DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al)

SPC
n Zentiva a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Desloratadin Zentiva
3. Ako užívať Desloratadin Zentiva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Desloratadin Zentiva
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Desloratadin Zentiva a na čo sa používa

Desloratadin Zentiva je protialergický liek, ktorý vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.
Desloratadin Zentiva zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
Desloratadin Zentiva sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.
Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže vám obnoviť vaše normálne denné aktivity a spánok.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Desloratadin Zentiva

Neužívajte Desloratadin Zentiva
- ak ste alergický (precitlivený) na desloratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na loratadín.

Desloratadin Zentiva je určený pre dospelých a dospievajúcich (vo veku 12 a viac rokov).

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Desloratadin Zentiva
 - ak máte slabšiu funkciu obličiek.

Ak sa vás to týka alebo ak si nie ste istý, poraďte sa, prosím, s vaším lekárom predtým, ako začnete užívať Desloratadin Zentiva.

Iné lieky a Desloratadin Zentiva
Nie sú známe žiadne interakcie Desloratadinu Zentiva s inými liekmi.

Desloratadin Zentiva a jedlo, nápoje a alkohol
Desloratadin Zentiva sa môže užívať s jedlom alebo aj bez jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Desloratadin Zentiva užívali.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pri užívaní odporučenej dávky sa neočakáva, že Desloratadin Zentiva spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Desloratadin Zentiva obsahuje izomalt
Ak vám váš lekár povedal, že máte intoleranciu niektorých cukrov, poraďte sa s ním skôr, ako začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať Desloratadin Zentiva

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je nasledovná:
Dospelí a dospievajúci (12 a viac rokov): užívajte jednu tabletu raz denne.
Prehltnite celú tabletu a zapite ju vodou. Užívajte ju s jedlom alebo bez jedla.
Čo sa týka trvania liečby, váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho
musíte Desloratadin Zentiva užívať.
Ak je vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie
ako 4 týždne), lekár vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu
vášho ochorenia.
Ak je vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo
dlhšie ako 4 týždne), váš lekár vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.
Trvanie liečby pri urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne
podľa inštrukcií vášho lekára.

Ak užijete viac Desloratadinu Zentiva, ako máte
Užívajte Desloratadin Zentiva len tak, ako vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac Deslaratadinu Zentiva, ako vám predpísali, spojte sa s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Desloratadin Zentiva
Ak zabudnete načas užiť vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k vášmu
pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
U dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tabletky. Únava,
sucho v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie, ako pri napodobenine tabletky.
U dospievajúcich bol najčastejšie hlásený vedľajší účinok bolesť hlavy.
Po uvedení Desloratadinu Zentiva na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Desloratadin Zentiva

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.'

Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet, povedzte o tom vášmu lekárnikovi.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Desloratadin Zentiva obsahuje
- Liečivo je desloratadín. Každá tableta obsahuje 5 mg desloratadínu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety:
Izomalt ( E953)
Predželatínovaný kukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza
Ťažký oxid horečnatý
Hyprolóza
Krospovidón (typ A)
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Polyvinylalkohol
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol/PEG 3350
Mastenec
Indigokarmín FD&C Blue 2
Hliníkový lak (E132)

Ako vyzerá Desloratadin Zentiva a obsah balenia
Desloratadin Zentiva 5 mg filmom obalené tablety sú modré, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s priemerom približne 6,5 mm.
Desloratadin Zentiva 5 mg filmom obalené tablety sú balené v polychlórtrifluóretylénových (PCTFE)/ polyvinylchloridových (PVC)/ hliníkových blistroch.
Desloratadin Zentiva 5 mg filmom obalené tablety sú balené v blistroch ako jednotkové dávky v baleniach s 7, 10, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 90 alebo 100 tabletami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobca
Specifar S.A.
1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara
123 51 Atény, Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Krajina
Názov lieku
Česko
Desloratadin Zentiva 5mg potahované tablety
Bulharsko
Деслоратадин Зентива 5 mg филмирани таблетки
Slovensko
DESLORATADIN ZENTIVA 5 mg filmom obalené tablety
Poľsko
Desloratadin 5 mg Zentiva
Litva
Desloratadine Zentiva 5 mg plėvele dengtos tabletės
Taliansko
Desloratadina Zentiva
Estónsko
DESLORATADINE ZENTIVA 5 MG
Dánsko
Desloratadin Zentiva 5 mg filmovertrukne tabletter

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v januári 2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x120 ml/60 mg (fľ.skl.jant.) Rp 0,59
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x50 ml/25 mg (fľ.skl.jant.) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x150 ml/75 mg (fľ.skl.jant.) Rp 3,83
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x60 ml/30 mg (fľ.skl.jant.) Rp 2,38
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x100 ml/50 mg (fľ.skl.jant.) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 21x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 0,97
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 3,17
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.