ACCUSOL 35 POTASSIUM 2 MMOL/ L ROZTOK NA HEMOFILTRÁCIU, HEMODIALÝZU A HEMODIAFILTRÁCIU sol hhh 2x5000 ml (3750 ml+1250 ml) (vak PP/PA/PE/PP/SEBS dvojkomorový)

SPC
nuhličitanu v krvi.
 • ak máte príliš nízku hladinu draslíka v krvi, pokiaľ súbežne neužívate doplnky draslíka.
 • ak máte ochorenie, pri ktorom sa Vaša terajšia kyslosť alebo zásaditosť krvi môže zhoršiť.
 • ak máte zlyhávanie obličiek, pri ktorom sa odpadové látky nedajú odstrániť z krvného riečiska hemofiltráciou.

 • Buďte zvlášť opatrný pri používaní Accusolu 35 Potassium 2 mmol/l
  Accusol 35 Potassium 2 mmol/l môže používať iba lekár, ktorý má skúsenosti v technikách hemofiltrácie, hemodialýzy alebo hemodiafiltrácie alebo sa môže používať pod jeho dohľadom.
  Váš lekár
  • bude pravidelne kontrolovať hadičky obsahujúce Accusol 35. Ak Váš lekár spozoruje, že v roztoku plávajú častice, vak a hadičky ihneď vymení.
  • Vám bude kontrolovať kyslosť krvi, hladiny rôznych solí a odpadových látok v krvi.
  • zaistí, že počas Vašej liečby budú ich hladiny správne a že budú starostlivo kontrolované.
  • zaistí náležité udržiavanie rovnováhy tekutín Vášho tela.
  • Vám bude veľmi starostlivo kontrolovať hladinu glukózy v krvi, najmä ak ste diabetik.
  • Vám bude pravidelne kontrolovať hladinu draslíka v krvi.
  • zaistí, že tesne pred použitím roztoku sa obsah dvoch komôr zmieša. Ak Vám lekár podá nezmiešaný roztok, hladina hydrogenuhličitanu v krvi sa Vám môže zvýšiť. To môže spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú napínanie na vracanie, ospalosť, bolesť hlavy, nezvyčajný tlkot srdca a ťažkosti s dýchaním.

  Užívanie iných liekov
  Informujte svojho lekára, ak užívate iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis. Podávanie Accusolu 35 Potassium 2 mmol/l môže zmeniť účinok iných liekov alebo sa ich účinky môžu navzájom ovplyvňovať.
  • Ak ste diabetik, Váš lekár Vám bude starostlivo kontrolovať hladinu glukózy. V prípade potreby Vám upraví dávku inzulínu, keďže tento roztok obsahuje glukózu.
  • Ak užívate vitamín D alebo lieky obsahujúce vápnik, môže sa Vám zmeniť hladina vápnika v krvi.
  • Ak užívate doplnok hydrogenuhličitanu sodného, hrozí Vám zvýšené riziko nezvyčajných hladín solí a zásaditých látok v krvi (alkalóza).
  • Ak užívate lieky na srdce známe ako srdcové glykozidy, môžete potrebovať doplnky draslíka. Váš lekár Vás bude počas liečby starostlivo sledovať.

  Tehotenstvo a dojčenie
  Ak ste tehotná alebo dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi. Stanoví pomer medzi prínosmi a rizikami používania Accusolu 35 Potassium 2 mmol/l.


  3. AKO sa ACCUSOL 35 Potassium 2 mmol/l podáva

  V závislosti od Vašej liečby Vám bude lekár podávať Accusol 35 Potassium 2 mmol/l do krvi pomocou hadičky z dialyzačného prístroja.

  Liečba hemofiltráciou, hemodialýzou alebo hemodiafiltráciou, ktorú budete dostávať, závisí od diagnostikovaného (zisteného) ochorenia, telesného vyšetrenia, výsledkov laboratórnych vyšetrení a od reakcie Vášho tela na liečbu.

  Váš lekár určí, aké zloženie a množstvo roztokov Accusolu 35 je vhodné na liečbu Vášho ochorenia.

