AMIKACIN B.BRAUN 10 MG/ML sol inf 20x100 ml/1000 mg (fľ.LDPE)

SPC
Pri podávaní lieku predčasne narodeným novorodencom alebo novorodencom je nutné klásť zvýšenú opatrnosť.

Monitorovanie zahŕňa:
– monitorovanie funkcie obličiek, najmä ak máte 60 a viac rokov alebo máte poškodenú funkciu obličiek,
– monitorovanie sluchu,
– monitorovanie krvných hladín amikacínu, ak je to potrebné.

Ak sa objavia symptómy poškodenia obličiek alebo ak nastane zhoršenie ochorenia obličiek je nutné znížiť denné dávky a/alebo predĺžiť čas medzi jednotlivými dávkami. V prípade ťažkého ochorenia obličiek je nutné zastaviť podávanie amikacínu.

Liečba amikacínom musí byť ukončená ak sa u pacienta objaví hluk v ušiach alebo v prípade straty sluchu.

Aby sa predišlo riziku poškodenia obličiek, ušného nervu a svalovej funkcie liečba amikacínom nemá trvať dlhšie ako 10 dní, pokiaľ Váš lekár neurčí inak.

Počas liečby je nutné dbať na dostatočný prísun tekutín.

Ak ste podstúpili prepláchnutie rán počas operácie roztokmi s obsahom amikacínu alebo podobného antibiotika je nutné započítať toto množstvo do Vašej celkovej dávky amikacínu.

Používanie alebo užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Je nutné klásť pozornosť na nasledujúce skutočnosti:

Škodlivý účinok amikacínu na obličky a ušný nerv môže byť zvýšený:
– inými antibiotikami podobnými amikacínu
– inými látkami, ktoré sa používajú na liečbu infekcií ako sú bacitracín, amfotericín B, cefalosporíny, vankomycín, kanamycín, paromomycín, polymyxín B, kolistín
– liekmi proti rakovine: karboplatina vo vyšších dávkach, cisplatina, oxaliplatina (najmä v prípadoch už existujúceho poškodenia obličiek)
– látkami potláčajúcimi nežiaduce imunitné reakcie: cyklosporín, takrolimus
– rýchlo účinkujúcimi liekmi na zvýšenie vylučovania moču: furosemid alebo kyselina etakrynínová. Výsledkom pôsobenia môže byť ireverzibilná hluchota.

Je nutné predchádzať, v čo najvyššej možnej miere, podávaniu vyššie uvedených liekov spoločne s amikacínom alebo po podaní amikacínu.

V prípade nutnosti kombinovanej liečby amikacínom s vyššie uvedenými látkami je nutné časté a starostlivé monitorovanie sluchu a funkcie obličiek. V prípade podávania amikacínu spoločne s rýchlo účinnými liekmi na zvýšenie vylučovania moču je nutné monitorovať Vašu rovnováhu tekutín.

Je nutné byť opatrný aj pri nasledovnom:

Metoxyfluránová anestézia
Anestéziológ musí byť informovaný či ste dostali alebo dostávate amikacín alebo podobné antibiotiká pred vykonaním anestézie metoxyfluránom (anestetický plyn) a predísť tak jeho použitiu ak je to možné pre zvýšené riziko poškodenia obličiek a nervov.

Súbežná liečba amikacínom s myorelaxanciami (napríklad d-tubokurarín),inými liekmi typu kurare, botulotoxínom alebo narkotickým plynom ako je halotán:
V prípade chirurgického zákroku musí byť anestéziológ informovaný, že je Vám podávaný amikacín, pretože existuje riziko zosilnenia blokády nervových a svalových funkcií. Ak nastane nervová a svalová blokáda vyvolaná aminoglykozidmi je možné ju odvrátiť pomocou solí vápnika.

U novorodencov, ktorí sú liečení amikacínom je nutné starostlivo kontrolovať krvné hladiny amikacínu ak sú súčasne liečení indometacínom, pretože indometacín môže spôsobiť zvýšenie hladín amikacínu v krvi.

Iné antibiotiká
Kombinácia s vhodnými antibiotikami môže výrazne posilniť účinok liečby.

Tehotenstvo a dojčenie
Tehotenstvo
Ak ste tehotná Váš lekár Vám podá tento liek len v prípade ak to uzná za absolútne nevyhnutné.

