FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY aer nau 1x120 dávok (fľ.skl.s rozprašovačom)

SPC
hatý nos alebo výtok z nosa,
- kýchanie a svrbenie v nose.

Flixonase Aqueous Nasal Spray sa používa na prevenciu a liečbu:
- zápalu nosovej sliznice (rinitídy) zapríčineného sezónnymi alergiami, napríklad sennou nádchou.
- zápalu nosovej sliznice (rinitídy) zapríčineného celoročnými alergiami, napríklad alergiou na zvieratá, roztoče alebo plesne.

Flixonase Aqueous Nasal Spray taktiež napomáha zmierňovať bolesť v prinosových dutinách a tlak v okolí nosa a očí.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Flixonase Aqueous Nasal Spray

Nepoužívajte Flixonase Aqueous Nasal Spray
- keď ste alergický (precitlivený) na flutikazónpropionát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Flixonase Aqueous Nasal Spray (sú uvedené v časti 6).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Flixonase Aqueous Nasal Spray
Vášho lekára musíte informovať pred tým, než použijete Flixonase Aqueous Nasal Spray:
- ak máte infekciu v nose,
- ak Vám lekár niekedy povedal, že máte nedostatočnú činnosť nadobličiek (Addisonova choroba),
- ak užívate liečivo nazývané ritonavir.
è Ak si myslíte, že sa Vás to môže týkať, poraďte sa so svojím lekárom.

Iné lieky a Flixonase Aqueous Nasal Spray
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ešte iné lieky, ak ste nejaké lieky užívali v poslednom čase, alebo ak začnete užívať nové lieky. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým Flixonase Aqueous Nasal Spray účinkuje, alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u Vás vyskytnú vedľajšie účinky. Tieto lieky zahŕňajú:
- ritonavir (používa sa na liečbu HIV),
- ketokonazol (používa sa na liečbu plesňových infekcií),
- steroidy podávané dlhodobo buď vo forme injekcií, alebo užívané ústami.
è Ak užívate niektorý z uvedených liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, nepoužívajte Flixonase Aqueous Nasal Spray bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Váš lekár zváži, aký prínos má liečba s Flixonase Aqueous Nasal Spray počas tehotenstva pre Vás oproti riziku pre Vaše dieťa.

Nie je známe, či zložky obsiahnuté vo Flixonase Aqueous Nasal Spray môžu prejsť do materského mlieka. Ak dojčíte, musíte sa poradiť so svojím lekárom predtým, než použijete Flixonase Aqueous Nasal Spray.


3. Ako používať Flixonase Aqueous Nasal Spray

Vždy používajte Flixonase Aqueous Nasal Spray presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Aké množstvo lieku sa používa

Dospelí a deti vo veku od 12 rokov a staršie
- Zvyčajná počiatočná dávka sú 2 vstreky do každej nosovej dierky jedenkrát denne, najlepšie ráno.
- V prípade veľmi silných príznakov Vám lekár môže zvýšiť dávku na maximálne 2 vstreky do každej nosovej dierky dvakrát denne (ráno a večer), pokým príznaky nebudete mať pod kontrolou.
Keď budete mať príznaky pod kontrolou, Vašu dávku budete môcť znížiť na 2 vstreky do každej nosovej dierky jedenkrát denne.

Deti vo veku od 4 do 11 rokov
- Zvyčajná počiatočná dávka je 1 vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne, najlepšie ráno.
- V prípade veľmi silných príznakov Vám lekár môže zvýšiť dávku na jeden vstrek do každej nosovej dierky dvakrát denne (ráno a večer), pokým príznaky nebudete mať pod kontrolou.
Potom Vám Váš lekár môže znížiť dávku na 1 vstrek do každej nosovej dierky jedenkrát denne. Maximálna denná dávka nemá byť viac než dva vstreky do každej nosovej dierky.

Ako sa liek používa

Vždy používajte Flixonase Aqueous Nasal Spray presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Neprekračujte odporúčanú dávku. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Flixonase Aqueous Nasal Spray sa vstrekuje do nosa vo forme jemného aerosólu.

