OKITASK 25 MG OBALENÉ GRANULY VO VRECKU gra obs 10x25 mg (vre.PE/Al/PET)

SPC
anie
· hemoragická diatéza
· závažná dehydratácia (spôsobená vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín)
· ťažká renálna alebo pečeňová nedostatočnosť

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecne:

Ketoprofén môže maskovať príznaky infekčných ochorení.

Starší pacienti: Starší pacienti majú vyššiu frekvenciu nežiaducich reakcií na NSAID,
obzvlášť gastrointestinálneho krvácania a perforácií, ktoré môžu byť fatálne (pozri časť 4.2).

Pacienti s dýchacími ťažkosťami:
Pacienti s astmou spojenou s chronickou alebo alergickou rinitídou, chronickou sinusitídou a/alebo nosnou polypózou sú náchylnejší na alergie na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo NSAID ako ostatné populácie.

Iné NSAID:
Je potrebné vyhnúť sa súčasnému užívaniu ketoprofénu a NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Renálne účinky:
Na začiatku liečby má byť funkcia obličiek starostlivo sledovaná u pacientov so srdcovou nedostatočnosťou, cirhózou a nefrózou, u pacientov liečených diuretikami (pozri časť 4.5) a u pacientov s poruchou funkcie obličiek, najmä u starších osôb. U týchto pacientov môže užívanie ketoprofénu spôsobiť zníženie renálneho zásobenia krvou v dôsledku inhibície prostaglandínu, čo vedie k zlyhaniu obličiek.

Počas liečby NSAID bola pozorovaná retencia tekutín, hypertenzia a edém. Pred začatím liečby je nutná opatrnosť u pacientov s anamnézou týchto ochorení.

Počas liečby má byť zabezpečený dostatočný príjem tekutín, aby sa zabránilo dehydratácii a možnému súvisiacemu zvýšeniu renálnej toxicity.

U starších pacientov je pravdepodobnejší výskyt poruchy funkcie obličiek (pozri časť 4.2).

Všeobecne platí, že obvyklý príjem liekov proti bolesti, obzvlášť kombinácie niekoľkých účinných látok na zmiernenie bolesti, môže viesť k trvalému poškodeniu obličiek s rizikom zlyhania (analgetická nefropatia).

Účinky na pečeň:
U pacientov s abnormálnymi hodnotami pečeňovej funkcie alebo s ochorením pečene v anamnéze majú byť hodnoty transamináz pravidelne posudzované, najmä počas dlhodobej liečby. V súvislosti s užívaním ketoprofénu boli hlásené vzácne prípady žltačky a hepatitídy.

Účinky na kardiovaskulárny a cerebrovaskulárny systém
U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym srdcovým zlyhaním v anamnéze je potrebné náležité sledovanie a poradenstvo, pretože v súvislosti s liečbou NSAID bola hlásená retencia tekutín a edém.

Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (obzvlášť vo vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody). Pri ketoproféne neexistujú dostatočné údaje na vylúčenie takého rizika.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym srdcovým zlyhaním, zistenou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení ketoprofénom len po starostlivom zvážení. Starostlivé zváženie má byť urobené aj pred začatím dlhodobejšej liečby pacientov s rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Zhoršená plodnosť u žien:
Fertilita a dojčenie, pozri časť 4.6.

Gastrointestinálne účinky:
Výskyt gastrointestinálneho krvácania, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, bol hlásený u všetkých NSAID kedykoľvek počas liečby, s varovnými príznakmi alebo i bez nich, i bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.

Niektoré epidemiologické údaje naznačujú, že podávanie ketoprofénu môže byť spojené s vysokým rizikom závažnej gastrointestinálnej toxicity, v pomere s niektorým iným NSAID, obzvlášť vo vysokých dávkach (pozri časti 4.2 a 4.3).

