DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x5 mg (blis.PVC/Al)

SPC
ne závažnou Alzheimerovou chorobou. Príznaky zahŕňajú zhoršenie straty pamäte, stupňujúcu sa zmätenosť, a zmeny v spôsobe Vášho správania. V dôsledku týchto príznakov je pre osoby s Alzheimerovou chorobou čoraz ťažšie vykonávať bežné denné aktivity.

Donepezil je určený na použitie len pre dospelých pacientov.

2. SKÔR AKO UŽIJETE DONEPEZIL ACCORD

Neužívajte Donepezil Accord
· ak ste alergický (precitlivený) na donepeziliumchlorid, na deriváty piperidínu alebo na niektorú z ďalších zložiek Donepezilu Accord.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Donepezilu Accord

Informujte svojho lekára, ak máte iné poruchy alebo choroby, pretože môže byť potrebné, aby to Váš lekár vzal do úvahy. Informujte svojho lekára:

· ak ste niekedy mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred,
· ak máte alebo ak ste niekedy mali svalové sťahy (kŕče) alebo záchvaty,
· ak máte alebo ak ste niekedy mali problémy so srdcom (nepravidelný alebo veľmi pomalý srdcový rytmus),
· ak máte alebo ak ste niekedy mali astmu alebo iné dlhodobé pľúcne ochorenie,
· ak máte alebo ak ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo hepatitídu,
· ak máte alebo ak ste niekedy mali ťažkosti s močením alebo mierne ochorenie obličiek.
 
Donepezil Accord sa môže používať u pacientov s ochorením obličiek alebo s miernym až stredne závažným ochorením pečene. Ak máte ochorenie obličiek alebo pečene, oznámte to najskôr svojmu lekárovi. Pacienti
so závažným ochorením pečene nesmú užívať Donepezil Accord.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liekov:
· iné lieky na Alzheimerovu chorobu, napr. galantamín,
· lieky na utíšenie bolesti alebo na liečbu artritídy, napr. aspirín, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je napríklad ibuprofen alebo sodná soľ diklofenaku,
· anticholinergiká, ako je napríklad tolterodín,
· antibiotiká (napr. erytromycín, rifampicín),
· lieky na liečbu plesňových ochorení (napr. ketokonazol),
· lieky na liečbu depresie, napr. fluoxetín,
· lieky na kontrolu epilepsie, napr. fenytoín alebo karbamazepín,
· lieky na srdce, ako chinidín alebo betablokátory (propanolol a atenolol),
· lieky na uvoľnenie svalového napätia, napr. diazepam, sukcinylcholín,
· celkové anestetiká,
· lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, napr. prípravky z liečivých rastlín.

Ak sa pripravujete na operáciu, ktorá vyžaduje, aby Vám boli podané celkové anestetiká, oznámte svojmu lekárovi a anesteziológovi, že užívate Donepezil Accord, pretože Váš liek môže ovplyvniť množstvo anestetika, ktoré Vám bude potrebné podať.

Užívanie Donepezilu Accord s jedlom a nápojmi
Jedlo nemá vplyv na účinok Donepezilu Accord.
Počas užívania Donepezilu Accord by ste nemali piť alkohol, pretože alkohol môže zmeniť účinok tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Donepezil Accord sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.

Ak dojčíte, nesmiete užívať Donepezil Accord.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Alzheimerova choroba môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje a pokiaľ Vám lekár nepovie, že je bezpečné vykonávať tieto činnosti, nevykonávajte ich.
Váš liek u Vás okrem toho môže spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče. Ak pocítite niektoré z týchto účinkov, nesmiete viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Donepezilu Accord

Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára skôr, než užijete Donepezil Accord.

3. AKO UŽÍVAŤ DONEPEZIL ACCORD

Vždy užívajte donepezil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajne začnete s užívaním 5 mg (jednej bielej tablety) každý večer. Po jednom mesiaci Vám môže Váš lekár predpísať 10 mg (jednu žltú tabletu) každý večer.
Svoju tabletu Donepezilu Accord prehltnite a zapite vodou predtým, ako si večer ľahnete do postele.
Sila tablety, ktorú budete užívať, sa môže meniť v závislosti od dĺžky obdobia, počas ktorého liek užívate, a od odporúčaní Vášho lekára. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg každý večer.
Vždy sa riaďte pokynmi svojho lekára alebo lekárnika k tomu, ako a kedy máte užívať svoj liek.
Dávkovanie si nemeňte svojvoľne a bez vedomia Vášho lekára.
 

Ako dlho máte užívať Donepezil Accord?

Váš lekár alebo lekárnik vám povie, ako dlho máte užívať svoje tablety. Bude potrebné, aby ste občas navštívili svojho lekára, ktorý zhodnotí priebeh Vašej liečby a posúdi Vaše príznaky.

Ak užijete viac Donepezilu Accord, ako máte

Neužívajte viac ako jednu tabletu každý deň. Ak užijete vyššiu dávku, ako by ste mali, ihneď kontaktujte svojho lekára. Ak sa nemôžete skontaktovať so svojím lekárom, ihneď kontaktujte lekársku pohotovosť v miestnej nemocnici. Do nemocnice si so sebou vždy vezmite tablety aj so škatuľou, aby lekár vedel, čo ste užili.
Medzi príznaky predávkovania patrí nevoľnosť, vracanie, slintanie, potenie, pomalý srdcový rytmus, nízky krvný tlak (točenie hlavy alebo závraty, keď stojíte), ťažkosti s dýchaním, strácanie vedomia a záchvaty alebo kŕče.

