METAMISTAD TABLETY tbl 20x500 mg (blis.PVC/Al)

n="top">tablety
mg
tablety
mg
32-53
10-14 rokov
1
500
4
2 000
> 53
> 15 rokov
1-2
500-1 000
8
4 000

Dĺžka používania

Dĺžka liečby závisí od typu a závažnosti ochorenia.
Pri dlhodobej liečbe Metamizolom STADA 500 mg je potrebná pravidelná kontrola krvného obrazu vrátane diferenciálneho krvného obrazu.

Starší ľudia, chorobou oslabení pacienti a pacienti so zníženým klírensom kreatinínu
U starších ľudí, chorobou oslabených pacientov a u pacientov so zníženým klírensom kreatinínu sa má dávka znížiť, keďže sa môže predĺžiť vylučovanie metabolických produktov sodnej soli metamizolu.

Pacienti s ťažkým poškodením pečene a obličiek
U pacientov s ťažkým poškodením pečene a obličiek nie sú dosiaľ dostatočné skúsenosti s dlhodobým používaním sodnej soli metamizolu. Pri krátkodobom podávaní však nie je nutná redukcia dávky. S dlhodobým užívaním u pacientov s ťažkým poškodením pečene a obličiek nie sú žiadne skúsenosti.

Pediatrická populácia
V prípade horúčky je pre deti spravidla dostatočná dávka 10 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu na kilogram telesnej hmotnosti.
Zjavný účinok možno očakávať 30 až 60 minút po perorálnom podaní.
V prípade detí a dospievajúcich do veku 14 rokov sa musí ako individuálna dávka podať 8 až 16 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu na kilogram telesnej hmotnosti. V závislosti od maximálnej dennej dávky možno jednotlivé dávky užívať až 4-krát denne v 6–8 hodinových intervaloch.

Metamizol STADA 500 mg sa nemá používať u detí vo veku do 10 rokov (pozri časť 4.3).

Spôsob podávania
Na perorálne použitie.
Tablety sa užívajú celé a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

4.3 Kontraindikácie

- precitlivenosť na liečivo, pyrazolóny alebo pyrazolidíny, napr. lieky obsahujúce sodnú soľ metamizolu, propyfenazón, fenazón alebo fenylbutazón (toto sa týka aj pacientov, u ktorých sa napríklad vyvinula agranulocytóza po používaní týchto liečiv) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
- u pacientov so známym syndrómom astmy navodenej analgetikami alebo so známou neznášanlivosťou analgetík typu urtikárie/angioedému, t.j. pacienti, ktorí reagujú bronchospazmom alebo iným typom anafylaktoidnej reakcie na salicyláty, paracetamol alebo iné nenarkotické analgetiká, ako je diklofenak, ibuprofen, indometacín alebo naproxen
- poruchy funkcie kostnej drene (napríklad po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného systému
- vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (riziko hemolýzy)
- akútna intermitentná hepatálna porfýria (riziko vyvolania záchvatu porfýrie),
- tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6)
- dojčenie (pozri časť 4.6).
- deti vo veku 10 rokov a menej.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Metamizol STADA 500 mg obsahuje pyrazolónový derivát sodnú soľ metamizolu a spája sa so zriedkavým no život ohrozujúcim rizikom šoku a agranulocytózou (pozri časť 4.8).

Pacienti, u ktorých sa vyskytli anafylaktoidné reakcie po Metamizole STADA 500 mg,majú osobitné riziko výskytu podobných reakcií po iných nenarkotických analgetikách.

Pacienti, u ktorých sa vyskytla anafylaktická reakcia alebo iná imunologicky sprostredkovaná reakcia (napr. agranulocytóza) po Metamizole STADA 500 mg, majú osobitné riziko výskytu podobných reakcií po iných pyrazolónoch a pyrazolidínoch.

Agranulocytóza
Ak sa vyskytnú prejavy agranulocytózy alebo trombocytopénie, podávanie Metamizolu STADA 500 mg sa musí okamžite prerušiť. Liečba sa musí vysadiť ešte pred tým, ako sú dostupné výsledky laboratórnych vyšetrení.

Pancytopénia
Ak sa vyskytne pancytopénia, podávanie Metamizolu STADA 500 mg sa musí okamžite prerušiť a musí sa kontrolovať krvný obraz, kým sa nedostane opäť do normálu (pozri časť 4.8). Všetkým pacientom sa má odporučiť, aby vyhľadali pomoc lekára, ak počas liečby spozorujú prejavy alebo príznaky naznačujúce krvnú dyskráziu (napr. zhoršenie celkového stavu, infekcia, pretrvávajúca horúčka, hematómy, krvácanie, bledosť kože).

Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie
Riziko vzniku možných závažných anafylaktoidných reakcií po Metamizole STADA 500 mg sa výrazne zvyšuje u pacientov s/so:
- syndrómom astmy navodenej analgetikami alebo s neznášanlivosťou analgetík typu urtikárie/angioedému (pozri časť 4.3)
- bronchiálnou astmou, najmä u pacientov so súbežnou rinosínusitídou a nazálnymi polypmi
- chronickou urtikáriou
- intoleranciou farbív (napr. tartrazínu) alebo konzervačných látok (napr. benzoátov)
- intoleranciou alkoholu. Takýto pacienti reagujú dokonca na minimálne množstvá alkoholických nápojov so symptómami, ako je kýchanie, zaslzené oči a silné začervenanie. Takáto intolerancia alkoholu môže poukazovať na v minulosti nediagnostikovaný syndróm astmy navodenej analgetikami (pozri časť 4.3).

Závažné kožné reakcie
Život ohrozujúce kožné reakcie Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN) sa hlásili počas užívania sodnej soli metamizolu. Ak sa vyvinú prejavy a príznaky SJS alebo TEN (progredujúca vyrážka, často kombinovaná so vznikom pľuzgierov alebo lézií na sliznici), liečba Metamizolom STADA 500 mg sa musí okamžite ukončiť a nesmie sa opäť začať.
Pacienti sa majú oboznámiť s prejavmi a príznakmi a majú sa starostlivo sledovať z dôvodu kožných reakcií, najmä počas prvých týždňov liečby.

Hypotenzné reakcie
Metamizol STADA 500 mg môže spôsobiť hypotenzné reakcie (pozri tiež časť 4.8). Tieto reakcie môžu závisieť od dávky. Riziko takýchto reakcií je zvýšené aj:
- u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, s hypovolémiou alebo dehydratáciou, s nestabilným obehom krvi alebo s počiatočným zlyhaním obehu (napr. u pacientov s infarktom myokardu alebo polytraumou)
- u pacientov s vysokou horúčkou.

U takýchto pacientov sa má preto starostlivo stanoviť indikácia a majú byť dôkladne monitorovaní.
Na zníženie rizika hypotenzných reakcií môžu byť potrebné preventívne opatrenia (napr. stabilizácia obehového systému).

Metamizol STADA 500 mg sa môže podať len ak sú hemodynamické parametre starostlivo monitorované u pacientov, u ktorých sa musí zabrániť poklesu krvného tlaku, napr. u pacientov so závažným koronárnych ochorením srdca alebo významnou cerebrovaskulárnou stenózou.

Metamizol STADA 500 mg sa má použiť len po starostlivom zohľadnení daného pomeru prínosov voči rizikám a len po vykonaní primeraných opatrení u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene (pozri časť 4.2).

Pred podaním Metamizolu STADA 500 mg sa má vykonať podrobný rozhovor s pacientom. U pacientov so zvýšeným rizikom anafylaktoidných reakcií sa má Metamizol STADA 500 mg použiť len po starostlivom zvážení potenciálnych rizík voči očakávanému prínosu. Ak sa v takýchto prípadoch podáva Metamizol STADA 500 mg, pacienti majú byť starostlivo sledovaní lekárom a má byť dostupné vybavenie pre urgentné stavy.

Metamizol STADA 500 mg obsahuje 1,42 mmol (alebo 32,7 mg) sodíka v tablete. Musí sa to zohľadniť u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

Sodná soľ metamizolu môže znížiť plazmatické hladiny cyklosporínu, preto je potrebné monitorovať ich pri súbežnom podávaní.

Súbežné podávanie sodnej soli metamizolu a chlórpromazínu môže viesť k závažnej hypotermii.

O liečivách z triedy pyrazolónov je známe, že potenciálne môžu spôsobiť interakcie s perorálnymi antikoagulanciami, kaptoprilom, lítiom, metotrexátom a triamterénom a ovplyvňujú účinnosť antihypertenzív a diuretík. Nie je stanovené do akej miery sodná soľ metamizolu ovplyvňuje tieto interakcie.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití sodnej soli metamizolu u gravidných žien. Sodná soľ metamizolu prestupuje placentárnou bariérou. V štúdiách na zvieratách sa nepotvrdili teratogénne účinky sodnej soli metamizolu (pozri časť 5.3). Z dôvodu nedostatku adekvátnych skúseností u ľudí počas prvého a druhého trimestra gravidity sa má Metamizol STADA 500 mg užívať len po starostlivom zhodnotení rovnováhy prínosu a rizík lekárom.

