METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 25x2 ml (amp.skl.jantárová-žltý a červený kruh)

SPC
dičnú poruchu tvorby červeného krvného pigmentu (akútna intermitentná hepatická porfýria),
- ak máte nízky krvný tlak alebo problémy s krvným obehom,
- ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Upozornenia a opatrenia
Predtým ako dostanete Metamizol Krka, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Metamizol má nasledujúce zriedkavé ale život ohrozujúce riziká:
- náhle zlyhanie obehu
- agranulocytóza (akútna porucha spôsobená znížením granulocytov, čo sú špecifické biele krvinky)

Prestaňte používať Metamizol Krka a okamžite kontaktujte lekára, ak sa vyskytnú nasledujúce príznaky, ktoré môžu naznačovať možnú agranulocytózu:
- neočakávané zhoršenie celkového stavu (ako horúčka, zimnica, bolesť hrdla, ťažkosti s prehĺtaním)
- pretrvávajúca alebo opakujúca sa horúčka
- bolestivé zmeny na sliznici, najmä v oblasti úst, nosa a hrdla alebo v oblasti genitálií alebo konečníka
Pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“.

Ak máte prejavy zníženého počtu všetkých krviniek (pancytopénia) (ako sú všeobecné nepríjemné pocity, infekcia alebo pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie a bledosť) alebo krvných doštičiek (trombocytopénia) (ako zvýšená tendencia ku krvácaniu, bodové krvácanie do kože a slizníc), okamžite prestaňte používať Metamizol Krka a kontaktujte lekára (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).

Váš lekár môže pravidelne kontrolovať krvný obraz a zastaviť liečbu, ak sa vyskytnú určité zmeny krvného obrazu.

Ak máte alergické alebo iné reakcie sprostredkované imunitným systémom na Metamizol Krka (napr. agranulocytóza), existuje tiež osobitné riziko, že budete reagovať rovnakým spôsobom na iné pyrazolóny a pyrazolidíny alebo na iné lieky proti bolesti (ako je fenazón, propyfenazón, fenylbutazón, oxyfenbutazón).
Ak máte alergické alebo iné reakcie sprostredkované imunitným systémom na iné pyrazolóny, pyrazolidíny alebo iné lieky proti bolesti, existuje vysoké riziko odpovede rovnakým spôsobom na Metamizol Krka.

Pri rozhodovaní o spôsobe podania (do svalu alebo žily) treba vziať do úvahy, že parenterálne podávanie je spojené s vyšším rizikom reakcií z precitlivenosti.

Závažné reakcie z precitlivenosti
Riziko závažných alergických reakcií je vyššie s Metamizolom Krka, ako s liekmi obsahujúcimi metamizol, ktoré sa užívajú perorálne (ústami) alebo ako čapíky.

Ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich stavov, riziko potenciálne závažných reakcií z precitlivenosti na Metamizol Krka sa výrazne zvyšuje:
- neznášanlivosť na lieky používané na liečbu bolesti a reumatizmu so príznakmi, ako je svrbenie, vyrážky alebo opuch
- V tomto prípade sa Metamizol Krka nemá používať. Ďalšie informácie nájdete v časti 2 „Nepoužívajte Metamizol Krka“
- záchvaty dýchavice, napr. pri astme, najmä ak máte aj nosové polypy alebo nosový a sínusový zápal
- chronická žihľavka
- precitlivenosť na farbivá (napr. tartrazín) alebo konzervačné látky (napr. benzoáty)
- neznášanlivosť na alkohol
- aj na malé množstvá alkoholu reagujete kýchaním, slzením a silným začervenaním tváre. Môže to byť prejavom doteraz nediagnostikovanej neznášanlivosti liekov proti bolesti (pozri časť 2 „Nepoužívajte Metamizol Krka“).

U pacientov so zvýšeným rizikom reakcií z precitlivenosti sa môže Metamizol Krka použiť iba po starostlivom zhodnotení pomeru riziko/ prínos (pozri tiež časť 2. „Nepoužívajte Metamizol Krka“). Ak je v týchto prípadoch podaný Metamizol Krka, pacient musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom a mať k dispozícii lekársku pohotovosť.

U obzvlášť citlivých pacientov sa môže vyskytnúť anafylaktický šok (pozri časť 4). Osobitná pozornosť sa odporúča u pacientov s astmou alebo s predispozíciou na reakcie z precitlivenosti.