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácií a perforácií stúpa so zvyšujúcou sa dávkou NSAID u pacientov s anamnézou peptického vredu, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3), a u starších osôb. Títo pacienti majú začať liečbu najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov a tiež u pacientov liečených súčasne nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liečiv, ktoré pravdepodobne zvyšujú gastrointestinálne riziko, je nutné zvážiť súčasné podávanie protektívnych liekov (napr. mizoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4.5). Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä ak ide o starších pacientov, musia hlásiť všetky neobvyklé abdominálne symptómy (obzvlášť gastrointestinálne krvácanie), najmä v začiatočných štádiách liečby. Opatrnosť sa odporúča u pacientov súčasne užívajúcich lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulancia, ako je warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo lieky proti zrážaniu krvi, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Liečbu je nutné ukončiť, ak sa u pacientov užívajúcich ketoprofén objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia. Nesteroidné antireumatiká sa majú používať opatrne u pacientov s anamnézou gastrointestinálneho ochorenia (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože sa ich ochorenie môže zhoršiť (pozri časť 4.8).

Dermatologické reakcie:
Veľmi zriedkavo sa pri terapii NSAID vyskytli závažné kožné reakcie, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxické epidermálne nekrolýzy (Lyellov syndróm), z ktorých niektoré boli fatálne (pozri časť 4.8). Týmito reakciami sú najviac ohrození pacienti na začiatku liečby. K vzniku reakcie dochádza pri väčšine prípadov počas prvého mesiaca liečby. Pri prvých prejavoch kožnej vyrážky, sliznicových defektov alebo akýchkoľvek iných známkach precitlivenosti je potrebné ketoprofén vysadiť.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu počas infekcie ovčích kiahní objaviť závažné infekčné komplikácie postihujúce kožu a mäkké tkanivá. Zatiaľ sa nedá vylúčiť, že NSAID prispievajú k zhoršeniu týchto infekcií. Preto sa v prípade ovčích kiahní neodporúča užívať Okitask.

Zrak:
V prípade porúch zraku, ako je rozmazané videnie, je potrebné liečbu ukončiť.

Maskovanie symptómov existujúcich infekcií
Okitask môže maskovať symptómy infekcie, čo môže viesť k oneskorenému začatiu vhodnej liečby, a tým aj k zhoršeniu výsledku infekcie. Táto skutočnosť sa pozorovala v prípade bakteriálnej pneumónie získanej v komunite a bakteriálnych komplikácií súvisiacich s ovčími kiahňami. Ak sa Okitask podáva na zníženie horúčky alebo zmiernenie bolesti súvisiacej s infekciou, odporúča sa sledovanie infekcie. V podmienkach mimo nemocnice je potrebné, aby sa pacient obrátil na lekára, pokiaľ symptómy pretrvávajú alebo sa zhoršujú.

Ďalšie informácie
Osobitná opatrnosť je nutná u pacientov:
- s vrodenou poruchou metabolizmu porfyrínu (napr. akútna intermitentná porfýria)
- bezprostredne po veľkých chirurgických výkonoch

Veľmi vzácne boli pri užívaní ketoprofénu pozorované ťažké akútne reakcie z precitlivenosti (napr. anafylaktický šok). Pri prvých prejavoch ťažkej reakcie z precitlivenosti po užití Okitasku je nutné liečbu ukončiť. V závislosti od príznakov je nutné, aby odborný zdravotnícky personál začal nevyhnutnú lekársku starostlivosť.

Okitask sa má používať s opatrnosťou u pacientov trpiacich hematopoetickými poruchami, (systémový lupus erythematosus alebo zmiešaná porucha spojivového tkaniva).

Počas dlhodobej liečby sa má robiť vyšetrenie krvného obrazu a vyšetrenie funkcie pečene a obličiek.

Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. Ak k tejto situácii došlo alebo ak na ňu existuje podozrenie, je potrebné informovať lekára a liečbu ukončiť. Podozrenie na diagnózu bolesti hlavy z predávkovania liekmi má byť stanovené u pacientov, ktorí majú časté alebo každodenné bolesti hlavy i napriek tomu (alebo preto), že pravidelne užívajú lieky proti bolesti hlavy.

