ACYLPYRIN S VITAMÍNOM C tbl eff 12 (tuba PP biela)

SPC
a niektorú z pomocných látok a u pacientov, u ktorých sa po predchádzajúcom podaní iných liekov zo skupiny NSA objavila žihľavka, akutná rinitída alebo došlo k rozvoju astmy.
Vredová choroba žalúdka alebo čriev, ťažšie ochorenie pečene a obličiek, bronchiálna astma, krvácavé stavy, chirurgické výkony spojené s väčším krvácaním.
Liek sa nesmie užívať v treťom trimestri gravidity a vo vyšších dávkach počas dojčenia.
Liek nesmú užívať deti a mladiství do 16 rokov pri súčasne prebiehajúcom horúčkovitom ochorení.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nežiaduce účinky súvisia bezprostredne s mechanizmom účinku. Ich riziko sa zvyšuje u pacientov s hepatálnym alebo renálnym ochorením. Početnosť nežiaducich účinkov sa môže znížiť podaním látok tlmiacich žalúdkovú sekréciu alebo látok neutralizujúcich H+ ióny.
U detí (najmä s chrípkovým ochorením alebo varicellou) zvyšuje podávanie kyseliny acetylsalicylovej možnosť vzniku Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je charakterizovaný neinfekčnou encefalopatiou a zlyhaním pečene. Typicky sa prejavuje po odoznení akútnych príznakov horúčkovitého infekčného ochorenia. Medzi klinické prejavy patria protrahované profúzne vracanie, bolesť hlavy, poruchy vedomia. Liek sa preto nemá podávať deťom a mladistvým do 16 rokov.
Kyselina acetylsalicylová redukuje v nižších dávkach exkréciu kyseliny močovej. To môže spôsobiť dnu u pacientov, ktorí majú sklon k nízkej exkrécii kyseliny močovej.
Existujú dôkazy o tom, že lieky, ktoré inhibujú cyklooxygenázu /syntézu prostaglandínov ovplyvňujú ovuláciu a tým môžu spôsobovať poškodenie ženskej plodnosti. Poškodenie je reverzibilné a odoznie po ukončení terapie.
Liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, vrodeným nedostatkom laktázy alebo malabsorpciou glukózy a galaktózy nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Liek zvyšuje riziko vzniku krvácania u pacientov užívajúcich antikoagulanciá tým, že zvyšuje podiel voľného liečiva jeho vytesnením z väzby na proteíny. Rovnakým mechanizmom zvyšuje účinok perorálnych antidiabetík. Kyselina acetylsalicylová (ASA) inhibuje tubulárnu sekréciu metotrexátu. Aby sa predišlo výskytu nežiaducich účinkov, je potrebné pri ich súbežnom podávaní redukovať dávku metotrexátu. Súbežné podávanie liekov zo skupiny nesteroidových antiflogistík zvyšuje riziko negatívneho poôsobenia na sliznicu gastroinestinálnej sústavy v dôsledku inhibície syntézy cytoprotektívnych prostaglandínov a vplyvom na hemostázu. Kombinácia nesteroidových antiflogistík môže u pacientov, ktorí súbežne užívajú diuretiká, spôsobiť zlyhanie obličiek. To je spôsobené inhibíciou medulárnej syntézy vazodilatačných prostaglandínov spojené s redukciou prietoku krvi obličkami. Súbežné podávanie ASA a glukokortikoidov zvyšuje riziko vzniku gastrointestinálneho krvácania.
Kyselina askorbová zvyšuje vstrebávanie penicilínu z čreva. Vysoké perorálne dávky vitamínu C inaktivujú vitamín B12 (pre vznik anémie u zdravého človeka je nevyhnutné podávať vysoké dávky vitamínu C niekoľko rokov).
Súbežné podávanie kyseliny askorbovej alebo ASA a sulfonamidov môže spôsobiť precipitáciu sulfónamidov v kyslom moči, a tým vyvolať kryštalúriu, hematúriu alebo i obštrukciu močových ciest. Účinok liečby môže byť taktiež ovplyvnený, ak sa ACYLPYRIN+C užíva súčasne s liekmi na liečbu dny (probenecid) a pri liečbe neprijatia orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus). Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu (pozri časť 5.1).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Experimentálne výsledky ani jedného z liečiv nepreukázali negatívny vplyv na reprodukčné funkcie. Dĺžka používania oboch liečiv dostatočne preverila riziko použitia v gravidite. Vzhľadom na mechanizmus účinku predstavuje tento liek riziko najmä v treťom trimestri gravidity. Inhibíciou cyklooxygenázy s následnou zníženou produkciou prostaglandínu E2 môže dôjsť u plodu k predčasnému uzáveru ductus arteriosus, k predĺženiu gravidity a ku zvýšeniu krvácania počas pôrodu.
Okrem uvedeného rizika nepredstavuje sporadické užitie lieku gravidnými ženami a ženami vo fertilnom veku nebezpečenstvo pre vyvíjajúci sa plod.
V súčasnosti sa naopak používa kyselina acetylsalicylová na zníženie rizika vzniku eklampsie. Obe liečivá prestupujú do materského mlieka. Pri ojedinelom užití nebýva nevyhnutné prerušiť dojčenie. Pri pravidelnom užívaní vysokých dávok ASA sa musí dojčenie prerušiť, pretože sa nedajú vylúčiť riziká spojené s nedostatočnou detoxikáciou u novorodenca.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ACYLPYRIN+C  nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Klasifikácia frekvencií nežiaducich účinkov je rozdelená nasledovne:
Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).
Vzhľadom na nekompletnosť údajov, nemôžu byť frekvencie určené pre všetky nežiaduce účinky.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Riziko ASA vyplývajúce z mechanizmu jej účinku predstavuje gastrointestinálne dráždenie, ulceráciu a krvácanie. Najčastejšie udávané príznaky sú: tlak v epigastriu, pyróza, nauzea, vracanie. Niekedy vznikne krvácanie a perforácia vredu bez predchádzajúcich príznakov. Mechanizmus vzniku vyššie uvedených nežiaducich účinkov je komplexný, ale najdôležitejšiu úlohu zohráva kontakt liečiva so žalúdkovou sliznicou a po resorpcii inhibícia cyklooxygenázy. Zvýšené riziko predstavujú najmä pacienti s vredovou chorobou v anamnéze, alkoholici a geriatrickí pacienti.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Približne 0,3 % populácie reaguje na podanie ASA hypersenzitívnou reakciou, ktorá sa môže manifestovať ako anafylaktoidná reakcia, urtikária, angioedém, bronchospazmus alebo rinitída. Tieto typy reakcií sa najčastejšie vyskytujú u pacientov s existujúcou astmou, nosovými polypmi alebo chronickou urtikáriou. Mechanizmus vzniku nežiaducich účinkov nie je známy. Predpokladá sa, že na ich vzniku môže participovať zvýšená tvorba leukotriénov pri zvýšenej ponuke pre lipooxygenázovú časť metabolizmu kyseliny arachidónovej po zablokovaní cyklooxygenázovej cesty.

