NOVALGIN 500 MG/ML sol inj 10x2 ml/1000 mg (amp.skl.hnedá)

SPC
diel od opiátov Novalgin ani vo vysokých dávkach nespôsobuje návyk ani utlmenie dýchania. Neovplyvňuje pohyb čriev, pôrodné sťahy alebo vypudenie kamienkov (močových, žlčových, obličkových).
Účinok Novalginu nastupuje v priebehu 30 minút a trvá približne 4 hodiny.

Novalgin 500 mg/1 ml sa používa na silnú alebo pretrvávajúcu bolesť alebo horúčku.

Injekčné podanie prichádza do úvahy len v tom prípade, ak nie je možný spôsob podania cez ústa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Novalgin 500 mg/1 ml

Nepoužívajte Novalgin 500 mg/1 ml
Novalgin sa nesmie podávať pacientom:
- s precitlivenosťou na metamizol alebo iné pyrazolóny (napr. fenazón, propyfenazón) alebo na pyrazolidíny (napr. fenylbutazón, oxyfenbutazón), vrátane napr. závažného poklesu bielych krviniek v minulosti (agranulocytóza) v súvislosti s niektorým z týchto liekov alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- so zhoršenou funkciou kostnej drene (napr. po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného (hematopoetického) systému,
- so známym kŕčom svalstva priedušiek (bronchospazmom) alebo inými rýchlo nastupujúcimi reakciami podobnými alergii (napr. žihľavka, zápal nosovej sliznice, angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacín, naproxén,
- s určitými metabolickými ochoreniami (akútna intermitentná hepatálna porfýria, vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy).

Novalgin sa nesmie podať deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti. Deťom vo veku od 3 mesiacov do 11 mesiacov sa Novalgin nesmie podať vnútrožilovo.
Novalgin injekčný roztok sa nesmie podať pacientom s nízkym tlakom alebo s nestabilným obehom.

Novalgin sa nesmie podávať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva a dojčenia (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Novalgin 500 mg/1 ml, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

Agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Ak sa prejaví u vás niektorý z týchto príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou (pokles neutrofilov – podtyp bielych krviniek): horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine, okamžite to musíte oznámiť svojmu lekárovi, ktorý zváži ukončenie liečby a bude vás starostlivo sledovať.

Pancytopénia: V prípade výskytu súčasného poklesu počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia) lekár ihneď preruší vašu liečbu a bude sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa vám neupraví na normálne hodnoty.
Ak sa u vás počas užívania metamizolu objavia znaky alebo príznaky naznačujúce nerovnováhu krvných zložiek, napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u citlivých pacientov. Preto sa metamizol má u pacientov s alergiou predpisovať s opatrnosťou (pozri časť „Nepoužívajte Novalgin 500 mg/1 ml“).

Závažné kožné reakcie: Ak sa u vás objavia nezvyčajné kožné reakcie, napr. postupujúca kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo postihnutím slizníc, ihneď kontaktujte svojho lekára. Môžu byť príznakom život ohrozujúcich ochorení Stevensov-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy. Váš lekár okamžite ukončí liečbu metamizolom.

Anafylaktické a anafylaktoidné (náhle, prudké alergické) reakcie:Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol majú najmä pacienti s nasledujúcimi stavmi:
- priedušková astma, najmä so sprievodným zápalom nosovej oblasti a prinosových dutín (polypózna rinosinusitída),
- chronická (pretrvávajúca) kožná vyrážka spojená so svrbiacimi pupencami (chronická žihľavka),
- neznášanlivosť alkoholu, ak napríklad reagujú aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre (tento stav môže poukazovať na syndróm predtým nezistenej alergickej astmy),
- neznášanlivosť farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoátov).

Pri rozhodovaní o tom, aká lieková forma Novalginu sa použije, treba vziať do úvahy, že pri injekčnom podaní je vyššie riziko anafylaktických a anafylaktoidných reakcií.

Pokles krvného tlaku: Nakoľko najmä po injekčnom podaní môže Novalgin spôsobiť pokles krvného tlaku (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky), vnútrožilovú injekciu treba podávať veľmi pomaly a podávanie dávok nad 1 g dôkladne zvážiť, aby sa minimalizovalo riziko poklesu krvného tlaku (pozri časť 3. Ako používať Novalgin 500 mg/1 ml). Riziko výrazného poklesu tlaku je však vyššie, ak sa injekcia podáva príliš rýchlo alebo u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou (nízky tlak), objemovou stratou alebo dehydratáciou (odvodnenie), nestabilným obehom, počiatočným zlyhaním obehu a aj u pacientov s vysokou horúčkou. V týchto prípadoch treba podanie stanoviť obzvlášť opatrne a vyžaduje sa starostlivý lekársky dohľad. Navyše treba stabilizovať obeh ako preventívne opatrenie.

Ak patríte medzi pacientov, u ktorých je nevyhnutné udržať uspokojivé hodnoty krvného tlaku, napríklad máte závažné ochorenie vencovitých tepien alebo závažné zúženie tepien zásobujúcich mozog, podá sa vám Novalgin len vtedy, ak je zabezpečené sledovanie funkcie krvného obehu.