Pri súčasnej konzumácii alkoholu môžu zosilnieť nežiaduce účinky súvisiace s účinnou látkou, najmä tie, ktoré sa týkajú gastrointestinálneho traktu alebo centrálneho nervového systému.

Pomocné látky:
Okitask obsahuje aspartám, zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov s fenylketonúriou.

Okitask obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, malabsorpcie glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomalzázy nesmú užívať tento liek.

Okitask obsahuje glukózu. Pacienti so zriedkavou glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kombinácie, ktorých je nutné sa vyvarovať

Antikoagulanciá (napr. heparín a warfarín): NSAID môžu zvýšiť účinky antikoagulancií (pozri časť 4.4). Vzhľadom na zvýšené riziko krvácania musí byť pacient starostlivo sledovaný, ak je nutné súčasné podávanie.

Cyklosporín: Zvýšené riziko nefrotoxicity pri podávaní NSAID s cyklosporínom.

Dabigatran: Možné zvýšené riziko krvácania pri podávaní NSAID s dabigatranom.

Erlotinib: Zvýšené riziko krvácania pri podávaní NSAID s erlotinibom.

Lítium: Riziko zvýšenia plazmatickej koncentrácie lítia, ktorá môže dosiahnuť hranice toxicity z dôvodu zníženia renálnej exkrécie lítia. Je nutné starostlivo monitorovať plazmatické koncentrácie lítia a upraviť dávkovanie lítia počas liečby NSAID i po jej ukončení.

Metotrexát pri dávkovaní vyššom ako 15 mg týždenne: Zvýšené riziko hematologickej toxicity metotrexátu, najmä pri podávaní vo vysokých dávkach (> 15 mg týždenne), pravdepodobne súvisiace s nahradením metotrexátu vo väzbe na proteíny a jeho zníženým renálnym klírensom.

Iné NSAID (vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy 2) a vysoké dávky salicylátov, okrem nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej, môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov, napríklad gastrointestinálna ulcerácia a krvácanie (pozri časť 4.4).

Chinolóny: Možné zvýšené riziko kŕčov pri podávaní NSAID s chinolónmi.

Venlafaxín: Zvýšené riziko krvácania pri podávaní NSAID s venlafaxínom.

Kombinácie vyžadujúce opatrnosť

Lieky proti krvnému zrážaniu a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI): Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

Antihypertenzné lieky, ACE inhibítory a antagonisty receptoru angiotenzínu II: U pacientov s poruchou renálnej funkcie (napr. dehydrovaní alebo starší pacienti) môže súčasné podávanie ACE inhibítorov alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II a inhibítorov cyklooxygenázy spôsobiť ďalšiu deterioráciu renálnych funkcií, vrátane možnosti akútneho renálneho zlyhania.
Tieto kombinácie preto musia byť podávané opatrne, obzvlášť u starších pacientov. Pacienti musia byť vhodne hydratovaní a po začatí súbežnej liečby je potrebné zvážiť monitorovanie funkcie obličiek. NSAID môžu antagonizovať účinky antihypertenznej liečby.

Srdcové glykozidy: NSAID môžu zvyšovať plazmatickú koncentráciu srdcových glykozidov, je tiež možná exacerbácia srdcového zlyhania a zníženie funkcie obličiek.

Kortikosteroidy: Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

Kumaríny: NSAID môžu prípadne zvýšiť antikoagulačný účinok kumarínov.

Difenylhydantoín a sulfónamidy: Pretože ketoprofén je silno viazaný na proteíny, môže byť nevyhnutné znížiť dávku difenylhydantoínu alebo sulfónamidov podávaných počas liečby.

Diuretiká: U pacientov, najmä dehydrovaných, užívajúcich diuretiká existuje vyššie riziko renálneho zlyhania v súvislosti so znížením prietoku krvi obličkami spôsobeným inhibíciou prostaglandínov. Títo pacienti musia byť pred začatím súbežného podávania rehydratovaní a po začatí terapie má byť starostlivo sledovaná funkcia obličiek (pozri časť 4.4). NSAID môžu znížiť účinok diuretík.

