DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x10 mg (blis.PVC/Al)

SPC
z ťažšie vykonávať bežné denné aktivity.

Donepezil je určený na použitie len pre dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Donepezil Accord

Neužívajte Donepezil Accord
· ak ste alergický na donepezilchlorid alebo deriváty piperidínu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedené v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Donepezil Accord, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Informujte svojho lekára:

· ak ste niekedy mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred,
· ak máte alebo ak ste niekedy mali svalové sťahy (kŕče) alebo záchvaty,
· ak máte alebo ak ste niekedy mali problémy so srdcom (nepravidelný alebo veľmi pomalý srdcový rytmus),
· ak máte alebo ak ste niekedy mali astmu alebo iné dlhodobé pľúcne ochorenie,
· ak máte alebo ak ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo hepatitídu,
· ak máte alebo ak ste niekedy mali ťažkosti s močením alebo mierne ochorenie obličiek.
 
Donepezil Accord sa môže používať u pacientov s ochorením obličiek alebo s miernym až stredne závažným ochorením pečene. Ak máte ochorenie obličiek alebo pečene, oznámte to najskôr svojmu lekárovi. Pacienti so závažným ochorením pečene nesmú užívať Donepezil Accord.

Iné lieky a Donepezil Accord

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liekov:
· iné lieky na Alzheimerovu chorobu, napr. galantamín,
· lieky na utíšenie bolesti alebo na liečbu artritídy, napr. aspirín, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je napríklad ibuprofen alebo sodná soľ diklofenaku,
· anticholinergiká, ako je napríklad tolterodín,
· antibiotiká (napr. erytromycín, rifampicín),
· lieky na liečbu plesňových ochorení (napr. ketokonazol),
· lieky na liečbu depresie, napr. fluoxetín,
· lieky na kontrolu epilepsie, napr. fenytoín alebo karbamazepín,
· lieky na srdce, ako chinidín alebo betablokátory (propanolol a atenolol),
· lieky na uvoľnenie svalového napätia, napr. diazepam, sukcinylcholín,
· celkové anestetiká,
· lieky vydávané bez lekárskeho predpisu, napr. prípravky z liečivých rastlín.

Ak sa pripravujete na operáciu, ktorá vyžaduje, aby vám boli podané celkové anestetiká, oznámte svojmu lekárovi a anesteziológovi, že užívate Donepezil Accord, pretože váš liek môže ovplyvniť množstvo anestetika, ktoré vám bude potrebné podať.

Donepezil Accord a jedlo, nápoje a alkohol
Jedlo nemá vplyv na účinok Donepezilu Accord.
Počas užívania Donepezilu Accord by ste nemali piť alkohol, pretože alkohol môže zmeniť účinok tohto lieku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Donepezil Accord sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.

Ak dojčíte, nesmiete užívať Donepezil Accord.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek,

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Alzheimerova choroba môže zhoršiť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje a pokiaľ vám lekár nepovie, že je bezpečné vykonávať tieto činnosti, nevykonávajte ich.
Váš liek u vás okrem toho môže spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče. Ak pocítite niektoré z týchto účinkov, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.

Donepezil Accord obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Donepezil Accord.


3. Ako užívať Donepezil Accord

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajne začnete s užívaním 5 mg (jednej bielej tablety) každý večer. Po jednom mesiaci vám môže váš lekár predpísať 10 mg (jednu žltú tabletu) každý večer.
Svoju tabletu Donepezilu Accord prehltnite a zapite vodou predtým, ako si večer ľahnete do postele.
Sila tablety, ktorú budete užívať, sa môže meniť v závislosti od dĺžky obdobia, počas ktorého liek užívate, a od odporúčaní vášho lekára. Maximálna odporúčaná dávka je 10 mg každý večer.
Vždy sa riaďte pokynmi svojho lekára alebo lekárnika k tomu, ako a kedy máte užívať svoj liek.
Dávkovanie si nemeňte svojvoľne a bez vedomia vášho lekára.
 

Ako dlho máte užívať Donepezil Accord?

Váš lekár alebo lekárnik vám povie, ako dlho máte užívať svoje tablety. Bude potrebné, aby ste občas navštívili svojho lekára, ktorý zhodnotí priebeh vašej liečby a posúdi vaše príznaky.

Ak užijete viac Donepezilu Accord, ako máte

Neužívajte viac ako jednu tabletu každý deň. Ak užijete vyššiu dávku, ako by ste mali, ihneď kontaktujte svojho lekára. Ak sa nemôžete skontaktovať so svojím lekárom, ihneď kontaktujte lekársku pohotovosť v miestnej nemocnici. Do nemocnice si so sebou vždy vezmite tablety aj so škatuľou, aby lekár vedel, čo ste užili.
Medzi príznaky predávkovania patrí nevoľnosť, vracanie, slintanie, potenie, pomalý srdcový rytmus, nízky krvný tlak (točenie hlavy alebo závraty, keď stojíte), ťažkosti s dýchaním, strácanie vedomia a záchvaty alebo kŕče.

Ak zabudnete užiť Donepezil Accord

Ak zabudnete užiť jednu tabletu, stačí, ak na nasledujúci deň užijete jednu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.
Ak zabudnete užiť liek dlhšie ako týždeň, zavolajte lekárovi, kým užijete ďalšiu dávku lieku.

