FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY aer nau 1x120 dávok (fľ.skl.s rozprašovačom)

SPC
potrebné vysvetliť, že k úľave nedôjde okamžite, ale až po niekoľkých týždňoch používania lieku.

Flixonase Nasal Drops nosová instilácia je určená len na aplikáciu do nosa a je potrebné sa vyhnúť kontaktu s očami.

Nosové polypy si vyžadujú pravidelné lekárske hodnotenie za účelom sledovania ich závažnosti.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na flutikazónpropionát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Lokálna infekcia: Infekcie nosa a prinosových dutín sa majú príslušným spôsobom liečiť, ale nepredstavujú špecifickú kontraindikáciu liečby nosovou instiláciou Flixonase Nasal Drops.

Zriedkavo sa vyskytujúca jednostranná polypóza môže byť súčasťou iného ochorenia a diagnóza má byť potvrdená špecialistom.

Nosové polypy si vyžadujú pravidelné lekárske hodnotenie za účelom sledovania ich závažnosti.

Potrebné je vyhnúť sa kontaktu s očami a poškodenou pokožkou.

Úplný účinok nosovej instilácie Flixonase Nasal Drops sa môže dosiahnuť až po niekoľkých týždňoch liečby.

Opatrnosť je nutná u pacientov, ktorí prechádzajú z liečby systémovými steroidmi na liečbu nosovou instiláciou Flixonase Nasal Drops, hlavne ak existuje nejaký dôvod na predpoklad poruchy funkcie nadobličiek.

Pri podávaní nazálnych kortikosteroidov boli hlásené systémové účinky, hlavne pri dlhodobom podávaní vysokých dávok. Pravdepodobnosť výskytu týchto účinkov je oveľa nižšia ako pri podávaní perorálnych kortikosteroidov a môžu sa odlišovať u jednotlivých pacientov a pri rôznych kortikosteroidových liekoch. Možné systémové účinky môžu zahŕňať Cushingov syndróm, cushingoidné prejavy, útlm funkcie nadobličiek, spomalenie rastu u detí a dospievajúcich, kataraktu, glaukóm a zriedkavejšie aj rôzne účinky na psychiku alebo správanie zahŕňajúce psychomotorickú hyperaktivitu, poruchy spánku, úzkosť, depresiu alebo agresivitu (zvlášť u detí).

U detí, ktoré boli liečené intranazálnymi kortikosteroidmi, bolo pozorované zníženie rýchlosti rastu. Preto má byť deťom v rámci udržiavacej liečby podávaná najnižšia dávka, pri ktorej sa dosiahne dostatočná kontrola príznakov.

Liečba vyššími ako odporúčanými dávkami nazálnych kortikosteroidov môže viesť ku klinicky významnému útlmu funkcie nadobličiek. Ak sa dokáže, že sú používané vyššie ako odporúčané dávky, v čase stresu a elektívneho chirurgického zákroku sa má zvážiť pridanie systémových kortikosteroidov.

Ritonavir môže významne zvýšiť koncentráciu flutikazónpropionátu v plazme. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť ich súčasnému použitiu, pokiaľ možný prínos pre pacienta neprevyšuje riziko systémových vedľajších účinkov kortikosteroidov. Zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov existuje aj vtedy, keď sa flutikazónpropionát podáva v kombinácii s inými silnými inhibítormi CYP3A (pozri časť 4.5).

Pri podávaní intranazálnych kortikosteroidov boli zriedkavo popísané prípady glaukómu a zvýšeného vnútroočného tlaku.

4.5 Liekové a iné interakcie

Za normálnych okolností sa po intranazálnom podávaní dosiahnu nízke plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu, kvôli rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou a vysokému systémovému klírensu sprostredkovanému cytochrómom P450 3A4 v čreve a pečeni. Z toho dôvodu nie sú klinicky významné liekové interakcie sprostredkované flutikazónpropionátom pravdepodobné.