Závažné kožné reakcie
Počas používania metamizolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza). Ak sa objaví vyrážka, často spojená s pľuzgiermi alebo léziami na slizniciach, musí sa liečba Metamizolom Krka okamžite prerušiť a nesmie sa v nej kedykoľvek pokračovať (pozri časť 4).

Pokles krvného tlaku
Metamizol Krka môže spôsobiť pokles krvného tlaku (pozri tiež časť 4). Táto reakcia je častejšia, ak sa liek podáva injekčne, ako napríklad ak užívate tablety. Toto riziko sa navyše zvyšuje:
- ak sa tento liek podáva príliš rýchlo do žily (pozri časť 3)
- ak máte nízky krvný tlak, ak ste vážne dehydratovaný alebo máte zlý krvný obeh alebo máte skoré štádiá zlyhávania krvného obehu (napr. v prípade srdcového infarktu alebo ťažkých zranení)
- ak máte vysokú horúčku

Dôležité je starostlivé zváženie použitia (pozri časť 2. „Nepoužívajte Metamizol Krka“), dôkladné sledovanie a podľa potreby preventívne opatrenia (napr. stabilizácia krvného obehu), aby sa znížilo riziko akéhokoľvek poklesu krvného tlaku.

Metamizol Krka sa môže používať len pri starostlivom monitorovaní krvného obehu, ak je nevyhnutné zabrániť akémukoľvek poklesu krvného tlaku, v prípadoch ako:
- závažná ischemická choroba srdca
- zúženie krvných ciev obmedzujúce tok krvi, ktoré dodávajú krv do mozgu

Porucha funkcie obličiek a pečene
Ak máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene, Metamizol Krka sa má používať iba po starostlivom zvážení výhod a rizík spolu s vhodnými bezpečnostnými opatreniami.

Účinok na laboratórne testy
Pred akýmkoľvek laboratórnym testom informujte svojho lekára, že dostávate injekčný/ infúzny roztok Metamizol Krka. Liečivo metamizol môže zasahovať do výsledkov niektorých testov, napr. na stanovenie hladiny kreatinínu, tukov, HDL cholesterolu alebo kyseliny močovej v krvi.

Iné lieky a Metamizol Krka
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Povedzte svojmu lekárovi najmä o nasledujúcich liekoch, ktoré môžu ovplyvniť účinok Metamizolu Krka alebo ktoré môžu byť ovplyvnené Metamizolom Krka:
- cyklosporín, liek na potlačenie imunitného systému. Počas súbežného užívania vám bude lekár monitorovať hladiny cyklosporínu v krvi.
- metotrexát, liek na liečbu rakoviny alebo reumatických ochorení. Súbežné použitie môže zvýšiť potenciálne poškodenie tvorby krvi spôsobené metotrexátom, najmä u starších pacientov. Preto sa má tejto kombinácii zabrániť.
- kyselina acetylsalicylová, ak sa užíva v nízkych dávkach na ochranu srdca. Súbežné použitie môže znížiť účinok kyseliny acetylsalicylovej na krvné doštičky.
- bupropión, liek používaný na liečbu depresie a na pomoc prestať fajčiť. Počas súbežného používania sa môžu hladiny bupropiónu v krvi znížiť.
- chlórpromazín, liek používaný na liečbu duševných porúch. Počas súbežného používania môže dôjsť k výraznému zníženiu telesnej teploty.

Pyrazolóny, skupina liekov, do ktorých metamizol patrí, môžu vzájomne pôsobiť s určitými liekmi:
- perorálne lieky používané na prevenciu zrážania krvi
- kaptopril, liek používaný na liečbu vysokého krvného tlaku a určitých srdcových chorôb
- lítium, liek používaný na liečbu duševných porúch
- lieky používané na zvýšenie produkcie moču, napríklad triamterén
- lieky na zníženie krvného tlaku
Nie je známe, do akej miery Metamizol Krka vedie k týmto interakciám.

Metamizol Krka s alkoholom
Počas liečby Metamizolom Krka sa vyhnite pitiu alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo
Dostupné údaje o použití metamizolu počas prvých troch mesiacov tehotenstva sú obmedzené, ale nenaznačujú škodlivé účinky na embryo. Vo vybraných prípadoch, keď neexistujú žiadne iné možnosti liečby, môže byť po konzultácii s lekárom alebo lekárnikom a po starostlivom zvážení prínosu a rizika použitia metamizolu prijateľná jednorazová dávka metamizolu počas prvého a druhého trimestra. Vo všeobecnosti sa však použitie metamizolu počas prvého a druhého trimestra neodporúča.