Hypoglykemické lieky (sulfonylmočoviny): NSAID môžu prípadne zvýšiť účinok sulfonylmočovín.

Metotrexát pri dávkovaní nižšom ako 15 mg týždenne:Počas prvých týždňov kombinovanej terapie má byť kompletný krvný obraz monitorovaný každý týždeň. V prípade mierneho zhoršenia renálnych funkcií alebo v prípade, že ide o staršieho pacienta, má byť monitoring robený častejšie.

Pentoxifylín: Zvýšené riziko krvácania. Je potrebné častejšie klinické sledovanie a monitorovanie času krvácania.

Penicilamín: Možné zvýšené riziko nefrotoxicity pri podávaní NSAID s penicilamínom.

Pemetrexed: NSAID môžu znížiť renálne vylučovanie pemetrexedu.

Prasugrel: Možné zvýšené riziko krvácania pri podávaní NSAID s prasugrelom.

Probenecid: Súčasné podávanie probenecidu môže výrazne znížiť plazmatický klírens ketoprofénu.

Takrolimus: Zvýšené riziko nefrotoxicity pri podávaní NSAID s takrolimom.

Zidovudín: Zvýšené riziko hematologickej toxicity pri podávaní NSAID so zidovudínom.

Ritonavir: Ritonavir pravdepodobne zvyšuje plazmatické koncentrácie NSAID.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže mať nežiaduci vplyv na tehotenstvo a/alebo embryonálny/fetálny vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov, kardiálnych malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku tehotenstva. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že sa riziko zvyšuje s dávkou a trvaním terapie.

Pri zvieratách sa preukázalo, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pre- a postimplantačných strát a k embryonálnej/fetálnej letalite. Navyše bola hlásená zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych, po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám v priebehu organogenetickej periódy.

Počas prvého a druhého trimestra sa nesmie ketoprofén podávať, ak to nie je úplne nevyhnutné. Ak je ketoprofén podávaný ženám, ktoré chcú otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri tehotenstva, musí byť dávka čo najnižšia a čas liečby čo najkratší.

Počas tretieho trimestra tehotenstva môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystavovať

· plod:
- kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou);
- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do renálneho zlyhania s oligohydramniónom;

· matku a novorodenca na konci tehotenstva:
- potenciálnemu predĺženiu krvácania, ide o antiagregačný účinok, ktorý sa môže objaviť i pri veľmi nízkych dávkach;
- inhibícii maternicových kontrakcií vedúcich k oneskoreniu alebo predĺženiu priebehu pôrodu.

Preto je ketoprofén v treťom trimestri tehotenstva kontraindikovaný.

Dojčenie
O vylučovaní ketoprofénu do ľudského materského mlieka nie sú k dispozícii žiadne údaje. Ketoprofén sa dojčiacim matkám neodporúča.

Fertilita
Užívanie ketoprofénu môže zhoršiť ženskú plodnosť a u žien, ktoré chcú otehotnieť, sa neodporúča. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením, alebo u žien podstupujúcich vyšetrenie plodnosti je nutné zvážiť vysadenie ketoprofénu.

4.7 Účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ketoprofén v odporúčanej dávke a trvaní liečby má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Môžu sa objaviť nežiaduce reakcie, ako je rozmazané videnie, ospalosť, závrat a kŕče (pozri časť 4.8). Ak sa tieto nežiaduce účinky objavia, pacienti nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Gastrointestinálne: Najčastejšími nežiaducimi udalosťami ketoprofénu sú gastrointestinálne účinky. Môžu sa objaviť peptické vredy, perforácia alebo krvácanie z gastrointestinálneho traktu, niekedy fatálne, najmä u starších pacientov (pozri časť 4.4). Po podaní bola hlásená nauzea, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej častá bola gastritída.

V súvislosti s liečbou NSAID bol hlásený opuch, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (obzvlášť vo vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe) môže byť spojené s miernym zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody) (pozri časť 4.4).

