ESCITIL 20 MG tbl flm 14x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)

SPC
u
Ak máte aj nejaké iné zdravotné problémy alebo choroby, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné vziať ich pri liečbe do úvahy. Predovšetkým oznámte lekárovi:
- ak máte epileptický záchvat prvý krát v živote, alebo máte epilepsiu a objavia sa u Vás epileptické záchvaty častejšie, liečba Escitilom sa má ukončiť (pozrite tiež časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).
- ak trpíte zníženou (nedostatočnou) funkciou pečene alebo obličiek. Môže byť potrebné upraviť dávkovanie Vašich liekov.
- ak máte cukrovku. Liečba Escitilom môže ovplyvniť glykemickú kontrolu. Môže byť potrebné upraviť dávku inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.
- ak máte zníženú hladinu sodíka v krvi.
- ak máte sklon k ľahkému vzniku krvácania alebo k modrinám.
- ak dostávate elektrokonvulzívnu liečbu.
- ak máte ischemickú chorobu srdca.

Uvedomte si prosím
Podobne ako je to pri iných liekoch, ktoré sa používajú na liečbu depresie a jej podobných ochorení, zlepšenie sa nedosiahne ihneď. Po začatí liečby Escitilom to môže trvať niekoľko týždňov, kým spozorujete zlepšenie zdravotného stavu. Pri liečbe panickej poruchy to zvyčajne trvá 2-4 týždne, kým dôjde k zlepšeniu. Na začiatku liečby niektorí pacienti pociťujú intenzívnejšiu úzkosť, ktorá pri pokračujúcej liečbe ustúpi. Preto je veľmi dôležité, aby ste presne dodržiavali pokyny Vášho lekára, a aby ste neukočili liečbu ani nemenili dávkovanie lieku bez toho, aby ste sa poradili so svojim lekárom.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkostnej poruchy
Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti, môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.Tieto myšlienky môžu byť na začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky nezačnú účinkovať, čo obvykle trvá okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:
- ste už mali v minulosti samovražedné myšlienky
- ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických štúdií ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov s psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Vždy, keď Vám zídu na um myšlienky na samovraždu alebo sebapoškodzovanie, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo choďte priamo do nemocnice.

Môže byť pre Vás vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľov. Môžete ich požiadať, aby Vás upozornili, keď si myslia, že sa Vám depresia alebo úzkosť zhoršuje, alebo ak ich trápia zmeny vo Vašom správaní.

Niektorí pacienti s manicko-depresívnou poruchou sa môžu dostať do manickej fázy. Táto je charakterizovaná nezvyčajnými a rýchlo sa meniacimi nápadmi, bezdôvodnými pocitmi veselosti a mimoriadnou činorodosťou. V takýchto prípadoch okamžite kontaktujte svojho lekára.

V prvých týždňoch liečby sa môžu vyskytnúť príznaky ako nepokoj, alebo potiaže s pokojným sedením alebo státím. Ak pocítite takéto príznaky, bezodkladne ich oznámte Vášmu lekárovi.

Niekedy si nemusíte uvedomovať vyššie spomínané príznaky, a preto môže byť vhodné požiadať vašich priateľov alebo príbuzných, aby Vám pomáhali všímať si u Vás možné známky zmeneného správania.

V prípade, že máte počas liečby ťaživé myšlienky, alebo sa u Vás objaví ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu.

Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov
Escitil sa za normálnych okolností nesmie používať na liečbu detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Tiež by ste mali vedieť, že pacienti mladší ako 18 rokov majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako sú samovražedné pokusy, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (predovšetkým agresivita, protichodné správanie a zlosť) pri užívaní tejto skupiny liekov. Napriek tomu Váš lekár môže Escitil predpísať pacientom mladším ako 18 rokov na základe rozhodnutia, že je to v ich najlepšom záujme. Ak Váš lekár predpísal Escitil pacientovi mladšiemu ako 18 rokov a Vy sa chcete podrobnejšie informovať, opätovne sa prosím obráťte na Vášho lekára. Informujte svojho lekára, ak sa pri užívaní Escitilu pacientmi mladšími ako 18 rokov objavia, prípadne zhoršia niektoré prejavy uvedené vyššie. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti Escitilu u tejto vekovej skupiny týkajúce sa rastu, dospievania, rozvoja poznania a správania.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
· Neselektívne inhibítory monoaminooxidázy (IMAO), obsahujúce fenelzín, iproniazid, izokarboxazid, nialamid a tranylcypromín ako liečivá. Ak ste užívali niektorý z týchto liekov, musíte počkať 14 dní, kým začnete užívať Escitil. Po ukončení užívania Escitilu musíte počkať 7 dní, kým môžete začať užívať niektorý z týchto liekov.
· “Reverzibilné selektívne inhibítory monoaminooxidázy A (IMAO-A)”, obsahujúce moklobemid (používaný na liečbu depresie).
· “Ireverzibilné inhibítory monoaminooxidázy B (IMAO-B)”, obsahujúce selegilín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby) zvyšujú riziko vedľajších účinkov.
· Antibiotikum linezolid.
· Lítium (používané na liečbu manicko-depresívnej poruchy) a tryptofán.
· Imipramín a desipramín (obidva používané v liečbe depresie).
· Sumatriptan a podobné liečivá používané v liečbe migrény a tramadol, používaný na tíšenie silných bolestí, zvyšujú riziko výskytu nežiaducich účinkov.
· Cimetidín a omeprazol (používané v liečbe žalúdočných vredov), fluvoxamín (antidepresívum) a tiklopidín (používaný na zníženie rizika náhlej cievnej mozgovej príhody). Tieto liečivá môžu spôsobiť zvýšenie hladiny Escitilu v krvi.
· Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) - rastlinný prípravok používaný proti depresii.
· Acetylsalicylovú kyselinu a nesteroidné protizápalové lieky (lieky používané na utíšenie bolesti alebo na riedenie krvi, nazývané taktiež antikoagulanciá). Môžu zvýšiť náchylnosť ku krvácaniu.
· Warfarín, dipyridamol, a fenprokumón (liečivá používané na zníženie zrážanlivosti krvi, nazývané taktiež antikoagulanciá). Na začiatku a na konci liečby Escitilom Vám lekár možno skontroluje zrážanlivosť krvi a prípadne upraví dávkovanie antikoagulancií.
· Meflochín (používaný na liečbu malárie), bupropión (používaný na liečbu depresie) a tramadol (používaný na tíšenie silných bolestí) vzhľadom na možné riziko zníženia prahu epileptických záchvatov.
· Neuroleptiká (lieky na liečbu schizofrénie, psychóz) vzhľadom na možné riziko zníženia prahu epileptických záchvatov a antidepresíva.
· Flekainid, propafenón, a metoprolol (používané na liečbu srdcovo – cievnych ochorení), klomipramín, a nortriptylín (antidepresíva) a risperidón, tioridazín, a haloperidol (antipsychotiká). Dávkovanie Escitilu bude možno potrebné upraviť.

Užívanie Escitilu s jedlom a nápojmi
Escitil sa môže užívať s jedlom, alebo bez jedla (pozrite časť 3 „ Ako užívať Escitil“).

Tak ako u ostatných liekov, nedoporučuje sa kombinácia Escitilu s alkoholom, i keď sa neočakáva, že by Escitil bol ovlyvňovaný alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie

Informujte Vášho lekára ak ste tehotná, alebo plánujete otehotnieť. Ak ste tehotná neužívajte Escitil pokým sa neporadíte s Vaším lekárom o možných rizikách a výhodách.

Uistite sa, či váš lekár vie, že užívate Escitil. Ak sa lieky ako Escitil užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov tehotenstva, môžu u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca pľúcna hypertenzia novorodencov, ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24 hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa, okamžite informujte svoho lekára.

