FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly)

SPC
že bezpečnosť a účinnosť filgrastímu u dospelých aj detí liečených cytotoxickou chemoterapiou sú podobné.

Odporúčané dávkovania u pediatrických pacientov sú rovnaké ako u dospelých, ktorí dostávajú myelosupresívnu cytotoxickú chemoterapiu.

Starší pacienti
Do klinických skúšaní s filgrastímom bol zahrnutý malý počet starších pacientov. S touto populáciou pacientov sa neuskutočnili žiadne osobitné štúdie. Preto nie je možné u týchto pacientov stanoviť špecifické odporúčania týkajúce sa dávkovania.

Spôsob podávania

Nariadená cytotoxická chemoterapia
Filgrastím sa môže podávať jedenkrát denne vo forme subkutánnej injekcie alebo prípadne intravenóznej infúzie trvajúcej aspoň 30 minút. Pre ďalšie pokyny na riedenie s roztokom glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) pred podaním infúzie pozri časť 6.6. Vo väčšine prípadov sa
uprednostňuje subkutánne podanie. V štúdii, v ktorej sa podávala jednorazová dávka, sa zistilo, že
intravenózne podávanie môže skrátiť trvanie účinku. Klinický význam tohto zistenia pre viacnásobné podanie dávky nie je jasný. Voľba cesty podania lieku závisí od individuálnych klinických okolností. V randomizovaných klinických štúdiách sa používala subkutánna
dávka 23 MU/m2/deň (230 μg/m2/deň) alebo skôr 0,4 až 0,84 MU/kg/deň (4 až 8,4 μg/kg/deň).

Pacienti podstupujúci myeloablatívnu terapiu, po ktorej nasleduje transplantácia kostnej drene Filgrastím sa podáva ako krátka intravenózna infúzia počas 30 minút alebo ako subkutánna alebo intravenózna kontinuálna infúzia počas 24 hodín, v každom prípade po rozriedení v 20 ml roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %). Pre ďalšie pokyny na riedenie s roztokom glukózy
s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) pred podaním infúzie pozri časť 6.6.

Mobilizácia PBPC
Subkutánna injekcia.

Na mobilizáciu PBPC u pacientov podstupujúcich myelosupresívnu alebo myeloablatívnu terapiu, po ktorých nasleduje autológna transplantácia PBPC, sa odporúčaná dávka filgrastímu môže podať aj
ako 24-hodinová kontinuálna subkutánna infúzia. Pred podaním infúzie sa má filgrastím zriediť
v 20 ml roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %). Pre ďalšie pokyny na riedenie s roztokom glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) pred podaním infúzie pozri časť 6.6.

SCN/infekcia HIV
Subkutánna injekcia.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

Filgrastím sa nemá používať na zvýšenie dávky cytotoxickej chemoterapie nad stanovené dávkovacie
režimy (pozri nižšie).

Filgrastím sa nemá podávať pacientom so závažnou kongenitálnou neutropéniou (Kostmannov syndróm) s cytogenetickými poruchami (pozri nižšie).

Nariadená cytotoxická chemoterapia

Rast malígnych buniek
Keďže štúdie preukázali, že G-CSF môže podporovať rast myeloidných buniek in vitro, majú sa zvážiť nasledovné upozornenia.

Bezpečnosť a účinnosť filgrastímu u pacientov s myelodysplastickým syndrómom alebo chronickou myelogénnou leukémiou neboli stanovené. Preto filgrastím nie je indikovaný na použitie za týchto podmienok. Obzvlášť je potrebná pozornosť pri odlíšení diagnózy transformácie blastov pri chronickej myeloidnej leukémii od akútnej myeloidnej leukémie.

Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientov so sekundárnou akútnou myeloidnou leukémiou (AML) sa má filgrastím podávať opatrne.

Bezpečnosť a účinnosť podávania filgrastímu u pacientov s de novo AML mladších ako 55 rokov s dobrými cytogenetickými parametrami [t(8;21), t(15;17) a inv(16)] nebola stanovená.

Leukocytóza
U menej ako 5 % pacientov liečených filgrastímom v dávkach nad 0,3 MU/kg/deň (3 μg/kg/deň) bol pozorovaný počet bielych krviniek 100 x 109/l alebo vyšší. Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky, ktoré by bolo možné priamo pripísať tomuto stupňu leukocytózy. Avšak vzhľadom na potenciálne riziká spojené so závažnou leukocytózou sa má počas liečby filgrastímom pravidelne kontrolovať počet bielych krviniek. Ak počet leukocytov prevýši 50 x 109/l po ich očakávanom poklese na minimum, liečba filgrastímom sa musí okamžite ukončiť. Ak sa však počas liečby filgrastímom z dôvodu mobilizácie PBPC zvýši počet leukocytov nad 70 x 109/l, má sa ukončiť liečba alebo znížiť dávkovanie.

Riziká spojené so zvýšenými dávkami chemoterapie
Pri liečbe pacientov s vysokými dávkami chemoterapie je nutná mimoriadna opatrnosť, pretože sa nedokázalo zlepšenie stavu nádoru a zvýšené dávkovanie chemoterapeutík môže viesť k zvýšenej toxicite vrátane srdcových, pľúcnych, neurologických a dermatologických účinkov (pozri, prosím,
súhrn charakteristických vlastností použitých špecifických chemoterapeutík).

Liečba samotným filgrastímom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku myelosupresívnej chemoterapie. U pacienta môže byť vyššie riziko vzniku trombocytopénie a anémie z dôvodu možnej liečby vyššími dávkami chemoterapie (napr. plné dávky v predpísanom režime). Odporúča sa pravidelné monitorovanie počtu trombocytov a hematokritu. Počas podávania jedného chemoterapeutika alebo kombinácie chemoterapeutík, o ktorých je známe, že spôsobujú závažnú trombocytopéniu, sa musí zachovávať zvláštna opatrnosť.

Dokázalo sa, že použitie filgrastímom mobilizovaných PBPC znižuje stupeň a trvanie trombocytopénie po myelosupresívnej alebo myeloablatívnej chemoterapii.

Ďalšie osobitné opatrenia
Účinky filgrastímu sa neskúmali u pacientov s výrazne zníženými myeloidnými progenitormi. Filgrastím účinkuje primárne na prekurzory neutrofilov, kedy sa uplatňuje jeho účinok na zvýšenie
počtu neutrofilov. Preto u pacientov so zníženým počtom prekurzorov môže byť odpoveď neutrofilov oslabená (napríklad u tých, ktorí sú liečení extenzívnou rádioterapiou alebo chemoterapiou, alebo
u ktorých dochádza k infiltrácii kostnej drene tumorom).

U pacientov, ktorí dostávali G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene, boli hlásené reakcie štepu proti hostiteľovi (Graft versus Host Disease – GvHD) a úmrtia (pozri časť 5.1).

Mobilizácia PBPC

Predchádzajúca expozícia cytotoxickými látkami
U pacientov, ktorí pred podaním filgrastímu na mobilizáciu PBPC podstúpili veľmi extenzívnu myelosupresívnu terapiu, sa nemusí prejaviť dostatočná mobilizácia PBPC na dosiahnutie odporučenej minimálnej výťažnosti (≥ 2,0 x 106 CD34+ buniek/kg) alebo urýchlenie obnovenia trombocytov na rovnakú úroveň.

Niektoré cytotoxické látky vykazujú špecifickú toxicitu voči zásobe krvotvorných progenitorov
a môžu nepriaznivo ovplyvniť mobilizáciu progenitorov. Ak sa počas dlhého obdobia pred pokusmi o mobilizáciu progenitorov podávajú látky ako melfalan, karmustín (BCNU) a karboplatina, tieto môžu obmedziť výťažnosť progenitorov. Podávanie melfalanu, karboplatiny alebo BCNU spolu
s filgrastímom sa však ukázalo ako účinné pri mobilizácii progenitorov. V prípade, že sa predpokladá transplantácia PBPC, odporúča sa naplánovať mobilizáciu kmeňových buniek vo včasnej fáze liečby
pacienta. Osobitná pozornosť sa má venovať počtu mobilizovaných progenitorov u takýchto pacientov
pred podaním vysokých dávok chemoterapie. Ak sú výťažnosti neadekvátne vzhľadom na vyššie uvedené kritériá, majú sa zvážiť alternatívne formy liečby, ktoré nevyžadujú podporu progenitorov.

Zhodnotenie výťažností progenitorových buniek
Pri vyhodnocovaní počtu progenitorových buniek odobratých od pacientov liečených filgrastímom sa má venovať osobitná pozornosť metóde kvantifikácie. Výsledky prietokovej cytometrickej analýzy počtu CD34+ buniek sa líšia v závislosti od presnosti použitej metodológie, a preto odporúčania týkajúce sa počtov získaných na základe štúdií v iných laboratóriách je potrebné interpretovať opatrne.

Štatistická analýza vzťahu medzi počtom opätovne infundovaných CD34+ buniek a rýchlosťou obnovenia trombocytov po podaní vysokých dávok chemoterapie naznačuje zložitý, avšak kontinuálny vzťah. Odporúčanie minimálnej výťažnosti ≥ 2,0 x 106 CD34+ buniek/kg sa zakladá na publikovaných skúsenostiach, vedúcich k primeranej hematologickej obnove. Zdá sa, že výťažnosti prevyšujúce túto minimálnu výťažnosť korelujú s rýchlejším obnovením, výťažnosti nižšie ako táto hodnota korelujú
s pomalším zotavením.

Normálni darcovia pred alogénnou transplantáciou PBPC
Mobilizácia PBPC nie je priamym klinickým prínosom pre normálnych darcov a má sa vziať do úvahy len na účely alogénnej transplantácie kmeňových buniek.

Nad mobilizáciou PBPC sa má uvažovať len u darcov, ktorí spĺňajú normálne klinické a laboratórne kritériá vhodnosti pre darovanie kmeňových buniek. Osobitná pozornosť sa má venovať hematologickým hodnotám a infekčným ochoreniam.

Bezpečnosť a účinnosť filgrastímu neboli stanovené u normálnych darcov mladších ako 16 rokov alebo starších ako 60 rokov.

Prechodná trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l) po podaní filgrastímu a po leukaferéze sa pozorovala u 35 % skúmaných pacientov. V tejto skupine bol v dvoch prípadoch zaznamenaný počet trombocytov < 50 x 109/l v dôsledku leukaferézy. Ak je potrebných viac leukaferéz, zvláštna pozornosť sa má venovať darcom s počtom trombocytov < 100 x 109/l pred leukaferézou. Aferéza sa vo všeobecnosti nemá vykonať, ak je počet trombocytov < 75 x 109/l.

Leukaferéza sa nemá vykonať u darcov, ktorí sú liečení antikoagulanciami alebo ktorí majú poruchy hemostázy.

Ak počet leukocytov stúpne na 70 x 109/l, podávanie filgrastímu sa má ukončiť alebo sa má znížiť
dávkovanie.

Darcovia, ktorí na mobilizáciu PBPC dostávajú G-CSF, majú byť monitorovaní, až pokiaľ sa hematologické ukazovatele nevrátia na normálnu úroveň.

U normálnych darcov sa po podaní G-CSF pozorovali prechodné cytogenetické modifikácie. Význam týchto zmien nie je známy.

Sledovanie dlhodobej bezpečnosti darcov pokračuje. Napriek tomu nemožno vylúčiť zvýšené riziko malígnych myeloidných klonov. Odporúča sa, aby stredisko aferézy podávalo systematickú správu a sledovalo darcov kmeňových buniek počas najmenej 10 rokov, čím sa zabezpečí monitorovanie dlhodobej bezpečnosti.

