CARBOPLATIN KABI 10 MG/ML con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

6,31 €

Úhrada poisťovne:

3,75 €

Pacient platí:

2,56 €(40,57%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
CARBOPLATIN KABI cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: ONK
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 0069A
Registračné číslo 44/0165/12-S
Dátum registrácie 21.3.2012
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Fresenius Kabi s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XA Zlúčeniny platiny
L01XA02 Karboplatina

Na čo sa CARBOPLATIN KABI používa?

Carboplatin Kabi sa používa na liečbu pokročilej rakoviny vaječníkov a malobunkovej rakoviny pľúc.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)
Menej časté: Po podaní samotnej karboplatiny alebo v kombinácii s inými liekmi (nebola zistená príčinná súvislosť) sa hlásili sekundárne malignity (vrátane promyelocytovej leukémie, ktorá sa objavila 6 rokov po monoterapii karboplatinou a predchádzajúcej rádioterapii).

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi časté: Myelosupresia je toxicitou limitujúcou dávku karboplatiny. Myelosupresia môže byť závažnejšia a dlhšie trvajúca u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, s rozsiahlou predchádzajúcou liečbou, zlým zdravotným stavom a u pacientov starších ako 65 rokov. Myelosupresia sa zhoršuje aj kombináciou karboplatiny s inými liekmi, ktoré sú myelosupresívne. Myelosupresia je zvyčajne reverzibilná a nekumulatívna, ak sa karboplatina používa v monoterapii v odporúčaných dávkach a frekvencii podávania.
Časté: Hlásili sa aj hemoragické komplikácie, zvyčajne menej závažného charakteru.
Menej časté: Občas sa hlásili aj infekčné komplikácie.

Zriedkavé: Hlásili sa aj prípady febrilnej neutropénie. Vyskytli sa ojedinelé prípady život ohrozujúcich infekcií a krvácania.

Poruchy imunitného systému
Časté: alergické reakcie napr. kožná vyrážka, žihľavka, erytematózna vyrážka, horúčka bez zjavnej príčiny alebo pruritus.

Zriedkavé: anafylaxia, anyfylaktický šok, angioedém a anafylaktoidné reakcie vrátane bronchospazmu, žihľavky, faciálneho edému a sčervenania tváre, dyspnoe, hypotenzie, závratov, piskotu a tachykardie.

Poruchy metabolizmu a výživy
Veľmi časté: pokles hladiny elektrolytov (sodíka, horčíka, draslíka a vápnika) v sére, ale nebol dostatočne závažný aby sa prejavili jeho klinické príznaky alebo symptómy.

Zriedkavé: Hlásili sa hlavne prípady včasnej hyponatriémie.

Poruchy nervového systému
Časté: neurotoxicita obmedzená na parestéziu a zníženie hlbokých šľachových reflexov.
Menej časté: symptómy centrálneho nervového systému.

Poruchy oka
Zriedkavé: prechodné poruchy zraku, strata videnia, niekedy vrátane prechodnej stratu zraku.

Poruchy ucha a labyrintu
Veľmi časté: subklinický pokles sluchovej ostrosti, spočívajúci v strate sluchu pri vysokej frekvencii (4 000 – 8 000 Hz) zistenej z audiogramu.

Časté: Klinická ototoxicita.
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Veľmi zriedkavé: zlyhávanie srdca, embólia Hlásili sa ojedinelé prípady hypertenzie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Časté: Intersticiálne pľúcne ochorenie
Veľmi zriedkavé: Pľúcna fibróza prejavujúca sa tiesňou na hrudníku a dýchavičnosťou. Toto je potrebné zvážiť ak je vylúčená pľúcna precitlivenosť.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté: nauzea bez vracania.
Časté: Hnačka a zápcha, mukozitída.

Zriedkavé: Zmeny chuti. Hlásili sa prípady anorexie.

Poruchy pečene a žlčových ciest
Veľmi časté: abnormality pečeňových funkčných testov.

Zriedkavé: Po podaní vyššej ako odporučenej dávky karboplatiny sa vyskytli prípady akútnej nekrózy pečene.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: Alopécia.

Poruchy obličiek a močových ciest
Veľmi časté: Renálna toxicita
Časté: Môže sa pozorovať aj poškodenie funkcie obličiek definované ako pokles klírensu kreatinínu na menej ako 60 ml/min. Výskyt a závažnosť nefrotoxicity môže vzrásť u pacientov, ktorí mali poškodenú funkciu obličiek pred liečbou karboplatinou.

Liečba karboplatinou je kontraindikovaná u pacientov s klírensom kreatinínu < 20 ml/min.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: Hyperurikémia. Alopurinol môže znížiť sérové hladiny kyseliny močovej. Asténia.

Časté: Malátnosť, urtikária, syndróm podobný chrípke, erytematózna vyrážka, pruritus.

Menej časté: Horúčka a zimnica bez prítomnosti infekcie, reakcie v mieste injekcie, napr. bolesť, erytém, opuch, žihľavka a nekróza.

Zriedkavé: Hemolyticko-uremický syndróm.

Ďalšie nežiaduce reakcie
Po cytostatickej kombinovanej liečbe s karboplatinou sa hlásili sekundárne akútne malignity.

Zriedkavo sa pozorovali alopécia, horúčka a triaška, mukozitída, asténia, nepokoj ako aj dyzegúzia.

V zriedkavých prípadoch sa vyskytol hemolyticko-uremický syndróm.

Hlásili sa ojedinelé prípady kardiovaskulárnych príhod (zlyhávanie srdca, embólia), ako aj ojedinelé prípady cerebrovaskulárnych príhod.

Lokálne reakcie:
Hlásili sa reakcie v mieste podania injekcie (pálenie, bolesť, začervenanie, opuch, urtikária, nekróza v súvislosti s extravazáciou).
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.