Deti a dospievajúci
Novalgin sa nesmie podať deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti. Deťom vo veku od 3 mesiacov do 11 mesiacov sa Novalgin nesmie podať vnútrožilovo.

Iné lieky a Novalgin 500 mg/1 ml
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Pri súbežnej liečbe cyklosporínom (liek na útlm činnosti imunitného systému) môže poklesnúť hladina cyklosporínu. Váš lekár bude hladinu cyklosporínu kontrolovať.
Pri súbežnej liečbe metotrexátom (liek na liečbu rakoviny) môže dôjsť k zvýšenému útlmu kostnej drene, najmä u starších ľudí, preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.
Pri súbežnej liečbe kyselinou acetylsalicylovou môže byť znížený jej účinok na agregáciu (hromadenie) krvných doštičiek. Preto ak na ochranu srdca súbežne užívate nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej, je potrebná opatrnosť.
Pri súbežnej liečbe metamizolom a bupropiónom (liek na liečbu depresie) je potrebná opatrnosť, pretože metamizol môže znížiť koncentráciu bupropiónu v krvi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas prvých troch mesiacov tehotenstva odporúča sa vyhnúť užívaniu Novalginu. Medzi štvrtým a šiestym mesiacom sa smie podať len vtedy, ak jestvujú závažné medicínske dôvody. Počas posledných troch mesiacov tehotenstva sa nesmie podávať.
48 hodín po podaní Novalginu matka nesmie dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní alebo po požití alkoholu sa tieto schopnosti môžu zhoršiť, čo predstavuje riziko v situáciách, kedy sú zvlášť dôležité (napríklad vedenie vozidiel alebo obsluhovanie strojov).


3. Ako používať Novalgin 500 mg/1 ml

Injekčný roztok sa má použiť vtedy, ak sa vyžaduje rýchly nástup účinku a podanie cez ústa nie je dostatočne účinné.

Vo všeobecnosti dávkovanie závisí od požadovaného účinku a od pacientovho stavu.
Ak nie je predpísané inak, odporúča sa nasledujúce dávkovanie:

Dospelí a dospievajúci nad 15 rokov: jednotlivá dávka 2 až 5 ml (vnútrožilovo alebo vnútrosvalovo), maximálna denná dávka 10 ml injekčného roztoku.

Deti a dojčatá: deťom vo veku 3 až 11 mesiacov a s hmotnosťou 5 až 8 kg sa musí podať injekcia vnútrosvalovo.

Pre dieťa s telesnou hmotnosťou približne 30 kg je jednotlivá dávka 0,4 až 1 ml injekčného roztoku. Pre deti s vyššou alebo nižšou telesnou hmotnosťou je potrebné dávku upraviť podľa nasledujúcej schémy:


hmotnosť dieťaťa injekčný roztok maximálna denná dávka
vnútrožilovo vnútrosvalovo

dojčatá 5 až 8 kg - 0,1 – 0,2 ml 4 x 0,2 ml
deti 9 až 15 kg 0,2 – 0,5 ml 0,2 – 0,5 ml 4 x 0,5 ml
deti 16 až 23 kg 0,3 – 0,8 ml 0,3 – 0,8 ml 4 x 0,8 ml
deti 24 až 30 kg 0,4 – 1,0 ml 0,4 – 1,0 ml 4 x 1,0 ml
deti 31 až 45 kg 0,5 – 1,5 ml 0,5 – 1,5 ml 4 x 1,5 ml
deti 46 až 53 kg 0,8 – 1,8 ml 0,8 – 1,8 ml 4 x 1,8 ml

V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka podať až 4-krát za deň.

Ak máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene, nemali by ste dlhodobo užívať vysoké dávky Novalginu. Poruchou funkcie obličiek a pečene môžu trpieť starší pacienti a pacienti, ktorých celkový zdravotný stav je zlý. Ak patríte k týmto pacientom, mali by ste užívať čo najnižšie dávky.

Pri veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču, ktoré sa stratí po ukončení liečby.

Nakoľko pokles krvného tlaku môže závisieť od veľkosti dávky, podávanie jednotlivých dávok nad 1 g metamizolu treba starostlivo zvážiť.

Roztok sa má pred injekciou zohriať na telesnú teplotu. Novalgin sa nesmie miešať s inými liekmi v tej istej injekčnej striekačke.

Lekár starostlivo dohliadne, aby ste pri injekčnom podávaní ležali a aby bolo možné prestať podávať injekciu pri prvých príznakoch anafylaktoidnej alebo anafylaktickej reakcie (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky) a minimalizovať riziko ojedinele sa vyskytujúceho poklesu krvného tlaku. Vnútrožilová injekcia sa vám bude podávať veľmi pomaly, rýchlosť nepresiahne 1 ml (500 mg metamizolu) za minútu, aby sa zabránilo poklesu krvného tlaku.