U normálnych darcov a pacientov po podaní G-CSF boli po podaní G-CSF hlásené bežné, ale obvykle asymptomatické prípady splenomegálie a veľmi zriedkavo prípady ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli fatálne. Z tohto dôvodu sa má dôkladne monitorovať veľkosť sleziny (napr. klinickým vyšetrením, ultrazvukom). Diagnóza ruptúry sleziny sa má zvážiť u darcov a/alebo pacientov, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti alebo v hornej časti ramena.

U normálnych darcov boli po uvedení na trh veľmi zriedkavo hlásené pľúcne nežiaduce udalosti
(hemoptýza, krvácanie do pľúc, pľúcne infiltráty, dyspnoe a hypoxia). V prípade podozrenia na
pľúcne nežiaduce udalosti alebo ich potvrdenia sa má zvážiť predčasné ukončenie liečby filgrastímom a poskytnúť vhodná lekárska starostlivosť.

Príjemcovia alogénnych PBPC mobilizovaných filgrastímom
Najnovšie údaje naznačujú, že imunologické interakcie medzi alogénnym štepom PBPC a príjemcom môžu byť spojené so zvýšeným rizikom výskytu akútnej a chronickej GvHD v porovnaní
s transplantáciou kostnej drene.

SCN

Počty krvných buniek
Počty trombocytov sa majú dôkladne monitorovať, najmä počas prvých pár týždňov liečby filgrastímom. U pacientov, u ktorých sa rozvinie trombocytopénia, t. j. trvalý pokles počtu trombocytov pod 100 000/mm3, sa má zvážiť občasné prerušenie liečby alebo zníženie dávky filgrastímu.

Vyskytujú sa ďalšie zmeny počtu krvných buniek vrátane anémie a prechodného zvýšenia počtu myeloidných progenitorov, čo si vyžaduje dôkladné sledovanie počtu krvných buniek.

Transformácia na leukémiu alebo myelodysplastický syndróm
Osobitná pozornosť sa má venovať odlíšeniu diagnózy SCN od ostatných porúch krvotvorby, ako je aplastická anémia, myelodysplázia a myeloidná leukémia. Pred začatím liečby sa má vyšetriť
kompletný krvný obraz s diferenciálnym a absolútnym počtom trombocytov a má sa vyhodnotiť
morfológia kostnej drene a karyotyp.

V klinickej štúdii bol nízky výskyt (približne 3 %) myelodysplastických syndrómov (MDS) alebo leukémie u pacientov s SCN liečených filgrastímom. Toto pozorovanie sa vykonalo len u pacientov s kongenitálnou neutropéniou. MDS a leukémie sú prirodzené komplikácie tohto
ochorenia a ich súvislosť s liečbou filgrastímom nie je jasná. U podskupiny približne 12 % pacientov s normálnymi cytogenetickými výsledkami vo východiskovom bode sa pri rutinnom opakovanom vyhodnotení postupne zistili poruchy vrátane monozómie 7. Ak sa u pacientov s SCN vyvinú abnormality cytogenetiky, majú sa dôkladne zvážiť riziká a výhody pokračovania liečby filgrastímom. Ak sa objaví MDS alebo leukémia, liečba filgrastímom sa musí ukončiť. V súčasnosti nie je jasné, či dlhotrvajúca liečba pacientov s SCN predisponuje pacientov k cytogenetickým poruchám, MDS alebo leukemickej transformácii. U pacientov sa odporúča v pravidelných intervaloch vykonávať morfologické a cytogenetické vyšetrenie kostnej drene (približne každých 12 mesiacov).

Ďalšie osobitné opatrenia
Musia sa vylúčiť príčiny prechodnej neutropénie, ako sú vírusové infekcie.

Zväčšenie sleziny je priamym dôsledkom liečby filgrastímom. V štúdiách sa u 31 % pacientov zaznamenala hmatateľná splenomegália. Hneď na začiatku liečby filgrastímom sa rádiologicky zistilo zväčšenie objemu sleziny, ktoré sa postupne stabilizovalo. Zistilo sa, že zníženie dávok viedlo
k spomaleniu alebo zastaveniu zväčšovania sleziny a u 3 % pacientov bola nutná splenektómia.

Veľkosť sleziny sa má pravidelne sledovať. Na zistenie abnormálneho zväčšenia objemu sleziny postačuje palpačné vyšetrenie brucha.

U malého počtu pacientov sa vyskytla hematúria/proteinúria. Na sledovanie tohto stavu sa má pravidelne vyšetrovať moč.

Bezpečnosť a účinnosť lieku u novorodencov a pacientov s autoimúnnou neutropéniou neboli stanovené.

Infekcia HIV

Počty krvných buniek
ANC sa má dôkladne monitorovať, najmä počas prvých pár týždňov liečby s filgrastímom. Niektorí pacienti môžu veľmi rýchlo reagovať na prvú dávku filgrastímu výrazným zvýšením počtu
neutrofilov. Počas prvých 2 až 3 dní podávania filgrastímu sa odporúča denne monitorovať ANC.
Následne sa odporúča monitorovať ANC aspoň dvakrát týždenne počas prvých dvoch týždňov liečby a potom raz týždenne alebo každé dva týždne počas udržiavacej liečby. Počas prerušovaného dávkovania na úrovni 30 MU/deň (300 μg/deň) filgrastímu sa môžu objaviť veľké výkyvy hodnôt ANC u pacientov. Na určenie dolnej hranice ANC u pacienta sa odporúča odobrať vzorky krvi na zistenie ANC bezprostredne pred akýmkoľvek plánovaným podaním filgrastímu.

Riziko spojené so zvýšenými dávkami myelosupresívnych liekov
Liečba samotným filgrastímom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku myelosupresívnych terapií. Následkom možného prijatia vyšších dávok alebo väčšieho množstva
týchto liekov spolu s liečbou filgrastímom sa u pacienta môže vyskytnúť zvýšené riziko rozvoja trombocytopénie a anémie. Odporúča sa pravidelné monitorovanie krvného obrazu (pozri vyššie).

Infekcie a malígne ochorenia spôsobujúce myelosupresiu
Neutropénia môže byť spôsobená infiltráciou kostnej drene oportúnnymi infekciami, ako je komplex Mycobacterium avium, alebo malígnymi ochoreniami, napríklad lymfómom. U pacientov so známou infiltráciou kostnej drene infekciami alebo malígnym ochorením sa má okrem podávania filgrastímu
na liečbu neutropénie zvážiť aj vhodná liečba základného ochorenia. Účinky filgrastímu na
neutropéniu zapríčinenú infiltráciou kostnej drene infekciou alebo malígnym ochorením neboli dostatočne preukázané.

Ďalšie osobitné opatrenia

Po podaní G-CSF boli zaznamenané zriedkavé pľúcne nežiaduce reakcie, najmä intersticiálna
pneumónia (pozri časť 4.8). U pacientov s výskytom pľúcnych infiltrátov alebo pneumóniou
v nedávnej anamnéze môže byť riziko vyššie. Nástup pľúcnych príznakov, ako sú kašeľ, horúčka
a dyspnoe, v spojení s rádiologicky zistenými príznakmi pľúcnych infiltrátov a zhoršením pľúcnych funkcií môžu byť počiatočnými príznakmi syndrómu respiračnej tiesne dospelých (ARDS). V týchto prípadoch sa má ukončiť liečba filgrastímom a má sa začať vhodná liečba.

U pacientov s osteoporózou ako základným ochorením, ktorí podstupujú kontinuálnu liečbu s filgrastímom dlhšie ako 6 mesiacov, sa odporúča monitorovanie minerálnej denzity kostí.

U pacientov s kosáčikovitou anémiou sa zaznamenala po použití filgrastímu kríza kosáčikovitej anémie, v niektorých prípadoch fatálna. Lekári musia byť opatrní, keď zvažujú podávanie filgrastímu pacientom s kosáčikovitou anémiou, a majú sa rozhodnúť až po starostlivom zvážení potenciálnych rizík a výhod.

Zvýšená hematopoetická aktivita kostnej drene v odpovedi na liečbu rastovým faktorom bola spojená s prechodne pozitívnymi nálezmi v RTG kostí. Je potrebné to zvážiť pri interpretácii výsledkov RTG kostí.

Pomocné látky

Filgrastim HEXAL obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej
intolerancie nemajú používať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Bezpečnosť a účinnosť filgrastímu, ktorý sa podáva v rovnaký deň ako myelosupresívna cytotoxická chemoterapia, sa definitívne nestanovila. Filgrastím sa neodporúča podávať v období od 24 hodín pred chemoterapiou až do 24 hodín po chemoterapii vzhľadom na citlivosť rýchlo sa deliacich myeloidných buniek na myelosupresívnu cytotoxickú chemoterapiu. Predbežné dôkazy pozorované u malej skupiny pacientov liečených súbežne filgrastímom a 5-fluórouracilom naznačujú, že závažnosť neutropénie sa môže zhoršiť.

Možné interakcie s inými krvotvornými rastovými faktormi a cytokínmi sa doposiaľ v klinických štúdiách nepreskúmali.

Keďže lítium podporuje uvoľňovanie neutrofilov, pravdepodobne môže zvýšiť účinok filgrastímu. Hoci táto interakcia nebola formálne preskúmaná, neexistuje dôkaz, že takáto interakcia je škodlivá.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití filgrastímu u gravidných žien. Existujú literárne údaje popisujúce transplacentárny prechod filgrastímu u gravidných žien. V štúdiách na potkanoch
a králikoch sa nedokázalo, že by bol filgrastím teratogénny. U králikov sa pozoroval zvýšený počet potratov, avšak bez akejkoľvek malformácie.

Počas gravidity sa musí zvážiť potenciálne riziko použitia filgrastímu pre plod oproti očakávanému terapeutickému prínosu.

Nie je známe, či sa filgrastím vylučuje do ľudského mlieka. Z tohto dôvodu sa neodporúča používať
filgrastím u dojčiacich žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Filgrastím nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie zaznamenané nežiaduce reakcie na filgrastím sú mierna až stredne silná muskuloskeletálna bolesť vyskytujúca sa u viac ako 10 % pacientov. Muskuloskeletálna bolesť sa dá zvyčajne zvládnuť štandardnými analgetikami.