  Aké množstvo roztoku sa podáva a ako často
  Váš lekár určí a prispôsobí rýchlosť prietoku a objem podávaného roztoku.
  Množstvo potrebného roztoku závisí od toho, ako sa Accusol 35 Potassium 2 mmol/l používa.
  Ak ste dospelý alebo starší pacient
  • a Accusol 35 Potassium 2 mmol/l používate ako náhradný roztok na liečbu chronického zlyhávania obličiek, máte dostať 7 až 35 ml/kg/h alebo väčšie množstvo.
  • a Accusol 35 Potassium 2 mmol/l používate ako náhradný roztok na liečbu prechodného zlyhávania obličiek, máte dostať 20 až 35 ml/kg/h alebo väčšie množstvo.
  • a Accusol 35 Potassium 2 mmol/l používate ako dialyzačný roztok na liečbu chronického alebo prechodného zlyhávania obličiek, množstvo roztoku sa určí podľa frekvencie (častosti) a dĺžky dialýzy.


  4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

  Tak ako všetky lieky, aj Accusol 35 Potassium 2 mmol/l môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Možné zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000 pacientov) Accusolu 35 Potassium 2 mmol/l môžu zahŕňať:
  • nízku hladinu glukózy v krvi (hypoglykémiu).

  Môžete mať aj ďalšie možné vedľajšie účinky. Nie všetky musia byť dôsledkom použitia roztokov alebo liečby. Potenciálne nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:
  · zníženie objemu telesných tekutín (hypovolémia) alebo zvýšenie objemu telesných tekutín (hypervolémia)
  · pokles krvného tlaku (hypotenzia) alebo vzostup krvného tlaku (hypertenzia)
  · veľmi nízka hladina fosfátov v krvi (hypofosfatémia)
  · narušená hladina zásaditých látok v krvi (alkalóza)
  · napínanie na vracanie
  · vracanie
  · svalové kŕče
  · poruchy krvácavosti
  · infekcia
  · namáhavé dýchanie, nepravidelné dýchanie (spôsobené preniknutím vzduchových bublín do krvného riečiska)
  · narušenie hladín rôznych solí v krvi (napr. narušenie hladín sodíka, draslíka a vápnika v krvi)
  · zvýšené zrážanie krvi.

  Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov alebo akékoľvek iné vedľajšie účinky, informujte, prosím, svojho lekára.


  5. AKO UCHOVÁVAŤ ACCUSOL 35 Potassium 2 mmol/l

  Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
  Uchovávajte pri teplote 4 °C – 25 °C.
  Nepoužívajte Accusol 35 Potassium 2 mmol/l po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
  Lekár skontroluje, či je roztok číry a vak nepoškodený.


  6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

  Názov lieku
  Accusol 35 Potassium 2 mmol/l
  roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu

  Zloženie roztoku Accusol 35 Potassium 2 mmol/l je:

  Zložky
  1 000 ml Accusolu 35 Potassium 2 mmol/l
  Veľká komora „A“

  Dihydrát chloridu vápenatého
  0,343 g
  Hexahydrát chloridu horečnatého
  0,136 g
  Chlorid sodný
  7,66 g
  Chlorid draselný
  0,199 g
  Monohydrát glukózy
  1,47 g
  Malá komora „B“

  Hydrogenuhličitan sodný
  12,9 g

  5 000 ml výsledného roztoku vznikne zmiešaním 3 750 ml roztoku „A“ s 1 250 ml roztoku „B“.

  Ďalšie zložky sú: voda na injekciu, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.

  Iónové zloženie výsledného roztoku je:


  1 000 ml
  Accusolu 35
  Vápnik (Ca++)
  1,75 mmol
  Horčík (Mg++)
  0,5 mmol
  Sodík (Na+)
  140 mmol
  Draslík (K+)
  2 mmol
  Chlorid (Cl-)
  111,5 mmol
  Glukóza bezvodá
  5,55 mmol
  Hydrogenuhličitan (HCO3-)
  35 mmol
  Teoretická osmolarita
  296 mosm/l


  Ako vyzerá Accusol 35 Potassium 2 mmol/l a obsah balenia
  Accusol 35 Potassium 2 mmol/l sa dodáva v škatuli obsahujúcej dva 5‑litrové dvojkomorové vaky bez PVC.

  Každý vak je zabalený v ochrannom obale.

  Roztok vo vaku je číry a bezfarebný.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
  BAXTER CZECH, spol. s r. o.
  Karla Engliše 3201/6
  150 00 Praha 5
  Česká republika

  Výrobcovia:
  Baxter Healthcare S.A.
  Moneen Road
  Castlebar
  County Mayo - Írsko
  Bieffe Medital SpA,
  Via Nuova Provinciale
  23034 Grosotto,
  Taliansko

  Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2011

  Baxter, ACCUSOL a CLEAR‑FLEX sú ochranné známky Baxter International Inc.