Počas posledných troch mesiacov tehotenstva nesmiete používať Metamizol Krka pre zvýšené riziko komplikácií pre matku a dieťa (krvácanie, predčasné uzavretie dôležitej krvnej cievy, tzv. Ductus Botalli, u nenarodeného dieťaťa, ktorá sa prirodzene uzatvára až po narodení).

Dojčenie
Produkty rozpadu metamizolu prechádzajú do materského mlieka v značnom množstve a riziko pre dojčené dieťa nie je možné vylúčiť. Preto sa treba vyhnúť najmä opakovanému použitiu metamizolu počas dojčenia. V prípade jednorazového podania metamizolu sa matkám odporúča odobrať a zlikvidovať materské mlieko 48 hodín po podaní dávky.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
V odporúčanom rozmedzí dávok nie sú známe žiadne nežiaduce účinky na citlivosť a schopnosť sústrediť sa.
Ako preventívne opatrenie by ste však mali zvážiť možnosť takýchto nepriaznivých účinkov, aspoň pri vyšších dávkach, a zdržať sa používania strojov, vedenia vozidiel a zapojenia sa do iných nebezpečných činností. To platí najmä v prípade, že ste konzumovali alkohol.

Metamizol Krkaobsahuje sodík
Tento liek obsahuje 32,7 mg sodíka (hlavná zložka kuchynskej soli) v 1 ml injekčného/ infúzneho roztoku. To zodpovedá 1,635% odporúčaného maximálneho denného príjmu sodíka v potrave pre dospelého.


3. Ako používať Metamizol Krka

Dávka závisí od intenzity bolesti alebo horúčky a od citlivosti jednotlivca na Metamizol Krka. Metamizol Krka sa vám podá formou injekcie do žily alebo do svalu (intravenózne alebo intramuskulárne použitie).

Ak je účinok jednorazovej dávky nedostatočný alebo oneskorený, môže lekár po ustupovaní analgetického účinku podať ďalšiu dávku až do maximálnej dennej dávky, ako je podrobne uvedené nižšie.

Trvanie liečby
Dĺžka liečby závisí od povahy a závažnosti ochorenia a je určená lekárom. Neodporúča sa používať lieky proti bolesti dlhšie ako 3 až 5 dní, pokiaľ ste osobitne nehľadali ďalšiu radu od lekára alebo zubného lekára.

Ak dostanete viac Metamizolu Krka, ako máte
Prejavy predávkovania sú:
- nevoľnosť,
- vracanie,
- bolesť brucha,
- zhoršená funkcia obličiek a dokonca aj akútne zlyhanie obličiek (so známkami intersticiálnej nefritídy),
- závrat,
- ospalosť,
- bezvedomie,
- záchvaty,
- pokles krvného tlaku až do zlyhania obehu (šok),
- poruchy srdcového rytmu (tachykardia).

V prípade predávkovania okamžite vyhľadajte lekára.

Poznámka: Po veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného produktu premeny (kyseliny rubazónovej) spôsobiť červené sfarbenie moču.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce vedľajšie účinky môžu mať vážne následky; Podávanie Metamizolu Krka sa má okamžite zastaviť.

Ak sa ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov objaví náhle alebo sa stane závažným, okamžite to oznámte lekárovi. Niektoré vedľajšie účinky (napr. závažné reakcie z precitlivenosti, závažné kožné reakcie, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza, agranulocytóza, pancytopénia), môžu byť za určitých okolností život ohrozujúce. Preto sa Metamizol Krka nesmie nikdy naďalej používať bez lekárskeho dohľadu. Včasné ukončenie podávania môže mať zásadný význam.

Ak sa vyskytnú prejavy agranulocytózy, pancytopénie alebo trombocytopénie (pozri nižšie a časť 2, „Upozornenia a opatrenia“), používanie Metamizolu Krka sa musí okamžite zastaviť a krvný obraz vrátane diferenciálneho krvného obrazu musí skontrolovať lekár. Liečba sa má prerušiť ešte predtým, ako budú k dispozícii výsledky laboratórnych testov.