Nižšie uvedené nežiaduce reakcie sú rozdelené podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov. Frekvencie výskytu sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Tab uľka 1. Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u pacientov s nádorovým ochorením

Poruchy imunitného systému
Veľmi zriedkavé: reakcie alergického typu* vrátane anafylaxie, kožných vyrážok, urtikárie, angioedému, dyspnoe a hypotenzie
Poruchy ciev
Menej časté: hypotenzia (prechodná)
Zriedkavé: poruchy ciev* zahrňujúce veno-okluzívne ochorenie a poruchy objemu telesných tekutín
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi zriedkavé: pľúcny edém*, intersticiálna pneumónia*, pľúcne infiltráty*
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi zriedkavé: Sweetov syndróm*, kožná vaskulitída
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Veľmi časté: muskuloskeletálna bolesť (mierna alebo stredne silná)
Časté: muskuloskeletálna bolesť (silná) Veľmi zriedkavé: zhoršenie reumatoidnej artritídy
Poruchy obličiek a močových ciest
Veľmi zriedkavé: poruchy močenia (prevažne dyzúria)
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Veľmi časté: zvýšené hodnoty alkalickej fosfatázy, laktátdehydrogenázy
(LDH), gama-glutamyltransferázy (GGT) a kyseliny močovej
v krvi (reverzibilné, závislé od dávky, mierne až stredne závažné)
* pozri nižšie


Tabuľka 2. Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u normálnych darcov podstupujúcich mobilizáciu PBPC

Poruchy imunitného systému
Menej časté: závažná alergická reakcia: anafylaxia, angioedém, urtikária, vyrážka
Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi časté: leukocytóza (WBC > 50 x 109/l), trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l, prechodná)
Časté: splenomegália (vo všeobecnosti asymptomatická, tiež u pacientov) Menej časté: porucha sleziny
Veľmi zriedkavé: ruptúra sleziny (tiež u pacientov)
Poruchy nervového systému
Veľmi časté: bolesť hlavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi zriedkavé: hemoptýza*, krvácanie do pľúc*, pľúcne infiltráty*, dyspnoe*, hypoxia*
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Veľmi časté: muskuloskeletálna bolesť (mierna až stredne silná, prechodná) Menej časté: reumatoidná artritída a zhoršenie symptómov artritídy
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Časté: zvýšenie hodnôt alkalickej fosfatázy a LDH v krvi (prechodné, bezvýznamné)
Menej časté: zvýšenie hodnôt aspartátaminotransferázy (AST) a kyseliny močovej v krvi (prechodné, bezvýznamné)
* pozri nižšie

Tab uľka 3. Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u pacientov s SCN

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi časté: anémia, splenomegália (v menšom počte prípadov môže byť
progresívna) Časté: trombocytopénia Menej časté: porucha sleziny
Poruchy nervového systému
Časté: bolesť hlavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi časté: epistaxa
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: hnačka
Poruchy pečene a žlčových ciest
Časté: hepatomegália
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: kožná vaskulitída (pri dlhodobej liečbe), alopécia, vyrážka
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Veľmi časté: celková muskuloskeletálna bolesť, bolesť kostí
Časté: osteoporóza, artralgia
Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: hematúria, proteinúria
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté: bolesť v mieste injekcie
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Veľmi časté: zvýšenie hodnôt alkalickej fosfatázy, LDH a kyseliny močovej
v krvi (prechodné), zníženie hladiny glukózy v krvi (prechodné, stredne závažné)


Tabuľka 4. Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u pacientov s HIV

Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: poruchy sleziny, splenomegália*
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Veľmi časté: muskuloskeletálna bolesť (mierna až stredne silná)
* pozri nižšie

V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách filgrastím nezvýšil výskyt nežiaducich účinkov spojených s cytotoxickou chemoterapiou. Nežiaduce účinky hlásené s rovnakou frekvenciou u pacientov liečených kombináciou filgrastím/chemoterapia a placebo/chemoterapia zahŕňajú nauzeu a vracanie, alopéciu, hnačku, únavu, anorexiu, mukozitídu, bolesť hlavy, kašeľ, kožnú vyrážku, bolesť v hrudi, celkovú slabosť, bolesť v hrdle, zápchu a nešpecifikovanú bolesť.

U pacientov dostávajúcich filgrastím sa počas počiatočnej alebo následnej liečby vyskytli alergické reakcie. Celkovo boli hlásenia častejšie po intravenóznom podaní. V niektorých prípadoch sa symptómy vyskytli opätovne, takže sa predpokladá príčinný vzťah. Liečba filgrastímom sa musí natrvalo ukončiť u pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná alergická reakcia.

U pacientov, ktorí dostávali vysoké dávky chemoterapie pred autológnou transplantáciou kostnej drene, boli hlásené cievne poruchy. Príčinná súvislosť s liečbou filgrastímom nebola stanovená.

V niektorých prípadoch boli hlásené pľúcne nežiaduce reakcie vedúce k respiračnému zlyhaniu alebo syndrómu respiračnej tiesne dospelých (ARDS), ktoré môžu byť fatálne. U normálnych darcov boli po uvedení na trh veľmi zriedkavo hlásené pľúcne nežiaduce udalosti (hemoptýza, krvácanie do pľúc, pľúcne infiltráty, dyspnoe a hypoxia) (pozri časť 4.4).

U pacientov s nádorovým ochorením bol príležitostne hlásený výskyt Sweetovho syndrómu (akútna febrilná neutrofilná dermatóza). Nakoľko však významné percento týchto pacientov malo leukémiu,

stav, ktorý je spojený so Sweetovým syndrómom, príčinná súvislosť s liečbou filgrastímom nebola stanovená.

U pacientov s kosáčikovitou anémiou boli hlásené ojedinelé prípady krízy kosáčikovitej anémie (pozri
časť 4.4). Frekvencia výskytu nie je známa.

U pacientov s infekciou HIV bolo zväčšenie sleziny vo všetkých prípadoch mierne až stredne závažné pri palpačnom vyšetrení a klinický nález bol benígny. Nikto z pacientov nemal diagnózu hypersplenizmu a žiadny pacient nepodstúpil splenektómiu. Keďže zväčšenie sleziny je bežným nálezom u pacientov s infekciou HIV a vyskytuje sa v rôznych stupňoch závažnosti u väčšiny pacientov s AIDS, súvislosť s liečbou filgrastímom nie je jasná.

Imunogenicita

V štyroch klinických štúdiách sa u žiadneho zo zdravých dobrovoľníkov alebo pacientov s nádorových
ochorením nevyvinuli protilátky proti rhG-CSF (či už viazané alebo neutralizujúce) po liečbe
Filgrastim HEXALm.

4.9 Predávkovanie

Účinky predávkovania filgrastímom neboli stanovené.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Faktory stimulujúce kolónie, ATC kód: L03AA02

Ľudský G-CSF je glykoproteín, ktorý reguluje tvorbu a uvoľňovanie funkčných neutrofilov z kostnej drene. Filgrastim HEXAL obsahujúci r-metHuG-CSF (filgrastím) spôsobuje výrazné zvýšenie počtu neutrofilov v periférnej krvi do 24 hodín s malým vzostupom počtu monocytov. U niektorých pacientov s SCN môže filgrastím indukovať aj mierne zvýšenie počtu cirkulujúcich eozinofilov
a bazofilov oproti východiskovej hodnote. Niektorí z týchto pacientov môžu mať eozinofíliu alebo bazofíliu už pred liečbou. Pri dodržaní odporúčaných dávok závisí zvýšenie počtu neutrofilov od veľkosti dávky. Neutrofily vytvorené ako odpoveď na liečbu filgrastímom vykazujú normálnu alebo zlepšenú funkciu, čo preukázali testy chemotaktickej a fagocytárnej aktivity. Po ukončení liečby filgrastímom klesá počet cirkulujúcich neutrofilov o 50 % v priebehu 1 až 2 dní a normálne hodnoty sa dosiahnu v priebehu 1 až 7 dní. G-CSF, tak ako iné hematopoetické rastové faktory, vykazuje in vitro stimulačné vlastnosti na ľudské endotelové bunky, ktoré majú špecifické receptory pre G-CSF. Preukázalo sa teda, že G-CSF indukuje endotelové bunkové funkcie súvisiace s angiogenézou. Navyše sa zistilo, že G-CSF zvyšuje migráciu neutrofilov cez cievny endotel.

Použitie filgrastímu u pacientov podstupujúcich cytotoxickú chemoterapiu vedie k významnému zníženiu výskytu, závažnosti a skráteniu trvania neutropénie a febrilnej neutropénie. Liečba filgrastímom významne skracuje trvanie febrilnej neutropénie, antibiotickej liečby a hospitalizácie po indukovanej chemoterapii pri akútnej myelogénnej leukémii alebo po myeloablatívnej liečbe pred transplantáciou kostnej drene. Výskyt horúčky a zaznamenaných infekcií nebol znížený v žiadnom
z prípadov. U pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu pred transplantáciou kostnej drene nebolo trvanie horúčky kratšie.

Použitie filgrastímu, či už samotného alebo po chemoterapii, vedie k mobilizácii hematopoetických progenitorových buniek v periférnej krvi. Tieto autológne PBPC je možné odobrať a podať vo forme transfúzie po cytotoxickej terapii s vysokými dávkami, či už namiesto transplantácie kostnej drene alebo ako doplnok k nej. Infúzne podanie PBPC urýchľuje obnovu krvotvorby pri súčasnom znížení rizika hemoragických komplikácií a potreby transfúzií trombocytov.

Jedna retrospektívna európska štúdia hodnotiaca použitie G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene u pacientov s akútnou leukémiou naznačila zvýšené riziko GvHD, mortality spojenej s liečbou

(TRM) a mortality v prípade podania G-CSF. V inej retrospektívnej medzinárodnej štúdii u pacientov s akútnou a chronickou myelogénnou leukémiou sa nezistil žiadny vplyv na riziko GvHD, TRM
a mortality. Metaanalýzou štúdií s alogénnou transplantáciou vrátane výsledkov z deviatich perspektívnych randomizovaných skúšaní, ôsmych retrospektívnych štúdií a jednej štúdie
s kontrolovanými prípadmi sa nezistil vplyv na riziko akútnej GvHD, chronickej GvHD ani mortality
spojenej so skorou liečbou.


Relatívne riziko (95 % CI (interval spoľahlivosti)) GvHD a TRM
po liečbe s G-CSF po transplantácii kostnej drene

Publikácia

Obdobie trvania štúdie

N
Akútny II. až IV. stupeň GvHD

Chronická
GvHD

TRM
Metaanalýza
(2003)

1986 až 2001a

1198
1,08
(0,87; 1,33)
1,02
(0,82; 1,26)
0,70
(0,38; 1,31)
Európska
retrospektívna štúdia (2004)


1992 až 2002b1789

1,33
(1,08; 1,64)

1,29
(1,02; 1,61)

1,73
(1,30; 2,32)
Medzinárodná retrospektívna
štúdia (2006)


1995 až 2000b2110

1,11
(0,86; 1,42)

1,10
(0,86; 1,39)

1,26
(0,95; 1,67)

aAnalýza zahŕňa štúdie s pacientmi po transplantácii kostnej drene počas tohto obdobia; niektoré štúdie použili GM-CSF
bAnalýza zahŕňa pacientov, ktorí podstupujú transplantáciu kostnej drene počas tohto obdobia

Použitie filgrastímu na mobilizáciu PBPC u normálnych darcov pred alogénnou transplantáciou
PBPC
U normálnych darcov dávka 1 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň) podaná subkutánne v priebehu 4 až 5 po sebe nasledujúcich dňoch umožňuje odber ≥ 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti príjemcu, a to u väčšiny darcov po dvoch leukaferézach.

U príjemcov alogénnych PBPC mobilizovaných filgrastímom došlo výrazne rýchlejšie k obnove hematologických parametrov, čo viedlo k významnému skráteniu času do obnovy počtu trombocytov bez podpornej liečby v porovnaní s alogénnou transplantáciou kostnej drene.

Použitie filgrastímu u detí alebo dospelých s SCN (závažná kongenitálna, cyklická a idiopatická neutropénia) spôsobuje pretrvávajúci nárast ACN v periférnej krvi a redukuje výskyt infekcií a s nimi súvisiacich príhod.

Použitie filgrastímu u pacientov s infekciou HIV vedie k udržaniu normálneho počtu neutrofilov, čo umožňuje plánované dávkovanie antivírusových a/alebo iných myelosupresívnych liekov. U pacientov s infekciou HIV liečených filgrastímom nebolo dokázané žiadne zvýšenie replikácie HIV.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Randomizované, dvojito zaslepené, prekrížené štúdie s jednou a viacerými dávkami vykonané u 146 zdravých dobrovoľníkov preukázali, že farmakokinetický profil Filgrastimu HEXAL bol porovnateľný s profilom referenčného lieku po subkutánnom a intravenóznom podaní.