  "_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

  Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

  INFORMÁCIA PRE zdravotníckych pracovníkov


  Accusol 35 Potassium 2 mmol/l
  roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu

  1. NÁZOV LIEKU

  Accusol 35 Potassium 2 mmol/l
  roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu


  2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

  Zloženie
  1 000 ml
  Accusolu 35
  Veľká komora „A“
  Dihydrát chloridu vápenatého
  0,343 g
  Hexahydrát chloridu horečnatého
  0,136 g
  Chlorid sodný
  7,66 g
  Chlorid draselný
  0,199 g
  Monohydrát glukózy
  1,47 g
  Malá komora „B“
  Hydrogenuhličitan sodný
  12,9 g

  Výsledný roztok po premiešaní
  1 000 ml
  Accusolu 35
  Dihydrát chloridu vápenatého
  0,257 g
  Hexahydrát chloridu horečnatého
  0,102 g
  Chlorid sodný
  6,14 g
  Chlorid draselný
  0,149 g
  Glukóza bezvodá
  1,0 g
  Hydrogenuhličitan sodný
  2,94 g

  Zodpovedá nasledujúcemu iónovému zloženiu:

  Iónové zloženie výsledného roztoku
  1 000 ml
  Accusolu 35
  Vápnik (Ca++)
  1,75 mmol
  Horčík (Mg++)
  0,5 mmol
  Sodík (Na+)
  140 mmol
  Draslík (K+)
  2 mmol
  Chlorid (Cl-)
  111,5 mmol
  Glukóza bezvodá
  5,55 mmol
  Hydrogenuhličitan (HCO3-)
  35 mmol
  Teoretická osmolarita
  296 mosm/l

  5 000 ml výsledného roztoku vznikne zmiešaním 3 750 ml roztoku „A“ s 1 250 ml roztoku „B“.

  Hodnota pH výsledného roztoku je v rozmedzí od 7,0 – 7,5.

  Číslo „35“ v názve špecifikuje koncentráciu nárazníkového roztoku (hydrogenuhličitan = 35 mmol/l).


  3. LIEKOVÁ FORMA

  Roztok na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu.
  Accusol 35 je sterilný, nepyrogénny, číry a bezfarebný roztok.


  4. Klinické údaje

  4.1 Terapeutické indikácie

  Accusol 35 je indikovaný na liečbu akútneho a chronického zlyhávania obličiek ako substitučný roztok na hemofiltráciu a hemodiafiltráciu a ako dialyzačný roztok na hemodialýzu a hemodiafiltráciu.

  4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

  Na hemofiltráciu, hemodialýzu a hemodiafiltráciu.

  Accusol 35 ako substitučný roztok
  Množstvo substitučného roztoku podávaného dospelým pacientom je určené rýchlosťou ultrafiltrácie a je nastavené pre každý jednotlivý prípad tak, aby sa zabezpečila primeraná rovnováha elektrolytov a tekutín.

  Dospelí:
  - chronické zlyhávanie obličiek: 7 až 35 ml/kg/h,
  - akútne zlyhávanie obličiek: 20 až 35 ml/kg/h,
  Starší pacienti: ako pre dospelých.

  Tieto odporúčania pre objem tekutín môže ošetrujúci lekár upraviť podľa klinického stavu pacienta.

  Accusol 35 sa môže podať do mimotelového krvného obehu buď predilučne alebo postdilučne, v súlade s predpisom lekára.

  Accusol 35 ako dialyzačný roztok
  Predpísanie a množstvo dialyzačného roztoku závisí od režimu liečby, frekvencie a dĺžky liečby a ošetrujúci lekár ho vyberie podľa klinického stavu pacienta.

  Podávanie:
  Hemodialýza: cez oddiel dialyzátora, ktorým preteká dialyzačný roztok.
  Hemofiltrácia: cez arteriálnu alebo venóznu krvnú linku.

  Roztok na okamžité použitie Accusol 35 sa získa zmiešaním roztoku obsiahnutého vo veľkej komore „A“ s roztokom obsiahnutým v malej komore „B“ po pretrhnutí tesniaceho šva. Pokyny na používanie a zaobchádzanie s liekom nájdete v časti 5.5.

  4.3 Kontraindikácie

  Kontraindikácie závislé od roztoku
  - Hypokaliémia, ak nie je súčasne upravená suplementáciou draslíka
  - Metabolická alkalóza.

