BRUFEDOL RAPID 400 MG tbl flm 200x400 mg (fľ.HDPE-dávk.balenie)

SPC
časť 4.4).

Pacienti s citlivým žalúdkom
Pacienti s citlivým žalúdkom majú užívať ibuprofen počas jedla.

Užívanie ibuprofenu po jedle môže spomaliť nástup jeho účinku. Ak to nastane, nemá sa užiť žiadny ďalší ibuprofen než ako je uvedené v časti 4.2 (dávkovanie) alebo pokiaľ neuplynie zodpovedajúci dávkovací interval.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s miernou alebo stredne silnou poruchou funkcie obličiek nie je nutné zníženie dávky. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek, pozri časť 4.3.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov s miernou alebo stredne silnou poruchou funkcie pečene nie je nutné zníženie dávky. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, pozri časť 4.3.

Spôsob podávania

Na perorálne podávanie a iba na krátkodobé použitie. Tablety ibuprofenu sa prehĺtajú celé s množstvom vody. Tablety sa nemajú hrýzť.

4.3 Kontraindikácie

Ibuprofen je kontraindikovaný u pacientov:
− s precitlivenosťou na ibuprofen (vo forme lyzinátu) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
− s anamnézou reakcií z precitlivenosti (napr. bronchospazmus, angioedém, nádcha, žihľavka alebo astma) spojených s príjmom kyseliny acetylsalicylovej (ASA) alebo iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).
− s aktívnym žalúdočným vredom/krvácaním alebo anamnézou rekurentného žalúdočného vredu/krvácania (dva alebo viac samostatných prípadov potvrdeného vredu alebo krvácania).
− s anamnézou gastrointestinálneho krvácania alebo perforácie vo vzťahu k predchádzajúcej terapii liekmi zo skupiny NSAID.
− so závažnou nedostatočnosťou funkcie pečene, obličiek alebo so závažným zlyhaním srdca (pozri časť 4.4).

Dospievajúci s telesnou hmotnosťou do 40 kg alebo deti do veku 12 rokov.

− s mozgovocievnym alebo iným aktívnym krvácaním.
− s neobjasnenými poruchami krvotvorby.
− s ťažkou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín).
− počas tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nežiaduce účinky možno minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky po najkratší možný čas potrebný na zvládnutie príznakov (pozri účinky na gastrointestinálny trakt a kardiovaskulárny systém).

Opatrnosť sa vyžaduje počas podávania ibuprofenu pacientom trpiacim nasledujúcimi ochoreniami, ktoré sa môžu zhoršiť:
− vrodené poruchy metabolizmu porfyrínu (napr. akútna rekurentná porfýria),
− poruchy zrážania krvi (ibuprofen môže predĺžiť trvanie krvácania),
− stavy bezprostredne po väčšom chirurgickom zákroku,
− systémový lupus erythematosus a zmiešané ochorenia spojivových tkanív (napr. riziko aseptickej meningitídy) (pozri časť 4.8),
− u pacientov, ktorí trpia sennou nádchou, majú nosové polypy alebo chronické obštrukčné respiračné poruchy, pretože je u nich zvýšené riziko alergických reakcií. Alergické reakcie sa môžu prejavovať ako astmatické záchvaty (tzv. analgetická astma), Quinckeho edém alebo žihľavka,
− u pacientov, ktorí reagujú alergicky na iné látky, keďže u nich existuje zvýšené riziko reakcií z precitlivenosti pri použití ibuprofenu.

Starší pacienti:
U starších pacientov je zvýšená frekvencia nežiaducich reakcií na NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.

Respiračný systém:
U pacientov trpiacich bronchiálnou astmou alebo alergickým ochorením alebo s týmito ochoreniami v anamnéze sa môže vyskytnúť bronchospazmus.

Iné NSAID:
Súbežné použitie iného NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy 2, s ibuprofenom zvyšuje riziko nežiaducich reakcií a je potrebné sa mu vyhnúť.

Porucha funkcie obličiek:
Porucha funkcie obličiek pretože funkcia obličiek sa môže ďalej zhoršiť (pozri časti 4.3 a 4.8).

