METAMISTAD TABLETY tbl 10x500 mg (blis.PVC/Al)

Nepodávať deťom do 10r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 6587B
Registračné číslo 07/0458/15-S
Dátum registrácie 12.11.2015
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu STADA Arzneimittel AG, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Analgetiká, antipyretiká (07)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N02 Analgetiká
N02B Iné analgetiká a antipyretiká
N02BB Pyrazolóny
N02BB02 Metamizol, sodná soľ

Na čo sa METAMISTAD TABLETY072019 používa?

METAMISTAD je liek, ktorý obsahuje monohydrát sodnej soli metamizolu. Patrí do skupiny liekov nazývaných pyrazolóny a používa sa proti bolesti a horúčke.

METAMISTAD sa používa u detí vo veku 15 rokov a starších, dospievajúcich a dospelých na liečbu:
 • náhlej silnej bolesti pri úrazoch alebo chirurgických výkonoch
 • koliky (kŕčovitá brušná bolesť)
 • nádorovej bolesti (bolesť rakovinového nádoru)
 • inej náhlej alebo pretrvávajúcej silnej bolesti, ak nemožno použiť iné typy liečby
 • vysokej horúčky, ktorá nereaguje na iné opatrenia

Upozornenia a opatrenia
METAMISTAD obsahuje metamizol, derivát pyrazolónu, u ktorého je zriedkavé, no život ohrozujúce riziko šoku (náhly obehový kolaps) a agranulocytózy (náhla porucha vyvolaná závažným znížením počtu špecifických bielych krviniek).

Predtým, ako začnete užívať METAMISTAD, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ťažké reakcie precitlivenosti (anafylaktické/anafylaktoidné reakcie)
Nemáte užívať METAMISTAD
 • ak sa prejaví precitlivenosť (anafylaktické reakcie) na METAMISTAD; máte určité riziko reagovať podobným spôsobom na iné lieky proti bolesti.
 • ak sa prejavia alergické alebo akékoľvek iné (imunologicky vyvolané) obranné reakcie na METAMISTAD (napr. agranulocytóza); máte určité riziko podobným spôsobom reagovať na iné pyrazolóny a pyrazolidíny (chemicky podobné látky).
 • ak spozorujete prejavy agranulocytózy (zníženie počtu bielych krviniek), pancytopénie (súčasné zníženie počtu bielych krviniek, červených krviniek a krvných doštičiek) alebo trombocytopénie (zníženie počtu krvných doštičiek) sprevádzané vysokou horúčkou, bolesťou hrdla, zápalom ústnej dutiny, nosa alebo hrdla, krvácaním z nosa alebo ďasien, musíte okamžite ukončiť užívanie METAMISTADu.

Ak máte ktorúkoľvek z nasledovných porúch/neznášanlivostí, riziko závažných reakcií precitlivenosti na METAMISTAD môže byť významne zvýšené:
 • Neznášanlivosť nesteroidných protizápalových liekov (používaných na liečbu bolesti a reumatizmu) s príznakmi ako je svrbenie a opuch (žihľavka, angioedém - opuch kože a/alebo slizníc).
 • Záchvaty dýchavičnosti z dôvodu kŕču svalstva priedušiek (priedušková astma), najmä ak máte zápal nosových a prinosových dutín (rinosínusitída) a nosové polypy.
 • Pretrvávajúca žihľavka (urtikária).
 • Precitlivenosť na farbivá (napr. tartrazín) alebo konzervačné látky (napr. benzoáty).
 • Neznášanlivosť alkoholu, pričom reagujete už i na malé množstvá alkoholu kašľom, slzením očí alebo silným začervenaním tváre. Takáto neznášanlivosť alkoholu môže byť prejavom dosiaľ nediagnostikovanej neznášanlivosti liekov proti bolesti.

U pacientov so zvýšeným rizikom reakcií precitlivenosti sa METAMISTAD smie užívať iba po starostlivom zvážení možných rizík a očakávaných prínosov. Ak sa METAMISTAD podáva v takýchto prípadoch, pacient musí byť pod dôkladným lekárskym dohľadom a k dispozícii musí byť vybavenie pre urgentné stavy.

Najmä pacienti s precitlivenosťou môžu mať anafylaktické reakcie. Preto pacienti s astmou alebo prejavujúcim sklonom k reakciám precitlivenosti (atopia) musia byť mimoriadne opatrní.

Závažné kožné reakcie
Počas užívania sodnej soli metamizolu sa hlásili život ohrozujúce kožné reakcie Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Ak sa vyvinú prejavy alebo príznaky (postupujúca vyrážka, často spojená s pľuzgiermi alebo poškodeniami sliznice) SJS alebo TEN, liečba METAMISTADom sa musí okamžite ukončiť a nesmie sa obnoviť.

