VESSEL DUE F INJEKCIE sol inj 10x2 ml/600 LSU (amp.inj.hnedá)

SPC
oľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je VESSEL DUE F a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete VESSEL DUE F
3. Ako užívať VESSEL DUE F
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať VESSEL DUE F
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je VESSEL DUE F a na čo sa používa

Liečivom v lieku VESSEL DUE F je sulodexid, ktorý obsahuje 80 % strednemolekulového heparínu a 20 % dermatan sulfátu. Sulodexid preukazuje účinky endotelprotektívne, antitrombotické, profibrinolytické, hemoreologické a antiaterogénne. Sulodexid tiež znižuje zvýšené hladiny cholesterolu, krvných tukov a fibrinogénu (bielkoviny krvnej plazmy dôležitej pre zrážanlivosť krvi).

Sulodexid, liečivo v lieku VESSEL DUE F, je prírodná látka so silným ochranným a liečebným účinkom na krv, žily a tepny. Svojim účinkom podporujúcim rozpúšťanie krvných zrazenín a pôsobiacim proti zrážaniu krvi tiež zlepšuje fyzikálne parametre krvi. Sulodexid tiež znižuje zvýšené hladiny cholesterolu, krvných tukov a fibrinogénu (bielkoviny krvnej plazmy dôležitej pre zrážavosť krvi). Svojim účinkom na cievy a krv zabraňuje rozvoju kôrnatenia tepien. V konečnom dôsledku liek svojim komplexným pôsobením výrazne ovplyvňuje najmä bolestivé príznaky ochorenia ciev, k liečbe ktorých je určený (bolesti v dolných končatinách pri chôdzi i v pokojovom stave, kŕče v dolných končatinách).

Pre svoje účinky na úrovni zásahov do hemokoagulačných procesov, na endotel, lipolytickú aktivitu a reologické vlastnosti sa VESSEL DUE F môže podávať pri nasledujúcich cievnych ochoreniach:
- choroby venózneho systému (žilová trombóza a posttrombotický syndróm),
- choroby arteriálneho riečišťa (ischemická choroba srdca, okluzívne postihnutie mozgových tepien, ischemická choroba dolných končatín),
- poruchy mikrocirkulácie (mikroanginopatia),
- diabetologické indikácie (diabetická makroangiopatia, diabetická noha, diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia),
- neurologické cievne ochorenia (senilná deteriorácia, CMP),
- oftalmologické indikácie (prevencia oklúzie a trombózy venae centralis retinae, makulárna degenerácia),
- kardiologické indikácie (zaistenie pacienta po IM, prevencia formácie intrakardiálneho trombu).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete VESSEL DUE F

Neužívajte VESSEL DUE F
- ak ste alergický na sulodexid, heparín a heparínu podobné látky alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak máte diatézu a hemoragické ochorenia.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať VESSEL DUE F, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci
Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu sa podávanie tohto lieku deťom neodporúča.

Iné lieky a VESSEL DUE F
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

VESSEL DUE F môže zosilňovať pôsobenie iných látok účinných proti zrážaniu krvi. Účinok liečby môže byť v niektorých prípadoch zvýšený súbežným podaním liekov ovplyvňujúcich agregáciu trombocytov (kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, fenylbutazón, indometacín, dipyridamol, dextrán).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Pre použitie v tehotenstve alebo počas dojčenia musia byť zvlášť závažné dôvody.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
VESSEL DUE F nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať VESSEL DUE F

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

VESSEL DUE F sa zvyčajne podáva v dávkach 1–2 kapsuly 2-krát denne po jedle. Kapsuly je potrebné prehltnúť celé, nerozhryzené. Liečbu je možné začať tiež injekčnou formou lieku. 1 injekčnú ampulku denne, pre i.m. alebo i.v. podanie. Odporúča sa začať liečbu injekciami a po 15-20 dňoch pokračovať s kapsulami 1‑2-krát denne po dobu 30-40 dní. Kompletný terapeutický cyklus v trvaní 3-4 mesiace sa má opakovať aspoň 2-krát do roka.

Použitie u detí a dospievajúcich
Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu sa podávanie tohto lieku deťom neodporúča.'

Ak užijete viac VESSEL DUE F, ako máte
Pri predávkovaní liekom môže dôjsť ku krvácaniu. Postup v takomto prípade je totožný ako pri predávkovaní heparínom, odporúča sa podať protamín sulfát.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

VESSEL DUE F je dobre znášaný pacientom, výnimočne sa môžu prejaviť tráviace ťažkosti (napr. nevoľnosť, vracanie, pocit ťažkého žalúdka).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať VESSEL DUE F

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30o C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo VESSEL DUE F obsahuje
- Liečivo je sulodexid. Jedna kapsula obsahuje 250 LSU (Lipasemic unit) sulodexidu.
- Ďalšie zložky sú:
Kapsula: sodná soľ laurylsakosínu, oxid kremičitý, triacetín.
Obal kapsuly: želatína, glycerol, sodná soľ etylparabénu (E 215), sodná soľ propylparabénu (E 217), oxid titaničitý (E 171), oxid železitý červený (E 172).

Ako vyzerá VESSEL DUE F a obsah balenia
VESSEL DUE F kapsuly sú mäkké želatínové oválne kapsuly, tehlovo-červenej farby, naplnené suspenziou bielej až bledošedej farby.

Veľkosť balenia: 50 a 60 kapsúl.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Alfa Wassermann S.p.A., Via E. Fermi 1, 65020 Alanno (PE), Taliansko


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2016.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.