Ak vám podajú viac Novalginu 500 mg/1 ml, ako je potrebné

Po akútnom predávkovaní sa pozorovali reakcie ako nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové príznaky (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (tachykardia).

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Hlásené boli nižšie uvedené vedľajšie účinky s častosťou výskytu neznámou (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):'
- zníženie krvotvorby (aplastická anémia), pokles počtu až vymiznutie granulocytov z krvi (agranulocytóza), pokles počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia), vrátane smrteľných následkov, zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia) alebo nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia). K typickým príznakom nedostatku krvných doštičiek patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie, na koži a sliznici sa objavujú hnedočervené bodky podobné vpichom po špendlíkoch (petechie). Agranulocytóza sa prejavuje napr. zápalovými poškodeniami v ústach, nose a hrdle, ako aj v oblasti vonkajších pohlavných orgánov a vylučovacích orgánov, bolesťou hrdla a horúčkou (aj neočakávane pretrvávajúcou alebo vracajúcou sa).
- zriedkavo sa môžu vyskytnúť anafylaktoidné alebo anafylaktické (náhle, prudké alergické) reakcie, ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy smrteľné. Obvykle sa takéto reakcie prejavia v priebehu prvej hodiny po podaní Novalginu, môžu však nastať okamžite po podaní alebo až po niekoľkých hodinách.
Typické ľahšie formy alergických reakcií sa prejavujú príznakmi na koži alebo sliznici (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), sťaženým dýchaním (dyspnoe) a zriedkavejšie žalúdočno-črevnými ťažkosťami. Avšak tieto reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s rozsiahlou žihľavkou, závažným stavom prejavujúcim sa opuchom tváre, jazyka, hrdla alebo hrtanu (angioedém), ťažkým bronchospazmom (stiahnutie priedušiek), nepravidelnosťou srdcového rytmu (srdcová arytmia), poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.
U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom (alergická reakcia na lieky proti bolesti prejavujúca sa astmatickým záchvatom) sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.
Varovné príznaky hroziaceho šoku (často už počas injekcie) sú: studený pot, závrat, strnulosť, nevoľnosť, zmena farby kože a skrátený dych. Navyše môže nastať opuchnutie tváre, svrbenie, pocit zvierania v oblasti srdca, rýchly pulz a pocit chladu v rukách a nohách (kritický pokles krvného tlaku). Tieto príznaky sa môžu objaviť hneď alebo až do jednej hodiny po podaní. Pri prvých príznakoch šoku je potrebné ihneď začať so záchrannými opatreniami na liečbu šoku.
- Kounisov syndróm (alergický akútny srdcový syndróm).
- príležitostne môže nastať prechodný pokles krvného tlaku, ktorý býva iba zriedkavo kritický a nesprevádzajú ho iné príznaky anafylaktických alebo anafylaktoidných reakcií.
- príležitostne sa môžu vyskytnúť kožné reakcie: fialové až tmavočervené pľuzgiere okrúhleho tvaru veľkosti mince až dlane (fixný liekový exantém); zriedkavo vyrážka, v ojedinelých prípadoch ťažké pľuzgierovité kožné reakcie, obvykle s postihnutím slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Leyllov syndróm) (pozri Upozornenia a opatrenia).
- vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytujú prechodné poruchy obličiek so znížením (oligúria) alebo zastavením tvorby moču (anúria) alebo akútne zlyhanie obličiek sprevádzané vylučovaním bielkovín močom (proteinúria). V ojedinelých prípadoch môže nastať zápal obličiek (intersticiálna nefritída).
- v mieste vpichu injekcie sa môže objaviť bolesť a miestna reakcia. Pri vnútrožilových injekciách sa môže niekedy pridružiť zápal ciev (flebitída).
- niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou nízkej koncentrácie kyseliny rubazónovej (metabolit).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Novalgin 500 mg/1 ml

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Novalgin 500 mg/1 ml obsahuje

- Liečivo je monohydrát sodnej soli metamizolu. 1 ml injekčného roztoku obsahuje 500 mg liečiva monohydrátu sodnej soli metamizolu.
- Ďalšou zložkou je voda na injekciu.

Ako vyzerá Novalgin 500 mg/1 ml a obsah balenia

Novalgin 500 mg/1 ml je číry, bezfarebný až bledožltý injekčný roztok, prakticky bez častíc a na trh sa dodáva v baleniach:
10 ampuliek po 2 ml
5 ampuliek po 5 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., 3510 Miskolc, Csanyikvölgy, Maďarsko
Hoechst-Biotika spol. s r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovenská republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2016.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
NOVALGIN 500 MG tbl flm 10x500 mg (blis.Al/PVC) Rp 1,19
NOVALGIN 500 MG tbl flm 20x500 mg (blis.Al/PVC) Rp 1,65
NOVALGIN 500 MG tbl flm 50x500 mg (blis.Al/PVC) Rp 3,11
NOVALGIN 500 MG/ML sol inj 5x5 ml/2500 mg (amp.skl.hnedá) Rp 3,09
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.