Dojčenie
Aj keď je veľmi nepravdepodobné, že amikacín prechádza cez črevá dojčených novorodencov, Váš lekár starostlivo zváži ukončenie dojčenia alebo ukončenie liečby amikacínom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch lieku na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Ak je liek podávaný ambulantným pacientom odporúča sa klásť zvýšenú opatrnosť pri vedení vozidla a obsluhe strojov, pretože sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky ako závrat a točenie hlavy.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Amikacin B. Braun2.5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml
Tento liek obsahuje 354 mg (alebo 15 mmol) sodíka na 100 ml vo forme soli. Je potrebné vziať túto informáciu do úvahy u pacientov s obmedzeným prísunom sodíka.3. AKO UŽÍVAŤ AMIKACIN B. BRAUN2,5 MG/ML, 5 MG/ML, 10 MG/ML

Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml je podávaný priamo do žily (intravenózna infúzia). Roztoky na infúziu v jednej fľaške sú podávané počas 30 – 60 minút.

Váš lekár Vám určí správne dávkovanie. Obvyklé dávkovanie je nasledovné:

Dávkovanie u pacientov s normálnou funkciou obličiek
Dospelí a mladiství starší ako 12 rokov (telesná hmotnosť vyššia ako 33 kg):
Obvyklá dávka je 15 mg amikacínu na kg telesnej hmotnosti (TH) na 24 hodín, rozdelená do dvoch rovnakých dávok: 7,5 mg na kg TH každých 12 hodín
Maximálna dávka, ktorú môžete dostať je do 1,5 gramov na deň počas krátkeho časového obdobia v prípade, ak sú takéto vysoké dávky absolútne nevyhnutné a budete starostlivo a nepretržite monitorovaný počas celej liečby.
Celkové množstvo amikacínu, ktoré môžete dostať počas celej liečby nesmie prevýšiť 15 gramov.
Novorodenci, dojčatá a deti:
Jednorazová denná dávka amikacínu je 15-20 mg/kg alebo každých 12 hodín po 7,5 mg/kg.

Dávkovanie u novorodencov:
Úvodná dávka je 10 mg amikacínu na kg TH, a po 12 hodinách 7,5 mg amikacínu na kg TH. Liečba pokračuje dávkami po 7,5 mg amikacínu na kg TH každých 12 hodín.

o Dávkovanie u predčasne narodených novorodencov:
7,5 mg amikacínu na kg TH každých 12 hodín.

Uvedené dávkovanie sa nevzťahuje na pacientov s oslabenou imunitou, poškodenými obličkami, cystickou fibrózou, s vodou v bruchu, zápalom vnútornej výstelky srdca, rozsiahlymi popáleninami (viac ako 20% kože), na starších pacientov a tehotné ženy.

Dĺžka liečby
Obvyklá dĺžka liečby amikacínom je 7 – 10 dní. Len v prípadoch ťažkých a komplikovaných infekcií môže byť dlhšia. Účinok liečby obvykle nastáva do 24 až 48 hodín inak môže byť potrebné zmeniť podávaný liek.

Vaše krvné hladiny amikacínu budú starostlivo monitorované a Vaša dávka náležite upravená počas celej doby trvania liečby.

Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
Ak máte poškodenú funkciu obličiek Vaše hladiny amikacínu v krvi a funkcia obličiek budú starostlivo a pravidelne monitorované, aby bolo možné adekvátne upraviť dávky amikacínu. Váš lekár Vám vypočíta dávky, ktoré Vám budú podávané počas liečby.

Pacienti podstupujúci dialýzu alebo peritoneálnu dialýzu  dostávajú jednu dávku s polovičnou účinnosťou na konci dialyzačného procesu.

Starší pacienti môžu, na dosiahnutie terapeutických koncentrácií v plazme, vyžadovať nižšie dávky amikacínu v porovnaní s mladšími pacientmi. Vaša funkcia obličiek bude počas liečby starostlivo monitorovaná kedykoľvek to bude možné a Vaše dávkovanie bude upravené.

Pacienti s veľkou nadváhou
U pacientov s veľkou nadváhou je dávka vypočítaná podľa ideálnej telesnej hmotnosti ku ktorej sa pripočíta 40% nadváhy.
Neskôr môže byť Vaša dávka upravená podľa hladín amikacínu v krvi. Maximálna dávka je 1,5 g na deň. Obvyklá dĺžka liečby je 7 až 10 dní.

Pacienti s vodou v bruchu
Na dosiahnutie dostatočných hladín v krvi sa musia podávať vyššie dávky.