Vo všeobecnosti, návykové užívanie liekov proti bolesti, osobitne kombinácií niekoľkých bolesť zmierňujúcich liečiv môže viesť k trvalému poškodeniu obličiek s rizikom zlyhania obličiek (analgetická nefropatia). Riziko sa môže zvýšiť pri fyzickej záťaži spojenej so stratou solí a dehydratáciou. Je potrebné sa tomu vyhnúť.

U dehydrovaných detí a dospievajúcich existuje riziko poruchy funkcie obličiek.

Porucha funkcie pečene:
Porucha funkcie pečene (pozri časti 4.3 a 4.8).

Je vhodné prerušiť liečbu ibuprofenom, ak sa vyskytne zhoršenie funkcie pečene v súvislosti s jeho užívaním. Po ukončení liečby sa zdravotný stav zvyčajne znormalizuje. Je vhodné príležitostné sledovanie glykémie.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky:
Opatrnosť (konzultácia s lekárom alebo lekárnikom) je potrebná pred začatím liečby u pacientov s hypertenziou a/alebo srdcovým zlyhaním, pretože v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené zadržiavanie tekutín, hypertenzia a edém.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca, periférnym arteriálnym ochorením a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení ibuprofenom iba po dôkladnom zvážení. Podobné zváženie je potrebné aj pred začatím dlhodobejšej liečby pacientov s rizikovými faktormi kardiovaskulárneho ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Klinické skúšanie a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie ibuprofenu, najmä vo vysokých dávkach (2 400 mg denne) a pri dlhodobej liečbe môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda). Celkovo, epidemiologické štúdie nenaznačujú, že nízka dávka ibuprofenu je spojená so zvýšeným rizikom infarktu myokardu.

Poškodenie fertility u žien:
Existujú niektoré dôkazy, že lieky inhibujúce cyklooxygenázu/syntézu prostaglandínov môžu účinkom na ovuláciu spôsobiť poškodenie fertility u žien. Tento účinok je po ukončení liečby reverzibilný (pozri časť 4.6).

Gastrointestinálne (GI) poruchy:
Lieky zo skupiny NSAID sa majú podávať opatrne pacientom s anamnézou gastrointestinálneho ochorenia (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože by mohlo dôjsť k zhoršeniu tohto ochorenia (pozri časť 4.8).

Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia, ktoré môžu byť fatálne, sú hlásené pri všetkých liekoch zo skupiny NSAID a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi aj bez nich, a takisto bez predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.

Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie sa stupňuje so zvyšujúcou sa dávkou liekov zo skupiny NSAID, u pacientov s anamnézou vredovej choroby, zvlášť ak bola spojená s komplikáciou krvácania alebo perforácie (pozri časť 4.3), a u starších pacientov. U týchto pacientov treba začať liečbu najnižšou možnou dávkou.

Kombinovanú liečbu s protektívnymi látkami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) je potrebné zvážiť u týchto pacientov a tiež u pacientov liečených súbežne nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liečiv, ktoré môžu zvýšiť gastrointestinálne riziko (pozri nižšie a časť 4.5).

Pacienti s anamnézou gastrointestinálnej toxicity, najmä starší ľudia, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä gastrointestinálne krvácanie), obzvlášť v úvodných štádiách liečby.

Opatrnosť sa odporúča u pacientov súbežne dostávajúcich lieky, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy alebo antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo antiagregačné látky, ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Ak sa u pacientov užívajúcich ibuprofen objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má ukončiť.

Kožné reakcie:
V súvislosti s podávaním liekov zo skupiny NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií pacientom hrozí v skorých štádiách liečby: vo väčšine prípadov sa kožná reakcia objaví v prvom mesiaci liečby.
Ibuprofen lyzinát sa musí vysadiť pri prvom výskyte kožných vyrážok, slizničných lézií alebo akomkoľvek inom prejave precitlivenosti.

Výnimočne môžu byť ovčie kiahne príčinou vzniku ťažkých infekčných komplikácií kože a mäkkých tkanív. K dnešnému dňu nemožno vylúčiť, že užívanie NSAID môže byť jednou z príčin zhoršenia týchto infekcií. Preto je vhodné sa užívaniu ibuprofenu počas ovčích kiahní vyhnúť.