I napriek tomu, že je sodná soľ metamizolu iba slabý inhibítor syntézy prostaglandínov, nemožno vylúčiť možnosť predčasného uzavretia ductus arteriosus (ductus Botalli) a perinatálnych komplikácií v dôsledku zníženej agregácie trombocytov u matky a dieťaťa. Metamizol STADA 500 mg je preto počas posledného trimestra gravidity kontraindikovaný (pozri časť 4.3).

Dojčenie

Metabolity sodnej soli metamizolu sa vylučujú do materského mlieka a počas užívania/podávania a minimálne 48 hodín po poslednom užití/podaní Metamizolu STADA 500 mg sa preto musí dojčeniu vyhnúť (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní treba pre istotu zobrať do úvahy možnosť takého ovplyvnenia a vyhnúť sa obsluhovaniu strojov, vedeniu vozidiel alebo iným nebezpečným činnostiam. Platí to najmä po požití alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky

Veľmi časté
≥ 1/10
Časté
≥ 1/100 až < 1/10
Menej časté
≥ 1/1 000 až < 1/100
Zriedkavé
≥ 1/10 000 až < 1/1 000
Veľmi zriedkavé
< 1/10 000
Neznáme
nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov

Najvýznamnejšie nežiaduce účinky sodnej soli metamizolu  sú odvodené od reakcií z precitlivenosti. Najvýznamnejšie sú šok a agranulocytóza. Tieto reakcie sa vyskytujú zriedkavo alebo veľmi zriedkavo, no sú život ohrozujúce a môžu sa vyskytnúť aj ak sa sodná soľ metamizolu podávala už predtým bez komplikácií.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé: leukopénia
Veľmi zriedkavé: agranulocytóza alebo trombocytopénia
Neznáme: aplastická anémia, pancytopénia vrátane prípadov so smrteľným následkom

Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť dokonca aj ak pri predchádzajúcom podávaní sodnej soli metamizolu  nenastali komplikácie.
Riziko agranulocytózy sa zvyšuje, ak sa sodná soľ metamizolu podáva dlhšie než jeden týždeň.
Agranulocytóza sa spravidla prejavuje zápalovými zmenami na slizniciach (napr. v ústach, nose, hrdle, v oblasti genitálií a rekta), bolesťou hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním, horúčkou a triaškou. Pacienti užívajúci antibiotiká však môžu mať tieto príznaky minimálne. Lymfatické uzliny alebo slezina sú len málo opuchnuté alebo nie sú opuchnuté vôbec. Sedimentácia červených krviniek (erythrocyte sedimentation rate, ESR) je výrazne zrýchlená, granulocyty sú významne znížené alebo úplne absentujú.
Vo všeobecnosti sú hodnoty hemoglobínu, erytrocytov a trombocytov v norme.
Neočakávané zhoršenie celkového stavu môže poukazovať na agranulocytózu.

Na zotavenie je nevyhnutné okamžité ukončenie liečby. Preto, ak sa vyskytnú prejavy agranulocytózy, striktne sa odporúča okamžité ukončenie liečby Metamizolom STADA 500 mg bez toho, aby sa čakalo na výsledky laboratórno-diagnostických vyšetrení.

Ak sa objaví pancytopénia, podanie Metamizolu STADA 500 mg sa musí okamžite prerušiť a musí sa kontrolovať krvný obraz, až kým sa nedostane do normálu (pozri časť 4.4).

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: anafylaktoidné alebo anafylaktické reakcie
Veľmi zriedkavé: závažné a život ohrozujúce anafylaktoidné alebo anafylaktické reakcie

Takéto reakcie na lieky sa môžu vyskytnúť počas podávania injekcie, okamžite po podaní alebo sa môžu vyvinúť aj niekoľko hodín potom; vo väčšine prípadov sa však vyskytnú v priebehu prvej hodiny po podaní dávky.

