VESSEL DUE F KAPSULY cps 60x250 LSU (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
ická neuropatia),
- neurologické cievne ochorenia (senilná deteriorácia, CMP),
- oftalmologické indikácie (prevencia oklúzie a trombózy venae centralis retinae, makulárna degenerácia),
- kardiologické indikácie (zaistenie pacienta po IM, prevencia formácie intrakardiálneho trombu).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie
Kapsuly: 1-2 kapsuly dvakrát denne po jedle.

Injekcie: 1 injekčnú ampulku denne, pre i.m. alebo i.v. podanie.

Všeobecne sa odporúča začať liečbu s injekciami a po 15-20 dňoch pokračovať s kapsulami 1‑2-krát denne po dobu 30-40 dní. Kompletný terapeutický cyklus v trvaní 3-4 mesiace sa má opakovať aspoň 2-krát do roka.

Dávkovanie sa môže meniť v kvantite a frekvencii podľa uváženia lekára.

Pri prechode na liečbu sulodexidom po predchádzajúcej heparinizácii alebo liečbe perorálnymi kumarínovými antikoagulanciami nie je potrebná úvodná parenterálna aplikácia sulodexidu. V týchto prípadoch je potrebná opatrnosť a laboratórna kontrola liečby na vylúčenie potenciácie účinku liečiv pri vzájomnej interakcii odznievajúceho účinku predchádzajúcej antikoagulačnej liečby s nastupujúcim účinkom sulodexidu.

Porucha funkcie pečene a obličiek
U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek nie je potrebné upravovať doporučenú dávku, treba však sledovať koagulogram a príslušne upraviť dávkovanie pri jeho zmenách.

Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu sa podávanie tohto lieku deťom neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, heparín a heparínu podobné látky alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
Diatéza a hemoragické ochorenia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vzhľadom na nízku toxicitu lieku neexistujú zvláštne upozornenia pre používanie. Avšak pri súbežnej liečbe antikoagulanciami sa odporúča pravidelne kontrolovať parametre hemokoagulácie.

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu sa podávanie tohto lieku deťom neodporúča.

4.5 Liekové a iné interakcie

Sulodexid ako heparínu podobná molekula môže zvýšiť antikoagulačné účinky heparínu samotného a súbežne podávaných perorálnych antikoagulancií. Účinok liečby môže byť v niektorých prípadoch zvýšený súbežným podávaním liekov ovplyvňujúcich agregáciu trombocytov (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, fenylbutazón, indometacín, dipyridamol, dextrán).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Používanie lieku v gravidite sa neodporúča, aj keď štúdie fetálnej toxicity nedokázali embryo-fetotoxické účinky.

Dojčenie
Nebolo preukázané, či sulodexid preniká do materského mlieka, a preto sa tento liek v období dojčenia má podávať iba v nevyhnutných prípadoch.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

VESSEL DUE F kapsuly nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Pri perorálnom podávaní sa môžu objaviť gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie a bolesť v epigastriu.

Pri parenterálnom podávaní sa môže vyskytnúť bolesť, pálenie, sčervenanie alebo hematóm v mieste vpichu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

V prípade predávkovania sa môže objaviť krvácanie. V prípade krvácania je nevyhnutné podať injekčne 1% protamín sulfát (3 ml i.v. = 30 mg), tak ako sa zvyčajne používa pri heparínovej hemorágii.


5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antikoagulanciá, antitrombotiká; heparíny, ATC kód: B01AB11.

Niektoré klinické štúdie, v ktorých sa liek podával parenterálne a perorálne, demonštrovali, že antitrombotická aktivita sulodexidu je výsledkom inhibície niektorých koagulačných faktorov závislej na dávke, zvlášť aktivovaného faktora X. Keďže je interferencia s trombínom menej významná, zvyčajne chýbajú následky antikoagulačného účinku.

Antitrombotický účinok je tiež podporený inhibíciou doštičkovej adhézie a aktivácie cirkulujúceho a parietálneho fibrinolytického systému.

Sulodexid tiež normalizuje parametre viskozity, ktoré sa zvyčajne menia u pacientov s vaskulárnou patológiou s rizikom trombózy: táto aktivita hlavne prebieha cez redukciu hladín fibrinogénu.

Doteraz opísaný farmakologický profil sulodexidu je ešte doplnený normalizáciou zmenených hladín lipidov, čo prebieha cez aktiváciu lipoproteínovej lipázy.