Ďalšie poznámky:
Závažné akútne reakcie z precitlivenosti (napr. anafylaktický šok) sú pozorované veľmi zriedka. Pri prvých príznakoch reakcie z precitlivenosti po užití/podaní ibuprofenu sa musí liečba zastaviť. Odborný lekár musí iniciovať v súlade s príznakmi medicínsky nevyhnutné opatrenia.

Ibuprofen môže maskovať príznaky infekcie (horúčka, bolesť a opuch).

Ibuprofen môže dočasne utlmiť funkciu krvných doštičiek (agregácia trombocytov). Preto sa odporúča pozorne sledovať pacientov s poruchami zrážania krvi.

Pri dlhodobom používaní ibuprofenu je potrebné pravidelne sledovať pečeňové hodnoty, funkciu obličiek ako aj krvný obraz.

Dlhodobé užívanie akéhokoľvek typu lieku proti bolesti hlavy môže stav ešte zhoršiť. Ak nastane tento stav alebo je podozrenie, že nastal, je potrebné prerušiť liečbu a poradiť sa s lekárom. Podozrenie na diagnózu bolesti hlavy z nadmerného užívania (medication overuse headache, MOH) je možné u pacientov, ktorí majú časté alebo každodenné bolesti hlavy, hoci (alebo pretože) pravidelne užívajú lieky proti bolesti hlavy. MOH sa nesmie liečiť zvýšením dávky lieku.

Počas liečby ibuprofenom boli u pacientov s autoimunitnými poruchami (ako je systémový lupus erythematosus, zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) pozorované prípady s príznakmi aseptickej meningitídy, ako je stuhnutý krk, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, horúčka alebo dezorientácia.

Je potrebné vyhýbať sa konzumácii alkoholu, pretože môže zosilniť nežiaduce účinky NSAID, najmä tie, ktoré sa týkajú gastrointestinálneho traktu alebo centrálneho nervového systému.

Pacienti užívajúci ibuprofen majú hlásiť svojmu lekárovi prejavy alebo príznaky gastrointestinálnych ulcerácií alebo krvácania, rozmazané videnie alebo iné očné príznaky, kožnú vyrážku, zvýšenie telesnej hmotnosti alebo edém.

Ak sa objavia problémy so zrakom, rozmazané videnie, skotóm alebo porucha vnímania farieb je nutné prerušenie liečby.

4.5 Liekové a iné interakcie

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu ibuprofenu s:

Kyselina acetylsalicylová (ASA, nízke dávky): okrem prípadov, keď bola nízka dávka ASA (do 75 mg) odporučená lekárom, pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej (aspirínu) na agregáciu krvných doštičiek, ak sa podávajú súbežne. Napriek tomu tieto obmedzené údaje a pochybnosti týkajúce sa extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu nedovoľujú vyvodiť jasné závery ohľadne pravidelného užívania ibuprofenu a pri príležitostnom užívaní ibuprofenu nie je pravdepodobné, že by dochádzalo ku klinicky relevantnému účinku (pozri časť 5.1).

Iné lieky zo skupiny NSAID, vrátane salicylátov a selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2: Vyhnite sa súbežnému užívaniu dvoch alebo viacerých NSAID, pretože to môže zvýšiť riziko gastrointestinálnych vredov a krvácania z dôvodu zosilneného účinku (pozri časť 4.4).

Antikoagulanciá: lieky zo skupiny NSAID môžu zvýšiť účinky antikoagulačných liekov, ako je warfarín (pozri časť 4.4).

Diuretiká, ACE inhibítory, beta-blokátory a antagonisty angiotenzínu-II: lieky zo skupiny NSAID môžu znižovať účinok diuretík a iných antihypertenzív. U niektorých pacientov so zníženou funkciou obličiek (napr. dehydratovaných pacientov alebo starších pacientov so zníženou funkciou obličiek) môže súbežné podávanie ACE inhibítorov, betablokátorov alebo antagonistov angiotenzínu-II a látok, ktoré blokujú cyklooxygenázu, mať za následok ďalšie zhoršenie funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Preto je nutné túto kombináciu používať s opatrnosťou, najmä u starších pacientov. Pacienti by mali byť náležite hydratovaní a je potrebné zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej terapie a ďalej pokračovať v pravidelných intervaloch.