U detí s vírusovým ochorením sa po podaní ASA môže rozvinúť Reyov syndróm. Zriedkavo môže dôjsť k poškodeniu obličiek, reverzibilnému vzostupu aminotransferáz v krvi, k retencii kyseliny močovej a k poruchám acidobázickej rovnováhy (najmä po užití vyšších dávok).

Pri zvyčajnom dávkovaní sa pri užívaní kyseliny askorbovej nevyskytujú žiadne nežiaduce účinky (dokonca ani niekoľkonásobné zvýšenie príjmu nad skutočnú potrebu nevedie k pozorovateľným zmenám, pretože nadbytok vitamínu C sa vylúči močom). Až podávanie niekoľkých gramov denne môže viesť k hnačkám, okysleniu moču a tvorbe cysteínových a oxalátových kameňov. Dochádza tiež ku zmenenému vylučovaniu niektorých látok (provokácia dnavého záchvatu).

4.9 Predávkovanie

Intoxikácia ASA sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťou hlavy, závratom, zmätenosťou. Závažnejšiu intoxikáciu charakterizuje hyperpnoe, delírium, kŕče až kóma. Za letálnu dávku pre dospelého človeka sa považuje 10 g.
Pri intoxikácii je potrebné odstrániť zvyšok nevstrebaného liečiva výplachom žalúdka a podaním aktívneho uhlia. Liečba intoxikácie spočíva v korekcii rozvratu vnútorného prostredia a zvládnutím hypertermie. Špecifické antidotum neexistuje, hemodialýza nie je účinná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum, ATC kód: N02BA51

Všetky liečivá zo skupiny neopioidných analgetík majú rovnaký mechanizmus účinku: inhibíciou enzýmu cyklooxygenázy znižujú syntézu prostaglandínov, ktoré zvyšujú citlivosť alogénnych receptorov voči bradykinínu, histamínu a iným v tkanivách uvoľňovaným mediátorom. Tento mechanizmus je zodpovedný za ich analgetický účinok a priamo súvisí i s nežiaducimi účinkami vyplývajúcimi z nedostatku prostaglandínov pri fyziologických reguláciách. ASA acetyláciou blokuje cyklooxygenázu najmä v periférnych tkanivách.
Mechanizmus účinku vitamínu C v organizme nie je dostatočne známy. Môžu sa uplatniť jeho redukčné vlastnosti (uchovávanie SH-skupín v redukovanom stave, funkcia vitamínu C v metabolizme tyrozínu), ale iné redukujúce látky nepôsobia antiskorbuticky. Vitamín C ovplyvňuje sacharidový metabolizmus (hyperglykémia pri skorbute) nejasným mechanizmom.
Najvýraznejším pôsobením vitamínu C je jeho účasť na obnove a udržiavaní spojivového tkaniva, hlavne medzibunkovej hmoty a kolagénu. Pri syntéze kolagénu uľahčuje hydroxyláciu prolyzínu a lyzínu v peptidovom reťazci.
Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofén môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne.
V jednej štúdii, keď sa jednotlivá dávka 400 mg ibuprofénu podala buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej na okamžité uvoľnenie (81 mg), alebo do 30 minút po jeho podávaní, došlo k zníženému účinku ASA na tvorbu tromboxanu alebo k agregácii trombocytov.'
Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu znamenajú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofénu, a žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofénu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

