COLDREX GRIP PLUS KAŠEĽ S PRÍCHUŤOU CITRÓNU A MENTOLU plo por 6x500 mg/200 mg/10 mg (vre.ionomér/Al/LDPE/papier)

SPC
alenia a ďalšie informácie


1. Čo je Coldrex Grip plus kašeľ a na čo sa používa

Coldrex Grip plus kašeľobsahuje:
- paracetamol, ktorý pôsobí proti bolesti (analgetikum) a pomáha znižovať teplotu, ak máte horúčku,
- guajfenezín, expektorans, ktoré pomáha uvoľňovať hlien,
- fenylefrín, dekongestívum, ktoré zmierňuje opuch nosových slizníc, a pomáha vám ľahšie dýchať.

Vrecká obsahujúce tieto liečivá sa používajú na krátkodobé zmiernenie príznakov prechladnutia a chrípky vrátane celkovej bolesti tela, bolesti hlavy, upchatého nosa a bolesti v krku, zimnice a horúčky a na úľavu od vlhkého kašla.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Coldrex Grip plus kašeľ

Neužívajte Coldrex Grip plus kašeľ:
- ak ste alergický na paracetamol, guajfenezín, fenylefrín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak ste tehotná alebo dojčíte,
- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek,
- ak máte závažné ochorenie srdca alebo kardiovaskulárne ochorenie (postihujúce srdce a cievy) alebo problémy s krvou, napríklad anémiu (nízky počet červených krviniek),
- ak máte vysoký tlak krvi (hypertenziu),
- ak máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy,
- ak máte diabetes (cukrovku),
- ak máte feochromocytóm (zriedkavý nádor drene nadobličiek),
- ak máte glaukóm so zatvoreným uhlom (ochorenie oka),
- ak máte ťažkosti s močením, zväčšenú prostatu alebo iné problémy s prostatou,
- ak užívate antidepresíva, ktoré sa nazývajú inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) alebo ste ich užívali ešte počas posledných 14 dní – sú to lieky ako fenelzín, izokarboxazid a tranylcypromín,
- ak užívate tricyklické antidepresíva, ako sú imipramín alebo amitriptylín,
- ak užívate betablokatóry (napr. atenolol) alebo vazodilatanciá (napr. hydralazín),
- ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol,
- ak v súčasnosti užívate iné dekongestíva (napr. efedrín a xylometazolín) alebo stimulanciá (napr. dexamfetamín).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Coldrex Grip plus kašeľ, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:
- máte veľmi silný kašeľ alebo astmu. Ak kašeľ trvá dlhšie ako päť dní alebo sa vráti, poraďte sa s lekárom,
- máte poruchy krvného obehu, ako je ochorenie, ktoré sa nazýva Raynaudov fenomén, ktoré je následkom nedostatočného krvného obehu v prstoch na rukách a na nohách,
- máte angínu pektoris (ochorenie srdca),
- máte autoimunitné ochorenie, ktoré sa nazýva myasthenia gravis, keď sa ľahko unavia a oslabia svaly,
- máte zväčšenú prostatu, pretože v tomto prípade môže dochádzať k sťaženému močeniu,
- máte závažné žalúdočné a črevné ťažkosti,
- máte neznášanlivosť niektorých cukrov,
- trpíte fenylketonúriou, čo je zriedkavá dedičná metabolická porucha.

Iné lieky a Coldrex Grip plus kašeľ

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
- Lieky na liečbu vysokej hladiny cholesterolu, ktoré znižujú množstvo tuku v krvi, napríklad
cholestyramín.
- Lieky užívané na kontrolu vracania alebo nevoľnosti, ako je metoklopramid alebo domperidón.
- Lieky nazývané antikoagulanciá, ktoré sa používajú na riedenie krvi, ako je warfarín alebo iné kumaríny – môžete užívať príležitostné dávky paracetamolu, ak ich budete potrebovať užívať pravidelne, poraďte sa s lekárom.
- Barbituráty (na liečbu epilepsie alebo ako liek na spanie), ako je fenobarbital.
- Tricyklické antidepresíva, ako sú imipramín, amitriptylín.
- Lieky na liečbu srdcových problémov alebo problémov s krvným obehom alebo na zníženie tlaku krvi (napr. digoxín, guanetidín, rezerpín, metyldopa).
- Kyselina acetylsalicylová (aspirín) alebo iné NSAID (nesteroidné protizápalové lieky),
- Lieky na liečbu migrény (napr. ergotamín a metylsergid).
- Zidovudín (používa sa na liečbu infekcie HIV), pretože sa môžu rozvinúť problémy s krvou (zníženie počtu bielych krviniek).
- Fenotiazíny užívané ako sedatíva (napr. chlórpromazín, periciazín a flufenazín).
- Ak máte naplánované testy krvi alebo moču, pretože užívanie tohto lieku môže ovplyvniť výsledky,
- Ak máte podstúpiť celkovú anestéziu (narkózu), pretože môže spôsobiť zmeny v srdcovom rytme.