Draslík šetriace diuretiká: Súčasné podávanieibuprofenu a draslík šetriacich diuretík môže viesť k hyperkaliémii (odporúča sa kontrola hladín draslíka v sére).

Kortikosteroidy: zvýšené riziko nežiaducich reakcií, najmä gastrointestinálneho traktu (gastrointestinálna ulcerácia alebo krvácanie (pozri časť 4.4)).

Antiagregačné lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).

Digoxín: NSAID môžu zhoršiť srdcové zlyhanie, znížiť GFR a zvýšiť hladiny digoxínu v plazme. Kontrola sérových hladín digoxínu nie je pri správnom užívaní spravidla nutná.

Fenytoín: súbežné užívanie ibuprofenu s liekmi s obsahom fenytoínu môže zvýšiť sérové hladiny fenytoínu. Kontrola sérových hladín fenytoínu nie je pri správnom užívaní (maximálne počas 4 dní) spravidla nutná.

Lítium: Existujú dôkazy o možnom zvýšení plazmatických hladín lítia. Kontrola sérových hladín lítia nie je pri správnom užívaní spravidla nutná.

Metotrexát: podanie ibuprofenu do 24 hodín pred alebo po podaní metotrexátu môže viesť k zvýšenej koncentrácii metotrexátu, a tým k zvýšeniu jeho toxického účinku.

Cyklosporín: zvýšenie hladiny cyklosporínu spôsobenésúbežným podávaním niektorých nesteroidných protizápalových látok zvyšuje riziko obličky poškodzujúceho účinku. Tento účinok sa nedá vylúčiť pri súbežnom užívaní cyklosporínu s ibuprofenom.

Mifepristón: NSAID sa nemajú užívať počas 8-12 dní po podaní mifepristonu, pretože NSAID môžu znížiť účinok mifepristonu.

Sulfínpyrazón: lieky obsahujúce sulfínpyrazón môžu oneskoriť vylučovanie ibuprofenu.

Probenecid: lieky obsahujúce probenecid môžu znížiť klírens NSAID a môžu zvýšiť ich sérovú koncentráciu.

Takrolimus: Možné zvýšenie rizika nefrotoxicity, ak sa NSAID podávajú s takrolimusom.

Zidovudín: Zvýšené riziko hematologickej toxicity, ak sa NSAID podávajú so zidovudínom. Odporúča sa skontrolovať krvný obraz 1-2 týždne po začiatku súbežného užívania.
Jestvuje dôkaz o zvýšenom riziku hemartróz a hematómov u HIV pozitívnych pacientov s hemofíliou, ktorí dostávajú súbežnú liečbu zidovudínom a ibuprofenom.

Deriváty sulfonylmočoviny: NSAID môžu buď zvýšiť alebo znížiť hypoglykemický účinok derivátov sulfonylmočoviny. Pri súbežnom užívaní sa odporúča opatrnosť.

Chinolónové antibiotiká: údaje zo štúdií na zvieratách naznačujú, že lieky zo skupiny NSAID môžu zvyšovať riziko vzniku kŕčov v súvislosti s chinolónovými antibiotikami. Pacienti užívajúci lieky zo skupiny NSAID a chinolóny môžu mať zvýšené riziko vzniku kŕčov.

Alkohol, bisfosfonáty, oxpentifylín (pentoxifylín) a sulfínpyrazón: Môžu zosilniť gastrointestinálne nežiaduce účinky a riziko krvácania alebo ulcerácie.

Baklofén: zvýšená toxicita baklofénu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko spontánneho potratu, malformácií srdca a gastroschízy po používaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v začiatkoch gravidity. Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby.
 
Podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov u zvierat ukázalo zvýšenie predimplantačných a postimplantačných strát a embryonálnu a fetálnu letalitu. Okrem toho u zvierat, ktoré dostávali počas periódy organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov, bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych.

