DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x5 mg (blis.PVC/Al)

SPC
zitívnych účinkov Donepezilu Accord.

Porucha funkcie obličiek a pečene:
U pacientov s poškodením funkcie obličiek možno použiť podobný dávkovací režim, nakoľko klírens donepezilchloridu nie je ovplyvnený týmto stavom.

Vzhľadom na možnú zvýšenú expozíciu pri miernej až stredne ťažkej poruche funkcie pečene (pozri časť 5.2) sa dávka má zvýšiť na základe individuálnej tolerancie. O pacientoch s ťažkým poškodením pečene neexistujú žiadne údaje.

Pediatrická populácia

Donepezil Accord sa neodporúča pre deti a dospievajúcich.

4.3 Kontraindikácie

Donepezil Accord je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na donepezilchlorid, deriváty piperidínu alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
 
4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Užívanie Donepezilu Accord nebolo skúmané u pacientov s ťažkou Alzheimerovou demenciou, inými typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäte (napr. kognitívne zhoršenie spôsobené vekom).
 
Anestézia: Donepezil Accord má ako inhibítor cholínesterázy tendenciu zvyšovať svalovú relaxáciu sukcinylcholínového typu počas anestézie.

Vplyv na kardiovaskulárny systém: Z dôvodu svojho farmakologického účinku môžu mať inhibítory cholínesterázy vagotonické účinky na srdcovú frekvenciu (napr. bradykardia). Možnosť tohto účinku môže byť špeciálne dôležitá pre pacientov so syndrómom „chorého sínusu“ („sick sinus syndrom“) alebo inými supraventrikulárnymi poruchami srdcového prevodu, ako sinoatriálny alebo atrioventrikulárny blok.

Boli zaznamenané mdloby a záchvaty. Pri vyšetrovaní týchto pacientov treba zvážiť možnosť srdcovej blokády alebo dlhých sínusových páuz.

Vplyv na gastrointestinálny systém: Pacienti so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napr. pacienti s anamnézou vredovej choroby alebo pacienti, ktorí súčasne užívajú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), sa majú monitorovať na výskyt symptómov. Klinické štúdie s Donepezilom Accord však nepreukázali žiadne zvýšenie výskytu peptického vredu ani gastrointestinálneho krvácania v porovnaní s placebom.

Vplyv na urogenitálny systém: Aj keď to nebolo pozorované v klinických štúdiách Donepezilu Accord, cholinomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu vývodných močových ciest.

Vplyv na nervový systém: Záchvaty: predpokladá sa, že cholínomimetiká majú určitý potenciál spôsobovať generalizované kŕče. Záchvaty však môžu byť aj prejavom Alzheimerovej choroby.
Cholinomimetiká môžu mať potenciál exacerbovať alebo indukovať extrapyramidálne príznaky.

Neuroleptický malígny syndróm (NMS)
- NMS je potenciálne život ohrozujúci stav, ktorý sa prejavuje hypertermiou, svalovou rigiditou, autonómnou instabilitou, poruchami vedomia a zvýšenou sérovou kreatínfosfokinázou, pričom ako ďalšie prejavy je možné uviesť myoglobinúriu (rhabdomyolýzu) a akútne zlyhanie obličiek,
- výskyt NMS bol v súvislosti s donepezilom hlásený len vo veľmi zriedkavých prípadoch a najmä u pacientov, ktorým boli súbežne podávané antipsychotiká,
- ak sa u pacienta vyvinú prejavy a príznaky svedčiace o NMS alebo ak sa u neho vyskytne nevysvetliteľná vysoká teplota bez ďalších klinických príznakov NMS, je nutné prerušiť liečbu.

Vplyv na pľúcny systém: Inhibítory cholínesterázy sa majú predpisovať opatrne pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc kvôli ich cholinomimetickým účinkom.
Treba sa vyhnúť súčasnému podávaniu Donepezilu Accord s inými inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami alebo antagonistami cholinergného systému.