Ak budete užívať Escitil počas posledných 3 mesiacov tehotenstva, mali by ste vedieť, že sa u Vášho novorodeného dieťaťa môžu objaviť nasledujúce účinky: ťažkosti s dýchaním, modrastá pokožka, záchvaty, kolísanie telesnej teploty, problémy s kŕmením, vracanie, nízka hladina cukru v krvi, stuhnuté alebo ochabnuté svaly, intenzívne reflexy, trasenie, chvenie, podráždenosť, malátnosť, neutíchajúci plač, ospalosť a problémy so spánkom. Ak sa u Vášho novorodeného dieťaťa objavia niektoré z týchto príznakov, prosím, bezodkladne kontaktujte Vášho lekára.

Užívanie Escitilu počas tehotenstva sa nikdy nesmie náhle prerušiť.

Neužívajte Escitil ak dojčíte, pokým sa neporadíte s Vaším lekárom o možných rizikách a výhodách.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nedoporučuje sa viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, kým nebudete vedieť, ako na Vás Escitil pôsobí.


3. AKO UŽÍVAŤ ESCITIL

Vždy užívajte Escitil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Dospelí
Depresia
Zvyčajná denná dávka Escitilu je 10 mg užitá v jednej dávke. Váš lekár ju môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.

Panická porucha
Úvodná denná dávka Escitilu počas prvého týždňa liečby je 5 mg užitá v jednej dávke. Potom sa zvyšuje na 10 mg denne. Váš lekár ju môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.

Sociálna úzkostná porucha (fóbia)
Zvyčajná odporúčaná denná dávka Escitilu je 10 mg užitá v jednej dávke. V závislosti od Vašej odpovede na liek, Vám môže Váš lekár znížiť dávkovanie na 5 mg alebo zvýšiť na maximálne 20 mg denne.

Generalizovaná úzkostná porucha
Zvyčajná odporúčaná denná dávka Escitilu je 10 mg užitá v jednej dávke. Váš lekár ju môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.

Obsedantno-kompulzívna porucha
Zvyčajná odporúčaná denná dávka Escitilu je 10 mg užitá v jednej dávke. Váš lekár ju môže zvýšiť až na maximálnu dávku 20 mg denne.

Starší pacienti (nad 65 rokov)
Zvyčajná odporúčaná úvodná denná dávka Escitilu je 5 mg užitá v jednej dávke.

Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)
Deti a dospievajúci namajú Escitil užívať. Podrobnejšie informácie nájdete v časti 2 “Skôr ako užijete Escitil”.

Escitil sa užíva s jedlom alebo bez jedla. Tablety zapite vodou. Nerozhrýzajte ich, pretože majú horkú chuť.

Ak je to potrebné, tabletu možno rozdeliť. Najskôr umiestnite tabletu deliacou ryhou nahor na podložku. Následne zatlačením ukazovákov po oboch stranách tablety nadol, tabletu rozpoľte.

Dĺžka liečby
Môže trvať aj niekoľko týždňov, kým sa začnete cítiť lepšie. Pokračujte v užívaní Escitilu, aj keď to istý čas potrvá, kým dôjde k zlepšeniu Vášho stavu.

Nikdy si sami neupravujte dávkovanie Escitilu bez vedomia Vášho lekára.

V liečbe pokračujte tak dlho, ako Vám  doporučil Váš lekár. Ak predčasne ukončíte liečbu, Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Z tohoto dôvodu sa odporúča pokračovať v liečbe Escitilompočas ďalších 6 mesiacov potom, ako sa už začnete cítiť lepšie.

Ak užijete viac Escitilu, ako máte
Ak ste užili viac ako je predpísaná dávka Escitilu, okamžite kontaktujte Vášho lekára alebo pohotovosť v najbližšej nemocnici. Urobte to aj vtedy, ak sa neprejavia príznaky nevoľnosti. Príznakmi predávkovania môžu byť: závraty, tras, nepokoj, kŕče, kóma, nevoľnosť, vracanie, zmena srdcového rytmu, zníženie krvného tlaku a zmeny telesnej rovnováhy medzi minerálmi a tekutinami. Keď pôjdete za Vaším lekárom alebo na pohotovosť, zoberte so sebou krabičku Escitilu.