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže dôjsť k precitlivenosti vo forme závažných systémových reakcií (laryngeálny edém, glotický edém, dyspnoe, palpitácia, Stevensov-Johnsonov syndróm) až po anafylaktický šok. V takých prípadoch je nutná okamžitá lekárska pomoc.

Najmä u pacientov s autoimunitnými poruchami sa môže objaviť aseptická meningitída.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa nasledujúcej klasifikácie frekvencie:

Veľmi časté (≥1/10)
Časté (≥1/100 až <1/10)
Menej časté (≥1/1000 až <1/100)
Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000)
Veľmi zriedkavé (<1/10 000)
Neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť).


Trieda orgánových systémov
Nežiaduci účinok a frekvencia výskytu
Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé: Hemoragická anémia'
Neznáme: Trombocytopénia, agranulocytóza, nedostatočnosť kostnej drene a hypoplázia
Poruchy imunitného systému
Neznáme: Anafylaktické reakcie (vrátane šoku), precitlivenosť
Psychické poruchy
Neznáme: Zmena nálady
Poruchy nervového systému
Menej časté: Bolesť hlavy, závrat, ospalosť
Zriedkavé: Parestézia
Neznáme: Záchvaty, dyzgeúzia
Poruchy oka
Zriedkavé: Rozmazané videnie
Poruchy ucha a labyrintu
Zriedkavé: Tinnitus
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Neznáme: Srdcové zlyhanie
Poruchy ciev
Neznáme: Hypertenzia, vazodilatácia
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Zriedkavé: Astma
Neznáme: Bronchospazmus (najmä u pacientov s potvrdenou precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú a ďalšie NSAID), rinitída, dyspnoe, edém hrtanu, glotický edém
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: Dyspepsia, nauzea, bolesť brucha, vracanie
Menej časté: Zápcha, hnačka, plynatosť a gastritída
Zriedkavé: Stomatitída, peptický vred
Neznáme: Exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby, gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ulcerózna stomatitída, meléna, hemateméza, perforácia duodenu a duodenálny vred
Poruchy pečene a žlčových ciest
Zriedkavé: Hepatitída
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: Vyrážka, svrbenie
Neznáme: Fotosenzitívne reakcie, alopécia, žihľavka, angioedém, bulózna kožná reakcia vrátane Stevensov-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrózy (Lyellov syndróm), edém a exantém
Poruchy obličiek a močových ciest
Neznáme: Akútne renálne zlyhanie, tubulointersticiálna nefritída, nefritický syndróm
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: Únava, edém
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Zriedkavé: Zvýšenie telesnej hmotnosti, zvýšená hladina transamináz zvýšila koncentráciu sérového bilirubínu v dôsledku porúch pečene.
Neznáme: zmeny renálnych funkcií

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Príznaky

Boli hlásené prípady predávkovania dávkami až 2,5 g ketoprofénu. Vo väčšine prípadov sú pozorované symptómy obvykle obmedzené na letargiu, malátnosť, bolesť brucha, nauzeu, vracanie a pri podpornej starostlivosti sú všeobecne reverzibilné. Po veľkom predávkovaní ketoprofénom sa vyskytla respiračná depresia, kóma alebo kŕče. Zriedkavo sa môže objaviť gastrointestinálne krvácanie, hypotenzia, hypertenzia alebo akútne renálne zlyhanie.

Liečebné opatrenia
Na predávkovanie ketoprofénom neexistujú žiadne špecifické antidotá. V prípadoch podozrenia na predávkovanie sa odporúča výplach žalúdka, pričom musí byť nasadená symptomatická a podporná liečba kompenzujúca dehydratáciu a musí sa sledovať výdaj moču a upraviť acidózu, ak k nej dôjde.

V prípade renálnej insuficiencie môže byť hemodialýza užitočná pri odstránení účinnej látky z krvného riečiska.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné protizápalové a protireumatické liečivá, deriváty kyseliny propiónovej.
ATC kód: M01AE03.