Ťažké poškodenie pečene: O pacientoch s ťažkým poškodením pečene neexistujú žiadne údaje.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Úmrtnosť v klinických skúškach cievnej demencie
Boli uskutočnené tri 6‑mesačné štúdie vykonané na jednotlivcoch, ktorí spĺňali kritériá NINDS‑AIREN pre pravdepodobnú alebo možnú cievnu demenciu (VaD). Kritériá NINDS‑AIREN sú vytvorené na identifikovanie pacientov, ktorých demencia je spôsobená iba cievnymi príčinami, a na to, aby sa vylúčili pacienti s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bol výskyt mortality 2/198 (1,0 %) pri dávke 5 mg donepezilchloridu, 5/206 (2,4 %) pri dávke 10 mg donepezilichloridu a 7/199 (3,5 %) pri placebe. V druhej štúdii bol výskyt mortality 4/208 (1,9 %) pri dávke 5 mg donepezilchloridu, 3/215 (1,4 %) pri dávke 10 mg donepezilchloridu a 1/193 (0,5 %) pri placebe. V tretej štúdii bol výskyt mortality 11/648 (1,7 %) pri dávke 5 mg donepezilchloridu a 0/326 (0 %) pri placebe. Výskyt mortality pre tieto tri VaD štúdie bol po ich skombinovaní v skupine donepezilchloridu (1,7 %) číselne vyšší ako v placebo skupine (1,1 %), avšak rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov, ktorí užívali donepezilchlorid alebo placebo, vzišla z rôznych cievnych príčin, čo sa dá očakávať pri tejto staršej populácii s vlastnou cievnou chorobou. Analýza všetkých závažných nefatálnych a fatálnych cievnych príhod nepreukázala rozdiel vo frekvencii výskytu v skupine užívajúcej donepezilchlorid v porovnaní s placebom.
V hromadných štúdiách Alzheimerovej choroby (n = 4146) a v spojení týchto štúdií Alzheimerovej choroby s inými štúdiami demencie vrátane štúdií cievnej demencie (celková hodnota n = 6888) stupeň úmrtnosti v skupinách užívajúcich placebo číselne presiahol úmrtnosť v skupinách užívajúcich donepezilchlorid.

4.5 Liekové a iné interakcie

Donepezilchlorid a/alebo ktorýkoľvek z jeho metabolitov neinhibuje metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu ani digoxínu u ľudí. Metabolizmus donepezilchloridu nie je ovplyvnený súbežným podávaním digoxínu alebo cimetidínu. Štúdie in vitro preukázali, že izoenzýmy cytochrómu P450 3A4 a do určitej miery aj 2D6 sa zúčastňujú na metabolizme donepezilu. Štúdie liekových interakcií vykonané in vitro ukazujú, že ketokonazol a chinidín, inhibítory CYP3A4, resp. 2D6, inhibujú metabolizmus donepezilu. Preto tieto a iné inhibítory CYP3A4, ako itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6, ako fluoxetín, môžu inhibovať metabolizmus donepezilu. V štúdii na zdravých dobrovoľníkoch ketokonazol zvýšil priemerné koncentrácie donepezilu o asi 30 %. Induktory enzýmov, ako rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol, môžu znižovať hladiny donepezilu. Keďže rozsah inhibičného alebo indukčného účinku nie je známy, takéto kombinácie liekov treba užívať s opatrnosťou. Donepezilchlorid má potenciál interferovať s liekmi s anticholinergickou aktivitou. Tiež existuje možnosť synergickej aktivity so súčasnou liečbou, ktorá zahŕňa lieky ako sukcinylcholín, iné nervovosvalové blokátory alebo cholinergické agonisty alebo betablokátory, ktoré majú účinky na srdcový prevod.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita:
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití donepezilu u gravidných žien.
Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali peri‑ a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.
Donepezil Accord sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.

Dojčenie:
Donepezil sa vylučuje do mlieka potkanov. Nie je známe, či sa donepezilchlorid vylučuje do ľudského mlieka, a neexistujú štúdie s dojčiacimi matkami. Preto ženy užívajúce donepezil nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Demencia môže narušiť schopnosť viesť vozidlo alebo znížiť schopnosť obsluhovať stroje. Donepezil, okrem toho, môže spôsobiť únavu, závraty, svalové kŕče, najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Schopnosť pacientov naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje pri liečbe donepezilom musí vždy pravidelne posudzovať ošetrujúci lekár.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú hnačka, svalové kŕče, únava, nevoľnosť, vracanie a nespavosť.
Nežiaduce reakcie zaznamenané viackrát ako len jeden izolovaný prípad sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a podľa frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov
Veľmi časté
Časté
Menej časté
Zriedkavé
Veľmi zriedkavé
Infekcie a nákazy

bežná nádchaPoruchy metabolizmu a výživy

anorexiaPsychické poruchy

halucinácie**
agitovanosť**
agresívne správanie**
neobvyklé sny a nočné mory**Poruchy nervového systému

mdloby*
závraty
nespavosť
kŕče*
extrapyramídové príznaky
neuroleptický malígny syndróm (NMS)
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


bradykardia
sinoatriálny blok
atrioventrikulárny blok

Poruchy gastrointestinálneho traktu
hnačka
nauzea
vracanie
abdominálne poruchy
gastrointestinálne krvácanie
vredy žalúdka a dvanástnika


