DITHIADEN tbl 20x2 mg (blis. PVC/Al)

/>
V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
1. Čo je Dithiaden a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dithiaden
3. Ako užívať Dithiaden
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Dithiaden
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Dithiaden a na čo sa používa


Dithiaden obsahuje liečivo bisulepín, ktorý blokuje pôsobenie histamínu, jednej z látok, ktorá sa v organizme uvoľňuje pri reakcii z precitlivenosti (alergia).
Dithiaden sa používa na zmiernenie ťažkostí pri prejavoch precitlivenosti, pri alergickej nádche a zápale spojoviek, pri akútnych alergických stavoch a alergických reakciách (po uštipnutí hmyzom, po podaní liekov, po potravinách a pod.), ďalej pri kožných alergických ochoreniach (žihľavka a vyrážky).
Dithiaden môžu užívať dospelí aj deti.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Dithiaden


Neužívajte Dithiaden
· ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
· pri stave zvanom status asthmaticus (ťažký záchvat bronchiálnej astmy).
· vo všetkých prípadoch, kde je na závadu ospalosť.

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Dithiaden najmä ak
· máte obštrukciu v močových cestách, hypertrofiu (zväčšenie) prostaty, alebo zadržujete moč.
· máte zelený zákal (glaukóm, predovšetkým s uzavretým uhlom).
Pomer rizika a prínosu má byť zvážený, ak je pacient v kóme.

Iné lieky a Dithiaden
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Dithiaden sa má užívať so zvýšenou opatrnosťou s nasledujúcimi liečivami:
· látky tlmiace centrálny nervový systém (niektoré lieky na duševné ochorenia, lieky na spanie, anestetiká, antidepresíva).
· látky nazvané ako anticholinergiká (napr. niektoré lieky na poruchy tráviaceho a močového ústrojenstva).

Dithiaden a jedlo, nápoje a alkohol
Počas liečby Dithiadenom sa nemajú piť alkoholické nápoje.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Liek sa neodporúča podávať počas tehotenstva, najmä v 1. troch mesiacoch, bez zváženia priaznivého liečebného účinku pre matku a potenciálneho rizika pre plod.
Liek sa nemá podávať dojčiacim ženám.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práce vo výškach a pod.). Túto činnosť je možné vykonávať iba na základe výslovného súhlasu lekára.

Dithiaden obsahuje laktózu
Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Dithiaden


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie a spôsob podania
Dávkovanie určuje vždy lekár podľa povahy ochorenia a podľa znášanlivosti.
Dospelí a dospievajúci od 15 rokov zvyčajne užívajú 2 - 4 tablety denne.
Deťom vo veku 7 – 14 rokov sa podáva polovica tablety až 1 tableta 2 až 3-krát denne.
Deťom vo veku 2 – 6 rokov možno podať polovicu tablety 2 až 3-krát denne, deťom mladším ako 3 roky treba tablety rozdrviť a podať na lyžičke s malým množstvom tekutiny. Z dôvodu presného dávkovania môže lekár u mladších detí voliť injekčné podanie.

Ak užijete viac Dithiadenu, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom prehltnutí tabliet dieťaťom, vyhľadajte ihneď lekára.
Medzi príznaky predávkovania patrí celkový útlm, zvýšený vnútroočný tlak, poruchy srdcového rytmu a frekvencie, sucho v ústach, ťažkosti pri prehĺtaní, smäd, zníženie pohyblivosti tráviacej sústavy, sčervenanie a suchosť kože, poruchy močenia.

Ak zabudnete užiť Dithiaden
Ak zabudnete užiť svoju dávku, nie je nutné sa znepokojovať. Zabudnutú dávku vynechajte a užite ďalšiu dávku v určenú hodinu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Dithiaden
Ak prestanete užívať Dithiaden bez odporúčania lekára, môžu sa znovu objaviť ťažkosti, pre ktoré bol liek užívaný.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní bisulepínu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa častosti výskytu.
Vedľajšie účinky bisulepínu sa vyskytujú častejšie u detí a starších ľudí.'

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): celkový útlm s rizikom zníženej pozornosti (niekedy naopak excitácie), poruchy zraku, zvýšený vnútroočný tlak, poruchy srdcového rytmu, frekvencie a krvného tlaku, sucho v ústach s ťažkosťami pri prehĺtaní, smäd, spomalenie posúvania obsahu tráviaceho traktu so zápchou, začervenanie a suchosť kože, zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie, poruchy močenia.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): poruchy krvotvorby, poruchy metabolických funkcií, poruchy psychiky (zmätenosť), poruchy pečene, zväčšenie prsných žliaz u mužov. Tieto vedľajšie účinky sa objavujú pri dlhšom užívaní, pri vyšších dávkach a u citlivých jednotlivcov.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Dithiaden

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete zmeny vo vzhľade alebo farbe tabliet.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Dithiaden obsahuje
Liečivo je bisulepíniumchlorid 2,25 mg (bisulepín 2 mg) v 1 tablete.
Pomocné látky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, kalciumstearát, mastenec, glycerol 85%.

Ako vyzerá Dithiaden a obsah balenia
Takmer biele tablety s deliacou ryhou s priemerom 7 mm. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

20 tabliet v blistrovom balení.
40 tabliet v blistrovom balení.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika.

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv júli 2019.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
DITHIADEN tbl 40x2 mg (blis. PVC/Al) Rp 7,47
DITHIADEN INJ sol inj 10x2 ml/1 mg (amp. skl.) Rp 0,00
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.