Mechanizmus účinku
Mechanizmus účinku NSAID súvisí s redukciou syntézy prostaglandínov spôsobenou inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy.
Konkrétne NSAID inhibujú transformáciu kyseliny arachidónovej na cyklické endoperoxidy, PGG2 a PGH2, prekurzory prostaglandínov PGE1, PGE2, PGF2a a PGD2, prostacyklín PGI2 a thromboxány (TxA2 a TxB2). Inhibícia syntézy prostaglandínu môže tiež interferovať s inými mediátormi, ako sú chiníny, čo okrem priameho účinku spôsobuje i nepriamy účinok.

Ketoprofén má silný analgetický účinok, a to ako kvôli jeho protizápalovému, tak i centrálnemu účinku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Soľ ketoprofénu s lyzínom má vyššiu rozpustnosť v porovnaní s kyselinou ketoprofénovou. Ketoprofén sa vstrebáva rýchlo a takmer úplne. Vo farmakokinetickej štúdii so soľou ketoprofénu s lyzínom pri 69 subjektoch boli maximálne koncentrácie ketoprofénu v plazme 2,77 μg/ml (SD 0,82 μg/ml) dosiahnuté 30 minút (medián) po podaní.

Ak sa ketoprofén podáva s jedlom, jeho celková biologická dostupnosť (AUC) sa nezmení, rýchlosť jeho vstrebávania je však spomalená. Po opakovanom podaní ketoprofénu nebola pozorovaná akumulácia.

Distribúcia
Ketoprofén sa viaže na 95-100 % na plazmatické proteíny (najmä na albumín).
Zdanlivý distribučný objem je 0,1-0,4 l/kg.

Biotransformácia
Ketoprofén sa metabolizuje extenzívne pečeňovými mikrozomálnými enzýmami, primárne konjugáciou a len okrajovo hydroxyláciou. Výsledné metabolity nemajú farmakologickú aktivitu.

Eliminácia
Hodnoty plazmatického klírensu sú 0,06 až 0,08 l/kg/h. Účinná látka sa rýchlo vylučuje, a to predovšetkým obličkami. Plazmatický polčas ketoprofénu je približne 1,5 hodiny. Močom sa počas 24 hodín vylúči 60-80 % dávky ketoprofénu vo forme glukuronidového metabolitu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na zvieratách sa subchronická a chronická toxicita soli ketoprofénu s lyzínom prejavovala hlavne ako lézie a vredy v gastrointestinálnom trakte a ako poškodenie obličiek.
Pri králikoch pri perorálnych dávkach soli ketoprofénu s lyzínom do 60 mg/kg/deň bolo pozorované zvýšenie postimplantačných strát, ale žiadne teratogénne účinky alebo účinky na fertilitu alebo vývoj plodu.
V štúdiách genotoxicity in vitro a in vivo nebola pozorovaná žiadna genotoxická alebo mutagénna aktivita soli ketoprofénu s lyzínom.

V štúdiách karcinogenity pri myšiach a potkanoch ketoprofén nepreukázal žiadny karcinogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

povidón K25
koloidný bezvodý oxid kremičitý
hypromelóza
základný butylovaný metakrylátový kopolymér
laurylsíran sodný
kyselina stearová
stearát horečnatý
aspartám (E951)
manitol (E421)
xylitol (E967)
mastenec
limetková príchuť (obsahuje prírodnú limetkovú príchuť, maltodextrín, kukuričný škrob, glukózu, butylovaný hydroxyanizol (E320))
citrónová príchuť (obsahuje prírodnú citrónovú príchuť, sacharózu, maltodextrín, kukuričný škrob)
mätová príchuť (obsahuje prírodnú mätovú príchuť, arabskú gumu)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Nepriehľadné vrecká (PE/AL/PET) obsahujúce 700 mg obalených granúl.
Veľkosť balenia:

8, 10, 15, 16 alebo 20 vreciek

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Dompé farmaceutici S.p.A.
Via San Martino, 12-12/a
20122 Milano
Taliansko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0116/19-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 Dátum prvej registrácie: 29. apríla 2019


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

02/2021
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.