Ďalšie dôležité informácie
- Tento liek neužívajte dlhšie ako päť dní, pokiaľ vám lekár neodporučil inak.
- Tento liek sa má užívať len vtedy, ak máte všetky ďalej uvedené prejavy – bolesť a/alebo horúčku, upchatý nos a vlhký kašeľ.
- Používajte lieky, ktoré liečia iba príznaky, ktoré máte.
- Tento liek neužívajte spolu s inými liekmi proti chrípke, nachladnutiu alebo s dekongestívami (liekmi na zníženie opuchu v horných dýchacích cestách).
- Počas užívania tohto lieku nepite alkohol.
- Tento liek môže spôsobovať závraty. Pokiaľ vás to postihne, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.

Coldrex Grip plus kašeľ obsahuje 2,1 g sacharózy (druh cukru) v jednom vrecku. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.
Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetom mellitus.

Coldrex Grip plus kašeľobsahuje aspartam (E951), zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

Každé vrecko obsahuje 129 mg sodíka v dávke. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

3. Ako užívať Coldrex Grip plus kašeľ

Obsah jedného vrecka vysypte do štandardného pohára. Pohár doplňte po okraj približne 250 ml horúcej, ale nie vriacej vody. Miešajte, pokiaľ sa liek nerozpustí, a roztok nechajte vychladnúť na teplotu vhodnú na pitie. Celý roztok žltej farby vypite do hodiny a pol.

Dospelí, starší ľudia a deti vo veku 12 rokov a staršie:
Jedno vrecko každé štyri hodiny podľa potreby. Neužívajte viac ako 4 vrecká (4 dávky) počas 24 hodín.

Nepodávajte deťom mladším ako 12 rokov.

Neprekračujte uvedenú dávku. Ak budú príznaky pretrvávať dlhšie ako 5 dní alebo ak sa zhoršia, vyhľadajte lekára alebo lekárnika.

V prípade predávkovania je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc aj keď sa budete cítiť dobre, pretože existuje riziko oneskoreného závažného poškodenia pečene. Vyhľadajte oddelenie lekárskej pohotovosti v najbližšej nemocnici. Liek a túto písomnú informáciu si zoberte so sebou.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U väčšiny ľudí sa počas užívania tohto lieku nevyskytnú žiadne vedľajšie účinky. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo sa vyskytne niečo neobvyklé, prestaňte liek užívať a obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- ťažkosti so spánkom (nespavosť),
- hnačka, nevoľnosť (pocit na vracanie),
- nervozita, tras, podráždenosť, nepokoj alebo dráždivosť,
- vzostup tlaku krvi s bolesťou hlavy, závratmi, vracaním (nevoľnosťou) a nepravidelným srdcovým rytmom (palpitácie).

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
- alergické reakcie, ktoré môžu byť závažné, ako je kožná vyrážka, olupovanie kože, svrbenie, opuchnuté červené oblasti na koži, niekedy s dýchavičnosťou alebo opuchom úst, pier, jazyka, hrdla alebo tváre. Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií,
- problémy s dýchaním, je to viac pravdepodobné, ak ste ich niekedy pocítili pri užívaní iných liekov proti bolesti, ako je aspirín alebo ibuprofen,
- zažívacie ťažkosti, nevoľnosť, vracanie, hnačka,'
- brnenie alebo pocit chladu na koži,
- alergické reakcie, ako je kožná vyrážka, ťažkosti s dýchaním, bolesť brucha alebo pocit nepohody,
- problémy s pečeňou,
- zrýchlený alebo spomalený srdcový tep,
- poruchy oka,
- problémy alebo bolesť pri močení.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
- následkom zmien v krvi môžete byť náchylnejší na krvácanie, k tvorbe modrín, horúčke a infekciám, ako aj bolesti hrdla a vredom.