Miernejšie rekcie sa zvyčajne prejavujú vo forme kožných reakcií a reakcií na slizniciach (napr.  svrbenie, pocit pálenia, začervenanie, žihľavka, opuch), dyspnoe a oveľa zriedkavejšie gastrointestinálnych komplikácií (napr. nauzea, dyspepsia, vracanie). Takéto mierne reakcie sa môžu zhoršiť do formy závažnej generalizovanej žihľavky, závažného angioedému (vrátane opuchu hrdla), závažného bronchospazmu, srdcových arytmií, poklesu krvného tlaku (niekedy spočiatku aj so zvýšením krvného tlaku) a spôsobiť obehový šok. U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa reakcie neznášanlivosti prejavujú typicky vo forme astmatických záchvatov.

Pri prvých prejavoch šoku, ako je studený pot, závrat, točenie hlavy, zmena farby kože, pocit bolesti okolo srdca, sa majú iniciovať nevyhnutné mimoriadne opatrenia.

Poruchy ciev
Zriedkavé: hypotenzné reakcie počas podávania alebo po podávaní.

Tieto reakcie môžu byť sprostredkované farmakologicky a nemusia byť sprevádzané inými prejavmi anafylaktoidnej alebo anafylaktickej reakcie. Takáto reakcia môže mať len zriedkavo za následok závažný pokles krvného tlaku. Rýchla intravenózna injekcia zvyšuje riziko takejto hypotenznej reakcie.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: fixný liekový exantém
Zriedkavé: iný exantém (vyrážka)
Veľmi zriedkavé: môže sa objaviťStevensov-Johnsonov syndróm (SJS) alebo toxická epidermálna nekrolýza (TEN).

Ak sa vyskytnú kožné reakcie, Metamizol STADA 500 mg sa musí okamžite vysadiť.

Poruchy obličiek a močových ciest '
Veľmi zriedkavé: osobitne u pacientov s hypovolémiou alebo existujúcim ochorením obličiek a po predávkovaní sa môže vyskytnúť poškodenie obličiek s anúriou alebo oligúriou, proteinúriou a intersticiálnou nefritídou.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky:
Po akútnom predávkovaní sa pozorovali nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, poškodenie obličiek/akútne zlyhanie obličiek (napr. s klinickým obrazom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie symptómy centrálneho nervového systému (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku, niekedy prechádzajúci do šoku a tachykardia.
Po veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie kyseliny rubazonovej zapríčiniť červené sfarbenie moču.

Terapeutické opatrenia:
Špecifické antidotum sodnej soli metamizolu nie je známe. Ak došlo k požitiu sodnej soli metamizolu len nedávno, možno sa pokúsiť o opatrenia znižujúce absorpciu do organizmu (napr. podanie aktívneho uhlia). Hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) možno odstrániť hemodialýzou, hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou.
Liečba intoxikácie a prevencia závažných komplikácií si môže vyžadovať celkový a špecifický monitoring starostlivosti a liečbu.

Liečba závažných reakcií z precitlivenosti (šoku):
Majú sa iniciovať mimoriadne opatrenia v súlade s platnými postupmi.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká; iné analgetiká a antipyretiká; pyrazolóny
ATC kód: N02BB02

Metamizol je pyrazolónový derivát s analgetickými, antipyretickými a spazmolytickými účinkami. Mechanizmus účinku nie je úplne objasnený. Výsledky niektorých štúdií ukazujú, že metamizol a jeho hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) môžu mať kombinovaný centrálny a periférny spôsob účinku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Metamizol sa po perorálnom podaní úplne hydrolyzuje na farmakologicky účinnú zložku
4-N-metylaminoantipyrín (MAA). Absolútna biologická dostupnosť MAA je okolo 90 % a je po perorálnom podaní o niečo vyššia než po parenterálnom podaní. Súčasné požitie jedla nemá na kinetiku metamizolu nijaký podstatný vplyv.

Klinickú účinnosť vykazuje najmä MAA, do istej miery aj metabolit 4-aminoantipyrín (AA). Hodnoty AUC pre AA tvoria asi 25 % AUC hodnôt MAA. Metabolity 4-N-acetylaminoantipyrín (AAA) a 4-N-formylaminoantipyrín (FAA) sú podľa všetkého farmakologicky inaktívne.

Treba poznamenať, že všetky metabolity majú nelineárnu farmakokinetiku. Klinický význam tohto fenoménu nie je známy. Pri krátkodobej liečbe nie je akumulácia metabolitov významná.

Metamizol prechádza placentovou bariérou. Metabolity metamizolu sa vylučujú do materského mlieka.