Ak užijete viac Amikacinu B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml ako máte
Predávkovanie môže poškodiť obličky a sluchové nervy alebo blokovať svalové funkcie (paralýza). V takomto prípade je nutné prerušiť infúziu amikacínu. Zvýšené vylučovanie moču odstráni amikacín z Vašej krvi ak to bude potrebné. Ďalšie kroky môžu zahŕňať dialýzu alebo u novorodencov výmenu krvi ale len na základe odporučenia odborníka.

Na odstránenie paralyzačného účinku je možné použiť soli vápnika. Respiračná paralýza si môže vyžadovať umelú ventiláciu.

Ak máte ďalšie doplňujúce otázky týkajúce sa používania tohto lieku obráťte sa na Vášho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Za určitých podmienok vykazuje amikacín (ako aj iné podobné lieky) toxické účinky na sluchový nerv a obličky. Poškodenie obličiek sa u pacientov liečených amikacínom vyskytuje menej často a funkcia obličiek sa obvykle vráti po prerušení liečby. V mnohých prípadoch poškodenie obličiek súvisí s nadmerne vysokými dávkami alebo dlho trvajúcej liečbe, s už existujúcimi obličkovými abnormalitami alebo s podávaním iných liekov, ktoré majú škodlivý účinok na obličky. Nežiaducim reakciám je vo veľkej miere možné predchádzať striktným dodržiavaním opatrení a správnym dávkovaním podľa pokynov.


Vedľajšie účinky, ktoré môžu byť spôsobené liečbou sú zoradené nižšie podľa absolútnej frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne:

Veľmi časté: môže nastať u viac ako 1 z 10 liečených pacientov
Časté: môže nastať u 1 až 10 zo 100 liečených pacientov
Menej časté: môže nastať u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov
Zriedkavé: môže nastať u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov
Veľmi zriedkavé: môže nastať u menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov
Neznáme: nie je možné odhadnúť z dostupných údajov

Nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú zriedkavé, môžu byť vážne a vyžadujú okamžitú liečbu:

– ťažké akútne hypersenzitívne (alergické) reakcie so šokom
– strata sluchu
– paralýza dýchania
– akútne zlyhanie obličiek

Iné vedľajšie účinky sú:

Menej časté vedľajšie účinky:
· Závrat, točenie hlavy
· Chvenie očných gúľ
· Hluk v ušiach, tlak v ušiach, poškodenie sluchu
· Pocit nevoľnosti
· Poškodenie niektorých častí obličiek, poškodenie funkcie obličiek

Zriedkavé vedľajšie účinky:
· Dodatočná infekcia alebo kolonizácia (rezistentnými mikróbmi alebo kvasinkovými hubami).
· Abnormálne nízke počty bielych alebo červených krviniek alebo krvných doštičiek, zvýšený počet určitého typu bielych krviniek (eozinofilov).
· Hypersenzitívne (alergické) reakcie, kožné vyrážky, svrbenie, žihľavka.
· Nízka hladina magnézia v krvi.
· Bolesť hlavy, migréna, znížená citlivosť, triaška.
· Nízky krvný tlak.
· Pokles dýchania
· Nevoľnosť
· Bolesť kĺbov
· Horúčka
· Zvýšené krvné hladiny niektorých enzýmov, ktoré sa nachádzajú v pečeni.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:
· Ťažké akútne hypersenzitívne (alergické) reakcie so šokom (izolované prípady).
· Hluchota (izolované prípady).
· Paralýza dýchania (izolované prípady).
· Blokáda svalovej funkcie.
· Ťažké poškodenie obličiek, akútne zlyhanie obličiek.

Neznáme:
· Alergické reakcie na všetky látky, ktoré sú podobné amikacínu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnika.

5. AKO UCHOVÁVAŤAMIKACIN B. BRAUN2,5 MG/ML, 5 MG/ML, 10 MG/ML

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10mg/ml po dátume expirácie, ktorý je uvedený na fľaši a vonkajšej škatuli. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Roztok musí byť použitý okamžite.
Len na jedno použitie.
Nepoužitý liek zlikvidujte.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Amikacin B. Braun2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml obsahuje
– Liečivo je amikacín.
1 ml Amikacinu B. Braun 2,5 mg/ml infúzny roztok obsahuje 2,5 mg Amikacínu, ako amikacín disulfát.
1 fľaštička 100 ml obsahuje 250 mg amikacínu.