Absorpcia

Jedna subkutánna dávka 0,5 MU/kg (5 µg/kg) mala za následok maximálne koncentrácie v sére po
čase tmax = 4,5 ± 0,9 hod [priemer + štandardná odchýlka (SD)].

Distribúcia

Objem distribúcie v krvi je približne 150 ml/kg. Po subkutánnom podaní odporúčaných dávok sa
koncentrácie v sére udržiavali nad 10 ng/ml počas 8 až 16 hodín. Existuje pozitívna lineárna korelácia medzi dávkou a koncentráciou filgrastímu v sére, či už sa podáva intravenózne alebo subkutánne.

Eliminácia

S ohľadom na dávku je eliminácia filgrastímu nelineárna, sérový klírens klesá so stúpajúcou dávkou.
Zdá sa, že filgrastím sa vylučuje prevažne cez klírens sprostredkovaný neutrofilmi, ktorý sa pri vyšších dávkach saturuje. Pri opakovanom podávaní však sérový klírens stúpa, pokiaľ stúpa aj počet neutrofilov. Po jednorazových subkutánnych dávkach dosahoval priemerný polčas eliminácie filgrastímu v sére (t1/2) hodnoty od 2,7 hodiny (1,0 MU/kg, 10 µg/kg) do 5,7 hodiny
(0,25 MU/kg, 2,5 µg/kg) a po 7 dňoch podávania sa predĺžil na 8,5 resp. až 14 hodín.

Nepretržitá infúzia s filgrastímom počas maximálne 28 dní u pacientov zotavujúcich sa z autológnej transplantácie kostnej drene neposkytla žiadny dôkaz akumulácie lieku a výsledkom boli porovnateľné polčasy vylučovania.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neexistujú žiadne ďalšie predklinické údaje relevantné pre lekára predpisujúceho tento liek, okrem tých, ktoré už boli spomenuté v iných častiach tohto súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kyselina glutámová Sorbitol (E420) Polysorbát 80
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Filgrastim HEXAL sa nesmie riediť s roztokmi chloridu sodného.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

Zriedený filgrastím sa môže adsorbovať na sklenené alebo plastové materiály, pokiaľ nie je zriedený v roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) (pozri časť 6.6).

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov.

Po zriedení: Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní zriedeného roztoku na infúziu bola dokázaná počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije hneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a obvykle by sa nemalo presiahnuť 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ zriedenie neprebehlo za kontrolovaných a schválených aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C).

Uchovávajte naplnenú injekčnú striekačku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

V rámci času použiteľnosti a na účely ambulantného použitia, môže pacient vybrať liek z chladničky a uskladniť do pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25°C) pre jednorazové použitie do 72 hodín. Po tomto čase sa liek nemá uskladniť späť do chladničky, ale má byť zlikvidovaný.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Naplnená injekčná striekačka (sklo typu I) s injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele), s ochranným krytom ihly alebo bez neho, obsahujúca 0,5 ml roztoku.

Veľkosti balenia 1, 3, 5 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pred použitím sa má roztok vizuálne skontrolovať. Majú sa použiť len číre roztoky bez častíc. Náhodné vystavenie teplotám pod bodom mrazu neovplyvní nežiaduco stabilitu Filgrastimu HEXAL.

Filgrastim HEXAL neobsahuje žiadne konzervačné látky: S ohľadom na možnú mikrobiologickú kontamináciu sú injekčné striekačky Filgrastimu HEXAL určené len na jednorazové použitie.

Riedenie pred podaním (voliteľné)

Ak je to potrebné, Filgrastim HEXAL sa môže riediť v roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml
(5 %).

Riedenie na konečnú koncentráciu < 0,2 MU/ml (2 μg/ml) sa v žiadnom prípade neodporúča.

U pacientov liečených filgrastímom zriedeným na koncentrácie < 1,5 MU/ml (15 μg/ml) sa má ku konečnej koncentrácii 2 mg/ml pridať ľudský sérový albumín (HSA).

Príklad: V konečnom objeme 20 ml sa má k celkovej dávke filgrastímu nižšej ako 30 MU (300 μg)
pridať 0,2 ml roztoku ľudského sérového albumínu s koncentráciou 200 mg/ml (20 %) podľa Ph. Eur.

Po zriedení v roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) je filgrastím kompatibilný so sklom a rôznymi plastmi vrátane polyvinylchloridu, polyolefínu (kopolymér polypropylénu a polyetylénu) a polypropylénu.

Použitie naplnenej injekčnej striekačky s ochranným krytom ihly

Ochranný kryt chráni ihlu po injekcii, aby sa zabránilo poraneniu ihlou. Normálna funkcia injekčnej
ihly tým nie je ovplyvnená. Pomaly a rovnomerne stláčajte piest, až kým sa nepodá celá dávka a piest sa už nebude dať zatlačiť ďalej. Ďalej tlačte na piest a zároveň vytiahnite ihlu injekčnej striekačky
z pacienta. Ochranný uzáver na ihlu chráni ihlu pri uvoľňovaní piesta.

Použitie naplnenej injekčnej striekačky bez ochranného krytu ihly

Podajte dávku štandardným spôsobom.

Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými
požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

HEXAL AG Industriestrasse 25
D-83607 Holzkirchen
Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/08/496/001
EU/1/08/496/002
EU/1/08/496/003
EU/1/08/496/004
EU/1/08/496/009
EU/1/08/496/010
EU/1/08/496/011
EU/1/08/496/012


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

06/02/2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPodrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMA) http://www.ema.europa.eu/.

1. NÁZOV LIEKU

Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý ml roztoku obsahuje 96 miliónov jednotiek (MU) [čo zodpovedá 960 mikrogramom (μg)]
filgrastímu*.
Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 48 MU (čo zodpovedá 480 µg) filgrastímu v 0,5 ml.

* rekombinantný ľudský metionylový faktor stimulujúci kolónie granulocytov (G-CSF) produkovaný v E. coli technológiou rekombinantnej DNA.

Pomocná látka: Každý ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu (E420). Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Číry, bezfarebný až slabo žltkastý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- Skrátenie trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej neutropénie u pacientov s nariadenou cytotoxickou chemoterapiou kvôli malígnemu nádorovému ochoreniu (s výnimkou chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastických syndrómov) a skrátenie trvania neutropénie
u pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu pred transplantáciou kostnej drene, u ktorých sa predpokladá zvýšené riziko dlhotrvajúcej závažnej neutropénie.

U dospelých a detí, ktorí dostávajú cytotoxickú chemoterapiu, je bezpečnosť a účinnosť
filgrastímu podobná.

- Mobilizácia progenitorových buniek v periférnej krvi (PBPC).

- U detí a dospelých so závažnou kongenitálnou, cyklickou alebo idiopatickou neutropéniou s absolútnym počtom neutrofilov (ANC) ≤ 0,5 x 109/l a závažnými alebo opakujúcimi sa infekciami v anamnéze je dlhodobé podávanie filgrastímu indikované na zvýšenie počtu neutrofilov a zníženie výskytu a skrátenie trvania stavov súvisiacich s infekciou.

- Liečba perzistentnej neutropénie (ANC ≤ 1,0 x 109/l) u pacientov s pokročilou infekciou HIV na zníženie rizika výskytu bakteriálnych infekcií, keď nie sú vhodné iné terapeutické možnosti.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba filgrastímom sa má podávať len v spolupráci s onkologickým centrom, ktoré má skúsenosti s liečbou faktorom stimulujúcim kolónie granulocytov (G-CSF) a hematológiou a má potrebné diagnostické vybavenie.

Postupy mobilizácie a aferézy sa majú vykonávať v spolupráci s onkohematologickým centrom, ktoré má zodpovedajúce skúsenosti v tejto oblasti a v ktorom je možné správne vykonávať monitorovanie krvotvorných progenitorových buniek.

Filgrastim HEXAL je dostupný v silách 30 MU/0,5 ml a 48 MU/0,5 ml.

Nariadená cytotoxická chemoterapia

Odporúčaná dávka filgrastímu je 0,5 MU/kg/deň (5 μg/kg/deň). Prvá dávka filgrastímu sa nemá
podávať skôr ako 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii.

Podávanie dennej dávky filgrastímu má pokračovať pokiaľ neodoznie očakávaný pokles počtu neutrofilov na minimum a ich počet sa nevráti na normálne hodnoty. Po nariadenej chemoterapii solídnych tumorov, lymfómov a pri lymfoidnej leukémii sa očakáva, že dĺžka liečby, ktorá spĺňa tieto kritériá, bude maximálne 14 dní. Po indukčnej a konsolidačnej terapii akútnej myeloidnej leukémie môže byť liečba podstatne dlhšia (až 38 dní) v závislosti od typu, dávky a režimu použitej cytotoxickej chemoterapie.

U pacientov, ktorí dostávajú cytotoxickú chemoterapiu, sa zvyčajne 1 až 2 dni po začiatku liečby filgrastímom prejaví prechodné zvýšenie počtu neutrofilov. Z dôvodu dosiahnutia trvalej terapeutickej odpovede sa však liečba filgrastímom nemá prerušiť pred odoznením očakávaného poklesu počtu neutrofilov na minimum a pokiaľ sa počet neutrofilov nevráti na normálne hodnoty. Predčasné ukončenie liečby filgrastímom pred odoznením očakávaného poklesu počtu neutrofilov na minimum
sa neodporúča.

Pacienti podstupujúci myeloablatívnu terapiu, po ktorej nasleduje transplantácia kostnej drene Odporúčaná dávka filgrastímu je 1,0 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň). Prvá dávka filgrastímu sa nesmie podať skôr ako 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii a do 24 hodín po infúzii kostnej drene.

Úprava dávkovania: Keď sa prekročí dolná hranica (nadir) počtu neutrofilov, denná dávka filgrastímu sa má titrovať v závislosti od zmeny počtu neutrofilov nasledovne:

Absolútny počet neutrofilov
Úprava dávky filgrastímu
ANC > 1,0 x 109/l počas 3 po sebe nasledujúcich dní

znížiť na 0,5 MU/kg/deň (5 μg/kg/deň)
Potom, ak ANC zostáva > 1,0 x 109/l počas
ďalších 3 po sebe nasledujúcich dní

prerušiť liečbu filgrastímom
Ak ANC klesne počas liečby na < 1,0 x 109/l, dávka filgrastímu sa má postupne zvyšovať
podľa vyššie uvedených krokov

Mobilizácia PBPC

Pacienti podstupujúci myelosupresívnu alebo myeloablatívnu terapiu, po ktorých nasleduje autológna
transplantácia PBPC
Odporúčaná dávka filgrastímu na mobilizáciu PBPC v monoterapii je 1,0 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň) počas 5 až 7 po sebe nasledujúcich dní. Načasovanie leukaferézy: 1 alebo 2 leukaferézy na 5. a 6. deň sú často postačujúce. Za iných okolností môžu byť potrebné ďalšie leukaferézy. Podávanie filgrastímu
má pokračovať až do poslednej leukaferézy.

Odporúčaná dávka filgrastímu na mobilizáciu PBPC po myelosupresívnej chemoterapii
je 0,5 MU/kg/deň (5 μg/kg/deň), podávaná denne od prvého dňa po skončení chemoterapie, až pokiaľ neodoznie očakávaný maximálny pokles počtu neutrofilov a kým sa počet neutrofilov nevráti na normálne hodnoty. Leukaferéza sa má vykonať v období, keď ANC stúpa z < 0,5 x 109/l na
> 5,0 x 109/l. U pacientov, ktorí sa nepodrobili extenzívnej chemoterapii, zvyčajne postačí jedna leukaferéza. V ostatných prípadoch sa odporúčajú ďalšie leukaferézy.

