LIVOSTIN 0,5 MG/ ML aer nau 1x10 ml (fľ.PE)

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Livostin a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Livostin
3. Ako používať Livostin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Livostin
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Livostin a na čo sa používa

Livostin 0,5 mg/ml nosová suspenzná aerodisperzia je antialergikum.
Livostin 0,5 mg/ml poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Livostin

Nepoužívajte Livostin
- ak ste alergický na levokabastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- keď trpíte poruchou funkcie obličiek. Výnimku tvoria prípady, ak lekár používanie odporučí a bude zabezpečený lekársky dohľad.

Iné lieky a Livostin
Ak dodržiavate pokyny a použijete odporučené množstvo, nepotrebujete dodržiavať žiadne mimoriadne opatrenia.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo to predpokladáte, informujte svojho lekára, ktorý rozhodne, či Livostin 0,5 mg/ml môžete používať.
Livostin 0,5 mg/ml nosovú suspenznú aerodisperziu nepoužívajte počas dojčenia, kým sa neporadíte s lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Livostin 0,5 mg/ml zvyčajne neovplyvňuje pozornosť a koncentráciu. Napriek tomu, ak pociťujete únavu pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov, zvýšte opatrnosť.

Livostin obsahuje benzalkóniumchlorid a propylénglykol.
Benzalkóniumchlorid môže vyvolať kŕč svalstva priedušiek.
Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.


3. Ako používať Livostin

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Livostin 0,5 mg/ml nosová aerodisperzia sa vyrába vo forme suspenzie. Z tohto dôvodu pred každým jeho použitím dôkladne potraste fľašou. Obvyklá dávka pre dospelých a deti sú 2 vstreky lieku Livostin 0,5 mg/ml do každej nosovej dierkydvakrát denne. Ak sú príznaky veľmi silné, môže sa liek aplikovať 3 až 4-krát za deň. Dôkladne dodržiavajte pokyny svojho lekára.

1. Pred odstránením uzáveru fľašu dobre potraste.
2. Pred prvým použitím lieku Livostin 0,5 mg/ml nosovej suspenznej aerodisperzie odstráňte uzáver a fľašu niekoľkokrát stlačte, až kým sa vo vzduchu neobjaví jemný aerosol.
3. Vysiakajte si nos.
4. Fľašu držte v polohe uvedenej na obrázku. Hlavu nakloňte dopredu, pevne si zapchajte jednu nosovú dierku a aplikátor vložte do druhej nosovej dierky.
5. Dvakrát vstreknite suspenznú aerodisperziu do voľnej nosovej dierky a súčasne ju vdýchnite.


6. Postup 4 a 5 zopakujte aj pre druhú nosovú dierku.

Liečba má pokračovať až do zlepšenia príznakov.

Ak použijete viac Livostinu, ako máte
Ak by ste náhodou vypili celú fľašu lieku Livostin 0,5 mg/ml, budete sa pravdepodobne cítiť mierne ospalý. V takomto prípade vyhľadajte lekára. Kým tak urobíte, najlepšie je dovtedy vypiť veľa vody.

Informácia pre lekára v prípade predávkovania liekom Livostin 0,5 mg/ml
V prípade náhodného požitia lieku Livostin 0,5 mg/ml má pacient vypiť veľa nealkoholických tekutín, aby sa urýchlilo vylúčenie levokabastínu obličkami.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejší nežiaduci účinok, hlásený pri liečbe nosovou suspenznou aerodisperziou Livostin 0,5 mg/ml, je bolesť hlavy. Ak začnete počas užívania nosovej suspenznej aerodisperdzie Livostin 0,5 mg/ml pociťovať tento alebo iný nežiaduci účinok, vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. '
· Nezvyčajne zrýchlený srdcový tep
· Ťažkosti s dýchaním
· Zúženie dýchacích ciest
· Precitlivenosť
· Žalúdočná nevoľnosť
· Únava
· Bolesť
· Podráždenie, ťažkosti, bolesť, pálenie alebo suchosť v mieste aplikácie
· Celkový pocit nedobrého zdravia
· Zápal prinosových dutín
· Ospanlivosť
· Závrat
· Bolesť hrdla
· Krvácanie z nosa
· Kašeľ
· Upchatý nos
· Bolesť nosa
· Opuch očného viečka

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Livostin

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP:“ (mesiac a rok). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Livostin obsahuje
- Liečivo je levokabastíniumchlorid 0,54 mg v 1 ml, čo zodpovedá levokabastínu 0,5 mg v 1 ml.
- Ďalšie zložky sú propylénglykol, bezvodý hydrogénfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, hypromelóza, polysorbát 80, benzalkóniumchlorid, dinátriumedetát, čistená voda.

Ako vyzerá Livostin a obsah balenia
Fľaša z umelej hmoty s obsahom 10 ml sterilnej bielej mikrosuspenzie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Johnson & Johnson, s. r. o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná vo februári 2012 .

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.