Ak zabudnete užiť Escitil
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak zabudnete užiť dávku cez deň a spomeniete si na ňu pred tým než pôjdete spať, ihneď ju užite a nasledujúci deň pokračujte ako zvyčajne. Ak si však spomeniete počas noci, alebo nasledujúci deň, neužívajte vynechanú dávku a pokračujte ako zvyčajne.

Ak prestanete užívať Escitil
Užívajte escitil dovtedy, kým Vám lekár neodporučí liek vysadiť. Ak ste už absolvovali celú liečbu, všeobecne je doporučené znižovať dávku Escitilu postupne v priebehu niekoľkých týždňov.

Ak prestanete užívať Escitil, obzvlášť náhle, môžete pocítiť príznaky z prerušenia liečby. Pri prerušení liečby Escitilom sa tieto príznaky vyskytujú často. Riziko je vyššie, keď bol Escitil užívaný dlhodobo alebo vo vysokých dávkach, alebo keď dávka bola znížená príliš rýchlo. U väčšiny ľudí sú tieto príznaky mierne a samovoľne vymiznú do dvoch týždňov. U niektorých pacientov však môžu mať závažný priebeh, alebo predĺžené trvanie (2 až 3 mesiace alebo aj viac). Ak sa u Vás objavia závažné príznaky z prerušenia pri ukončovaní liečby Escitilom, prosím kontaktujte Vášho lekára. Môže Vás požiadať, aby ste začali opäť užívať tento liek a pomalšie znižovali dávku.

Príznaky z prerušenia liečby zahŕňajú: pocity závratu (nestála alebo nevyvážená rovnováha), pocity pichania ihlami alebo špendlíkmi, pocity pálenia a (menej často) pocity elektrických šokov aj v hlave, poruchy spánku (živé sny, nočné mory, neschopnosť zaspať), pocit úzkosti, bolesť hlavy, pocit slabosti (nevoľnosť), potenie (vrátane nočného potenia), pocit nepokoja alebo rozrušenia, trasenie (chvenie), pocit zmätenosti a dezorientácie, pocit precitlivenosti alebo podráždenia, hnačka (riedka stolica), poruchy videnia,chvenie alebo búšenie srdca (palpitácie).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Escitil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky zvyčajne odoznejú počas prvých týždňov liečby. Prosím, uvedomte si , že niektoré z nich však môžu byť aj príznakmi Vašej choroby a začnú odoznievať spolu so zlepšovaním Vášho zdravotného stavu.

Navštívte Vášho lekára ak sa u Vás počas liečby prejavia nasledujúce vedľajšie účinky:

Menej časté (u viac ako u 1 z 1 000 a menej ako u 1 zo 100 pacientov):
· Nezvyčajné krvácanie, vrátane krvácania v tráviacom trakte (vrátane krvácania z konečníka).

Zriedkavé (u viac ako u 1 z 10 000 a menej ako u 1 z 1000 pacientov):
· Ak pocítite opuch kože, jazyka, pier alebo tváre, alebo budete mať ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (alergická reakcia), okamžite kontaktujte svojho lekára alebo choďte do nemocnice.
· Ak máte vysokú horúčku, ste nepokojný, zmätený, máte triašku a prerušované zášklby svalstva, tieto vedľajšie účinky môžu byť príznakmi veľmi zriedkavého stavu nazývaného serotonínový syndróm. Ak ich pocítite, kontaktujte svojho lekára.'

Ak pocítite nasledujúce nežiaduce účinky, bezodkladne kontaktujte svojho lekára, alebo choďte do najbližšej nemocnice.
 • Ťažkosti s močením.
 • Epileptické záchvaty (kŕče), tiež pozrite časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Escitilu”.
 • Žltnutie kože a očného bielka sú príznakmi poruchy funkcie pečene/zápalu pečene (hepatitída).