Hypotenzné reakcie (pokles krvného tlaku)
Tablety METAMISTAD môžu spôsobiť pokles krvného tlaku (hypotenzné reakcie). Toto riziko je zvýšené:
 • ak máte nízky krvný tlak (už existujúca hypotenzia), ak ste silno dehydratovaný (nedostatok vody v organizme) alebo máte oslabený krvný obeh alebo ste v skorých štádiách zlyhania krvného obehu (napr. v prípadoch srdcového infarktu alebo ťažkých zranení),
 • ak máte vysokú horúčku.

Z tohto dôvodu sa musí starostlivo zvážiť použitie METAMISTADu a pacienta pozorne sledovať. Na zníženie rizika poklesu krvného tlaku môžu byť potrebné preventívne opatrenia (napr. stabilizácia obehového systému).

Je dôležité, aby ste zabránili poklesu krvného tlaku (napr. ak máte závažné koronárne ochorenie srdca alebo iné významné zúženie [stenózu] krvných ciev, t.j. obmedzené zásobovanie mozgu krvou). METAMISTAD sa smie používať iba za starostlivého sledovania vášho krvného obehu.

Pacienti so závažným poškodením pečene a obličiek
Ak máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene, METAMISTAD sa smie použiť iba po starostlivom zvážení prínosov a rizík spolu s vhodnými opatreniami.

Starší ľudia
U starších ľudí môže byť znížená miera vylučovania metabolitov (v organizme vzniknutých rozpadových produktov) sodnej soli metamizolu.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak ste postihnutý ktorýmkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, ukončite užívanie Metamizolu STADA. Vyhľadajte svojho lekára čo najskôr, ako je to možné.

Najčastejšie vedľajšie účinky Metamizolu STADA sú alergické reakcie (reakcie precitlivenosti). Najdôležitejšie sú šok (náhly obehový kolaps) a agranulocytóza (závažné zníženie počtu špecifických bielych krviniek). Tieto reakcie sa prejavujú zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) alebo veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb), avšak sú život ohrozujúce. Môžu sa vyskytnúť dokonca aj vtedy, ak sa už sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií (pozri „Protiopatrenia“).

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • Reakcie kože a slizníc
Fialové až tmavočervené kožné vyrážky (fixný liekový exantém), niekedy s pľuzgiermi.
 • Reakcie s poklesom krvného tlaku
Pokles krvného tlaku (izolovaná hypotenzná reakcia), ktorá je pravdepodobne spôsobená priamym účinkom lieku a nie je sprevádzaná inými prejavmi reakcií precitlivenosti.

Iba v zriedkavých prípadoch môže mať takáto reakcia za následok závažný pokles krvného tlaku. Riziko poklesu krvného tlaku môže byť zvýšené u pacientov s veľmi vysokou horúčkou (hyperpyrexia).
Typické prejavy závažného poklesu krvného tlaku sú: zrýchlený srdcový rytmus, bledosť, triaška, závrat, nevoľnosť a bezvedomie.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • Alergické reakcie (z precitlivenosti)

Reakcie z precitlivenosti sú zriedkavé a veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) majú závažný a život ohrozujúci priebeh. Môžu sa vyvinúť okamžite po užití lieku alebo o niekoľko hodín neskôr. Vyskytujú sa prevažne počas prvej hodiny po užití lieku.

Príznaky miernych alergických reakcií (z precitlivenosti) sú:
 • reakcie na koži a slizniciach (ako sú svrbenie, pálenie, začervenanie, žihľavka, opuch)
 • dýchavičnosť
 • žalúdočno-črevné ťažkosti (ako sú nevoľnosť, tráviace problémy, vracanie)

Tieto mierne reakcie sa môžu vyvinúť do závažnejších foriem:
 • žihľavka pokrývajúca celé telo
 • závažný opuch kože a slizníc (angioedémy, vrátane okolia hrtana)
 • závažné kŕče prieduškového svalstva
 • srdcové arytmie (nepravidelný a niekedy zrýchlený rytmus srdca)
 • pokles krvného tlaku (niekedy predchádzaný zvýšením krvného tlaku)
 • obehový šok

U pacientov, ktorí majú astmu spôsobenú liekmi proti bolesti (analgeticko-astmatický syndróm), sa intolerancia (neznášanlivosť) prejavuje vo forme záchvatov dýchavičnosti.
 • Kožné a slizničné reakcie

Kožná vyrážka (makulopapulózny exantém).
 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)

Zriedkavo leukopénia (znížený počet bielych krviniek v krvi).

Tieto reakcie sa môžu vyvinúť dokonca aj vtedy, ak sa sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií. Na zotavenie je rozhodujúce okamžité prerušenie užívania lieku.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)

Veľmi zriedkavo (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) sa môže vyvinúť agranulocytóza (závažné zníženie počtu určitých bielych krviniek) alebo trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek v krvi). Tieto reakcie sa môžu vyvinúť dokonca aj vtedy, ak sa sodná soľ metamizolu používala v minulosti bez komplikácií.
Riziko agranulocytózy sa zvyšuje, ak sa sodná soľ metamizolu používa dlhšie ako jeden týždeň.