Ak to nie je zjavne nevyhnutné, ibuprofen by sa nemal podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity. Ak ibuprofen užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo žena v prvom alebo druhom trimestri gravidity, je nutné, aby užívala čo najnižšie dávky a aby liečba trvala čo najkratšie.

V priebehu tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť
plod :
- kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzáverom ductus arteriosus a pulmonálnou hypertenziou);
- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do zlyhania obličiek s oligohydramniónom;

matku a novorodenca, na konci gravidity:
- možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačný účinok, ktorý môže nastať aj pri veľmi nízkych dávkach;
- inhibícii kontrakcií maternice, čo môže viesť k oneskorenému alebo predĺženému pôrodu.

Vzhľadom na tieto fakty je ibuprofen kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.

Dojčenie
Ibuprofen a jeho metabolity môžu v nízkej koncentrácii prechádzať do mlieka dojčiacich matiek.
Doteraz nie sú známe žiadne škodlivé účinky pre dieťa. Preto sa ibuprofen môže používať počas dojčenia na krátkodobé liečenie bolesti a horúčky v doporučených dávkach. Bezpečnosť po dlhodobom podávaní nebola stanovená.

Fertilita
Existujú niektoré dôkazy, že lieky, ktoré inhibujú syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínov, môžu spôsobiť poškodenie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu. Toto je reverzibilné po ukončení liečby.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Ibuprofen nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Avšak, pri vyšších dávkach sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ako sú únava, somnolencia, vertigo a poruchy videnia (hlásené ako menej časté). V jednotlivých prípadoch sa môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tieto účinky sú zosilnené pri súčasnom užívaní alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky

Možné nežiaduce účinky sú tie, ktoré sa vyskytli pri kyseline ibuprofenovej.

Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálne. Najmä u starších pacientov môže dôjsť k peptickým vredom, perforácii alebo k gastrointestinálnemu krvácaniu, niekedy fatálnemu (pozri časť 4.4). ). Nevoľnosť, vracanie, hnačka, nadúvanie, zápcha, dyspepsia, bolesti brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4) boli hlásené pri užívaní. Menej často bola pozorovaná gastritída.

Nežiaduce účinky sú závislé predovšetkým od dávky a odlišujú sa medzi pacientmi. Obzvlášť riziko výskytu gastrointestinálneho krvácania závisí od rozsahu dávkovania a trvania liečby. Ostatné známe rizikové faktory sú uvedení v časti 4.4.

Klinické štúdie a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie ibuprofenu, obzvlášť pri vysokých dávkach (2 400 mg denne) a pri dlhodobej liečbe, môže byť spojené s mierne zvýšeným rizikom arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).
V súvislosti s liečbou NSAID bol zaznamenaný edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Niektoré z doleuvedených nežiaducich účinkov sú menej časté, ak je maximálna denná dávka 1 200 mg, v porovnaní s vysoko dávkovou liečbou reumatických pacientov.

Nežiaduce účinky sú zvyčajne stanovené podľa nasledujúcich frekvencií:
Veľmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)
Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
Neznáme (z dostupných údajov)

* Pozri „Popis vybraných nežiaducich reakcií“ nižšie.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi zriedkavé: poruchy krvotvorby (anémia, leukopénia, trombocytopénia, pancytopénia, agranulocytóza).*

Poruchy imunitného systému
Menej časté: Hypersenzitívne reakcie ako žihľavka, pruritus, purpura a exantém, ale aj astmatické záchvaty (niekedy s poklesom krvného tlaku) (pozri časť 4.4).
Zriedkavé: systémový lupus erythematosus.
Veľmi zriedkavé: Závažné celkové hypersenzitívne reakcie. Môžu sa prejavovať ako edém tváre, opuch jazyka, opuch hrtana so stiahnutím dýchacích ciest, respiračná tieseň, zrýchlený pulz, pokles krvného tlaku až po život ohrozujúci šok (časť 4.4). Zhoršenie zápalov v súvislosti s infekciou (napr. rozvoj nekrotizujúcej fasci­itídy) súbežne s použitím NSAID.*

Psychické poruchy
Zriedkavé: depresia, zmätenosť, halucinácie, psychotické reakcie.