Iné možné vedľajšie účinky
Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)
- Fialová až tmavočervená kožná vyrážka, niekedy s pľuzgiermi (fixný výsev po podaní lieku)
- Pokles krvného tlaku, ktorý je pravdepodobne spôsobený priamym účinkom lieku a nie je sprevádzaný inými prejavmi precitlivenosti.
- Takáto reakcia má za následok výrazný pokles krvného tlaku iba v zriedkavých prípadoch. Podanie rýchlou injekciou do žily sa zvyšuje riziko poklesu krvného tlaku. Nezvyčajne vysoká horúčka môže tiež zvýšiť riziko poklesu krvného tlaku.
Typickými prejavmi výrazného poklesu krvného tlaku sú zvýšený srdcový rytmus, bledosť, chvenie, závrat, nevoľnosť a bezvedomie.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
- Reakcie z precitlivenosti (anafylaktoidné alebo anafylaktické reakcie)
Medzi prejavy miernych reakcií patrí:
- pálenie očí
- kašeľ, nádcha, kýchanie
- stiesnenosť na hrudi
- sčervenanie kože, najmä v oblasti tváre a hlavy
- žihľavka a opuchy tváre
- zriedkavejšie: nevoľnosť a žalúdočné kŕče
Medzi konkrétne varovné príznaky patrí pálenie, svrbenie a pocit tepla na jazyku a pod jazykom, najmä na dlaniach a chodidlách.
Takéto mierne reakcie môžu postupovať do závažnejších foriem s:
- silnou žihľavkou
- ťažkým angioedémom (opuchom, aj okolo hrtanu)
- závažné kŕčovité zúženie dolných dýchacích ciest
- zvýšený srdcový rytmus, niekedy aj príliš pomalý pulz, poruchy srdcového rytmu
- pokles krvného tlaku, ktorému niekedy predchádza zvýšenie krvného tlaku
- bezvedomie, obehové zlyhanie

Tieto reakcie sa môžu vyskytnúť najmä po podaní do žily a môžu byť vážne život ohrozujúce, v niektorých prípadoch až smrteľné. Môžu sa vyskytnúť aj po opakovanom podaní bez komplikácií.
U pacientov so syndrómom analgetickej astmy majú reakcie z precitlivenosti zvyčajne formu astmatických záchvatov (pozri časť 2 „Nepoužívajte Metamizol Krka“).
- Znížený počet bielych krviniek (leukopénia)
- Vyrážka (napr. makulopapulárny exantém)

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
- Závažné zníženie počtu granulocytov, špecifických bielych krviniek (agranulocytóza), vrátane prípadov so smrteľným následkom alebo zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytopénia).
- Predpokladá sa, že tieto reakcie sú sprostredkované imunitným systémom. Môžu sa vyskytnúť aj vtedy, keď bol metamizol predtým tolerovaný bez komplikácií. Existujú ojedinelé náznaky, že riziko agranulocytózy sa môže zvýšiť, ak sa Metamizol Krka injekčný/ infúzny roztok použije dlhšie ako jeden týždeň.
Agranulocytóza sa prejavuje vysokou horúčkou, zimnicou, bolesťou hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a zápalom úst, nosa, hrdla, pohlavných orgánov alebo análneho otvoru. U pacientov, ktorí užívajú antibiotiká (lieky na bakteriálne infekcie), by však tieto prejavy mohli byť minimálne. Miera sedimentácie erytrocytov je výrazne zvýšená, zatiaľ čo opuch lymfatických uzlín je zvyčajne mierny alebo chýba.
Typické prejavy zníženého počtu krvných doštičiek sú napr. zvýšený sklon ku krvácaniu a bodové krvácanie v koži a slizniciach.
- Záchvat astmy
- Rozsiahle pľuzgiere na koži a jej odlupovanie (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza)
- Akútne zhoršenie funkcie obličiek, v niektorých prípadoch s príliš malým alebo žiadnym močom, vylučovanie krvných bielkovín do moču, akútne zlyhanie obličiek; zápal obličiek (akútna intersticiálna nefritída)

Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
- Náhle zlyhanie krvného obehu v dôsledku ťažkej alergickej reakcie (anafylaktický šok)
- Srdcový infarkt ako súčasť alergickej reakcie (Kounisov syndróm)
- Anémia so sprievodnou dysfunkciou kostnej drene (aplastická anémia), znížený počet bielych a červených krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), vrátane prípadov so smrteľným následkom
- Medzi prejavy týchto zmien krvi patrí všeobecné nepohodlie, infekcia, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie a bledosť.
- Krvácanie do tráviaceho traktu

Červené sfarbenie moču môže byť spôsobené neškodným produktom premeny metamizolu.