V rámci rovnakej populácie pacientov sa nevykonali žiadne perspektívne randomizované porovnávania dvoch odporúčaných mobilizačných metód (monoterapia filgrastímom alebo kombinácia s myelosupresívnou chemoterapiou). Rozdiely medzi jednotlivými pacientmi ako aj vo výsledkoch laboratórnych analýz CD34+ buniek značia, že priame porovnanie medzi odlišnými štúdiami je zložité. Z tohto dôvodu je ťažké odporučiť optimálnu metódu. Mobilizačná metóda sa má zvoliť podľa celkových cieľov liečby u jednotlivých pacientov.

Normálni darcovia pred alogénnou transplantáciou PBPC
V prípade mobilizácie PBPC u normálnych darcov pred alogénnou transplantáciou PRPC sa má filgrastím podávať v dávke 1,0 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň) počas 4 až 5 po sebe nasledujúcich dní.
Leukaferéza sa má začať na 5. deň a ak je to potrebné, má pokračovať až do 6. dňa, aby sa získalo 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti (BW) príjemcu.

Závažná chronická neutropénia (SCN)

Kongenitálna neutropénia
Odporúčaná začiatočná dávka je 1,2 MU/kg/deň (12 μg/kg/deň) podaná v jednej dávke alebo vo viacerých rozdelených dávkach.

Idiopatická alebo cyklická neutropénia
Odporúčaná začiatočná dávka je 0,5 MU/kg/deň (5 μg/kg/deň) podaná v jednej dávke alebo vo viacerých rozdelených dávkach.

Úprava dávkovania
Filgrastím sa má podávať denne, pokiaľ počet neutrofilov nedosiahne hodnotu 1,5 x 109/l a kým sa neudrží na ešte vyššej hodnote. Keď sa dosiahne odpoveď, má sa stanoviť minimálna účinná dávka na udržanie tejto hodnoty. Na udržanie adekvátneho počtu neutrofilov je potrebné dlhodobé každodenné
podávanie lieku.

Po 1 až 2 týždňoch liečby sa môže začiatočná dávka zdvojnásobiť alebo rozdeliť na polovicu
v závislosti od odpovede pacienta. Potom sa dávka môže individuálne upravovať každé 1 až 2 týždne tak, aby sa priemerný počet neutrofilov udržal medzi hodnotami 1,5 x 109/l a 10 x 109/l. U pacientov so závažnými infekciami sa môže zvážiť rýchlejší režim zvyšovania dávky. V klinických štúdiách sa u 97 % pacientov, u ktorých sa dostavila odpoveď, dosiahla úplná odpoveď pri dávkach
≤ 2,4 MU/kg/deň (24 μg/kg/deň). Dlhodobá bezpečnosť podávania filgrastímu v dávkach vyšších ako 2,4 MU/kg/deň (24 μg/kg/deň) u pacientov s SCN nebola stanovená.

Infekcia HIV

Zvrat neutropénie
Odporúčaná začiatočná dávka filgrastímu je 0,1 MU/kg/deň (1 μg/kg/deň) podávaná denne s titráciou až do maximálnej dávky 0,4 MU/kg/deň (4 μg/kg/deň), pokiaľ sa nedosiahne normálny počet neutrofilov a kým sa neudrží na tejto hodnote (ANC > 2,0 x 109/l). V klinických štúdiách odpovedalo na tieto dávky viac ako 90 % pacientov a zvrat neutropénie sa dosiahol v priemere po 2 dňoch.

U malého počtu pacientov (< 10 %) boli na dosiahnutie zvratu neutropénie potrebné dávky až 1,0 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň).

Udržanie normálneho počtu neutrofilov
Po dosiahnutí zvratu neutropénie sa má stanoviť minimálna účinná dávka na udržanie normálneho počtu neutrofilov. Odporúča sa upraviť počiatočnú dávku tak, aby zodpovedala dennému dávkovaniu 30 MU/deň (300 μg/deň). Ďalšia úprava dávkovania môže byť potrebná, v závislosti od hodnôt ANC u pacienta, na udržanie počtu neutrofilov na hodnotách > 2,0 x 109/l. V klinických štúdiách bola potrebná dávka 30 MU/deň (300 μg/deň) počas 1 až 7 dní do týždňa, aby sa hodnota ANC udržala na hodnote > 2,0 x 109/l, s priemernou frekvenciou dávky 3 dni do týždňa. Dlhodobé podávanie lieku môže byť nevyhnutné na udržanie hodnoty ANC > 2,0 x 109/l.

Špeciálne populácie pacientov

Pacienti s poškodením funkcie obličiek/pečene
Štúdie filgrastímu u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo pečene preukázali, že filgrastím vykazuje podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil ako u normálnych jedincov. Za týchto okolností nie je potrebná úprava dávkovania.

Pediatrickí pacienti s SCN a nádorovým ochorením
V klinických štúdiách, ktoré zahŕňali pacientov s SCN, bolo 65 % pacientov mladších ako 18 rokov.
V tejto vekovej skupine, ktorá prevažne zahŕňala pacientov s kongenitálnou neutropéniou, sa dokázala účinnosť liečby. U pediatrických pacientov liečených kvôli SCN sa nezaznamenali žiadne rozdiely
v profile bezpečnosti v porovnaní s dospelými.

Údaje z klinických štúdií u pediatrických pacientov naznačujú, že bezpečnosť a účinnosť filgrastímu u dospelých aj detí liečených cytotoxickou chemoterapiou sú podobné.

Odporúčané dávkovania u pediatrických pacientov sú rovnaké ako u dospelých, ktorí dostávajú myelosupresívnu cytotoxickú chemoterapiu.

Starší pacienti
Do klinických skúšaní s filgrastímom bol zahrnutý malý počet starších pacientov. S touto populáciou pacientov sa neuskutočnili žiadne osobitné štúdie. Preto nie je možné u týchto pacientov stanoviť špecifické odporúčania týkajúce sa dávkovania.

Spôsob podávania

Nariadená cytotoxická chemoterapia
Filgrastím sa môže podávať jedenkrát denne vo forme subkutánnej injekcie alebo prípadne intravenóznej infúzie trvajúcej aspoň 30 minút. Pre ďalšie pokyny na riedenie s roztokom glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) pred podaním infúzie pozri časť 6.6. Vo väčšine prípadov sa
uprednostňuje subkutánne podanie. V štúdii, v ktorej sa podávala jednorazová dávka, sa zistilo, že
intravenózne podávanie môže skrátiť trvanie účinku. Klinický význam tohto zistenia pre viacnásobné podanie dávky nie je jasný. Voľba cesty podania lieku závisí od individuálnych klinických okolností. V randomizovaných klinických štúdiách sa používala subkutánna
dávka 23 MU/m2/deň (230 μg/m2/deň) alebo skôr 0,4 až 0,84 MU/kg/deň (4 až 8,4 μg/kg/deň).

Pacienti podstupujúci myeloablatívnu terapiu, po ktorej nasleduje transplantácia kostnej drene Filgrastím sa podáva ako krátka intravenózna infúzia počas 30 minút alebo ako subkutánna alebo intravenózna kontinuálna infúzia počas 24 hodín, v každom prípade po rozriedení v 20 ml roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %). Pre ďalšie pokyny na riedenie s roztokom glukózy
s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) pred podaním infúzie pozri časť 6.6.

Mobilizácia PBPC
Subkutánna injekcia.

Na mobilizáciu PBPC u pacientov podstupujúcich myelosupresívnu alebo myeloablatívnu terapiu, po ktorých nasleduje autológna transplantácia PBPC, sa odporúčaná dávka filgrastímu môže podať aj
ako 24-hodinová kontinuálna subkutánna infúzia. Pred podaním infúzie sa má filgrastím zriediť
v 20 ml roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %). Pre ďalšie pokyny na riedenie s roztokom glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) pred podaním infúzie pozri časť 6.6.

SCN/infekcia HIV
Subkutánna injekcia.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

Filgrastím sa nemá používať na zvýšenie dávky cytotoxickej chemoterapie nad stanovené dávkovacie
režimy (pozri nižšie).

Filgrastím sa nemá podávať pacientom so závažnou kongenitálnou neutropéniou (Kostmannov syndróm) s cytogenetickými poruchami (pozri nižšie).

Nariadená cytotoxická chemoterapia

Rast malígnych buniek
Keďže štúdie preukázali, že G-CSF môže podporovať rast myeloidných buniek in vitro, majú sa zvážiť nasledovné upozornenia.

Bezpečnosť a účinnosť filgrastímu u pacientov s myelodysplastickým syndrómom alebo chronickou myelogénnou leukémiou neboli stanovené. Preto filgrastím nie je indikovaný na použitie za týchto podmienok. Obzvlášť je potrebná pozornosť pri odlíšení diagnózy transformácie blastov pri chronickej myeloidnej leukémii od akútnej myeloidnej leukémie.

Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientov so sekundárnou akútnou myeloidnou leukémiou (AML) sa má filgrastím podávať opatrne.

Bezpečnosť a účinnosť podávania filgrastímu u pacientov s de novo AML mladších ako 55 rokov s dobrými cytogenetickými parametrami [t(8;21), t(15;17) a inv(16)] nebola stanovená.

Leukocytóza
U menej ako 5 % pacientov liečených filgrastímom v dávkach nad 0,3 MU/kg/deň (3 μg/kg/deň) bol pozorovaný počet bielych krviniek 100 x 109/l alebo vyšší. Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky, ktoré by bolo možné priamo pripísať tomuto stupňu leukocytózy. Avšak vzhľadom na potenciálne riziká spojené so závažnou leukocytózou sa má počas liečby filgrastímom pravidelne kontrolovať počet bielych krviniek. Ak počet leukocytov prevýši 50 x 109/l po ich očakávanom poklese na minimum, liečba filgrastímom sa musí okamžite ukončiť. Ak sa však počas liečby filgrastímom z dôvodu mobilizácie PBPC zvýši počet leukocytov nad 70 x 109/l, má sa ukončiť liečba alebo znížiť dávkovanie.

Riziká spojené so zvýšenými dávkami chemoterapie
Pri liečbe pacientov s vysokými dávkami chemoterapie je nutná mimoriadna opatrnosť, pretože sa nedokázalo zlepšenie stavu nádoru a zvýšené dávkovanie chemoterapeutík môže viesť k zvýšenej toxicite vrátane srdcových, pľúcnych, neurologických a dermatologických účinkov (pozri, prosím,
súhrn charakteristických vlastností použitých špecifických chemoterapeutík).

Liečba samotným filgrastímom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku myelosupresívnej chemoterapie. U pacienta môže byť vyššie riziko vzniku trombocytopénie a anémie z dôvodu možnej liečby vyššími dávkami chemoterapie (napr. plné dávky v predpísanom režime). Odporúča sa pravidelné monitorovanie počtu trombocytov a hematokritu. Počas podávania jedného chemoterapeutika alebo kombinácie chemoterapeutík, o ktorých je známe, že spôsobujú závažnú trombocytopéniu, sa musí zachovávať zvláštna opatrnosť.

Dokázalo sa, že použitie filgrastímom mobilizovaných PBPC znižuje stupeň a trvanie trombocytopénie po myelosupresívnej alebo myeloablatívnej chemoterapii.