  Kontraindikácie závislé od hemofiltrácie/hemodialýzy/hemodiafiltrácie v dôsledku samotného technického postupu: '
  - Zlyhávanie obličiek so zvýšeným hyperkatabolizmom v takých prípadoch, v ktorých už nie je možné odstrániť uremické symptómy hemofiltráciou.
  - Nedostatočný prietok krvi z cievneho vstupu.
  - Ak existuje vysoké riziko krvácania z dôvodu systémovej antikoagulácie.

  4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

  - Roztok Accusol 35 musí používať len lekár so skúsenosťami v technikách hemofiltrácie, hemodialýzy alebo hemodiafiltrácie alebo sa musí používať pod jeho dohľadom.
  - V súvislosti s použitím Accusolu 35 pri CRRT (kontinuálnej liečbe nahrádzajúcej funkciu obličiek) sa pozorovala tvorba bielych častíc uhličitanu vápenatého v predilučných a postdilučných linkách. Počas CRRT s použitím Accusolu 35 sa preto musia predilučné a postdilučné linky dôkladne skontrolovať každých 30 minút, aby sa preverilo, či je roztok v hadičkách číry a bez častíc. V niektorých prípadoch sa zrazeniny môžu objaviť až po niekoľkých hodinách od začatia liečby.
  Ak sa spozoruje výskyt zrazenín, súprava hadičiek pre CRRT a roztok Accusolu 35 sa musia ihneď vymeniť a pacient sa musí starostlivo sledovať.
  - Musí sa pozorne sledovať rovnováha tekutín.
  - Musí sa pozorne sledovať acidobázická rovnováha.
  - Pravidelne sa má sledovať aj rovnováha elektrolytov (chlorémia, fosfatémia, kalciémia, magneziémia a natriémia), aby sa zistila možná nerovnováha.
  - Pred liečbou a počas nej sa musí pravidelne sledovať kaliémia. Ak je prítomná hypokaliémia alebo ak je tendencia k jej vývoju, je pravdepodobné, že bude potrebná suplementácia draslíka a/alebo použitie substitučného roztoku s vyššou koncentráciou draslíka. Ak sa začína vyvíjať hyperkaliémia, môže byť indikované zvýšenie rýchlosti filtrácie a/alebo použitie substitučného roztoku s nižšou koncentráciou draslíka, ako aj obvyklé lekárske opatrenia intenzívnej starostlivosti.
  - Hladiny krvnej glukózy sa musia pozorne sledovať, najmä u diabetických pacientov.
  - Ak sa tesniaci šev medzi komorami nepretrhne a podá sa roztok malej komory „B“, môže vzniknúť alkalóza. Najčastejšími klinickými známkami/príznakmi alkalózy sú nauzea, letargia, bolesť hlavy, arytmia, útlm dýchania.

  4.5 Liekové a iné interakcie

  Pri predpisovaní Accusolu 35 Potassium 2 mmol/l sa majú vziať do úvahy možné interakcie medzi touto liečbou a inými súbežnými terapiami, týkajúcimi sa iných, už existujúcich ochorení.
  - Koncentrácia iných liekov v krvi sa môže počas hemodialýzy, hemofiltrácie a hemodiafiltrácie zmeniť.
  - U pacientov, ktorí užívajú srdcové glykozidy, sa musia pozorne sledovať hladiny draslíka v plazme z dôvodu zvýšeného rizika vzniku arytmií súvisiacich s hypokaliémiou.
  - Vitamín D a lieky s obsahom vápnika môžu zvyšovať riziko hyperkalciémie (napríklad uhličitan vápenatý pôsobiaci ako chelátor draslíka). Ďalšia substitúcia hydrogenuhličitanu sodného môže zvyšovať riziko metabolickej alkalózy.

  4.6 Gravidita a laktácia

  Nie sú k dispozícii žiadne predklinické ani klinické údaje o použití Accusolu 35 počas gravidity a laktácie. Accusol 35 sa má podávať gravidným a dojčiacim ženám iba v nevyhnutných prípadoch.

  4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

  Netýka sa.