V interakčnej štúdii s intranazálnym flutikazónpropionátom vykonanej so zdravými osobami sa zistilo, že ritonavir (veľmi silný inhibítor cytochrómu P450 3A4) podávaný v dávke 100 mg dvakrát denne zvýšil plazmatické koncentrácie flutikazónpropionátu niekoľkostonásobne, čo malo za následok výrazne znížené koncentrácie kortizolu v sére. Hlásené boli prípady Cushingovho syndrómu a útlmu funkcie nadobličiek. Potrebné je vyhnúť sa podávaniu tejto kombinácie, pokiaľ prínos neprevyšuje zvýšené riziko systémových vedľajších účinkov glukokortikosteroidov.

Ďalšie inhibítory cytochrómu P450 3A4 spôsobujú zanedbateľné (erytromycín) a mierne (ketokonazol) zvýšenia systémovej expozície flutikazónpropionátu bez výrazného zníženia koncentrácií kortizolu v sére. Odporúča sa opatrnosť pri súčasnom podávaní inhibítorov cytochrómu P450 3A4, hlavne pri dlhodobom použití a v prípade silných inhibítorov, pretože existuje možnosť zvýšenej systémovej expozície flutikazónpropionátu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Pri použití nosovej instilácie Flixonase Nasal Drops počas gravidity a laktácie je potrebné zvážiť prínos liečby v porovnaní s možným rizikom spojeným s používaním lieku alebo inou liečbou.

Gravidita
O bezpečnosti podávania lieku počas gravidity u človeka nie je dostatok dôkazov. V reprodukčných štúdiách na zvieratách možno nežiaduce účinky typické pre silné kortikosteroidy pozorovať len pri vysokých systémových dávkach; priame intranazálne podanie zabezpečuje minimálnu systémovú expozíciu.

Laktácia
Vylučovanie flutikazónpropionátu do materského mlieka u človeka sa neskúmalo. Po subkutánnom podaní laboratórnym potkanom v laktácii bolo možné dokázať flutikazónpropionát v materskom mlieku, ale po intranazálnom podaní odporúčaných dávok flutikazónpropionátu sú plazmatické hladiny u pacientov nízke.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Pri priraďovaní frekvencie k nežiaducim účinkom sa nebrala do úvahy východisková incidencia v skupinách s placebom v klinických skúšaniach, pretože táto incidencia bola spravidla porovnateľná alebo vyššia ako incidencia v skupine s aktívnou liečbou.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Veľmi časté (≥ 1/10)
Časté (≥ 1/100 až < 1/10)
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000)
Poruchy imunitného systému


Reakcie z precitlivenosti,

anafylaxia/anafylaktické reakcie,

bronchospazmus, vyrážka, edém tváre a úst

Poruchy oka


***Glaukóm, zvýšený vnútroočný tlak,

katarakta

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Epistaxa
*Vysušenie nosovej sliznice, podráždenie nosovej sliznice, vysušenie sliznice hrdla,

podráždenie sliznice hrdla
**Perforácia nosovej priehradky
* Podobne ako pri iných intranazálnych liekoch sa môže vyskytnúť vysušenie a podráždenie nosovej sliznice a sliznice hrdla a epistaxa.
** Po používaní intranazálnych kortikosteroidov boli hlásené aj prípady perforácie nosovej priehradky.
*** Tieto nežiaduce účinky sa zistili zo spontánnych hlásení po dlhodobej liečbe.

4.9 Predávkovanie

Príznaky
O akútnom ani chronickom predávkovaní nosovou instiláciou Flixonase Nasal Drops nie sú k dispozícii žiadne údaje. U zdravých dobrovoľníkov intranazálne podávanie 2 mg flutikazónpropionátu dvakrát denne počas siedmich dní neviedlo k ovplyvneniu funkcie hypotalamo‑hypofýzo‑adrenálnej osi.

Liečba
Dlhodobé podávanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k dočasnému útlmu funkcie nadobličiek.

U týchto pacientov je potrebné pokračovať v podávaní flutikazónpropionátu v dávke, ktorá dostatočne tlmí príznaky; k zotaveniu funkcie nadobličiek dôjde v priebehu niekoľkých dní a možno ho overiť stanovením plazmatického kortizolu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Dekongestíva a iné nosové liečivá na lokálne použitie, kortikosteroidy. ATC kód: R01AD08

Flutikazónpropionát má silné protizápalové účinky, ale pri lokálnom podávaní na nosovú sliznicu nemá detegovateľnú systémovú aktivitu.'