Medzi typické prejavy agranulocytózy patria:
 • zápalové zmeny slizníc (napr. v ústach, nose a v oblasti hrdla, pohlavných orgánov a análneho otvoru)
 • bolesť v hrdle
 • ťažkosti s prehĺtaním
 • horúčka
 • triaška
 • opuch lymfatických uzlín môže byť mierny alebo nemusí byť prítomný

U pacientov, ktorí užívajú antibiotiká (lieky na liečbu infekcií), môžu byť však tieto prejavy minimálne.
Nečakané zhoršenie vášho celkového zdravotného stavu môže byť znakom agranulocytózy.

Na zotavenie je rozhodujúce okamžité prerušenie užívania lieku. Ak sú prítomné prejavy agranulocytózy, potom sa dôrazne odporúča okamžite ukončiť užívanie Metamizolu STADA namiesto čakania na výsledky laboratórnych testov.
 • Kožné a slizničné reakcie
V jednotlivých prípadoch sa môže objaviť Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS, alergické kožné ochorenie) alebo toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Ak sa objavia prejavy alebo príznaky (postupujúca vyrážka, často spojená s pľuzgiermi alebo poškodením sliznice) SJS alebo TEN, liečba Metamizolom STADA sa musí okamžite ukončiť a nesmie sa obnoviť.
 • Iné reakcie

Veľmi zriedkavo, najmä v prípade zníženého objemu krvi v obehovom systéme, pri ochorení obličiek v anamnéze (v minulosti) alebo pri predávkovaní sa môže objaviť:
 • poškodenie obličiek s produkciou malého množstva moču alebo žiadneho moču
 • vylučovanie krvných bielkovín do moču
 • zápal obličiek

Neznáme vedľajšie účinky (častosť nemožno stanoviť z dostupných údajov)
 • Alergické reakcie (z precitlivenosti)

Anafylaktický šok

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc pri prvých prejavoch šoku, ako je:
 • studený pot
 • závrat
 • točenie hlavy
 • zmena sfarbenia kože
 • zvieranie na hrudi
 • Reakcie orgánov a krvotvorných tkanív (hematopoetický systém)

Môže sa objaviť aplastická anémia (anémia so súčasnou poruchou funkcie kostnej drene) a pancytopénia (súbežná anémia, znížený počet krviniek a znížený počet krvných doštičiek v krvi) vrátane letálneho (smrteľného) následku.

Prejavy aplastickej anémie a pancytopénie sú:
 • celkový pocit nepohody
 • infekcia
 • pretrvávajúca horúčka
 • modriny
 • krvácanie
 • bledosť

Červené sfarbenie moču môže byť spôsobené neškodným rozkladovým produktom sodnej soli metamizolu (kyselina rubazonová).

Protiopatrenia

Šok

Nasledovné prejavy sú varovnými prejavmi šoku: studený pot, závrat, točenie hlavy, nevoľnosť, zmena sfarbenia kože a dýchavičnosť. Medzi ďalšie príznaky patria opuch tváre, svrbenie, zvieranie na hrudi, zrýchlený tep a pocit chladu v rukách a nohách (kritický pokles krvného tlaku). Tieto príznaky sa môžu prejaviť dokonca už jednu hodinu po užití Metamizolu STADA.

Pri prvých prejavoch šoku okamžite zavolajte na pomoc lekára.

Do príchodu lekára udržujte hornú časť tela vo vodorovnej polohe a nohy vyvýšené. Na predchádzanie triaške má byť pacient udržiavaný v teple prikrývkou.

Agranulocytóza

Pokiaľ sa objaví niektorý z nasledovných príznakov, nesmiete už užívať Metamizol STADA:
 • neočakávané zhoršenie celkového zdravotného stavu
 • horúčka, ktorá neprestáva alebo sa opätovne vracia
 • bolestivé zmeny na slizniciach, najmä v ústach, nose a v hrdle.

Zavolajte lekára na pomoc!

Metamizol STADA sa musí vysadiť predtým, ako sú dostupné výsledky laboratórnych testov (miera sedimentácie erytrocytov, krvný obraz).

Fixný liekový exantém Fixný liekový exantém je fialová až tmavočervená kožná vyrážka niekedy s pľuzgiermi. Ak sa objavia zmeny na koži, Metamizol STADA sa už nemá užívať.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
METAMISTAD TABLETY tbl 6x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
METAMISTAD TABLETY tbl 20x500 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,41
METAMISTAD TABLETY tbl 30x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
METAMISTAD TABLETY tbl 50x500 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,98
METAMISTAD TABLETY tbl 60x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.