Pri prvom použití nádobky s aerodisperziou musíte skontrolovať, či správne funguje.

è Starostlivo dodržujte podrobný návod na použitie uvedený v časti 7.

Ak zabudnete použiť Flixonase Aqueous Nasal Spray
Neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak Vašu ďalšiu dávku použijete v obvyklom čase.

Ak použijete príliš veľké množstvo Flixonase Aqueous Nasal Spray
Ak použijete príliš veľké množstvo Flixonase Aqueous Nasal Spray, obráťte sa o radu na svojho lekára alebo lekárnika. Ak je to možné, ukážte mu balenie Flixonase Aqueous Nasal Spray.

Neprestávajte používať Flixonase Aqueous Nasal Spray bez odporúčania lekára
Môže trvať tri až štyri dni, kým Flixonase Aqueous Nasal Spray začne úplne účinkovať a je dôležité, aby ste Flixonase Aqueous Nasal Spray používali pravidelne.

Flixonase Aqueous Nasal Spray používajte tak dlho, ako Vám odporučil Váš lekár. Neprestávajte ho používať, pokiaľ Vám to Váš lekár neodporučí.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Flixonase Aqueous Nasal Spray môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú Flixonase Aqueous Nasal Spray, sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Medzi ich prejavy patria:
- kožná vyrážka (žihľavka) alebo začervenanie pokožky,
- opuch v oblasti tváre, úst alebo jazyka, ktorý môže spôsobovať ťažkosti s prehĺtaním,
- silná dýchavičnosť (sipot), kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním,
- náhly pocit slabosti alebo závratov (môžu viesť ku kolapsu alebo k strate vedomia).
è Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, bezodkladne sa obráťte na lekára. Prestaňte používať Flixonase Aqueous Nasal Spray.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu sa vyskytnúť u viac než 1 z 10 ľudí:
- krvácanie z nosa.

Časté vedľajšie účinky
Môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí:
- vysušenie alebo podráždenie nosovej sliznice alebo sliznice hrdla ‑ taktiež môžete spozorovať prúžky krvi vo vysmrkanom hliene.
- bolesť hlavy, nepríjemná chuť v ústach alebo pach v nose.

Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky
è Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa ktorýkoľvek z uvedených vedľajších účinkov stane závažným alebo problémovým, alebo ak spozorujete nejaké vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí:
- alergické reakcie.
- zákal očnej šošovky (katarakta), zvýšený tlak v oku, ktorý spôsobuje problémy so zrakom (glaukóm). Tieto očné problémy sa vyskytli u ľudí, ktorý Flixonase Aqueous Nasal Spray používali dlhodobo.
- dierky (perforácie) v nosovej priehradke, ktorá oddeľuje nosové dierky.
è Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Flixonase Aqueous Nasal Spray

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Flixonase Aqueous Nasal Spray po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Ak máte nepotrebnú nosovú aerodisperziu Flixonase Aqueous Nasal Spray, nelikvidujte ju odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Flixonase Aqueous Nasal Spray obsahuje

- Liečivo je flutikazónpropionát, 50 mikrogramov v 100 mg (1 dávka) suspenzie.
- Ďalšie zložky sú: bezvodá glukóza, mikrokryštalická celulóza a sodná soľ karmelózy, fenyletylalkohol, benzalkóniumchlorid, polysorbát 80, kyselina chlorovodíková 10 %, čistená voda.
Ako vyzerá Flixonase Aqueous Nasal Spray a obsah balenia

Flixonase Aqueous Nasal Spray sa dodáva v jantárovo zafarbených sklenených fľaškách s rozprašovacím systémom (atomizér), nosovým nadstavcom a protiprachovým krytom.
Každá fľaška obsahuje 120 dávok.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Spojené kráľovstvo


Miestny zástupca:
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
tel.: 02/48 26 11 11
e-mail: recepcia.sk@gsk.com


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v júli 2013.