Ak ste prekonali alergickú reakciu (precitlivenosť) pri užívaní dekongestív, liekov potláčajúcich chuť do jedla a liekov, ktoré stimulujú centrálny nervový systém, môžete mať zvýšené riziko vzniku alergickej reakcie pri užívaní tohto lieku.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Coldrex Grip plus kašeľ

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
 
Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na vrecku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Coldrex Grip plus kašeľ obsahuje

Každé 4,4 g vrecko naplnené takmer bielym práškom s charakteristickou citrusovou/mentolovou vôňou obsahuje:
- Liečivá: paracetamol 500 mg, guajfenezín 200 mg a fenylefríniumchlorid 10 mg.

- Ďalšie zložky sú: sacharóza, kyselina citrónová (E330), kyselina vínna (E334), cyklaman sodný (E952), citronan sodný (E331), acesulfam, draselná soľ E950, aspartam (E951), mentolová príchuť v prášku [obsahuje prírodný mentol, kukuričný maltodextrín a arabskú gumu (E414)], citrónová príchuť [obsahuje dochucovadlo, prírodnú aromatickú látku, kukuričný maltodextrín a arabskú gumu (E414), citronan sodný (E331),kyselinu citrónovú (E330) a butylhydroxyanizol E320 (0,01 %)], príchuť citrónovej šťavy [obsahuje prírodnú arómu, prírodnú aromatickú látku (y) maltodextrín, modifikovaný škrob (E1450) a butylhydroxyanizol E320 (0,03 %)], chinolínová žltá (E104).

Obsah balenia

Liek sa dodáva v balení po 5, 6 alebo 10 vreciek.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Wrafton Laboratories Limited, Braunton, Devon, EX33 2DL, Spojené kráľovstvo

Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii
Omega Pharma a.s., Drážní 253/7 Brno 627 00, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rumunsko


Slovenská republika
Revigrip Hot Lemon


Coldrex Grip plus kašeľ s príchuťou citrónu a mentolu
500 mg/200 mg/10 mg
prášok na perorálny roztok

Spojené kráľovstvo


Paracetamol/Guaifenesin/Phenylephrine Hydrochloride Wrafton 500 mg/200mg/10 mg Powder for Oral SolutionTáto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2016.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
COLDREX GRIP PLUS KAŠEĽ S PRÍCHUŤOU CITRÓNU A MENTOLU plo por 5x500 mg/200 mg/10 mg (vre.ionomér/Al/LDPE/papier) Vp n/a
COLDREX GRIP PLUS KAŠEĽ S PRÍCHUŤOU CITRÓNU A MENTOLU plo por 10x500 mg/200 mg/10 mg (vre.ionomér/Al/LDPE/papier) Vp 8,30
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 5x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp 3,86
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 10x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp 8,19
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 6x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp 5,00
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 12x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 20x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 18x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 15x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN plo por 14x5 g (vre.PPFP laminátové) Vp 8,20
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 1x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 3x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 5x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 6x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 10x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 9,29
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM plo por 12x5 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 5x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 6x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 10x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 12x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 14x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 9,10
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 15x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX HORÚCI NÁPOJ MENTOL plo por 20x6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 10,02
COLDREX JUNIOR tbl flm 8 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Vp 2,60
COLDREX JUNIOR tbl flm 16 (blis.PVC/PE/PVDC/Al) Vp n/a
COLDREX JUNIOR sir 1x160 ml (fľ.skl.jantárová) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 5 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 5,40
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 10 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 9,00
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 3 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 1 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 6 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 12 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 6,70
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 8 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LEMON plo por 14 (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 14x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 14x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 8x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 8x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 1x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 3x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 5x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 6x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 10x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp 9,59
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 12x7,6 g (vre.papier/PE/Al/EMAA) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 1x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 3x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 5x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 6x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 10x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp 9,59
COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE plo por 12x7,6 g (vre.papier/PE/Al/PE) Vp n/a
COLDREX TABLETY tbl 12 (blis.PVC/Al) Vp 4,05
COLDREX TABLETY tbl 24 (blis.PVC/Al) Vp 6,43
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.