Poruchy pečene a žlčových ciestporucha funkcie pečene vrátane hepatitídy***

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka
svrbeniePoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

svalové kŕče


rabdomyolýza****
Poruchy obličiek a močových ciest

inkontinencia močuCelkové poruchy a reakcie v mieste podania
bolesť hlavy
únava
bolesťLaboratórne a funkčné vyšetrenia


malé zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

úrazy
*Pri vyšetrovaní pacientov na mdloby alebo kŕče treba zvážiť možnosť zástavy srdca alebo dlhé sínusové pauzy (pozri časť 4.4)
**Záznamy o halucináciách, neobvyklých snoch, nočných morách, agitácii a agresívnom správaní ustúpili po znížení dávky alebo vysadení liečby.
***V prípade nezdôvodnenej dysfunkcie pečene treba zvážiť vysadenie Donepezilu Accord.
****Rabdomyolýza bola hlásená ako objavujúca sa nezávisle od neuroleptického malígneho syndrómu a v tesnej časovej súvislosti so začiatkom podávania dopenzilu alebo so zvýšením dávky dopenzilu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Odhadovaná stredná letálna dávka donepezilchloridu po podaní jednej perorálnej dávky myšiam je 45 mg/kg a potkanom 32 mg/kg, alebo približne 225‑ a 160‑násobok maximálnej odporúčanej dávky pre ľudí, ktorá je 10 mg denne. Na zvieratách boli pozorované prejavy cholinergnej stimulácie závislé od dávky a zahŕňali zníženú spontánnu pohyblivosť, polohu na bruchu, tackavú chôdzu, slzenie, klonické záchvaty, oslabené dýchanie, slinenie, miózu, fascikulácie a zníženie teploty povrchu tela.

Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholinergickej krízy charakterizovanej ťažkou nauzeou, vracaním, slinením, potením, bradykardiou, hypotenziou, oslabeným dýchaním, kolapsom a záchvatmi. Možná je aj zvýšená svalová slabosť a môže vyústiť až do smrti, ak sú postihnuté dýchacie svaly.
Ako pri každom predávkovaní, aj v tomto prípade je potrebné zabezpečiť všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri predávkovaní Donepezilom Accord možno použiť terciárne anticholinergiká, ako je atropín. Odporúča sa intravenózny atropíniumsulfát titrovaný do nástupu účinku: úvodná dávka 1,0 až 2,0 mg podaná intravenózne s následnými dávkami na základe klinickej odpovede.

Atypické odpovede krvného tlaku a srdcovej frekvencie boli zaznamenané pri iných cholinomimetikách, ak boli podané súbežne s kvartérnymi anticholinergikami, ako je glykopyrolát. Nie je známe, či sa donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity dajú odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo filtráciou krvi).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: lieky na demenciu; anticholínesterázy;
ATC kód: N06DA02.

Donepezilchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepezilchlorid je in vitro viac ako 1 000‑krát silnejším inhibítorom tohto enzýmu ako inhibítorom butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý sa vyskytuje najmä mimo centrálnej nervovej sústavy.

Alzheimerova demencia
U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí sa zúčastnili klinických skúšok, podávanie jednotlivých denných dávok Donepezilu Accord 5 mg alebo 10 mg spôsobilo rovnovážnu inhibíciu aktivity acetylcholínesterázy (meranú v membránach erytrocytov) 63,6 % respektíve 77,3 %, pri meraní po užití dávky. Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) donepezilchloridom v červených krvinkách zodpovedá zmenám v ADAS‑cog, citlivej škále, ktorá skúma vybrané aspekty vedomia. Nebol skúmaný potenciál donepezilchloridu ovplyvniť priebeh neuropatológie choroby. Preto sa Donepezil Accord nemôže považovať za liek s vplyvom na progresiu ochorenia.

Účinnosť liečby Donepezilom Accord bola skúmaná v štyroch placebom kontrolovaných štúdiách (2 z nich trvali 6 mesiacov a 2 trvali 1 rok). '

V 6‑mesačnom klinickom výskume bola na záver liečby donepezilom vykonaná analýza, v ktorej sa použila kombinácia troch kritérií účinnosti: ADAS‑Cog (meranie kognitívneho výkonu), hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) (hodnotenie globálnej funkcie) a hodnotenie subškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale) (hodnotenie komunikačných schopností, aktivita doma, záľuby a osobná starostlivosť).

Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, boli považovaní za ľudí reagujúcich na liečbu.

Odpoveď =
Zlepšenie ADAS‑Cog o minimálne 4 body

Žiadne zhoršenie CIBIC +


Žiadne zhoršenie v podškále hodnotiacej činnosti každodenného života (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale)

% odpovede

Celková liečená populácia
n=365
Hodnotiteľná populácia
n=352
skupina placeba
10 %
10 %
skupina užívajúca 5 mg donepezilchloridu
18 %*
18 %*
skupina užívajúca 10 mg donepezilchloridu
21 %*
22 %**

* p<0,05
** p<0,01
Donepezil Accord vytvoril štatisticky významné a od dávky závislé zvýšenie percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako ľudia reagujúci na liečbu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:
Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou rastú úmerne s veľkosťou dávky. Terminálny polčas rozpadu je približne 70 hodín, takže podanie viacerých jednotlivých denných dávok vyústi do postupného priblíženia sa k rovnovážnemu stavu. Približný rovnovážny stav sa dosahuje
v priebehu 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí rovnovážneho stavu vykazujú plazmatické koncentrácie donepezilchloridu a príslušná farmakodynamická aktivita počas dňa malú variabilitu.
Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepezilchloridu.