Poruchy nervového systému
Časté: bolesť hlavy (pozri časť 4.4), ospalosť, vertigo, únava, agitácia, záchvaty, nespavosť, podráždenosť.
Veľmi zriedkavé: aseptická meningitída.*

Poruchy oka
Menej časté: poruchy videnia.*
Zriedkavé: toxická amblyopia.

Poruchy ucha a labyrintu
Zriedkavé: zvonenie v ušiach.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Veľmi zriedkavé: palpitácie, zlyhanie srdca (pozri časť 4.4), infarkt myokardu, akútny pľúcny edém, edém (pozri časť 4.4).

Poruchy ciev
Veľmi zriedkavé: arteriálna hypertenzia (pozri časť 4.4).

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: nádcha,bronchospazmus.

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté: Gastrointestinálne ťažkosti, ako je pálenie záhy, dyspepsia, abdominálna bolesť, nauzea, vracanie, flatulencia, hnačka, zápcha.
Časté: gastrointestinálne vredy, potenciálne s krvácaním a perforáciou (pozri časť 4.4), skrytá strata krvi, ktorá môže viesť k anémii, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, kolitída, exacerbácia zápalového ochorenia čriev, komplikácie vydutín hrubého čreva (perforácie, fistuly).
Menej časté: gastritída
Veľmi zriedkavé: ezofagitída, pankreatitída, intestinálne striktúry'

Poruchy pečene a žlčových ciest
Veľmi zriedkavé: porucha funkcie pečene, poškodenie pečene, predovšetkým pri dlhodobej liečbe, zlyhanie pečene, akútna hepatitída, žltačka.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: citlivosť na svetlo.
Veľmi zriedkavé: závažné formy kožných reakcií (multiformný erytém, exfoliatívna dermatitída, bulózna reakcia, vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy, alopécia, nekrotizujúca fasciitída (pozri časť 4.4)). Môžu sa vyskytnúť závažné kožné infekcie a komplikácie v mäkkých tkanivách počas infekcie ovčích kiahní.

Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: rozvoj edému, obzvlášť u pacientov s arteriálnou hypertenziou a poruchou funkcie obličiek, vrátane nefrotického syndrómu, intersticiálnej nefritídy, ktoré môžu byť spojené so zlyhaním obličiek.*
Zriedkavé: obličková papilárna nekróza.*

Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období
Veľmi zriedkavé: menštruačné ťažkosti

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Zriedkavé: nárast dusíka močoviny v krvi, sérových transamináz a alkalickej fosfatázy, pokles hemoglobínu a hodnôt hematokritu, inhibícia agregácie trombocytov, predĺžený čas krvácania, pokles sérového vápnika, nárast sérovej kyseliny močovej.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Poruchy krvi a lymfatického systému
Prvé symptómy alebo prejavy môžu zahŕňať: horúčku, bolesť hrdla, vredy na povrchu ústnej dutiny, chrípke podobné príznaky, vážna vyčerpanosť, nosové a kožné krvácanie. Nerovnováha krvných zložiek sa môže vyskytnúť predovšetkým po dlhodobom užívaní vysokých dávok. V prípade dlhodobej liečby sa má pravidelne vyšetrovať krv (pozri časť 4.4).

Poruchy imunitného systému
Tieto môžu byť v súvislosti s mechanizmom účinku NSAID. Ak sa počas podávania ibuprofenu objavia príznaky infekcie, alebo sa zhoršujú, pacientom sa odporúča ihneď vyhľadať lekára. Je potrebné vyšetriť, či to nie je dôvod na antiinfekčnú/antibiotickú liečbu.

Poruchy nervového systému
Pri ibuprofene sa pozorovali príznaky aseptickej meningitídy so stuhnutosťou šije, bolesťou hlavy, nauzeou, vracaním, horúčkou alebo zahmleným vedomím. Zdá sa, že pacienti s autoimunitnými ochoreniami kolagénu (SLE, zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) sú náchylnejší.