Ďalšie osobitné opatrenia
Účinky filgrastímu sa neskúmali u pacientov s výrazne zníženými myeloidnými progenitormi. Filgrastím účinkuje primárne na prekurzory neutrofilov, kedy sa uplatňuje jeho účinok na zvýšenie
počtu neutrofilov. Preto u pacientov so zníženým počtom prekurzorov môže byť odpoveď neutrofilov oslabená (napríklad u tých, ktorí sú liečení extenzívnou rádioterapiou alebo chemoterapiou, alebo
u ktorých dochádza k infiltrácii kostnej drene tumorom).

U pacientov, ktorí dostávali G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene, boli hlásené reakcie štepu proti hostiteľovi (Graft versus Host Disease – GvHD) a úmrtia (pozri časť 5.1).

Mobilizácia PBPC

Predchádzajúca expozícia cytotoxickými látkami
U pacientov, ktorí pred podaním filgrastímu na mobilizáciu PBPC podstúpili veľmi extenzívnu myelosupresívnu terapiu, sa nemusí prejaviť dostatočná mobilizácia PBPC na dosiahnutie odporučenej minimálnej výťažnosti (≥ 2,0 x 106 CD34+ buniek/kg) alebo urýchlenie obnovenia trombocytov na rovnakú úroveň.

Niektoré cytotoxické látky vykazujú špecifickú toxicitu voči zásobe krvotvorných progenitorov
a môžu nepriaznivo ovplyvniť mobilizáciu progenitorov. Ak sa počas dlhého obdobia pred pokusmi o mobilizáciu progenitorov podávajú látky ako melfalan, karmustín (BCNU) a karboplatina, tieto môžu obmedziť výťažnosť progenitorov. Podávanie melfalanu, karboplatiny alebo BCNU spolu
s filgrastímom sa však ukázalo ako účinné pri mobilizácii progenitorov. V prípade, že sa predpokladá transplantácia PBPC, odporúča sa naplánovať mobilizáciu kmeňových buniek vo včasnej fáze liečby
pacienta. Osobitná pozornosť sa má venovať počtu mobilizovaných progenitorov u takýchto pacientov
pred podaním vysokých dávok chemoterapie. Ak sú výťažnosti neadekvátne vzhľadom na vyššie uvedené kritériá, majú sa zvážiť alternatívne formy liečby, ktoré nevyžadujú podporu progenitorov.

Zhodnotenie výťažností progenitorových buniek
Pri vyhodnocovaní počtu progenitorových buniek odobratých od pacientov liečených filgrastímom sa má venovať osobitná pozornosť metóde kvantifikácie. Výsledky prietokovej cytometrickej analýzy počtu CD34+ buniek sa líšia v závislosti od presnosti použitej metodológie, a preto odporúčania týkajúce sa počtov získaných na základe štúdií v iných laboratóriách je potrebné interpretovať opatrne.

Štatistická analýza vzťahu medzi počtom opätovne infundovaných CD34+ buniek a rýchlosťou obnovenia trombocytov po podaní vysokých dávok chemoterapie naznačuje zložitý, avšak kontinuálny vzťah. Odporúčanie minimálnej výťažnosti ≥ 2,0 x 106 CD34+ buniek/kg sa zakladá na publikovaných skúsenostiach, vedúcich k primeranej hematologickej obnove. Zdá sa, že výťažnosti prevyšujúce túto minimálnu výťažnosť korelujú s rýchlejším obnovením, výťažnosti nižšie ako táto hodnota korelujú
s pomalším zotavením.

Normálni darcovia pred alogénnou transplantáciou PBPC
Mobilizácia PBPC nie je priamym klinickým prínosom pre normálnych darcov a má sa vziať do úvahy len na účely alogénnej transplantácie kmeňových buniek.

Nad mobilizáciou PBPC sa má uvažovať len u darcov, ktorí spĺňajú normálne klinické a laboratórne kritériá vhodnosti pre darovanie kmeňových buniek. Osobitná pozornosť sa má venovať hematologickým hodnotám a infekčným ochoreniam.

Bezpečnosť a účinnosť filgrastímu neboli stanovené u normálnych darcov mladších ako 16 rokov alebo starších ako 60 rokov.

Prechodná trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l) po podaní filgrastímu a po leukaferéze sa pozorovala u 35 % skúmaných pacientov. V tejto skupine bol v dvoch prípadoch zaznamenaný počet trombocytov < 50 x 109/l v dôsledku leukaferézy. Ak je potrebných viac leukaferéz, zvláštna pozornosť sa má venovať darcom s počtom trombocytov < 100 x 109/l pred leukaferézou. Aferéza sa vo všeobecnosti nemá vykonať, ak je počet trombocytov < 75 x 109/l.

Leukaferéza sa nemá vykonať u darcov, ktorí sú liečení antikoagulanciami alebo ktorí majú poruchy hemostázy.

Ak počet leukocytov stúpne na 70 x 109/l, podávanie filgrastímu sa má ukončiť alebo sa má znížiť
dávkovanie.

Darcovia, ktorí na mobilizáciu PBPC dostávajú G-CSF, majú byť monitorovaní, až pokiaľ sa hematologické ukazovatele nevrátia na normálnu úroveň.

U normálnych darcov sa po podaní G-CSF pozorovali prechodné cytogenetické modifikácie. Význam týchto zmien nie je známy.

Sledovanie dlhodobej bezpečnosti darcov pokračuje. Napriek tomu nemožno vylúčiť zvýšené riziko malígnych myeloidných klonov. Odporúča sa, aby stredisko aferézy podávalo systematickú správu a sledovalo darcov kmeňových buniek počas najmenej 10 rokov, čím sa zabezpečí monitorovanie dlhodobej bezpečnosti.

U normálnych darcov a pacientov po podaní G-CSF boli po podaní G-CSF hlásené bežné, ale obvykle asymptomatické prípady splenomegálie a veľmi zriedkavo prípady ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli fatálne. Z tohto dôvodu sa má dôkladne monitorovať veľkosť sleziny (napr. klinickým vyšetrením, ultrazvukom). Diagnóza ruptúry sleziny sa má zvážiť u darcov a/alebo pacientov, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti alebo v hornej časti ramena.'

U normálnych darcov boli po uvedení na trh veľmi zriedkavo hlásené pľúcne nežiaduce udalosti
(hemoptýza, krvácanie do pľúc, pľúcne infiltráty, dyspnoe a hypoxia). V prípade podozrenia na
pľúcne nežiaduce udalosti alebo ich potvrdenia sa má zvážiť predčasné ukončenie liečby filgrastímom a poskytnúť vhodná lekárska starostlivosť.

Príjemcovia alogénnych PBPC mobilizovaných filgrastímom
Najnovšie údaje naznačujú, že imunologické interakcie medzi alogénnym štepom PBPC a príjemcom môžu byť spojené so zvýšeným rizikom výskytu akútnej a chronickej GvHD v porovnaní
s transplantáciou kostnej drene.

SCN

Počty krvných buniek
Počty trombocytov sa majú dôkladne monitorovať, najmä počas prvých pár týždňov liečby filgrastímom. U pacientov, u ktorých sa rozvinie trombocytopénia, t. j. trvalý pokles počtu trombocytov pod 100 000/mm3, sa má zvážiť občasné prerušenie liečby alebo zníženie dávky filgrastímu.

Vyskytujú sa ďalšie zmeny počtu krvných buniek vrátane anémie a prechodného zvýšenia počtu myeloidných progenitorov, čo si vyžaduje dôkladné sledovanie počtu krvných buniek.

Transformácia na leukémiu alebo myelodysplastický syndróm
Osobitná pozornosť sa má venovať odlíšeniu diagnózy SCN od ostatných porúch krvotvorby, ako je aplastická anémia, myelodysplázia a myeloidná leukémia. Pred začatím liečby sa má vyšetriť
kompletný krvný obraz s diferenciálnym a absolútnym počtom trombocytov a má sa vyhodnotiť
morfológia kostnej drene a karyotyp.

V klinickej štúdii bol nízky výskyt (približne 3 %) myelodysplastických syndrómov (MDS) alebo leukémie u pacientov s SCN liečených filgrastímom. Toto pozorovanie sa vykonalo len u pacientov s kongenitálnou neutropéniou. MDS a leukémie sú prirodzené komplikácie tohto
ochorenia a ich súvislosť s liečbou filgrastímom nie je jasná. U podskupiny približne 12 % pacientov s normálnymi cytogenetickými výsledkami vo východiskovom bode sa pri rutinnom opakovanom vyhodnotení postupne zistili poruchy vrátane monozómie 7. Ak sa u pacientov s SCN vyvinú abnormality cytogenetiky, majú sa dôkladne zvážiť riziká a výhody pokračovania liečby filgrastímom. Ak sa objaví MDS alebo leukémia, liečba filgrastímom sa musí ukončiť. V súčasnosti nie je jasné, či dlhotrvajúca liečba pacientov s SCN predisponuje pacientov k cytogenetickým poruchám, MDS alebo leukemickej transformácii. U pacientov sa odporúča v pravidelných intervaloch vykonávať morfologické a cytogenetické vyšetrenie kostnej drene (približne každých 12 mesiacov).

Ďalšie osobitné opatrenia
Musia sa vylúčiť príčiny prechodnej neutropénie, ako sú vírusové infekcie.

Zväčšenie sleziny je priamym dôsledkom liečby filgrastímom. V štúdiách sa u 31 % pacientov zaznamenala hmatateľná splenomegália. Hneď na začiatku liečby filgrastímom sa rádiologicky zistilo zväčšenie objemu sleziny, ktoré sa postupne stabilizovalo. Zistilo sa, že zníženie dávok viedlo
k spomaleniu alebo zastaveniu zväčšovania sleziny a u 3 % pacientov bola nutná splenektómia.

Veľkosť sleziny sa má pravidelne sledovať. Na zistenie abnormálneho zväčšenia objemu sleziny postačuje palpačné vyšetrenie brucha.

U malého počtu pacientov sa vyskytla hematúria/proteinúria. Na sledovanie tohto stavu sa má pravidelne vyšetrovať moč.

Bezpečnosť a účinnosť lieku u novorodencov a pacientov s autoimúnnou neutropéniou neboli stanovené.

Infekcia HIV

Počty krvných buniek
ANC sa má dôkladne monitorovať, najmä počas prvých pár týždňov liečby s filgrastímom. Niektorí pacienti môžu veľmi rýchlo reagovať na prvú dávku filgrastímu výrazným zvýšením počtu
neutrofilov. Počas prvých 2 až 3 dní podávania filgrastímu sa odporúča denne monitorovať ANC.
Následne sa odporúča monitorovať ANC aspoň dvakrát týždenne počas prvých dvoch týždňov liečby a potom raz týždenne alebo každé dva týždne počas udržiavacej liečby. Počas prerušovaného dávkovania na úrovni 30 MU/deň (300 μg/deň) filgrastímu sa môžu objaviť veľké výkyvy hodnôt ANC u pacientov. Na určenie dolnej hranice ANC u pacienta sa odporúča odobrať vzorky krvi na zistenie ANC bezprostredne pred akýmkoľvek plánovaným podaním filgrastímu.

Riziko spojené so zvýšenými dávkami myelosupresívnych liekov
Liečba samotným filgrastímom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku myelosupresívnych terapií. Následkom možného prijatia vyšších dávok alebo väčšieho množstva
týchto liekov spolu s liečbou filgrastímom sa u pacienta môže vyskytnúť zvýšené riziko rozvoja trombocytopénie a anémie. Odporúča sa pravidelné monitorovanie krvného obrazu (pozri vyššie).

