DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x50 ml/25 mg (fľ.skl.jant.)

SPC
entiva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Desloratadin Zentiva
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Desloratadin Zentiva a na čo sa používa

Desloratadin Zentiva perorálny roztok je protialergický liek, ktorý vám nespôsobí ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) a jej príznaky.
Desloratadin Zentiva perorálny roztok zmierňuje príznaky spojené s alergickou nádchou (zápal nosových priechodov spôsobený alergiou, napr. senná nádcha alebo precitlivenosť na roztoče v prachu). Tieto príznaky zahŕňajú kýchanie, tečenie z nosa alebo svrbenie v nose, svrbenie na podnebí a svrbenie, sčervenanie alebo slzenie očí.
Desloratadin Zentiva perorálny roztok sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (ochorenie kože spôsobené alergiou). Tieto príznaky zahŕňajú svrbenie a žihľavku.
Zmiernenie týchto príznakov trvá celý deň a pomôže vám obnoviť vaše normálne denné aktivity a spánok.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Desloratadin Zentiva

Neužívajte Desloratadin Zentiva
- ak ste alergický (precitlivený) na desloratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na loratadín.

Desloratadin Zentiva perorálny roztok je určený deťom vo veku od 1 do 11 rokov, dospievajúcim (12 rokov a starší) a dospelým vrátane pacientov v pokročilom veku.

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Desloratadin Zentiva
- ak máte slabšiu funkciu obličiek.

Ak sa vás to týka alebo ak si nie ste istý, poraďte sa, prosím, s vaším lekárom predtým, ako začnete užívať Desloratadin Zentiva.

Iné lieky a Desloratadin Zentiva
Nie sú známe žiadne interakcie Desloratadinu Zentiva s inými liekmi.

Desloratadin Zentiva a jedlo, nápoje a alkohol
Desloratadin Zentiva sa môže užívať s jedlom alebo aj bez jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, neodporúča sa, aby ste Desloratadin Zentiva užívali.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pri užívaní odporučenej dávky sa neočakáva, že Desloratadin Zentiva spôsobí ospalosť alebo zníži pozornosť. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyskytla ospalosť, ktorá by mohla ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Desloratadin Zentiva perorálny roztok obsahuje sorbitol
Ak vám váš lekár povedal, že máte intoleranciu niektorých cukrov, poraďte sa s ním skôr, ako začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať Desloratadin Zentiva

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je nasledovná:
Deti vo veku od 1 do 5 rokov: užite 2,5 ml (½ z 5 ml odmernej lyžice) perorálneho roztoku raz denne.
Deti vo veku od 6 do 11 rokov: užite 5 ml (1 celú 5 ml odmernú lyžicu) perorálneho roztoku raz
denne.
Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 a viac rokov): užite 10 ml (2 celé 5 ml odmerné lyžice)
perorálneho roztoku raz denne.

V prípade, že je k fľaši perorálneho roztoku priložená perorálna odmerná striekačka, môžete ju
alternatívne použiť na odobratie príslušnej dávky perorálneho roztoku.
Prehltnite dávku perorálneho roztoku a zapite niekoľkými dúškami vody. Tento liek môžete užívať
spolu s jedlom alebo bez jedla.
Čo sa týka trvania liečby, váš lekár určí, na ktorý typ alergickej rinitídy trpíte, a rozhodne, ako dlho
musíte Desloratadin Zentiva perorálny roztok užívať.
Ak je vaša alergická rinitída intermitentná (výskyt príznakov menej ako 4 dni v týždni alebo kratšie
ako 4 týždne), lekár vám odporučí liečebný režim, ktorý bude závisieť od zhodnotenia priebehu vášho ochorenia.
Ak je vaša alergická rinitída perzistujúca (prítomnosť príznakov 4 alebo viacej dní v týždni alebo
dlhšie ako 4 týždne), váš lekár vám môže odporučiť dlhodobú liečbu.
Trvanie liečby pri urtikárii sa môže u jednotlivých pacientov líšiť, preto musíte postupovať presne
podľa inštrukcií vášho lekára.

Inštrukcie na otvorenie fľaše s bezpečnostným uzáverom
Fľaša je vybavená bezpečnostným uzáverom na zabránenie otvorenia deťmi.
Na otvorenie: zatlačte uzáver pevne smerom dole a odskrutkujte v protismere hodinových ručičiek. Po použití, uzáver znovu pevne zaskrutkujte.