1 ml Amikacinu B. Braun 5 mg/ml infúzny roztok obsahuje 5 mg amikacínu, ako amikacín disulfát.
1 fľaštička 100 ml obsahuje 500 mg amikacínu.

1 ml Amikacinu B. BRaun 10 mg/ml infúzny roztok obsahuje 10 mg amikacínu, ako amikacín disulfát.
1 fľaštička 100 ml obsahuje 1 000 mg amikacínu.

– Ďalšie zložky sú:

Chlorid sodný, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekcie.

Ako vyzerá Amikacin B. Braun2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml a obsah balenia
Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml sú roztoky na infúziu; t.j. sú podávané pomocou malej hadičky alebo kanyly v žile.
Sú to číre, bezfarebné roztoky.

Roztoky sú dodávané v polyetylénových fľaštičkách s obsahom 100 ml.
Sú dodávané v baleniach po 10 a 20 fľaštičkách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 Poštová adresa:
34212 Melsungen, Nemecko 34209 Melsungen, Nemecko

Výrobca:
B. Braun Medical S. A.
Carretera de Terrassa 121
08191 Rubí (Barcelona)
 Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami


Rakúsko Amikacin B. BRAUN 2,5 mg/ml Infusionslösung
Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml Infusionslösung
Amikacin B. BRAUN 10 mg/ml Infusionslösung
Belgicko Amikacine B. BRAUN 2,5 mg/ml Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslösung
Amikacine B. BRAUN 5 mg/ml Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslösung
Amikacine B. BRAUN 10 mg/ml Solution pour perfusion, Oplossing voor infusie, Infusionslösung
Bulharsko Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml Инфузионен разтвор
Amikacin B. Braun 5 mg/ml Инфузионен разтвор
Amikacin B. Braun 10 mg/ml Инфузионен разтвор
Česká republika Amikacin B. Braun 2.5 mg/ml
Amikacin B. Braun 5 mg/ml
Amikacin B. Braun 10 mg/ml
Nemecko Amikacin B. BRAUN 2,5 mg/ml Infusionslösung
Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml Infusionslösung
Amikacin B. BRAUN 10 mg/ml Infusionslösung
Estónsko Amikacin B.Braun 5 mg/ml
Amikacin B.Braun 10 mg/ml
Grécko Amikacin B. Braun 2.5 mg/ml
Amikacin B. Braun 5 mg/ml
Amikacin B. Braun 10 mg/ml
Francúzko AMIKACINE B. BRAUN 2, 5 mg/ml, solution pour perfusion
AMIKACINE B. BRAUN 5 mg/ml, solution pour perfusion
AMIKACINE B. BRAUN 10 mg/ml, solution pour perfusion
Maďarsko Amikacin B. Braun 5 mg/ml Oldatos infúzió
Amikacin B. Braun 10 mg/ml Oldatos infúzió
Taliansko Amikacina B. BRAUN 2.5 mg/ml soluzione per infusione
Amikacina B. BRAUN 5 mg/ml soluzione per infusione
Amikacina B. BRAUN 10 mg/ml soluzione per infusione
Litva Amikacin B. Braun 10 mg/ml Infuzinis tirpalas
Amikacin B. Braun 5 mg/ml Infuzinis tirpalas
Luxembursko Amikacin B. BRAUN 2.5 mg/ml Infusionslösung
Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml Infusionslösung
Amikacin B. BRAUN 10 mg/ml Infusionslösung
Lotyšsko Amikacin B. Braun 10 mg/ml šķīdums infūzijām
Poľsko Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml Roztwór do infuzji
Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml Roztwór do infuzji
Amikacin B. Braun 10 mg/ml Roztwór do infuzji
Portugalsko Amicacina B. Braun
Slovensko Amikacin B. BRAUN 2.5 mg/ml
Amikacin B. BRAUN 5 mg/ml
Amikacin B. BRAUN 10 mg/ml
Velká Británia Amikacin 2.5 mg/ml solution for infusion
Amikacin 5 mg/ml solution for infusion
Amikacin 10 mg/ml solution for infusion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená máj 2011.‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nasledujúce informácie sú určené len pre zdravotníckych pracovníkov:

Inkompatibility
Amikacin B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, a 10 mg/ml sú roztoky určené k priamemu použitiu a nesmú sa miešať so žiadnymi inými medicínskymi prípravkami a musia byť podávané osobitne, v súlade s odporučeným dávkovaním.
Za žiadnych okolností sa aminoglykozidy nemôžu miešať v infúznom roztoku s beta-laktámovými antibiotikami (napríklad penicilíny, cefalosporíny), čo môže vyvolať chemicko-fyzikálnu inaktiváciu kombinovaných liekov.