Flutikazónpropionát po intranazálnom alebo lokálnom (na kožu) podávaní vyvoláva len malý alebo žiadny útlm hypotalamo‑hypofýzo‑adrenálnej osi. Zreteľný útlm možno pozorovať len pri veľmi vysokých perorálnych dávkach (10 mg 4‑krát denne, t.j. 40 mg denne a viac).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po odporúčaných dávkach flutikazónpropionátu podaného intranazálne sú plazmatické hladiny nízke, na hranici citlivosti stanovenia. Absolútna biologická dostupnosť po perorálnom podaní je zanedbateľná (< 1 %) vzhľadom na neúplné vstrebávanie z gastrointestinálneho traktu a rozsiahly metabolizmus pri prvom prechode pečeňou. Celková biologická dostupnosť nosovej instilácie je veľmi nízka (priemerne 0,06 %).

Distribúcia
Flutikazónpropionát má veľký distribučný objem v rovnovážnom stave (približne 318 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je stredne vysoká (91 %).

Metabolizmus
Flutikazónpropionát je zo systémovej cirkulácie odstránený veľmi rýchlo, hlavne hepatálnym metabolizmom na inaktívny metabolit ‑ kyselinu karboxylovú ‑ prostredníctvom enzýmu CYP3A4 cytochrómu P450. Prehltnutý flutikazónpropionát podlieha taktiež rozsiahlemu metabolizmu pri prvom prechode pečeňou. Opatrnosť je potrebná pri súčasnom podávaní silných inhibítorov CYP3A4 ako sú ketokonazol a ritonavir, pretože môžu zvýšiť systémovú expozíciu flutikazónpropionátu.

Eliminácia
Po perorálnom podaní flutikazónpropionátu sa 87 % až 100 % podanej dávky vylúči stolicou. Po podaní 1 mg sa v nezmenenej forme vylúči stolicou 20 % a po podaní 16 mg sa v nezmenej forme vylúči stolicou 75 % podanej látky.

Zvláštne skupiny pacientov
Údaje o farmakokinetike u detí sú zhodné s údajmi u dospelých.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikológia ukázala iba tie skupinové účinky, ktoré sú typické pre silné kortikosteroidy, a to iba v dávkach vysoko presahujúcich dávky odporúčané na terapeutické použitie. V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní, reprodukčnej toxicity alebo teratogenity neboli pozorované žiadne nové účinky. Flutikazónpropionát nemá žiadnu in vitro ani in vivo mutagénnu aktivitu a nemá žiadny karcinogénny potenciál u hlodavcov a u zvierat nie je dráždivý ani nevyvoláva precitlivenosť.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Polysorbát 20
Sorbitánlaurát
Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
Hydrogenfosforečnan sodný
Chlorid sodný
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Neboli zaznamenané žiadne.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Neuchovávajte v mrazničke.
Chráňte pred svetlom.
Uchovávajte nastojato.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Flixonase Nasal Drops nosová instilácia je balená v prúžkoch po 7 polyetylénových jednodávkových obalov. Každý jednodávkový obal obsahuje jednu 400 µg dávku flutikazónpropionátu. Písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 4 x 7 jednodávkových obalov

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pacienti majú postupovať podľa podrobného návodu na použitie, ktorý sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenia:
Pri skladovaní sa môže na vnútornej strane fólie vyzrážať vlhkosť, čo však nie je na závadu lieku.
V jednom jednodávkovom obale je dostatok lieku na podanie do oboch nosových dierok.
Pred otvorením novej fólie využite všetky jednodávkové obaly z už otvoreného balenia. Po použití jednodávkové obaly znehodnoťte.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o, Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


8. registrAČNÉ ČÍSLO

69/0116/01-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 4.4.2001
Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.7.2006


10. Dátum revízie textu

December 2013

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.