DICYNONE 250 sol inj 100x2 ml/250 mg (amp.skl.)

), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Farmakoterapeutická skupina
Antihemoragikum, hemostatikum

Charakteristika
Etamsylát je syntetická látka s antihemoragickým a angioprotektívnym účinkom. Ovplyvňuje počiatočnú fázu zástavy krvácania (interakciu endotelu a trombocytov). Zvýšením adhezivity doštičiek a úpravou kapilárnej rezistencie znižuje dobu krvácania a krvné straty.
Etamsylát nemá vazokonstrikčný účinok, neovplyvňuje fibrinolýzu ani aktivitu plazmatických koagulačných faktorov.

Farmakokinetika

Po i. v. podaní 500 mg etamsylátu sa dosiahne maximálna plazmatická hladina 50 μg/ml po 10 minútach. Plazmatický polčas je približne 1,9 h. V organizme sa nemetabolizuje. Približne 85 % podanej dávky sa vylúči močom počas 24 hodín. Väzba na plazmatické proteíny je približne 95 %.
Etamsylát prestupuje placentárnou bariérou. Materská a pupočníková krv obsahujú rovnaké koncentrácie etamsylátu. Nie je známe, či sa etamsylát vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, či sa farmakokinetické vlastnosti etamsylátu menia u pacientov s ochoreniami obličiek alebo pečene.

Indikácie
V chirurgii: prevencia a liečba predoperačného, operačného alebo pooperačného krvácania v silne prekrvených tkanivách u všetkých druhov operácií: v otorinolaryngológii, gynekológii, pôrodníctve, urológii, stomatológii, očnom lekárstve, plastickej a rekonštrukčnej chirurgii.
V internom lekárstve: prevencia a liečba kapilárneho krvácania rôznej etiológie a lokalizácie: hematúria, hemateméza, meléna, epistaxa, krvácanie z ďasien.
V gynekológii: metrorágia, primárna alebo sekundárna (vnútromaternicové teliesko) menorágia bez organického patologického nálezu.
V pediatrii: prevencia periventrikulárneho krvácania u nedonosených detí.

Kontraindikácie
Akútna porfýria.
Bronchiálna astma, zistená hypersenzitivita na siričitany.
 
Nežiaduce účinky
V určitých prípadoch môže parenterálne podanie vyvolať pokles krvného tlaku. Hodnoty krvného tlaku sa vrátia k norme v priebehu nasledujúcich hodín.
Zriedkavé: bolesti žalúdka, nauzea, bolesti hlavy, exantém.
Vo väčšine prípadov tieto symptómy spontánne ustúpia. Ak pretrvávajú, treba znížiť dávkovanie alebo vysadiť liečbu.
Dicynone 250 inj. obsahuje dvojsiričitan sodný ako antioxidant, ktorý môže vyvolať alergické reakcie, nauzeu a hnačku u predisponovaných pacientov. Alergické reakcie môžu spôsobiť anafylaktický šok a život ohrozujúce astmatické ataky. Incidencia v rámci populácie nie je známa, ale pravdepodobne je nízka. Precitlivenosť na siričitan sa však pozoruje častejšie u astmatikov ako u neastmatikov. V prípade reakcií precitlivenosti treba ihneď prerušiť podávanie Dicynonu 250 inj.
Akékoľvek nežiaduce účinky, aj iné ako sú uvedené v tomto odstavci, treba oznámiť ošetrujúcemu lekárovi.

Interakcie
Thiamín (vitamín B1) je inaktivovaný siričitanom, ktorý sa nachádza v Dicynone 250 inj. Ak je indikované podanie dextránu v infúzii, musí sa Dicynone podať ako prvý.

Dávkovanie a spôsob podávania
Dospelí:
Predoperačne: 1-2 ampulky (250 – 500 mg) i.v. alebo i.m. 1 hodinu pred výkonom.
Počas operácie: 1-2 ampulky (250 – 500 mg) i.v. Opakovať podľa potreby.
Pooperačne: 1-2 ampulky (250 – 500 mg) i.v. alebo i.m. Opakovať v intervaloch 4-6 hodín, kým trvá riziko krvácania.
Urgentné stavy, podľa závažnosti stavu: 1-2 ampulky (250 – 500 mg) i.v. alebo i.m. Opakovať v intervaloch 4-6 hodín, kým trvá riziko krvácania.'
Lokálna liečba: tampón sa napustí obsahom ampulky a priloží sa na krvácajúcu plochu alebo do zubného lôžka po extrakcii. Aplikáciu možno podľa potreby opakovať; možno ju kombinovať s perorálnym alebo parenterálnym podávaním.
Deti:
polovičné dávky ako pre dospelých.
Novorodenci:
10 mg/kg hmotnosti (0,1 ml = 12,5 mg) i. m. do 2 hodín po pôrode, potom každých 6 hodín počas 4 dní.

Osobitné upozornenia
Keďže parenterálne podanie Dicynonu 250 môže spôsobiť pokles krvného tlaku, odporúča sa starostlivo monitorovať pacientov s nestabilitou krvného tlaku alebo hypotenziou (pozri Nežiaduce účinky).
Ak sa Dicynone 250 podáva na zníženie nadmerného a/alebo prolongovaného menštruačného krvácania a nedôjde k zlepšeniu, treba hľadať a vylúčiť možné patologické príčiny.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenská kategória C: chýbajú štúdie u gravidných žien alebo zvierat.
Z bezpečnostných dôvodov by sa Dicynone 250 nemal podávať počas prvého trimestra gravidity, počas druhého a tretieho trimestra by sa mal podávať iba ak predpokladaný prospech liečby prevýši potenciálne riziko pre plod.
Keďže chýbajú údaje o prestupe do materského mlieka, neodporúča sa dojčiť v priebehu liečby, alebo prerušiť liečbu, ak sa pokračuje v dojčení.

Predávkovanie

Príznaky predávkovania nie sú známe. V prípade predávkovania treba nasadiť symptomatickú liečbu.

Varovanie
Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale za skratkou EXP.

Balenie
4, 20, 25 alebo 100 ampuliek po 2 ml.

Uchovávanie
Chrániť pred svetlom. Pri zafarbení injekčného roztoku treba príslušné ampulky vyradiť.


Dátum poslednej revízie
August 2009
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.