Okrem vyššie uvedených vedľajších účinkov boli hlásené:

Veľmi časté (u viac ako u 1 z 10 pacientov)
 • Pocit slabosti (nevoľnosť).

Časté (u viac ako u 1 zo 100 a menej ako u 1 z 10 pacientov)
 • Upchaný nos, alebo nádcha (sinusitída)
 • Znížená alebo zvýšená chuť do jedla
 • Úzkosť, nepokoj, abnormálne sny, ťažkosti so zaspávaním, pocit ospalosti, závraty, zívanie, tras, mravčenie
 • Hnačka, zápcha, vracanie, sucho v ústach
 • Zvýšené potenie
 • Bolesť vo svaloch a v kĺboch (myalgia a artralgia)
 • Sexuálne poruchy (oneskorená ejakulácia, problémy s erekciou, znížená sexuálna žiadostivosť a u žien možné ťažkosti s dosiahnutím orgazmu)
 • Slabosť, horúčka
 • Zvýšenie telesnej hmotnosti

Menej časté (u viac ako u 1 z 1 000 a menej ako u 1 zo 100 pacientov)
 • Žihľavka (urtikaria), vyrážky, svrbenie (pruritus)
 • Škrípanie zubami, nepokoj, nervozita, záchvaty paniky, zmätený stav
 • Poruchy spánku, poruchy vnímania chute, mdloby (synkopa)
 • Rozšírené zreničky (mydriáza), poruchy videnia, zvonenie v ušiach (tinitus)
 • Vypadávanie vlasov
 • Krvácanie z pošvy
 • Zníženie telesnej hmotnosti
 • Rýchly pulz srdca
 • Opuch rúk a nôh
 • Krvácanie z nosa

Zriedkavé (u viac ako u 1 z 10 000 a menej ako u 1 z 1 000 pacientov)
 • Agresivita, odosobnenie, halucinácie
 • Pomalý pulz srdca

Niektorí pacienti hlásili (neznáma frekvencia):
 • Znížená hladina sodíka v krvi (príznakmi sú pocity nevoľnosti a nepohody so svalovou slabosťou alebo zmätenosťou)
 • Závraty pri vstávaní v dôsledku nízkeho krvného tlaku (ortostatická hypotenzia)
 • Abnormálne funkčné pečeňové testy (zvýšená hladina pečeňových enzýmov v krvi)
 • Poruchy pohybu (mimovoľné pohyby svalov)
 • Bolestivá erekcia (priapizmus)
 • Poruchy krvácania, vrátane krvácania z kože a slizníc (ekchymózy) a nízka hladina krvných doštičiek (trombocytopénia)
 • Náhly opuch kože alebo slizníc (angioedém)
 • Zvýšené množstvo vylučovaného moču (neadekvátna sekrécia ADH)
 • Vylučovanie mlieka u nedojčiacich žien
 • Mánia

Počas liečby escitalopramom alebo po predčasnom vysadení lieku boli u pacientov hlásené myšlienky na sebapoškodzovanie alebo samovraždu (prípady samovražedných predstáv a samovražedného správania)(pozrite tiež časť “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Escitilu”).

Okrem toho sú známe mnohé vedľajšie účinky, ktoré boli pozorované pri liečbe liekmi pôsobiacimi podobne ako escitalopram (liečivo v Escitile). Sú to:
 • Psychomotorický nepokoj (akatízia)
 • Nechutenstvo (anorexia)

U pacientov užívajúcich tento typ liekov bolo pozorované zvýšené riziko zlomenín kostí.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovialebolekárnikovi.
5. AKO UCHOVÁVAŤ ESCITIL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Escitil po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku, alebo papierovej škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Escitil obsahuje
Liečivo je escitalopram. Každá tableta Escitilu obsahuje 5 mg, 10 mg, 15 mg alebo 20 mg liečiva escitalopram (vo forme oxalátu).