Ak zabudnete užiť Donepezil Accord

Ak zabudnete užiť jednu tabletu, stačí, ak na nasledujúci deň užijete jednu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Ak zabudnete užiť liek dlhšie ako týždeň, zavolajte lekárovi, kým užijete ďalšiu dávku lieku.

Ak prestanete užívať Donepezil Accord

Neprestávajte užívať tablety, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ Vám to nenariadi lekár. Ak prestanete užívať Donepezil Accord, všetky výhody, ktoré Vám liečba priniesla, postupne vymiznú.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Donepezil Accord môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U osôb užívajúcich Donepezil Accord boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky.

Závažné vedľajšie účinky:

Ak spozorujete tieto závažné vedľajšie účinky, musíte to ihneď oznámiť svojmu lekárovi. Možno budete potrebovať okamžité lekárske ošetrenie.
· Poškodenie pečene, napr. hepatitída. Príznakom hepatitídy býva nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, celkový zlý pocit, horúčka, svrbenie, zožltnutie kože a očí a do tmava sfarbený moč (pravdepodobnosť výskytu v menej než 1 z 1 000 prípadov).
· Vredy žalúdka a dvanástnika. Príznakom vredov býva bolesť žalúdka a nepohodlie (poruchy trávenia), ktoré pociťujete v oblasti medzi .pupkom a hrudnou kosťou (pravdepodobnosť výskytu v menej než 1 zo 100 prípadov)
· Krvácanie do žalúdka alebo čriev. Toto môže viesť k vylučovaniu stolice podobnej smole alebo k viditeľnému krvácaniu z konečníka (pravdepodobnosť výskytu v menej než 1 zo 100 prípadov).
· Záchvaty alebo kŕče (pravdepodobnosť výskytu v menej než 1 zo 100 prípadov).

Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac než 1 z 10 liečených pacientov):

· hnačka
· napínanie na vracanie
· bolesť hlavy

Časté vedľajšie účinky (u 1 až 10 zo 100 liečených pacientov):

· svalové kŕče
· únava
· problémy so spaním (nespavosť)
· bežná nádcha
· nechutenstvo
· halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú)
· vzrušenie
· agresívne správanie
· mdloby
· závraty
· pocit nepohodlia v oblasti žalúdka
· vracanie
· vyrážky
· svrbenie
· neovládateľný únik moču
· bolesť
· úrazy (pacienti môžu byť náchylnejší k pádom a náhodným poraneniam)

Menej časté vedľajšie účinky (u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov):

· pomalý tep srdca
· mierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy
· krvácanie v tráviacom systéme
· kŕče (záchvaty)

Zriedkavé vedľajšie účinky (u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov):

· stuhnutosť, triaška alebo nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre a jazyka, ale aj končatín
· poruchy v srdcovom rytme
· porucha funkcií pečene vrátane hepatitídy (zápalu pečene)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.'

5. AKO UCHOVÁVAŤ DONEPEZIL ACCORD

· Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
· Nepoužívajte Donepezil Accord po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na pretlačovacom balení za nápisom EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
· Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
· Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Donepezil Accord obsahuje

Liečivo jedonepeziliumchlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje monohydrát donepeziliumchloridu v množstve zodpovedajúcom 5 mg/10 mg donepeziliumchloridu.

Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, nízkomolekulová hydroxypropylcelulóza, magnéziumstearát
Obal:
5 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, mastenec (E553b)
10 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, mastenec (E553b), žltý oxid železitý (E172)

Ako vyzerá Donepezil Accord a obsah balenia
Donepezil Accord je k dispozícii vo forme 5 mg a 10 mg tabliet. Tablety sú popísané nižšie.

5 mg: Biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety so skosenou hranou a s vyrytým číslom „5“ na jednej strane a hladké na druhej strane.
10 mg: Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s vyrytým číslom „10“ na jednej strane a hladké na druhej strane.
Tablety Donepezil 5 mg/10 mg sú k dispozícii v nasledovných baleniach:

Pretlačovacie balenie z PVC/hliníkovej fólie: 7, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 a 120 tabliet
Fľaša HDPE: 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4 HF
Veľká Británia

Výrobca:
Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4 HF
Veľká Británia

CEMELOG-BRS
H 2040 Budaörs, Vasút u. 13.
Maďarsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu
Názov lieku
Bulharsko
Донепезил Акорд 5 mg / 10 mg филмирани таблетки
Česká republika
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg potahované tablety
Estónsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Maďarsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg filmtabletta
Lotyšsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg apvalkotās tabletes
Litva
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg plėvele dengtos tabletės
Poľsko
Donepezil Hydrochloride Accord 5 mg / 10 mg tabletki powlekane
Rumunsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg comprimate filmate
Slovenská republika
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg filmom obalené tablety
Slovinsko
Donepezilijev klorid Accord 5 mg / 10 mg filmsko obložene tablete
Švédsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg filmdragerade tabletter
 
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2010.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al) Rp 2,34
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al) Rp 8,22
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,00
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.