Ak užijete viac Desloratadinu Zentiva, ako máte
Užívajte Desloratadin Zentiva perorálny roztok len tak, ako vám to bolo predpísané. Pri náhodnom predávkovaní sa neočakávajú žiadne závažné problémy. Keď však užijete viac perorálneho roztoku Desloratadinu Zentiva, ako vám predpísali, spojte sa s vaším lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Desloratadin Zentiva
Ak zabudnete načas užiť vašu dávku, užite ju čo najskôr, ako je to možné, potom sa vráťte k vášmu
pravidelnému dávkovaciemu rozvrhu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U väčšiny detí a dospelých boli vedľajšie účinky pri Desloratadine Zentiva skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu roztoku alebo tabletky. Avšak časté vedľajšie účinky u detí mladších ako 2 roky boli hnačka, horúčka a nespavosť, zatiaľ čo u dospelých únava, sucho v ústach a bolesť hlavy boli hlásené častejšie, ako pri napodobenine tabletky.
Po uvedení Desloratadinu Zentiva na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti pri dýchaní, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch) a vyrážky. Veľmi zriedkavo boli hlásené aj prípady palpitácií (búšenia srdca), rýchleho tlkotu srdca, bolesti brucha, nevoľnosti, vracania, žalúdočných ťažkostí, hnačky, závratov, ospalosti, neschopnosti spať, bolesti svalov, halucinácií, záchvatov, nepokoja so zvýšenou telesnou aktivitou, zápalu pečene a abnormálnych výsledkov testov funkcie pečene.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Desloratadin Zentiva

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.'

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Po prvom otvorení spotrebujte do 2 mesiacov.

Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu perorálneho roztoku, povedzte o tom vášmu lekárnikovi.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Desloratadin Zentiva obsahuje
- Liečivo je desloratadín.
Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 0,5 mg desloratadínu.
Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 103 mg sorbitolu.
- Ďalšie zložky sú sorbitol (E420), propylénglykol, monohydrát kyseliny citrónovej, citrónan sodný, hypromelóza 2910, sukralóza, dinátrium edetát, tutti frutti príchuť, čistená voda.

Ako vyzerá Desloratadin Zentiva a obsah balenia
Desloratadin Zentiva perorálny roztok je číry, bezfarebný roztok bez cudzích prímesí.

Desloratadin Zentiva 0,5 mg/ml perorálny roztok sa dodáva v piatich rôznych veľkostiach s objemom 50, 60, 100, 120 a 150 ml a je balený v 60, 100, 125 a 150 ml fľašiach z jantárového skla typu III uzatvorených plastovým skrutkovacím uzáverom bezpečným pred deťmi (C/R) s viacvrstvovou polyetylénovou podložkou.
50 a 60 ml sú obidva balené v 60 ml fľašiach, 100 ml sú balené v 100 ml fľašiach, 120 ml sú balené v 125 ml fľašiach, 150 ml sú balené v 150 ml fľašiach. Fľaše sú následne balené do papierových škatuliek.
Všetky balenia sa dodávajú s odmernou lyžicou s označením dávky 2,5 ml a 5 ml alebo perorálnou odmernou striekačkou celkového objemu 5 ml s označením po 0,5 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobca
Specifar S.A.
1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara
123 51 Atény, Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Krajina
Názov lieku
Česko
Desloratadin Zentiva 0,5mg/ml perorální roztok
Bulharsko
Деслоратадин Zentiva 0.5 mg/ml, перорален разтвор
Slovensko
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 mg/ml perorálny roztok
Poľsko
Desloratadin 5 mg Zentiva
Litva
Desloratadine Zentiva 0,5 mg/ml geriamasis tirpalas
Taliansko
Desloratadina Zentiva Italia
Estónsko
DESLORATADINE ZENTIVA 0,5 mg/ml
Dánsko
Desloratadin Zentiva 0,5 mg/ml oral opløsning

Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v januári 2012.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x120 ml/60 mg (fľ.skl.jant.) Rp 0,59
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x150 ml/75 mg (fľ.skl.jant.) Rp 3,83
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x60 ml/30 mg (fľ.skl.jant.) Rp 2,38
DESLORATADIN ZENTIVA 0,5 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x100 ml/50 mg (fľ.skl.jant.) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 21x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 1,61
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 0,97
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 15x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp 3,17
DESLORATADIN ZENTIVA 5 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 7x5 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.