Ďalšie zložky sú:
Jadro: mikrokryštalická celulóza (E 460), sodná soľ kroskarmelózy (E 468), koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E 470b).
Obal: hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171) a makrogol 400.

Ako vyzerá Escitil a obsah balenia
Escitil je dostupný ako 5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg filmom obalené tablety. Popis tabliet je uvedený nižšie:
 
Escitil 5 mg: okrúhle, biele, filmom obalené tablety.

Escitil 10 mg: oválne (8,1 x 5,6 mm), biele, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane
tablety. Tableta sa dá rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Escitil 15 mg: oválne (10,4 x 5,6 mm), biele, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane
tablety. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Escitil 20 mg: oválne (11,6 x 7,1 mm), biele, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane
tablety. Tableta sa dá rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Escitil je dostupný v nasledujúcich veľkostiach balenia:
7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 200, 500 tabliet (blistrové balenia)
30 x 1, 49 x 1, 100 x 1 tabliet (blister s jednotlivými dávkami).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út. 30-38.
H-1106 Budapešť
Maďarsko
Výrobcovia:

EGIS Pharmaceuticals PLC
Kertesztúri út 30-38
H-1106 Budapešť
Maďarsko

HBM Pharma s r.o.
Sklabinská 30
036 80 Martin
Slovensko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

BulharskoЕсцитил 5 mg филмирани таблетки
Есцитил 10 mg филмирани таблетки
Есцитил 15 mg филмирани таблетки
Есцитил 20 mg филмирани таблетки

Česká republika Escitil 5 mg potahované tablety
Escitil 10 mg potahované tablety
Escitil 15 mg potahované tablety
Escitil 20 mg potahované tablety

Litva Escitil 5 mg plėvele dengtos tabletės
Escitil 10 mg plėvele dengtos tabletės
Escitil 15 mg plėvele dengtos tabletės
Escitil 20 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko Escitil 5 mg apvalkotās tabletes
Escitil 10 mg apvalkotās tablets
Escitil 15 mg apvalkotās tablets
Escitil 20 mg apvalkotās tablets

Maďarsko Escitil 5 mg filmtabletta
Escitil 10 mg filmtabletta
Escitil 15 mg filmtabletta
Escitil 20 mg filmtabletta

Poľsko Escitil 5 mg, tabletki powlekane
Escitil 10 mg, tabletki powlekane
Escitil 15 mg, tabletki powlekane
Escitil 20 mg, tabletki powlekane

Rakúsko Escitil 5 mg Filmtabletten
Escitil 10 mg Filmtabletten
Escitil 15 mg Filmtabletten
Escitil 20 mg Filmtabletten

Rumunsko Escitil 5 mg comprimate filmate
Escitil 10 mg comprimate filmate
Escitil 15 mg comprimate filmate
Escitil 20 mg comprimate filmate


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ESCITIL 10 MG tbl flm 7x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 10x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 14x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 15x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 20x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 1,77
ESCITIL 10 MG tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 49x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 50x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 56x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 2,67
ESCITIL 10 MG tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 84x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 90x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 98x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 100x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 200x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 500x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 30x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 49x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 100x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 7x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 10x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 14x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 15x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 20x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 28x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 30x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 49x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 50x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 56x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,00
ESCITIL 15 MG tbl flm 60x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 84x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 90x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 98x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 100x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 200x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 500x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 30x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 49x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 100x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 7x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 10x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 15x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 20x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,36
ESCITIL 20 MG tbl flm 30x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 49x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 50x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 56x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 60x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 84x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 90x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 98x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 100x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 200x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 500x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 30x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 49x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 100x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 7x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 14x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 10x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 15x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 20x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 28x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 30x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 49x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 50x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 56x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 60x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 84x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 90x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 98x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 100x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 200x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 500x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 30x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 49x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 100x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.