 
Chemické inkompatibility sú známe pre amfotericín, chlorotiazidy, erytromycín, heparín, nitrofurantoín, novobiocín, fenytoín, sulfadiazín, tiopentón, chlortetracyklín, vitamín B, a vitamín C. Amikacín sa nesmie miešať s týmito medicínskymi prípravkami.

Inaktivácia v prípade zmiešania aminoglykozidov s beta-laktámovými antibiotikami môže pretrvávať pri odbere vzoriek na meranie hladín antibiotika v sére a môže tak v konečnom dôsledku spôsobiť podcenenie chýb v dávkovaní a riziko toxicity. So vzorkami sa musí zaobchádzať rýchlo, treba ich umiestniť do ľadu alebo sa musí pridať beta-laktmáza.

Čas použiteľnosti

Neotvorené:
3 roky.

Čas použiteľnosti (po otvorení):
Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek použitý okamžite.
Ak nie je použitý okamžite je doba a podmienky uchovávania pred použitím plne v zodpovednosti podávajúceho a normálne by nemala presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 -8° C.


Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
Len na jedno použitie.
Nepoužitý liek zlikvidujte.

Rekonštitúcia/riedenie musí prebiehať v aseptických podmienkach. Pred podávaním musí byť vizuálne skontrolovaná čírosť roztoku a skutočnosť, že neobsahuje žiadne častice. Roztok môže byť použitý iba ak je číry a bez častíc.

Informácie o uchovávaní
Pozri časť 5 'Ako uchovávať Amikacín'

Spôsob podávania
Pozri časť 3 'Ako používať Amikacín'.

Dávkovanie
Pozri časť 3 'Ako používať Amikacín'.

Infúzne objemy u pacientov s normálnou funkciou obličiek:

Dávkovanie mg na kg telesnej hmotnosti


Telesná hmotnosť
Amikacín 2,5 mg / ml (100 ml = 250 mg)

2,5kg
5kg
10kg
12,5kg
20kg
30kg
40kg
50kg
60kg
70kg
80kg
90kg
100kg

Amikacín v mg


7,5
7,50
15,00
30,00
37,50
60,00
90,00
120,00
150,00
180,00
210,00
240,00
270,00
300,00
ml
15
15,00
30,00
60,00
75,00
120,00
180,00
240,00
300,00
360,00
420,00
480,00
540,00
600,00
20
20,00
40,00'
80,00
100,00
160,00
240,00
320,00
400,00
480,00
560,00
640,00
720,00
800,00
Telesná hmotnosť
Amikacín 5 mg / ml (100 ml = 500 mg)

2,5kg
5kg
10kg
12,5kg
20kg
30kg
40kg
50kg
60kg
70kg
80kg
90kg
100kg

Amikacín v mg


7,5
3,75
7,50
15,00
18,75
30,00
45,00
60,00
75,00
90,00
105,00
120,00
135,00
150,00
ml
15
7,50
15,00
30,00
37,50
60,00
90,00
120,00
150,00
180,00
210,00
240,00
270,00
300,00
20
10,00
20,00
40,00
50,00
80,00
120,00
160,00
200,00
240,00
280,00
320,00
360,00
400,00
Telesná hmotnosť
Amikacín 10 mg / ml (100 ml = 1000 mg)

2,5kg
5kg
10kg
12,5kg
20kg
30kg
40kg
50kg
60kg
70kg
80kg
90kg
100kg

Amikacín v mg


7,5
1,88
3,75
7,50
9,38
15,00
22,50
30,00
37,50
45,00
52,50
60,00
67,50
75,00
ml
15
3,75
7,50
15,00
18,75
30,00
45,00
60,00
75,00
90,00
105,00
120,00
135,00
150,00
20
5,00
10,00
20,00
25,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00

Presné dávkovanie Amikacinu B. Braun 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, and 10 mg/ml infúzny roztok je možné zabezpečiť ak je prípravok podávaný pomocou infúznej pumpy.

Liek je svojím zložením určený na priame použitie, nesmie sa pred použitím riediť a je určený len na jednorazové použitie.

Z dôvodu predchádzania predávkovania, hlavne u detí, je potrebné používať čo najviac zodpovedajúcu dostupnú silu lieku.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.