  4.8 Nežiaduce účinky

  Hlásené nežiaduce účinky sú založené na hláseniach o nežiaducich účinkoch z klinických štúdií, ktoré podľa skúšajúceho súviseli s Accusolom (bod 1), ako aj z revízie literatúry (bod 2).
  Po uvedení lieku na trh neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky.
  Frekvencia bola určená použitím nasledujúcich kritérií: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), menej časté (> 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

  1) Klinické štúdie

  Trieda orgánových systémov
  Nežiaduca lieková reakcia
  Frekvencia
  Súvisiaci
  s postupom
  Súvisiaci
  s roztokom
  Metabolizmus a výživa
  Hypoglykémia NOS
  Zriedkavé
  Áno
  Áno

  2) Revízia literatúry

  Nižšie uvedené nežiaduce účinky predstavujú typ nežiaducich účinkov, ktoré môžu byť hlásené u roztokov na hemofiltráciu alebo hemodialýzu.

  - Možné nežiaduce reakcie týkajúce sa liečby môžu zahŕňať nauzeu, dávenie, svalové kŕče, hypotenziu, krvácanie, zrážanie krvi, infekciu a vzduchovú embóliu.

  - Možné nežiaduce reakcie súvisiace s liekom môžu zahŕňať metabolickú alkalózu, poruchy elektrolytov a/alebo nerovnováhu tekutín: hypofosfatémiu, hypoglykémiu, hypo- a hypervolémiu, hypo- a hypertenziu.

  4.9 Predávkovanie

  K predávkovaniu nemá dôjsť, ak sa pravidelne sleduje rovnováha tekutín a elektrolytov, ako sa odporúča v časti 4.4. Predávkovanie môže viesť k hypervolémii a k poruchám rovnováhy elektrolytov. Tieto symptómy je možné zmierniť úpravou rýchlosti ultrafiltrácie a objemu podaného roztoku.
  Nerovnováha elektrolytov sa má liečiť podľa špecifickej poruchy rovnováhy elektrolytov.


  5. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  5.1 Inkompatibility

  Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 5.5 „Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom“.

  5.2 Čas použiteľnosti

  Čas použiteľnosti
  12 mesiacov pri uchovávaní v ochrannom obale.

  Čas použiteľnosti po zmiešaní
  Po odstránení ochranného obalu a zmiešaní sa má Accusol 35 použiť do 24 hodín.

  5.3 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

  Uchovávajte pri teplote 4 °C – 25 °C.

  5.4 Druh obalu a obsah balenia

  Accusol 35 sa uchováva v dvojkomorovom vaku (bez PVC) vyrobenom z koextrudovaného filmu polypropylénu, polyamidu a zmesi polypropylénu, SEBS a polyetylénu (Clear-Flex). Dve komory oddeľuje tesniaci šev.
  Veľká komora „A“ vybavená portom pre aditíva a malá komora „B“ vybavená vstupným portom na pripojenie k vhodnej súprave na podávanie.
  Dvojkomorový vak sa dodáva v ochrannom priehľadnom obale vyrobenom z kopolymérov.
  Objem vaku po zmiešaní je 5 000 ml (3 750 ml vo veľkej komore a 1 250 ml v malej komore).
  Accusol 35 je dostupný v balení 2 x 5 000 ml v škatuli.

  5.5 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

  - Skontrolujte neporušenosť výrobku. Ak sa tesniaci šev predčasne pretrhol, vak nepoužívajte. Ak je vak poškodený, zlikvidujte ho.
  - Nepodávajte, pokiaľ roztok nie je číry.
  - Počas celého postupu sa musí dodržiavať aseptická technika.
  - Aditíva sa môžu pridať cez port pre aditíva do veľkej komory. Pred zmiešaním sa musí skontrolovať kompatibilita liekov. Pridajte aditívum a okamžite pretrhnite tesniaci šev medzi komorami. Liek sa musí použiť okamžite po pridaní akéhokoľvek aditíva.
  - Po odstránení ochranného obalu okamžite pretrhnite tesniaci šev medzi komorami a zmiešajte oba roztoky. Uistite sa, že šev je úplne pretrhnutý a dva roztoky sú úplne zmiešané. Pripojte k linke pacienta a aktivujte vstupný port. Roztok sa musí použiť do 24 hodín od zmiešania.
  - Nespotrebovaný roztok zlikvidujte.
  - Len na jednorazové použitie.
  - Accusol 35 používajte len spolu s vhodným zariadením na sledovanie liečby.


  6. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

  BAXTER CZECH, spol. s r. o.
  Karla Engliše 3201/6
  150 00 Praha 5
  Česká republika


  7. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

  87/0207/06-S

  Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

  Vybrané lieky
  Nevybrali ste žiadny liek.
  vyber
  LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.