Lokálne (miestne) reakcie
Môže sa vyskytnúť bolesť v mieste podania a lokálne reakcie, veľmi zriedkavo vrátane zápalu žíl (flebitída).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Metamizol Krka

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Po prvom otvorení a/alebo rozriedení sa má tento liek použiť okamžite.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie'

Čo Metamizol Krka obsahuje
- Liečivo je monohydrát sodnej soli metamizolu.
1 ml injekčného/ infúzneho roztoku obsahuje 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu.
1 ampulka s 2 ml injekčného/ infúzneho roztoku obsahuje 1 000 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu.
1 ampulka s 5 ml injekčného / infúzneho roztoku obsahuje 2 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu.
- Ďalšou zložkou je voda na injekcie.
Pozri časť 2 „Metamizol Krka obsahuje sodík“.

Ako vyzerá Metamizol Krka a obsah balenia
Injekčný/ infúzny roztok je číry, bezfarebný až bledožltý roztok.

Dostupné sú škatuľky s 5, 10, 20, 25, 50 a 100 ampulkami (zabalené v blistri) s 2 ml injekčného/ infúzneho roztoku. Ampulky sú označené s bielym bodom, žltým a červeným kruhom.
Dostupné sú škatuľky s 5, 10, 20, 25, 50 a 100 ampulkami (zabalené v blistri) s 5 ml injekčného/ infúzneho roztoku. Ampulky sú označené s bielym bodom, žltým kruhom.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Výrobcovia
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

TAD Pharma GmbH
Heinz-Lohmann-Strabe 5
27472 Cuxhaven
NemeckoLiek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Nemecko
Metamizol TAD
Rakúsko
Metamizol HCS
Bulharsko
Метамизол Крка
Česká Republika, Poľsko, Slovensko
Metamizol Krka
Slovinsko
Natrijev metamizolat Krka

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v02/2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Metamizol Krka 500 mg/ml injekčný/ infúzny roztok
Monohydrát sodnej soli metamizolu

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie sa určuje podľa intenzity bolesti alebo horúčky a individuálnej citlivosti odpovede na Metamizol Krka. Je nevyhnutné zvoliť najnižšiu dávku, ktorá potláča bolesť a horúčku.

Deťom a dospievajúcim vo veku do 14 rokov môže byť podaných 8-16 mg metamizolu na kilogram telesnej hmotnosti ako jednorazová dávka. V prípade horúčky je dávka 10 mg metamizolu na kilogram telesnej hmotnosti obvykle postačujúca pre deti. Dospelým a dospievajúcim vo veku od 15 rokov (> 53 kg) môže byť podaných až 1 000 mg ako jednorazová dávka.

V závislosti od maximálnej dennej dávky, jednorazová dávka môže byť podaná až 4-krát denne v intervaloch 6-8 hodín.

Zreteľný účinok možno očakávať 30 minút po parenterálnom podaní.

Aby sa minimalizovalo riziko hypotenzívnych reakcií, intravenózna injekcia sa musí podávať veľmi pomaly.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odporúčané jednorazové dávky a maximálne denné dávky v závislosti od telesnej hmotnosti alebo veku:
Telesná hmotnosť
Jednorazová dávka
Maximálna denná dávka
kg
vek
ml
mg
ml
mg
5 – 8
3 – 11 mesiacov
0,1 – 0,2
50 – 100
0,4 – 0,8
200 – 400

9 – 15
1 – 3 rokov
0,2 – 0,5
100 – 250
0,8 – 2,0
400 – 1 000
16 – 23
4 – 6 rokov
0,3 – 0,8
150 – 400
1,2 – 3,2
600 – 1 600
24 – 30
7 – 9 rokov
0,4 – 1,0
200 – 500
1,6 – 4,0
800 – 2 000
31 – 45
10 – 12 rokov
0,5 – 1,4
250 – 700
2,0 – 5,6
1 000 – 2 800
46 – 53
13 – 14 rokov
0,8 – 1,8
400 – 900
3,2 – 7,2
1 600 – 3 600
> 53
≥ 15 rokov
1,0 – 2,0*
500 – 1 000*
4,0 – 8,0*
2 000 – 4 000*

*) V prípade potreby môže byť jednorazová dávka zvýšená na 5 ml (čo zodpovedá 2 500 mg metamizolu) a denná dávka na 10 ml (čo zodpovedá 5 000 mg metamizolu).