ASA je slabá kyselina, ktorá sa rýchlo vstrebáva čiastočne zo žalúdka, ale najmä z proximálnych úsekov tenkého čreva. Neionizovaná prestupuje gastrointestinálnou stenou pasívnou difúziou. Vstrebávanie z tabletovej liekovej formy je viac než 80 %. Presystémový metabolizmus je vysoký.
Vrcholová koncentrácia ASA v plazme sa dosiahne po 14 minútach. Prítomnosť potravy predlžuje vstrebávanie salicylátov. Po vstrebaní sa rovnomerne distribuuje do väčšiny tkanív. Pri zvyčajnom dávkovaní je distribučný objem ASA 170 - 200 ml/kg telesnej hmotnosti. Esterázy v gastrointestinálnej mukóze a v pečeni hydrolyzujú ASA, ktorá vstupuje do systémovej cirkulácie ako kyselina salicylová. ASA sa dá detegovať v plazme len veľmi krátko, 85 - 95 % sa viaže na albumín. Podiel voľného liečiva sa zvyšuje pri hypoalbuminémii a v dôsledku kompetície na väzbovom mieste. Prestupuje placentárnou bariérou a prestupuje aj do materského mlieka.
ASA sa biotransformuje deacetyláciou v rôznych tkanivách, ale najmä v endoplazmatickom retikule pečene. Metabolizmus je prvého a druhého stupňa. Tvorí 3 hlavné metabolity: kyselinu salicylovú, salicylurovú a gentisovú. Kyselina salicylová je aktívny metabolit. Salicyláty sa eliminujú obličkami, vylučovanie závisí na veľkosti dávky a pH moču. Existuje signifikantná korelácia medzi plazmatickou koncentráciou salicylátu a analgéziou. Analgetický účinok sa dostavuje pri plazmatickej koncentrácii od 20 - 100 mg/l.
Vytesnenie bilirubínu salicylátmi pri väzbe na plazmatické bielkoviny môže spôsobiť vznik jadrového ikterusu u novorodencov.
Okrem všeobecne platných odlišností farmakokinetiky u geriatrických pacientov (znížená kyslosť žalúdka, hypoalbuminémia, zníženie aktivity biotransformačných enzýmov, zníženie renálnej exkrécie) nie sú žiadne špecifické odlišnosti vo farmakokinetike v geriatrii.
Vzhľadom na mechanizmus účinku u pacientov s existujúcim hepatálnym, renálnym, kardiálnym poškodením a u pacientov s vredovou chorobou sa riziko vzniku nežiaducich účinkov zvyšuje.
Kyselina askorbová sa ľahko vstrebáva z tráviacej sústavy a preniká do všetkých tkanív. Vysoké koncentrácie nachádzame v rôznych orgánoch, predovšetkým v nadobličkách, hypofýze, črevnej stene, leukocytoch, najnižšie koncentrácie sú v svale, erytrocytoch, mozgu a tuku. Fyziologická hladina v plazme je asi 15 µg/l, hladiny pod 5 µg/l sú už suboptimálne, pri 1,5 µg/l sú vždy prítomné príznaky skorbutu. Pokiaľ sa vitamín C nedodáva, vyčerpajú sa jeho zásoby v priebehu niekoľkých dní.
Kyselina askorbová sa v organizme reverzibilne mení na kyselinu dehydroaskorbovú, ktorá má plnú biologickú aktivitu vitamínu C. Hlavným metabolitom kyseliny askorbovej je kyselina oxálová, ktorá sa vylučuje močom. V moči je možné nájsť aj kyselinu 2-sulfurylaskorbovú, o ktorej sa predpokladá, že sa zúčastňuje funkcie vitamínu C v spojivovom tkanive (sulfatačná reakcia). Pri plazmatickej koncentrácii vyššej než 14 µg/l je prekročený obličkový prah pre vitamín C a ten sa potom vylučuje do moču (vylučovanie do moču je teda známkou saturácie organizmu vitamínom C).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Bezpečnosť oboch liečiv obsiahnutých v lieku bola overená dostatočne dlhým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný, monohydrát laktózy, draselná soľ acesulfamu, kyselina fumárová

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Chráňte pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Biela PP tuba s bielym PE uzáverom s vysušovadlom a bezpečnostným pásikom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Obsah balenia
12 šumivých tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

07/0359/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 26.9.2007
Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2012
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.