Poruchy oka
Boli pozorované reverzibilné poruchy oka, ako toxická amblyopia, poruchy videnia a poruchy vnímania farieb. V prípade týchto reakcií sa má ibuprofen prestať užívať.

Poruchy obličiek a močových ciest
Pri dlhodobom užívaní ibuprofenu, predovšetkým vysokých dávok, sa môžu vyskytnúť rôzne stupne poškodenia obličiek. Náhle zhoršenie funkcie obličiek môže byť tiež spojené s celkovou hypersenzitívnou reakciou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

U detí môže požitie viac ako 400 mg/kg ibuprofenu vyvolať príznaky. U dospelých sú účinky súvisiace s dávkou menej zreteľné. Polčas pri predávkovaní je 1,5 až 3 hodiny.

Príznaky
U väčšiny pacientov, ktorí požili klinicky významné množstvo NSAID, je prítomné hlavne nutkanie na vracanie, vracanie, bolesť v epigastriu, alebo, zriedkavejšie, hnačka. Pískanie v ušiach, bolesť hlavy a gastrointestinálne krvácanie sú tiež možné. V prípade vážnejšieho predávkovania môže byť pozorovaný toxický účinok na centrálny nervový systém, prejavujúci sa ako závraty, ospanlivosť, príležitostne excitácia a dezorientácia, bezvedomie (u detí tiež myoklonické záchvaty) a kóma. Príležitostne dochádza k vzniku kŕčov. Pri ťažkej otrave sa môže vyskytnúť metabolická acidóza a predĺženie protrombínového času/INR, pravdepodobne z dôvodu interferencie s pôsobením cirkulujúcich koagulačných faktorov. Môže dôjsť k akútnemu zlyhaniu obličiek a poruche funkcie pečene. U pacientov s astmou je možná exacerbácia astmy. Okrem toho môže nastať hypotenzia a respiračná depresia.

Liečba
Liečba je podporná a symptomatická a zahŕňa udržiavanie priechodných dýchacích ciest a pozorovanie srdcových a vitálnych funkcií až do stabilizácie pacienta. Výplach žalúdka alebo podanie aktívneho uhlia je vhodné počas prvej hodiny od požitia viac ako 400 mg na kilogram telesnej hmotnosti. Ak bol už ibuprofen absorbovaný, majú sa podávať zásadité látky na zrýchlenie vylučovania ibuprofenu močom. Pri častých alebo dlhotrvajúcich kŕčoch sa má podať intravenózne diazepam alebo lorazepam. Pri astme sa majú podať bronchodilatanciá. Nie je dostupné špecifické antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné antiflogistiká a antireumatiká; deriváty kyseliny propiónovej, ATC kód: M01AE01

Mechanizmus účinku
Ibuprofen lyzinát je lyzínová soľ ibuprofenu, derivát kyseliny propiónovej. Ibuprofen je nesteroidné antiflogistikum a antireumatikum (NSAID), u ktorého sa na konvenčných experimentálnych modeloch na zvieratách dokázalo, že účinok spočíva v inhibícii syntézy prostaglandínov. U ľudí ibuprofen znižuje bolesť pri zápaloch, opuch a horúčku. Okrem toho reverzibilne inhibuje agregáciu krvných doštičiek indukovanú adenozíndifosfátom (ADP) a kolagénom.
Po perorálnom podaní sa ibuprofen lyzinát separuje na ibuprofenovú kyselinu a lyzinát. U lyzinátu nebola zistená farmakologická aktivita. Farmakologické vlastnosti ibuprofen lyzinátu sú preto rovnaké ako u ibuprofenovej kyseliny.

Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu krvných doštičiek, ak sa tieto lieky podávajú súbežne. V jednej štúdii, keď pacienti užili jednorazovú dávku ibuprofenu 400 mg do 8 hodín pred alebo do 30 minút po užití kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním liečiva (v dávke 81 mg), došlo k oslabeniu účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo agregáciu krvných doštičiek. Napriek tomu tieto obmedzené údaje a pochybnosti týkajúce sa extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu nedovoľujú vyvodiť jasné závery ohľadne pravidelného užívania ibuprofenu a pri príležitostnom užívaní ibuprofenu nie je pravdepodobné, že by dochádzalo ku klinicky významnému účinku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Väčšina farmakokinetických údajov získaných po podaní kyseliny ibuprofenovej sa vzťahuje aj na ibuprofen lyzinát.