Väzba na plazmatické proteíny je 58 % u MAA, 48 % u AA, 18 % u FAA a 14% u AAA.

Plazmatický polčas po intravenóznom podaní metamizolu je okolo 14 minút. Po intravenóznom podaní sa nájde približne 96 % rádioaktívne označenej dávky v moči a asi 6% v stolici. Po jednorazovej perorálnej dávke bolo identifikovaných 85 % metabolitov vylúčených v moči. Z toho tvorí 3 % ± 1 % MAA, 6 % ± 3 % AA, 26 % ± 8% AAA a 23 % ± 4% FAA. Renálny klírens po jednorazovej perorálnej dávke 1 g metamizolu bol pre MAA 5 ± 2 ml/min, pre AA 38 ± 13 ml/min, pre AAA 61 ± 8 ml/min a pre FAA 49 ± 5 ml/min. Príslušné plazmatické polčasy boli 2,7 ± 0,5 hodiny pre MAA, 3,7 ± 1,3 hodiny pre AA, 9,5 ± 1,5 hodiny pre AAA a 11,2 ± 1,5 hodiny pre FAA.

Pri liečbe starších pacientov sa zvyšuje AUC na dvoj- až trojnásobok. Po jednorazovej perorálnej dávke vystúpil plazmatický polčas MAA a FAA pacientov s cirhózou pečene približne na trojnásobok, zatiaľ čo plazmatické polčasy AA a AAA sa nezvýšili tak výrazne. U týchto pacientov sa má vyhnúť vysokým dávkam.

Dostupné údaje od pacientov s poruchou funkcie obličiek poukazujú na zníženie vylučovacej rýchlosti niektorých metabolitov (AAA a FAA). U týchto pacientov sa preto má vyhnúť vysokým dávkam.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Subchronická/chronická toxicita
Testy subchronickej a chronickej toxicity sa vykonali na rôznych druhoch zvierat. Potkany dostávali 100–900 mg sodnej soli metamizolu/kg telesnej hmotnosti per os počas obdobia 6 mesiacov. Pri najvyššej dávke (900 mg/kg telesnej hmotnosti) sa po 13 týždňoch pozorovalo zvýšenie retikulocytov a Ehrlichove vnútorné telieska.

Psy dostávali sodnú soľ metamizolu v dávkach 30–600 mg/kg telesnej hmotnosti počas obdobia 6 mesiacov. Od 300 mg/kg telesnej hmotnosti sa pozorovali hemolytická anémia závislá od dávky a funkčné zmeny obličiek a pečene.

Mutagénny a karcinogénny potenciál
V in vitro a in vivo testoch mutagenity s metamizolom sa získali protichodné výsledky.

Dlhodobé výskumy na potkanoch neposkytli náznaky tumorogénneho potenciálu. V 2 z 3 dlhodobých štúdií na myšiach sa pri vysokých dávkach pozorovala zvýšená incidencia hepatocelulárneho adenómu.

Reprodukčná toxicita
Testy embryotoxicity na potkanoch a králikoch nepreukázali žiadne náznaky teratogénnych účinkov.

Embryoletálne účinky sa pozorovali na králikoch po dennej dávke 100 mg/kg telesnej hmotnosti, ktorá ešte nebola toxická pre matku. U potkanov sa embryoletálne účinky vyskytli pri dávkach toxických pre matky. Denné dávky vyššie než 100 mg/kg telesnej hmotnosti viedli u potkanov k predĺženej gestácii a pôrodným komplikáciám so zvýšenou mortalitou matiek a mláďat.

Testy fertility preukázali mierne zníženú mieru gestácie v rodičovskej generácii pri dávke vyššej než 250 mg/kg telesnej hmotnosti na deň. Fertilita F1 generácie nebola narušená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

kukuričný škrob, predželatínovaný
makrogol 6000
krospovidón (typ A)
magnéziumstearát
koloidný oxid kremičitý, bezvodý

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/ALU blistre

Balenia obsahujúce 6, 10, 20, 30, 50 alebo 60 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

STADA Arzneimittel AG
STADAstrasse 2 – 18
61118 Bad Vilbel
Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
 
07/0458/15-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2015

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
METAMISTAD TABLETY tbl 6x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
METAMISTAD TABLETY tbl 10x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
METAMISTAD TABLETY tbl 30x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
METAMISTAD TABLETY tbl 50x500 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,98
METAMISTAD TABLETY tbl 60x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.