Metamizol Krka injekčný/ infúzny roztok sa neodporúča pre dojčatá mladšie ako 3 mesiace. Dostupné sú aj iné liekové formy, ktoré je možné vhodne dávkovať u detí mladších ako 3 mesiace.

Trvanie liečby
Trvanie liečby závisí od typu a závažnosti ochorenia. Počas dlhodobej liečby Metamizolom Krka sa majú vykonávať pravidelné krvné testy vrátane diferenciálneho krvného obrazu.

Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti, pacienti so zlým celkovým zdravotným stavom a pacienti so zníženým klírensom kreatinínu
U starších pacientov, pacientov so zlým celkovým zdravotným stavom a pacientov so zníženým klírensom kreatinínu, má byť dávka znížená, pretože eliminácia metabolitov metamizolu môže byť predĺžená.

Pacienti s poruchou funkcie pečene a obličiek
Keďže rýchlosť eliminácie je pri poruche funkcie obličiek alebo pečene znížená, je potrebné sa vyhnúť viacnásobným vysokým dávkam. Pri krátkodobom používaní nie je potrebná redukcia dávky. V súčasnosti nie sú dostatočné skúsenosti s dlhodobým používaním metamizolu u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a obličiek.

Spôsob podávania
Metamizol Krka sa podáva intravenózne alebo intramuskulárne.
Na intramuskulárne injekcie sa má vždy používať roztok telesnej teploty.

Bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú prijať pri podávaní lieku
Ak sa podáva jednorazová dávka viac ako 2 ml Metamizolu Krka (čo zodpovedá 1 000 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu), je potrebná prísna indikácia a osobitná starostlivosť, pretože existuje podozrenie, že kritický pokles krvného tlaku nealergického pôvodu je závislý od dávky.

Pri parenterálnom podaní Metamizolu Krka musí pacient ležať a musí byť pod prísnym lekárskym dohľadom.

Aby sa minimalizovalo riziko hypotenznej reakcie a aby sa zabezpečilo, že injekcia sa môže prerušiť pri prvých prejavoch anafylaktickej / anafylaktoidnej reakcie, má sa intravenózna injekcia podať veľmi pomaly, t.j. nie rýchlejšie ako 1 ml (500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu) za minútu.

Upozornenia a opatrenia

Metamizol Krka obsahuje pyrazolónový derivát metamizolu a je spojený so zriedkavým, ale život ohrozujúcim rizikom šoku a agranulocytózy.

Pacienti, u ktorých sa vyskytnú anafylaktoidné reakcie s Metamizolom Krka, sú tiež vystavení osobitnému riziku výskytu podobných reakcií s inými nenarkotickými analgetikami.

Pacienti, u ktorých sa vyskytne anafylaktická reakcia alebo iná imunologicky sprostredkovaná reakcia (napr. agranulocytóza) s Metamizolom Krka, sú tiež vystavení osobitnému riziku výskytu podobných reakcií s inými pyrazolónmi a pyrazolidínmi.

U pacientov, u ktorých sa vyskytne anafylaktická reakcia alebo iná imunologicky sprostredkovaná reakcia s inými pyrazolónmi, pyrazolidínmi alebo inými nenarkotickými analgetikami, je tiež vysoké riziko výskytu podobných reakcií s Metamizolom Krka.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 5x2 ml (amp.skl.jantárová-žltý a červený kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 10x2 ml (amp.skl.jantárová-žltý a červený kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 20x2 ml (amp.skl.jantárová-žltý a červený kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 50x2 ml (amp.skl.jantárová-žltý a červený kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 100x2 ml (amp.skl.jantárová-žltý a červený kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 5x5 ml (amp.skl.jantárová-žltý kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 10x5 ml (amp.skl.jantárová-žltý kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 20x5 ml (amp.skl.jantárová-žltý kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 25x5 ml (amp.skl.jantárová-žltý kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 50x5 ml (amp.skl.jantárová-žltý kruh) Rp n/a
METAMIZOL KRKA 500 MG/ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK sol ijf 100x5 ml (amp.skl.jantárová-žltý kruh) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.