Infekcie a malígne ochorenia spôsobujúce myelosupresiu
Neutropénia môže byť spôsobená infliltráciou kostnej drene oportúnnymi infekciami, ako je komplex Mycobacterium avium, alebo malígnymi ochoreniami, napríklad lymfómom. U pacientov so známou infiltráciou kostnej drene infekciami alebo malígnym ochorením sa má okrem podávania filgrastímu
na liečbu neutropénie zvážiť aj vhodná liečba základného ochorenia. Účinky filgrastímu na
neutropéniu zapríčinenú infiltráciou kostnej drene infekciou alebo malígnym ochorením neboli dostatočne preukázané.

Ďalšie osobitné opatrenia

Po podaní G-CSF boli zaznamenané zriedkavé pľúcne nežiaduce reakcie, najmä intersticiálna
pneumónia (pozri časť 4.8). U pacientov s výskytom pľúcnych infiltrátov alebo pneumóniou
v nedávnej anamnéze môže byť riziko vyššie. Nástup pľúcnych príznakov, ako sú kašeľ, horúčka
a dyspnoe, v spojení s rádiologicky zistenými príznakmi pľúcnych infiltrátov a zhoršením pľúcnych funkcií môžu byť počiatočnými príznakmi syndrómu respiračnej tiesne dospelých (ARDS). V týchto prípadoch sa má ukončiť liečba filgrastímom a má sa začať vhodná liečba.

U pacientov s osteoporózou ako základným ochorením, ktorí podstupujú kontinuálnu liečbu s filgrastímom dlhšie ako 6 mesiacov, sa odporúča monitorovanie minerálnej denzity kostí.

U pacientov s kosáčikovitou anémiou sa zaznamenala po použití filgrastímu kríza kosáčikovitej anémie, v niektorých prípadoch fatálna. Lekári musia byť opatrní, keď zvažujú podávanie filgrastímu pacientom s kosáčikovitou anémiou, a majú sa rozhodnúť až po starostlivom zvážení potenciálnych rizík a výhod.

Zvýšená hematopoetická aktivita kostnej drene v odpovedi na liečbu rastovým faktorom bola spojená s prechodne pozitívnymi nálezmi v RTG kostí. Je potrebné to zvážiť pri interpretácii výsledkov RTG kostí.

Pomocné látky

Filgrastim HEXAL obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej
intolerancie nemajú používať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Bezpečnosť a účinnosť filgrastímu, ktorý sa podáva v rovnaký deň ako myelosupresívna cytotoxická chemoterapia, sa definitívne nestanovila. Filgrastím sa neodporúča podávať v období od 24 hodín pred chemoterapiou až do 24 hodín po chemoterapii vzhľadom na citlivosť rýchlo sa deliacich myeloidných buniek na myelosupresívnu cytotoxickú chemoterapiu. Predbežné dôkazy pozorované u malej skupiny pacientov liečených súbežne filgrastímom a 5-fluórouracilom naznačujú, že závažnosť neutropénie sa môže zhoršiť.

Možné interakcie s inými krvotvornými rastovými faktormi a cytokínmi sa doposiaľ v klinických štúdiách nepreskúmali.

Keďže lítium podporuje uvoľňovanie neutrofilov, pravdepodobne môže zvýšiť účinok filgrastímu. Hoci táto interakcia nebola formálne preskúmaná, neexistuje dôkaz, že takáto interakcia je škodlivá.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití filgrastímu u gravidných žien. Existujú literárne údaje popisujúce transplacentárny prechod filgrastímu u gravidných žien. V štúdiách na potkanoch
a králikoch sa nedokázalo, že by bol filgrastím teratogénny. U králikov sa pozoroval zvýšený počet potratov, avšak bez akejkoľvek malformácie.

Počas gravidity sa musí zvážiť potenciálne riziko použitia filgrastímu pre plod oproti očakávanému terapeutickému prínosu.

Nie je známe, či sa filgrastím vylučuje do ľudského mlieka. Z tohto dôvodu sa neodporúča používať
filgrastím u dojčiacich žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Filgrastím nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie zaznamenané nežiaduce reakcie na filgrastím sú mierna až stredne silná muskuloskeletálna bolesť vyskytujúca sa u viac ako 10 % pacientov. Muskuloskeletálna bolesť sa dá zvyčajne zvládnuť štandardnými analgetikami.

Nižšie uvedené nežiaduce reakcie sú rozdelené podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov. Frekvencie výskytu sú definované podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Tab uľka 1. Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u pacientov s nádorovým ochorením

Poruchy imunitného systému
Veľmi zriedkavé: reakcie alergického typu* vrátane anafylaxie, kožných vyrážok, urtikárie, angioedému, dyspnoe a hypotenzie
Poruchy ciev
Menej časté: hypotenzia (prechodná)
Zriedkavé: poruchy ciev* zahrňujúce veno-okluzívne ochorenie a poruchy objemu telesných tekutín
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi zriedkavé: pľúcny edém*, intersticiálna pneumónia*, pľúcne infiltráty*
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi zriedkavé: Sweetov syndróm*, kožná vaskulitída
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Veľmi časté: muskuloskeletálna bolesť (mierna alebo stredne silná)
Časté: muskuloskeletálna bolesť (silná) Veľmi zriedkavé: zhoršenie reumatoidnej artritídy
Poruchy obličiek a močových ciest
Veľmi zriedkavé: poruchy močenia (prevažne dyzúria)
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Veľmi časté: zvýšené hodnoty alkalickej fosfatázy, laktátdehydrogenázy
(LDH), gama-glutamyltransferázy (GGT) a kyseliny močovej
v krvi (reverzibilné, závislé od dávky, mierne až stredne závažné)
* pozri nižšie


Tabuľka 2. Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u normálnych darcov podstupujúcich mobilizáciu PBPC

Poruchy imunitného systému
Menej časté: závažná alergická reakcia: anafylaxia, angioedém, urtikária, vyrážka
Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi časté: leukocytóza (WBC > 50 x 109/l), trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l, prechodná)
Časté: splenomegália (vo všeobecnosti asymptomatická, tiež u pacientov) Menej časté: porucha sleziny
Veľmi zriedkavé: ruptúra sleziny (tiež u pacientov)
Poruchy nervového systému
Veľmi časté: bolesť hlavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi zriedkavé: hemoptýza*, krvácanie do pľúc*, pľúcne infiltráty*, dyspnoe*, hypoxia*
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Veľmi časté: muskuloskeletálna bolesť (mierna až stredne silná, prechodná) Menej časté: reumatoidná artritída a zhoršenie symptómov artritídy
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Časté: zvýšenie hodnôt alkalickej fosfatázy a LDH v krvi (prechodné, bezvýznamné)
Menej časté: zvýšenie hodnôt aspartátaminotransferázy (AST) a kyseliny močovej v krvi (prechodné, bezvýznamné)
* pozri nižšie

Tab uľka 3. Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u pacientov s SCN

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi časté: anémia, splenomegália (v menšom počte prípadov môže byť
progresívna) Časté: trombocytopénia Menej časté: porucha sleziny
Poruchy nervového systému
Časté: bolesť hlavy
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi časté: epistaxa
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: hnačka
Poruchy pečene a žlčových ciest
Časté: hepatomegália
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: kožná vaskulitída (pri dlhodobej liečbe), alopécia, vyrážka
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Veľmi časté: celková muskuloskeletálna bolesť, bolesť kostí
Časté: osteoporóza, artralgia
Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: hematúria, proteinúria
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté: bolesť v mieste injekcie
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Veľmi časté: zvýšenie hodnôt alkalickej fosfatázy, LDH a kyseliny močovej
v krvi (prechodné), zníženie hladiny glukózy v krvi (prechodné, stredne závažné)


Tabuľka 4. Nežiaduce reakcie z klinických skúšaní u pacientov s HIV

Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: poruchy sleziny, splenomegália*
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Veľmi časté: muskuloskeletálna bolesť (mierna až stredne silná)
* pozri nižšie

V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách filgrastím nezvýšil výskyt nežiaducich účinkov spojených s cytotoxickou chemoterapiou. Nežiaduce účinky hlásené s rovnakou frekvenciou u pacientov liečených kombináciou filgrastím/chemoterapia a placebo/chemoterapia zahŕňajú nauzeu a vracanie, alopéciu, hnačku, únavu, anorexiu, mukozitídu, bolesť hlavy, kašeľ, kožnú vyrážku, bolesť v hrudi, celkovú slabosť, bolesť v hrdle, zápchu a nešpecifikovanú bolesť.

U pacientov dostávajúcich filgrastím sa počas počiatočnej alebo následnej liečby vyskytli alergické reakcie. Celkovo boli hlásenia častejšie po intravenóznom podaní. V niektorých prípadoch sa symptómy vyskytli opätovne, takže sa predpokladá príčinný vzťah. Liečba filgrastímom sa musí natrvalo ukončiť u pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná alergická reakcia.

U pacientov, ktorí dostávali vysoké dávky chemoterapie pred autológnou transplantáciou kostnej drene, boli hlásené cievne poruchy. Príčinná súvislosť s liečbou filgrastímom nebola stanovená.

V niektorých prípadoch boli hlásené pľúcne nežiaduce reakcie vedúce k respiračnému zlyhaniu alebo syndrómu respiračnej tiesne dospelých (ARDS), ktoré môžu byť fatálne. U normálnych darcov boli po uvedení na trh veľmi zriedkavo hlásené pľúcne nežiaduce udalosti (hemoptýza, krvácanie do pľúc, pľúcne infiltráty, dyspnoe a hypoxia) (pozri časť 4.4).

U pacientov s nádorovým ochorením bol príležitostne hlásený výskyt Sweetovho syndrómu (akútna febrilná neutrofilná dermatóza). Nakoľko však významné percento týchto pacientov malo leukémiu,

stav, ktorý je spojený so Sweetovým syndrómom, príčinná súvislosť s liečbou filgrastímom nebola stanovená.

U pacientov s kosáčikovitou anémiou boli hlásené ojedinelé prípady krízy kosáčikovitej anémie (pozri
časť 4.4). Frekvencia výskytu nie je známa.

U pacientov s infekciou HIV bolo zväčšenie sleziny vo všetkých prípadoch mierne až stredne závažné pri palpačnom vyšetrení a klinický nález bol benígny. Nikto z pacientov nemal diagnózu hypersplenizmu a žiadny pacient nepodstúpil splenektómiu. Keďže zväčšenie sleziny je bežným nálezom u pacientov s infekciou HIV a vyskytuje sa v rôznych stupňoch závažnosti u väčšiny pacientov s AIDS, súvislosť s liečbou filgrastímom nie je jasná.

Imunogenicita

V štyroch klinických štúdiách sa u žiadneho zo zdravých dobrovoľníkov alebo pacientov s nádorových
ochorením nevyvinuli protilátky proti rhG-CSF (či už viazané alebo neutralizujúce) po liečbe
Filgrastim HEXALm.

