GUAJACURAN 5 % sol inj 10x10 ml (amp. skl.)

e sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Guajacuran 5 % a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Guajacuran 5 %
3. Ako používať Guajacuran 5 %
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Guajacuran 5 %
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE Guajacuran 5 % A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivo lieku Guajacuran 5 % je guajfenezín. Guajfenezín znižuje duševné a citové napätie s pocitom úzkosti, má upokojujúce účinky a uľahčuje vykašliavanie. Vo vyšších dávkach tlmí kŕče a znižuje napätie kostrového svalstva.

2. SKÔR AKO poUŽIJETE Guajacuran 5 %


Nepoužívajte Guajacuran 5 %
- keď ste alergický (precitlivený) na guajfenezín (liečivo lieku Guajacuran 5 %)
- pri myasténia gravis a myastenickom syndróme (nervosvalové onemocnenie charakterizované nadmernou svalovou slabosťou a unaviteľnosťou).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Guajacuranu 5%
- Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov, na podanie deťom starším ako 6 rokov musia byť skutočne závažné dôvody.
- Liek nie je vhodné užívať počas tehotenstva a v období dojčenia.

Užívanie iných liekov
Informujte Vášho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate, a to na lekársky predpis alebo aj bez neho.
Účinky Guajacuranu 5 % a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ide predovšetkým o lieky proti prechladnutiu a bolesti s obsahom paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, lieky s tlmiacim účinkom na centrálny nervový systém vrátane alkoholu a iné liečivá, ktoré takisto uvoľňujú napätie kostrového svalstva.
Účinok Guajacuranu 5 % sa zvyšuje súčasným užívaním liekov s obsahom lítia (na liečbu manickej a manicko-depresívnej psychózy) a magnézia (na liečenie nedostatku horčíka).

Používanie Guajacuranu 5 % s jedlom a nápojmi
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek Guajacuran 5 % nie je vhodné používať počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práca vo výškach a pod.).Taktiež činnosť u detí, ktorým sa podáva Guajacuran 5 % môže byť nepriaznivo ovplyvnená a majú byť pod zvýšeným dohľadom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Guajacuran 5 %
Na zložky v tomto lieku sa nevzťahujú žiadne špeciálne upozornenia.

3. AKO POUŽÍVAŤ Guajacuran 5 %

Dávkovanie lieku Guajacuran 5 % určí Váš ošetrujúci lekár. Zvyčajne sa podávajú 2 ampulky denne intravenózne (do žily).

Ak použijete viac Guajacuranu 5 %, ako máte
Guajfenezín nemá špecifické antidotum (látka s opačným účinkom). Liečba predávkovania je symptomatická (napr. výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia) a podporná.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Guajacuran 5 % môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sú rozdelené podľa frekvencie výskytu:

Zriedkavé (u 1 -10 z 10 000 liečených):
únava, svalová slabosť, nevoľnosť, vracanie, ospalosť a závraty
Veľmi zriedkavé (u menej ako 1 z 10 000 liečených):
kožné reakcie (napríklad vyrážka), prechodné zmeny v krvnom obraze

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Guajacuran

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Guajacuran po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 – 25 °C
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.'

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Guajacuran 5 % obsahuje
- Liečivo je Guaifenesinum (guajfenezín) 0,5 g v 10 ml injekčného roztoku
- Ďalšie zložky sú bezvodá glukóza, chlorid sodný, voda na injekciu.

Ako vyzerá Guajacuran 5 % a obsah balenia
Vzhľad: Číry bezfarebný až slabo hnedo žltkastý injekčný roztok bez mechanických nečistôt.
Veľkosť balenia: 10 ampuliek po 10 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2011.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:
Indikácie:
Guajacuran 5 % sa podáva intravenózne na tlmenie svalových kŕčov pri tetane; na prolongovanie svalovej relaxácie pri chirurgických výkonoch, na myorelaxáciu v anestéziológii, na premedikáciu pred bronchografiou a ako anxiolytikum.
Vhodné je využiť parenterálne podanie pri bolestiach hlavy diagnosticky. Ak pacienta prestane bolieť hlava počas i.v. podania, je bolesť podmienená psychogénne alebo svalovými spazmami pri vertebrogénnej poruche. Potom je často možné pokračovať v liečbe perorálnym guajfenezínom.

Dávkovanie:
Zvyčajne sa podávajú 2 ampulky denne intravenózne (do žily) alebo v kvapôčkovej infúzii v 5 % glukóze. Pri liečbe tetanu sa Guajacuran 5 % podáva pomaly intravenózne, zvyčajne v dávkach 2 - 4 ampulky, opakovaných podľa potreby. Na dosiahnutie myorelaxačného účinku v anestéziológii sa podáva 10 - 30 ml injekčného roztoku, t.j. 1 až 3 ampulky intravenózne, účinok nastupuje o 3 - 5 minút a trvá 18 - 25 minút.

Predávkovanie:
Guajfenezín nemá špecifické antidotum. Liečba predávkovania je symptomatická (výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia až do dávky 60 g p.o., rozdelene v niekoľkých denných dávkach) so zodpovedajúcou podpornou terapiou, zamierenou na udržiavanie kardiovaskulárnych, respiračných a renálnych funkcií a na zachovanie elektrolytovej rovnováhy.

Farmakokinetické údaje:
Guajfenezín sa nepatrne viaže na bielkoviny krvnej plazmy. Dlhodobá aplikácia indukuje degradujúce enzýmy, efekt látky sa postupne znižuje. Vylučuje sa močom, zväčša vo forme metabolitov. Biologický polčas je 1 hodina.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.