Po perorálnom podaní sa ibuprofen čiastočne absorbuje v žalúdku a následne úplne absorbuje v tenkom čreve.

Po metabolizácii v pečeni (hydroxylácii, karboxylácii) sa farmakologicky neaktívne metabolity úplne eliminujú, predovšetkým obličkami (90 %), ale tiež žlčou. Polčas eliminácie u zdravých jedincov a u pacientov s ochoreniami pečene a obličiek je 1,8-3,5 hodín, väzba na plazmatické bielkoviny je približne 99 %.

Maximálne plazmatické hladiny po perorálnom podaní liekovej formy s normálnym uvoľňovaním sa dosahujú po 1-2 hodinách. Ibuprofen sa však z gastrointestinálneho traku absorbuje rýchlejšie po perorálnom podaní tabliet ibuprofen lyzinátu.

Žiadne špecifické rozdiely o farmakokinetickom profile neboli pozorované u starších jedincov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V experimentálnych štúdiách na zvieratách sa prejavila subchronická a chronická toxicita ibuprofenu, hlavne v podobe gastrointestinálnych lézií a ulcerácií. Štúdie in vitro a in vivo nepriniesli nijaký klinicky relevantný dôkaz o mutagénnom potenciáli ibuprofenu. V štúdiách na potkanoch a myšiach sa nenašiel dôkaz o karcinogénnom účinku ibuprofenu. Pri králikoch ibuprofen spôsoboval inhibíciu ovulácie a tiež poruchu implantácie pri rôznych druhoch zvierat (králik, potkan, myš).
V experimentálnych štúdiách sa dokázalo, že ibuprofen prechádza cez placentu. Po podaní toxických dávok pre matku sa pozoroval v potomstve potkanov zvýšený výskyt malformácií (napr. defekty komorového septa).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551)
Krospovidón (E1202)
Povidón (E1201)
Magnéziumstearát (E572)
Mastenec (E553b)

Obal tablety
Hydrolyzovaný polyvinyl alkohol (E1203)
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol (E1521)
Mastenec (E553b)

Atramentová potlač
Šelak
Čierny oxid železitý (E172)
Hydroxid amónny (E527)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Fľaše: Použite do 60 dní po otvorení. Po otvorení uchovávajte fľašu dôkladne uzatvorenú.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Balenie v HDPE fľašiach pozostáva z bielej nepriehľadnej HDPE fľaše s bielym nepriehľadným uzáverom s odnímateľným hliníkovým indukčným tesniacim tampónom a vysušovadlom (silikagél).
Poznámka: Balenie v HDPE fľaši môže byť, na základe komerčných požiadaviek, umiestnené v papierovej škatuli.

Dávkovacie balenie: balenie v HDPE fľašiach pozostáva z bielej nepriehľadnej HDPE fľaše s bielym nepriehľadným uzáverom s odnímateľným hliníkovým indukčným tesniacim tampónom a vysušovadlom (silikagél).
Poznámka: Balenie v HDPE fľaši môže byť, na základe komerčných požiadaviek, umiestnené v papierovej škatuli.

Blistrové balenie pozostáva z bieleho nepriehľadného PVC s vrstvou Aclar na jednej strane a pevnou hliníkovou fóliou obalenou tepelne upevneným VMCH lakom na druhej strane.

Za studena lisované blistrové balenie pozostávajúce zo za studena formovaného laminátu (hliníková fólia vrstvená na orientovaný polyamid na jednej strane a vrstvená na PVC na druhej strane, t. j. OPA/Al/PVC) na jednej strane a pevnej hliníkovej fólie, obalenej tepelne upevneným VMCH lakom na druhej strane.

Veľkosti balenia:

Blistre: 12, 24, 30, 50, 100, 200.
Fľaše: 100, 200 (dávkovacie balenie)

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd.
Station Close, Potters Bar
Hertfordshire, EN6 1TL
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0364/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 25. septembra 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2015
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.