7. Podrobný návod na použitie

Nádobka s aerodisperziou má protiprachový kryt, ktorý chráni nosový nadstavec a udržiava ho v čistote. Pred použitím nádobky s aerodisperziou tento kryt nezabudnite zložiť. Nová nádobka s aerodisperziou (alebo nádobka s aerodisperziou, ktorá sa niekoľko dní nepoužívala) nemusí na prvýkrát fungovať, a preto bude potrebné, aby ste ju pripravili na použitie podľa pokynov uvedených pod názvom „Príprava nádobky s nosovou aerodisperziou na použitie“.'

Príprava nádobky s nosovou aerodisperziou na použitie

Nádobku s nosovou aerodisperziou musíte pripraviť na použitie:

· Pred tým, než ju prvýkrát použijete.
· Ak ste ju niekoľko dní nepoužívali.
· Ak ste ju práve vyčistili podľa pokynov uvedených pod názvom „Čistenie nádobky s nosovou aerodisperziou“.

Príprava nádobky s nosovou aerodisperziou na použitie zaistí, že si vždy aplikujete plnú dávku lieku. Postupujte podľa týchto krokov:

· Pretrepte nádobkou s nosovou aerodisperziou a zložte protiprachový kryt tak, že ho ukazovákom a palcom jemne stlačíte na bokoch s drážkami a v priamom smere potiahnete. Krytom netočte (obrázok 1).
· Držte nádobku s nosovou aerodisperziou kolmo a nosový nadstavec nasmerujte mimo Vás.
· Položte si ukazovák a prostredník na plôžky manžety po stranách nosového nadstavca a palec umiestnite pod dno nádobky (obrázok 2).
· Palcom nehýbte a prstami silno stlačte manžetu, aby ste do vzduchu vystrekli jemný aerosól (obrázok 2).
· Nádobka s nosovou aerodisperziou je teraz pripravená na použitie.
· Ak si myslíte, že nosový nadstavec môže byť upchaný, na jeho uvoľnenie nepoužívajte špendlík ani žiaden iný ostrý predmet.
· Pokúste sa vyčistiť ho podľa pokynov uvedených pod názvom „Čistenie nádobky s nosovou aerodisperziou“.Obrázok 1


Obrázok 2
Použitie nádobky s nosovou aerodisperziou

1. Potraste nádobkou s nosovou aerodisperziou a zložte protiprachový kryt.
2. Vysmrkajte sa, aby sa Vám vyčistili nosové dierky.
3. Pritlačením prsta si upchajte jednu nosovú dierku a do druhej nosovej dierky si opatrne vložte nosový nadstavec. Mierne predkloňte hlavu a nádobku s nosovou aerodisperziou držte kolmo (obrázok 3a a 3b).
4. Vdychujte nosom a súčasne prstami silno stlačte manžetu (obrázok 3a a 3b).
5. Vydýchnite ústami.
6. Zopakujte kroky 3 a 4 pri aplikácii lieku do druhej nosovej dierky.
7. Po použití nádobky s nosovou aerodisperziou dôkladne utrite nosový nadstavec čistou papierovou alebo látkovou vreckovkou.
8. Nasaďte späť protiprachový kryt (obrázok 4).


Obrázok 3a

Obrázok 3b

Obrázok 4


Čistenie nádobky s nosovou aerodisperziou

Nádobku s nosovou aerodisperziou musíte vyčistiť aspoň raz týždenne, aby ste zabránili upchaniu nosového nadstavca. Postupujte podľa týchto krokov:

· Zložte protiprachový kryt.
· Zložte nosový nadstavec potiahnutím manžety smerom nahor (obrázok 5).
· Namočte nosový nadstavec a protiprachový kryt na niekoľko minút do teplej vody.
· Potom ich opláchnite pod tečúcou vodou.
· Straste z nich prebytočnú vodu a nechajte ich vyschnúť na teplom mieste.
· Nasaďte nosový nadstavec späť na nádobku s aerodisperziou.
· Pripravte nádobku s nosovou aerodisperziou na použitie podľa pokynov uvedených pod názvom „Príprava nádobky s nosovou aerodisperziou na použitie“.

protiprachový kryt
nádobka s aerodisperziou
nosový nadstavec

Obrázok 5

Súvisiace články

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.