Farmakodynamické účinky
Štúdie prevedené za účelom dôkazu iných možných účinkov hlavne na terapeutickú účinnosť okrem vyššie uvedených dokázali, že VESSEL DUE F nemá antikoagulačné účinky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

a) Charakteristika liečiva
Sulodexid je charakterizovaný absorpciou cez gastrointestinálnu bariéru, ktorá môže byť demonštrovaná na základe farmakodynamických účinkov lieku po perorálnom, intraduodenálnom, intraileálnom a rektálnom podaní sulodexidu označeného fluoresceínom. Vzťahy dávka-účinok a dávka-čas u potkanov a králikov korelovali s podaniami jednotlivými cestami uvedenými vyššie. Označená substancia je najprv akumulovaná v bunkách čreva a potom uvoľňovaná do krvného obehu systémovou cirkuláciou. Koncentrácia rádioizotopu výrazne vzrastá úmerne s časom v mozgu, obličkách, srdci, pečeni, pľúcach, testes, plazme. Farmakologické testy realizované u ľudí s i.m. a i.v. podaním lieku zistili lineárny dávkovo závislý vzťah.

Metabolizmus prebieha hlavne v pečeni a vylučovanie obličkami.

Absorpcia po perorálnom podaní u človeka sledovaná s označeným liekom ukázala, že prvá krvná hladina píku sa objavila po 1-2 hodinách a druhá po 4 a tretia po 6 hodine, po ktorej už liečivo nebolo detegované v plazme; znovu sa objavuje asi po 12 hodinách a potom zostáva jeho hladina konštantná až do 48 hodín. Konštantná krvná hladina po 12 hodinách je pravdepodobne výsledkom pomalého uvoľňovania lieku orgánmi, ktoré sú uvedené vyššie, zvlášť cievnym endotelom.

Urinárna exkrécia: Pri použití označeného lieku sa asi 55 % podanej rádioaktivity vylučuje močom počas prvých 96-114 hodín. Eliminácia má pík asi po 12 hodinách a priemerná urinárna hodnota je 17,6 % podanej dávky v intervale 0-24 hodín; druhý pík 24-48 hodín a priemerná urinárna hodnota je 22 % podanej dávky a tretí pík je okolo 78 hodín s urinárnou elimináciou asi 14,9 % v 48‑96-hodinovom intervale.'

Po 96 hodinách nie je už rádioaktivita v zozbieraných vzorkách detegovateľná.

Fekálna exkrécia: Totálna rádioaktivita zistená vo faeces je 23 % v prvých 48 hodinách, po ktorých nie je detegovaná už žiadna označená látka.

b) Charakteristika zvláštneho významu pre pacienta
Terapeutická aktivita VESSEL DUE F bola vždy hodnotená u pacientov s vaskulárnou patológiou s rizikom trombózy aj na artériách aj na cievach. Liek sa ukázal ako zvlášť účinný u starších pacientov a diabetikov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita: Pri podaní myšiam a potkanom nevyvoláva toxickú symtomatológiu do dávok 240 mg/kg/per os; LD50 u myší je >9 000 mg/kg/per os a 1 980 mg/kg i.p.; LD50 u potkanov je >9 000 mg/kg/per os a 2 385 mg/kg i.p.

Subakútna toxicita: Pri 21-dňovom podávaní per os v dávke 10 mg/kg u potkanov a u psov sa nezistili fenomény intolerancie, žiadne zmeny v hematochemických parametroch a žiadne anatomickopatologické zmeny v hlavných orgánoch.

Chronická toxicita: Pri 180-dňovom podávaní perorálnou cestou v dávke 20 mg/kg u potkanov a u psov na konci liečby neboli zistené významné zmeny v hematologických, urinárnych a fekálnych parametroch, a v histologických parametroch v hlavných orgánoch.

Fetálna toxicita: Nezistila sa žiadna mutagénna aktivita v nasledujúcich testoch: Ames; neprogramovaná DNA opravná syntéza v ľudských lymfocytoch (UDS); žiadne delenie v Aspergillus; kríženie v Aspergillus; metionínové supresory v Aspergillus.


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok

Kapsula: sodná soľ laurylsakosínu, oxid kremičitý, triacetín.
Obal kapsuly: želatína, glycerol, sodná soľ etylparabénu (E 215), sodná soľ propylparabénu (E 217), oxid titaničitý (E 171), oxid železitý červený (E 172).

6.2 Inkompatibility

Pretože sulodexid je polysacharidová kyselina, pri súbežnom podávaní s inými látkami môže reagovať vytvorením komplexov so všetkými bázickými látkami. Inkompatibilné látky zvyčajne používané na flebolýzu sú: vitamín K, vitamíny B-komplexu, hydrokortizón, hyaluronidáza, kalciumglukonát, kvartérne amóniové soli, chloramfenikol, tetracyklín, streptomycín.

6.3 Čas použiteľnosti
Neporušené balenie: 5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Kapsuly: PVC/PVDC/Al blister.

Veľkosť balenia: 50, 60, 75, 80, 100 a 120 kapsúl.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del ’99, n.5
40133 Bologna (BO)
Taliansko


8. Registračné číslo

85/0669/92-CS


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 16. septembra 1992
Dátum posledného predĺženia registrácie: 23. novembra 2006


10. Dátum revízie textu

Február 2019

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.