objemovú stratu alebo odvodňovanie, nestabilný obeh, počiatočné zlyhanie obehu alebo vysokú horúčku. Lekár bude obzvlášť dôsledne sledovať vašu liečbu metamizolom, pretože sa v takomto prípade vyžaduje zvýšená opatrnosť. Na zmenšenie vášho rizika hypotenznej (nízky tlak) reakcie lekár vykoná preventívne opatrenia.
Ak patríte medzi pacientov, u ktorých je nevyhnutné udržať uspokojivé hodnoty krvného tlaku, napríklad máte závažné ochorenie vencovitých tepien alebo závažné zúženie tepien zásobujúcich mozog, môžete metamizol užiť len vtedy, ak je zabezpečené sledovanie funkcie krvného obehu.

Deti a dospievajúci
Tablety Novalginu sú určené dospievajúcim vo veku od 15 rokov. Deťom vo veku do 15 rokov sa podáva Novalgin v injekčnej forme.

Iné lieky a Novalgin 500 mg
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnej liečbe cyklosporínom (liek na útlm činnosti imunitného systému) môže poklesnúť hladina cyklosporínu. Váš lekár bude hladinu cyklosporínu kontrolovať.
Pri súbežnej liečbe metotrexátom (liek na liečbu rakoviny) môže dôjsť k zvýšenému útlmu kostnej drene, najmä u starších ľudí, preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.
Pri súbežnej liečbe kyselinou acetylsalicylovou môže byť znížený jej účinok na agregáciu (hromadenie) krvných doštičiek. Preto ak na ochranu srdca súbežne užívate nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej, je potrebná opatrnosť.
Pri súbežnej liečbe metamizolom a bupropiónom (liek na liečbu depresie) je potrebná opatrnosť, pretože metamizol môže znížiť koncentráciu bupropiónu v krvi.
 
Novalgin 500 mg a nápoje
Filmom obalené tablety sa nesmú hrýzť, ale majú sa prehltnúť celé a zapiť malým množstvom tekutiny (asi pol pohára).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas prvých troch mesiacov tehotenstva sa odporúča vyhnúť užívaniu Novalginu. Medzi štvrtým a šiestym mesiacom sa smie podať len vtedy, ak jestvujú závažné medicínske dôvody. Počas posledných troch mesiacov tehotenstva sa nesmie podávať.
48 hodín po užití Novalginu matka nesmie dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní alebo po požití alkoholu sa tieto schopnosti môžu zhoršiť, čo predstavuje riziko v situáciách, kedy sú zvlášť dôležité (napríklad vedenie vozidiel alebo obsluhovanie strojov).


3. Ako užívať Novalgin 500 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Vo všeobecnosti dávkovanie závisí od požadovaného účinku a od pacientovho stavu.
Ak nie je predpísané inak, dospelí a dospievajúci nad 15 rokov užívajú jednotlivú dávku 1 až 2 tablety.
V prípade potreby sa môže táto dávka podať až 4 razy denne.

Ak máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene, nemali by ste dlhodobo užívať vysoké dávky Novalginu. Poruchou funkcie obličiek a pečene môžu trpieť starší pacienti a pacienti, ktorých celkový zdravotný stav je zlý. Ak patríte k týmto pacientom, mali by ste užívať čo najnižšie dávky.

Pri veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču, ktoré sa stratí po ukončení liečby.

Filmom obalené tablety sa nesmú hrýzť, ale majú sa prehltnúť celé a zapiť malým množstvom tekutiny (asi pol pohára).

Ak užijete viac Novalginu 500 mg, ako máte
Po akútnom predávkovaní sa pozorovali reakcie ako nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové príznaky (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (tachykardia).

Ak zabudnete užiť Novalgin 500 mg
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásené boli nižšie uvedené vedľajšie účinky s častosťou výskytu neznámou (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):
- zníženie krvotvorby (aplastická anémia), pokles počtu až vymiznutie granulocytov z krvi (agranulocytóza), pokles počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia), vrátane smrteľných následkov, zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia) alebo nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia). K typickým príznakom nedostatku krvných doštičiek patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie, na koži a sliznici sa objavujú hnedočervené bodky podobné vpichom po špendlíkoch (petechie). Agranulocytóza sa prejavuje napr. zápalovými poškodeniami v ústach, nose a hrdle, ako aj v oblasti vonkajších pohlavných orgánov a vylučovacích orgánov, bolesťou hrdla a horúčkou (aj neočakávane pretrvávajúcou alebo vracajúcou sa).'
- zriedkavo sa môžu vyskytnúť anafylaktoidné alebo anafylaktické (náhle, prudké alergické) reakcie, ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy smrteľné. Obvykle sa takéto reakcie prejavia v priebehu prvej hodiny po podaní Novalginu, môžu však nastať okamžite po podaní alebo až po niekoľkých hodinách.
Typické ľahšie formy alergických reakcií sa prejavujú príznakmi na koži alebo sliznici (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), sťaženým dýchaním (dyspnoe) a zriedkavejšie žalúdočno-črevnými ťažkosťami. Avšak tieto reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s rozsiahlou žihľavkou, závažným stavom prejavujúcim sa opuchom tváre, jazyka, hrdla alebo hrtanu (angioedém), ťažkým bronchospazmom (stiahnutie priedušiek), nepravidelnosťou srdcového rytmu (srdcová arytmia), poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.
U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom (alergická reakcia na lieky proti bolesti prejavujúca sa astmatickým záchvatom) sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.
- Kounisov syndróm (alergický akútny srdcový syndróm).
- príležitostne môže nastať prechodný pokles krvného tlaku, ktorý býva iba zriedkavo kritický a nesprevádzajú ho iné príznaky anafylaktických alebo anafylaktoidných reakcií.
- príležitostne sa môžu vyskytnúť kožné reakcie: fialové až tmavočervené pľuzgiere okrúhleho tvaru veľkosti mince až dlane (fixný liekový exantém); zriedkavo vyrážka, v ojedinelých prípadoch ťažké pľuzgierovité kožné reakcie, obvykle s postihnutím slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Leyllov syndróm) (pozri Upozornenia a opatrenia).
- vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytujú prechodné poruchy obličiek so znížením (oligúria) alebo zastavením tvorby moču (anúria) alebo akútne zlyhanie obličiek sprevádzané vylučovaním bielkovín močom (proteinúria). V ojedinelých prípadoch môže nastať zápal obličiek (intersticiálna nefritída).
- niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou nízkej koncentrácie kyseliny rubazónovej (metabolit).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Novalgin 500 mg

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Novalgin 500 mg obsahuje

- Liečivo je monohydrát sodnej soli metamizolu. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg liečiva monohydrátu sodnej soli metamizolu.
- Ďalšie zložky sú makrogol 4000, magnéziumstearát, hypromelóza, dihydrát sodnej soli sacharínu, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171), mastenec.

Ako vyzerá Novalgin 500 mg a obsah balenia

Novalgin 500 mg sú takmer biele, dvojvypuklé, podlhovasté filmom obalené tablety s označením „OEP“ na jednej strane a dostupné sú v balení obsahujúcom 10, 20 a 50 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Levai u. 5, 2112 Veresegyház, Maďarsko
Hoechst-Biotika spol. s r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2016.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.