Ak prestanete užívať Donepezil Accord

Neprestávajte užívať tablety, aj keď sa cítite dobre, pokiaľ vám to nenariadi lekár. Ak prestanete užívať Donepezil Accord, všetky výhody, ktoré vám liečba priniesla, postupne vymiznú.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U osôb užívajúcich Donepezil Accord boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky.

Závažné vedľajšie účinky:

Ak spozorujete tieto závažné vedľajšie účinky, musíte to ihneď oznámiť svojmu lekárovi. Možno budete potrebovať okamžité lekárske ošetrenie.

· Vredy žalúdka a dvanástnika. Príznakom vredov býva bolesť žalúdka a nepohodlie (poruchy trávenia), ktoré pociťujete v oblasti medzi pupkom a hrudnou kosťou (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí).
· Krvácanie do žalúdka alebo čriev. Toto môže viesť k vylučovaniu stolice podobnej smole alebo k viditeľnému krvácaniu z konečníka (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí).
· Záchvaty alebo kŕče (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí).
· Poškodenie pečene, napr. hepatitída. Príznakom hepatitídy býva nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, celkový zlý pocit, horúčka, svrbenie, zožltnutie kože a očí a do tmava sfarbený moč (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí).
· Vysoká teplota (horúčka), stuhnuté svaly, potenie alebo oslabená intenzita vnímania a vedomia (porucha, ktorá sa označuje ako „neuroleptický malígny syndróm“) (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí).
· Svalová slabosť, citlivosť alebo bolesť a predovšetkým ak sa zároveň necítite dobre, máte vysokú teplotu alebo máte tmavý moč. Tieto môžu byť spôsobené abnormálnym oslabením svalov, čo môže ohrozovať život a viesť k problémom s obličkami (stav nazývaný rabdomyolýza) (môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb).

 Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť:


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí

· hnačka
· napínanie na vracanie
· bolesť hlavy

 Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí

· svalové kŕče
· únava
· problémy so spaním (nespavosť)
· bežná nádcha
· nechutenstvo
· halucinácie (videnie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú)
· neobvyklé sny vrátane nočných môr
· vzrušenie
· agresívne správanie
· mdloby
· závraty
· pocit nepohodlia v oblasti žalúdka
· vracanie
· vyrážky
· svrbenie
· neovládateľný únik moču
· bolesť
· úrazy (pacienti môžu byť náchylnejší k pádom a náhodným poraneniam)

 Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí

· pomalý tep srdca
· mierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy
· kŕče (záchvaty)

 Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1000 ľudí

· stuhnutosť, triaška alebo nekontrolovateľné pohyby, najmä tváre a jazyka, ale aj končatín
· poruchy v srdcovom rytme

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Donepezil Accord

· Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
· Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na pretlačovacom balení za nápisom EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.'
· Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
· Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Donepezil Accord obsahuje

Liečivo jedonepezilchlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje monohydrát donepezilchloridu v množstve zodpovedajúcom 5 mg/10 mg donepezilchloridu.

Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, nízkomolekulová hydroxypropylcelulóza, magnéziumstearát
Obal:
5 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, mastenec (E553b)
10 mg: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, mastenec (E553b), žltý oxid železitý (E172)

Ako vyzerá Donepezil Accord a obsah balenia
Donepezil Accord je k dispozícii vo forme 5 mg a 10 mg tabliet. Tablety sú popísané nižšie.

5 mg: Biele alebo takmer biele, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom približne 7,14 mm, so skosenou hranou a s vyrytým číslom „5“ na jednej strane a hladké na druhej strane.
10 mg: Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom približne 8,73 mm a s vyrytým číslom „10“ na jednej strane a hladké na druhej strane.

Tablety Donepezil 5 mg/10 mg sú k dispozícii v nasledovných baleniach:

Pretlačovacie balenie z PVC/hliníkovej fólie: 7, 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 a 120 tabliet
Fľaša HDPE: 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4 HF
Veľká Británia

Výrobca
Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow
Middlesex HA1 4 HF
Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu
Názov lieku
Bulharsko
Донепезил Акорд 5 mg / 10 mg филмирани таблетки
Česká republika
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg potahované tablety
Estónsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid
Maďarsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg filmtabletta
Litva
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg plėvele dengtos tabletės
Poľsko
Donepestan 5 mg / 10 mg tabletki powlekane
Slovenská republika
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg filmom obalené tablety
Slovinsko
Donepezilijev klorid Accord 5 mg / 10 mg filmsko obložene tablete
Švédsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg filmdragerade tabletter
Rakúsko
Donepezil Accord 5 mg /10 mg Filmtabletten
Cyprus
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Dánsko
Donepezilhydrochlorid Accord 5 mg / 10 mg filmovertrukne tabletter
Fínsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg
kalvopäällysteinen tabletti/ filmdragerade tabletter
Írsko
Donepezil 5 mg /10 mg Film-coated Tablets
Taliansko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Compresse Rivestite Con Film
Malta
Donepezil 5 mg / 10 mg Film-coated Tablets
Nórsko
Donepezil Accord 5 mg / 10 mg Filmdrasjerte tabletter
Veľká Británia
Donepezil Hydrochloride 5 mg / 10 mg Film-coated Tablets
 
Táto písomná informácia bola aktualizovaná v novembri 2018.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x10 mg (blis.PVC/Al) Rp 40,10
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x10 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 10 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x10 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg (blis.PVC/Al) Rp 0,00
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 98x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x5 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
DONEPEZIL ACCORD 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.