4.9 Predávkovanie

Účinky predávkovania filgrastímom neboli stanovené.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Faktory stimulujúce kolónie, ATC kód: L03AA02

Ľudský G-CSF je glykoproteín, ktorý reguluje tvorbu a uvoľňovanie funkčných neutrofilov z kostnej drene. Filgrastim HEXAL obsahujúci r-metHuG-CSF (filgrastím) spôsobuje výrazné zvýšenie počtu neutrofilov v periférnej krvi do 24 hodín s malým vzostupom počtu monocytov. U niektorých pacientov s SCN môže filgrastím indukovať aj mierne zvýšenie počtu cirkulujúcich eozinofilov
a bazofilov oproti východiskovej hodnote. Niektorí z týchto pacientov môžu mať eozinofíliu alebo bazofíliu už pred liečbou. Pri dodržaní odporúčaných dávok závisí zvýšenie počtu neutrofilov od veľkosti dávky. Neutrofily vytvorené ako odpoveď na liečbu filgrastímom vykazujú normálnu alebo zlepšenú funkciu, čo preukázali testy chemotaktickej a fagocytárnej aktivity. Po ukončení liečby filgrastímom klesá počet cirkulujúcich neutrofilov o 50 % v priebehu 1 až 2 dní a normálne hodnoty sa dosiahnu v priebehu 1 až 7 dní. G-CSF, tak ako iné hematopoetické rastové faktory, vykazuje in vitro stimulačné vlastnosti na ľudské endotelové bunky, ktoré majú špecifické receptory pre G-CSF. Preukázalo sa teda, že G-CSF indukuje endotelové bunkové funkcie súvisiace s angiogenézou. Navyše sa zistilo, že G-CSF zvyšuje migráciu neutrofilov cez cievny endotel.

Použitie filgrastímu u pacientov podstupujúcich cytotoxickú chemoterapiu vedie k významnému zníženiu výskytu, závažnosti a skráteniu trvania neutropénie a febrilnej neutropénie. Liečba filgrastímom významne skracuje trvanie febrilnej neutropénie, antibiotickej liečby a hospitalizácie po indukovanej chemoterapii pri akútnej myelogénnej leukémii alebo po myeloablatívnej liečbe pred transplantáciou kostnej drene. Výskyt horúčky a zaznamenaných infekcií nebol znížený v žiadnom
z prípadov. U pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu pred transplantáciou kostnej drene nebolo trvanie horúčky kratšie.

Použitie filgrastímu, či už samotného alebo po chemoterapii, vedie k mobilizácii hematopoetických progenitorových buniek v periférnej krvi. Tieto autológne PBPC je možné odobrať a podať vo forme transfúzie po cytotoxickej terapii s vysokými dávkami, či už namiesto transplantácie kostnej drene alebo ako doplnok k nej. Infúzne podanie PBPC urýchľuje obnovu krvotvorby pri súčasnom znížení rizika hemoragických komplikácií a potreby transfúzií trombocytov.

Jedna retrospektívna európska štúdia hodnotiaca použitie G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene u pacientov s akútnou leukémiou naznačila zvýšené riziko GvHD, mortality spojenej s liečbou

(TRM) a mortality v prípade podania G-CSF. V inej retrospektívnej medzinárodnej štúdii u pacientov s akútnou a chronickou myelogénnou leukémiou sa nezistil žiadny vplyv na riziko GvHD, TRM
a mortality. Metaanalýzou štúdií s alogénnou transplantáciou vrátane výsledkov z deviatich perspektívnych randomizovaných skúšaní, ôsmych retrospektívnych štúdií a jednej štúdie
s kontrolovanými prípadmi sa nezistil vplyv na riziko akútnej GvHD, chronickej GvHD ani mortality
spojenej so skorou liečbou.


Relatívne riziko (95 % CI (interval spoľahlivosti)) GvHD a TRM
po liečbe s G-CSF po transplantácii kostnej drene

Publikácia

Obdobie trvania štúdie

N
Akútny II. až IV. stupeň GvHD

Chronická
GvHD

TRM
Metaanalýza
(2003)

1986 až 2001a

1198
1,08
(0,87; 1,33)
1,02
(0,82; 1,26)
0,70
(0,38; 1,31)
Európska
retrospektívna štúdia (2004)


1992 až 2002b1789

1,33
(1,08; 1,64)

1,29
(1,02; 1,61)

1,73
(1,30; 2,32)
Medzinárodná retrospektívna
štúdia (2006)


1995 až 2000b2110

1,11
(0,86; 1,42)

1,10
(0,86; 1,39)

1,26
(0,95; 1,67)

aAnalýza zahŕňa štúdie s pacientmi po transplantácii kostnej drene počas tohto obdobia; niektoré štúdie použili GM-CSF
bAnalýza zahŕňa pacientov, ktorí podstupujú transplantáciu kostnej drene počas tohto obdobia

Použitie filgrastímu na mobilizáciu PBPC u normálnych darcov pred alogénnou transplantáciou
PBPC
U normálnych darcov dávka 1 MU/kg/deň (10 μg/kg/deň) podaná subkutánne v priebehu 4 až 5 po sebe nasledujúcich dňoch umožňuje odber ≥ 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti príjemcu, a to u väčšiny darcov po dvoch leukaferézach.

U príjemcov alogénnych PBPC mobilizovaných filgrastímom došlo výrazne rýchlejšie k obnove hematologických parametrov, čo viedlo k významnému skráteniu času do obnovy počtu trombocytov bez podpornej liečby v porovnaní s alogénnou transplantáciou kostnej drene.

Použitie filgrastímu u detí alebo dospelých s SCN (závažná kongenitálna, cyklická a idiopatická neutropénia) spôsobuje pretrvávajúci nárast ACN v periférnej krvi a redukuje výskyt infekcií a s nimi súvisiacich príhod.

Použitie filgrastímu u pacientov s infekciou HIV vedie k udržaniu normálneho počtu neutrofilov, čo umožňuje plánované dávkovanie antivírusových a/alebo iných myelosupresívnych liekov. U pacientov s infekciou HIV liečených filgrastímom nebolo dokázané žiadne zvýšenie replikácie HIV.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Randomizované, dvojito zaslepené, prekrížené štúdie s jednou a viacerými dávkami vykonané u 146 zdravých dobrovoľníkov preukázali, že farmakokinetický profil Filgrastimu HEXAL bol porovnateľný s profilom referenčného lieku po subkutánnom a intravenóznom podaní.

Absorpcia

Jedna subkutánna dávka 0,5 MU/kg (5 µg/kg) mala za následok maximálne koncentrácie v sére po
čase tmax = 4,5 ± 0,9 hod [priemer + štandardná odchýlka (SD)].

Distribúcia

Objem distribúcie v krvi je približne 150 ml/kg. Po subkutánnom podaní odporúčaných dávok sa
koncentrácie v sére udržiavali nad 10 ng/ml počas 8 až 16 hodín. Existuje pozitívna lineárna korelácia medzi dávkou a koncentráciou filgrastímu v sére, či už sa podáva intravenózne alebo subkutánne.

Eliminácia

S ohľadom na dávku je eliminácia filgrastímu nelineárna, sérový klírens klesá so stúpajúcou dávkou.
Zdá sa, že filgrastím sa vylučuje prevažne cez klírens sprostredkovaný neutrofilmi, ktorý sa pri vyšších dávkach saturuje. Pri opakovanom podávaní však sérový klírens stúpa, pokiaľ stúpa aj počet neutrofilov. Po jednorazových subkutánnych dávkach dosahoval priemerný polčas eliminácie filgrastímu v sére (t1/2) hodnoty od 2,7 hodiny (1,0 MU/kg, 10 µg/kg) do 5,7 hodiny
(0,25 MU/kg, 2,5 µg/kg) a po 7 dňoch podávania sa predĺžil na 8,5 resp. až 14 hodín.

Nepretržitá infúzia s filgrastímom počas maximálne 28 dní u pacientov zotavujúcich sa z autológnej transplantácie kostnej drene neposkytla žiadny dôkaz akumulácie lieku a výsledkom boli porovnateľné polčasy vylučovania.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Neexistujú žiadne ďalšie predklinické údaje relevantné pre lekára predpisujúceho tento liek, okrem tých, ktoré už boli spomenuté v iných častiach tohto súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Kyselina glutámová Sorbitol (E420) Polysorbát 80
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Filgrastim HEXAL sa nesmie riediť s roztokmi chloridu sodného.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

Zriedený filgrastím sa môže adsorbovať na sklenené alebo plastové materiály, pokiaľ nie je zriedený v roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) (pozri časť 6.6).

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov.

Po zriedení: Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní zriedeného roztoku na infúziu bola dokázaná počas 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť ihneď. Ak sa nepoužije hneď, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a obvykle by sa nemalo presiahnuť 24 hodín pri teplote 2°C až 8°C, pokiaľ zriedenie neprebehlo za kontrolovaných a schválených aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C).

Uchovávajte naplnenú injekčnú striekačku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

V rámci času použiteľnosti a na účely ambulantného použitia, môže pacient vybrať liek z chladničky a uskladniť do pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25°C) pre jednorazové použitie do 72 hodín. Po tomto čase sa liek nemá uskladniť späť do chladničky, ale má byť zlikvidovaný.

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Naplnená injekčná striekačka (sklo typu I) s injekčnou ihlou (z nehrdzavejúcej ocele), s ochranným krytom ihly alebo bez neho, obsahujúca 0,5 ml roztoku.

Veľkosti balenia 1, 3, 5 alebo 10 naplnených injekčných striekačiek. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pred použitím sa má roztok vizuálne skontrolovať. Majú sa použiť len číre roztoky bez častíc. Náhodné vystavenie teplotám pod bodom mrazu neovplyvní nežiaduco stabilitu Filgrastimu HEXAL.

Filgrastim HEXAL neobsahuje žiadne konzervačné látky: S ohľadom na možnú mikrobiologickú kontamináciu sú injekčné striekačky Filgrastimu HEXAL určené len na jednorazové použitie.

Riedenie pred podaním (voliteľné)

Ak je to potrebné, Filgrastim HEXAL sa môže riediť v roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml
(5 %).

Riedenie na konečnú koncentráciu < 0,2 MU/ml (2 μg/ml) sa v žiadnom prípade neodporúča.

U pacientov liečených filgrastímom zriedeným na koncentrácie < 1,5 MU/ml (15 μg/ml) sa má ku konečnej koncentrácii 2 mg/ml pridať ľudský sérový albumín (HSA).

Príklad: V konečnom objeme 20 ml sa má k celkovej dávke filgrastímu nižšej ako 30 MU (300 μg)
pridať 0,2 ml roztoku ľudského sérového albumínu s koncentráciou 200 mg/ml (20 %) podľa Ph. Eur.

Po zriedení v roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5 %) je filgrastím kompatibilný so sklom a rôznymi plastmi vrátane polyvinylchloridu, polyolefínu (kopolymér polypropylénu a polyetylénu) a polypropylénu.

Použitie naplnenej injekčnej striekačky s ochranným krytom ihly

Ochranný kryt chráni ihlu po injekcii, aby sa zabránilo poraneniu ihlou. Normálna funkcia injekčnej
ihly tým nie je ovplyvnená. Pomaly a rovnomerne stláčajte piest, až kým sa nepodá celá dávka a piest sa už nebude dať zatlačiť ďalej. Ďalej tlačte na piest a zároveň vytiahnite ihlu injekčnej striekačky
z pacienta. Ochranný uzáver na ihlu chráni ihlu pri uvoľňovaní piesta.

Použitie naplnenej injekčnej striekačky bez ochranného krytu ihly

Podajte dávku štandardným spôsobom.

Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými
požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

HEXAL AG Industriestrasse 25
D-83607 Holzkirchen
Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

EU/1/08/496/005
EU/1/08/496/006
EU/1/08/496/007
EU/1/08/496/008
EU/1/08/496/013
EU/1/08/496/014
EU/1/08/496/015
EU/1/08/496/016


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

06/02/2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUPodrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej liekovej agentúry
(EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 3x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 5x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 10x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 3x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 5x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 10x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.