Distribúcia:
Donepezilchlorid je približne na 95 % viazaný na ľudské plazmatické bielkoviny. Väzba aktívneho metabolitu 6‑O‑desmetyldonepezilu na plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepezilchloridu do rôznych telových tkanív nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii rovnováhy množstiev vykonanej na zdravých mužských dobrovoľníkoch zostalo po 240 hodinách po podaní jednej dávky 5 mg 14C‑značeného donepezilchloridu približne 28 % značenej látky nevylúčenej. To naznačuje, že donepezilchlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvať v tele dlhšie ako 10 dní.

Biotransformácia/eliminácia :
Donepezilchlorid sa vylučuje do moču nezmenený, ako aj metabolizovaný systémom cytochrómu P450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky boli identifikované. Následne po podaní jednej dávky 5 mg 14C‑značeného donepezilchloridu bola rádioaktivita v plazme, vyjadrená ako percento podanej dávky, prítomná primárne ako nezmenený donepezilchlorid (30 %), 6‑O‑desmetyldonepezil (11 % ‑ jediný metabolit, ktorý vykazuje aktivitu podobnú donepezilchloridu), donepezil‑cis‑N‑oxid (9 %), 5‑O‑desmetyldonepezil (7 %) a glukuronidový konjugát 5‑O‑desmetyldonepezil (3 %). Približne 57 % izotopom značenej látky sa vylúčilo močom (17 % ako nezmenený donepezil), a 14,5 % sa vylúčilo stolicou, čo naznačuje, že biotransformácia a vylučovanie močom sú primárnymi cestami eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy naznačujúce enterohepatálnu recirkuláciu donepezilchloridu a/alebo ktoréhokoľvek z jeho metabolitov.

Plazmatické koncentrácie donepezilu sa znižujú s polčasom približne 70 hodín.
Pohlavie, rasa a anamnéza fajčenia nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepezilchloridu. Farmakokinetika donepezilu sa formálne neštudovala u zdravých starších jedincov ani u pacientov s Alzheimerovou demenciou alebo cievnou demenciou. Stredné plazmatické hladiny u pacientov sa však približne zhodovali s tými, ktoré boli zaznamenané u mladých zdravých dobrovoľníkov.

Pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením pečene mali zvýšené rovnovážne koncentrácie donepezilu; strednú AUC o 48 % a stredné Cmax o 39 % (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Rozsiahle testovania na pokusných zvieratách preukázali, že táto látka spôsobuje málo iných účinkov, ako sú želané farmakologické účinky zodpovedajúce jej pôsobeniu ako cholinergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil nie je mutagénny v skúškach mutácií bakteriálnych a cicavčích buniek. Boli pozorované niektoré klastogénne účinky in vitro pri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri vyšších ako 3 000‑násobok plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave. Na modeli mikronuklea myši neboli in vivo pozorované žiadne klastogénne ani genotoxické účinky. Nebol zaznamenaný žiaden dôkaz o onkogénnom potenciáli v štúdiách dlhodobej karcinogenity na potkanoch alebo myšiach.

Donepezilchlorid nemal žiadny účinok na plodnosť potkanov a nebol teratogénny u potkanov a králikov, ale mierne ovplyvnil počet mŕtvo narodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol podaný gravidným potkanom v dávke 50‑krát vyššej ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
monohydrát laktózy
kukuričný škrob
mikrokryštalická celulóza
nízkomolekulová hydroxypropylcelulóza
magnéziumstearát

Obal tablety
5 mg:
hypromelóza (E464)
oxid titaničitý (E171)
makrogol 400
mastenec (E553b)

10 mg:
hypromelóza (E464)
makrogol 400
mastenec (E553b)
oxid titaničitý (E171)
žltý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister PVC s hliníkovou fóliou a fľaša HDPE s polypropylénovým vrchnákom a tesniacim uzáverom.
Veľkosť balenia:
Fľaša HDPE: 100 tabliet.
Pretlačovacie balenie z PVC/hliníkovej fólie: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 a 120 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4 HF
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA
 
Donepezil Accord 5 mg filmom obalené tablety: 06/0396/10-S
Donepezil Accord 10 mg filmom obalené tablety: 06/0397/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 8. september 2010
Dátum posledného predĺženia: 19. október 2015


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

11/2018

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,10
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al) Rp 40,10
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,00
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.