CYNT 0,3 tbl flm 30x0,3 mg (blis.PVC/PVDC/ALU)
1. ČO JE CYNT A NA ČO SA POUŽÍVA?

Cynt patrí do skupiny liekov nazývaných antihypertenzíva – lieky, ktoré znižujú tlak krvi.
Cynt sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku.

Ako účinkuje Cynt?

Miestom pôsobenia moxonidínu je centrálny nervový systém. Pracuje tak, že uvoľňuje a rozširuje cievy, čo pomáha znižovať tlak.
Liek nie je určený pre deti a mladistvých do 18 rokov, pretože účinnosť a bezpečnosť podávania moxonidínu u nich nebola stanovená.


2. SKÔR AKO UŽIJETE CYNT

Neužívajte Cynt, ak sa niektorá z nasledujúcich podmienok vzťahuje na Vás:
- Precitlivenosť na moxonidín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (pozri časť 6).
- Keď máte nízku tepovú frekvenciu spôsobenú srdcovým problémom nazývaným „syndróm chorého sínusu“ alebo „AV blok 2. alebo 3. stupňa“
- Keď máte srdcové zlyhávanie.
Neužívajte Cynt, ak sa na vás vzťahuje vyššie uvedené. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Cyntu
Skôr, ako začnete užívať tento liek, oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:
- ak máte ochorenie srdca nazývané „1. stupeň AV bloku“;
- ak máte ťažké arteriálne ochorenie alebo nestabilnú srdcovú bolesť (angína);
- ak máte problémy s obličkami. Váš lekár môže potrebovať upraviť Vašu dávku.
Ak si nie ste istý, či sa na Vás vzťahuje vyššie uvedené, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete Cynt.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis vrátane rastlinných prípravkov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože Cynt môže ovplyvniť účinok iných liekov, rovnako ako niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Cyntu.
Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:
- iné lieky na znižovanie krvného tlaku. Cynt môže zvýšiť účinok týchto liekov;
- lieky na liečbu depresie ako napr. imipramín alebo amitriptylín;
- upokojujúce lieky – trankvilizéry, sedatíva alebo lieky na spanie ako napr. benzodiazepíny;
- β-blokátory (pozri časť 3);
- Cynt sa vylučuje z tela obličkami procesom zvaným „tubulárna sekrécia“. Lieky, ktoré sa vylučujú obličkami rovnakým spôsobom ako Cynt, môžu mať vplyv na účinok Cyntu.
Ak si nie ste istý, či sa na Vás vzťahuje vyššie uvedené, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým ako užijete Cynt.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Cyntu s jedlom a nápojmi
Cynt sa môže užívať pred jedlom, s jedlom alebo po jedle. Nepite alkohol počas užívania Cyntu, pretože tento liek môže zvýšiť účinok alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
- Povedzte lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Lekár odporučí ukončiť užívanie Cyntu a odporučí Vám iný liek miesto Cyntu.
- Povedzte lekárovi, ak dojčite alebo začínate dojčiť. Cynt sa neodporúča užívať počas dojčenia. Ak chcete dojčiť, lekár Vám predpíše iný liek alebo Vám odporučí ukončiť dojčenie.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek počas tehotenstva alebo dojčenia, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Ak cítite ospalosť alebo závraty počas užívania Cyntu, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Cynt
Cynt obsahuje laktózu (mliečny cukor). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým ako začnete užívať liek, vyhľadajte svojho lekára.


3. AKO UŽÍVAŤ CYNT?

Vždy užívajte Cynt presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Prehltnite tabletu celú a zapite pohárom vody.
Presné dávkovanie určí vždy lekár.

Zvyčajná denná dávka je 0,2 mg moxonidínu.
Lekár môže zvýšiť dávku na 0,6 mg, čo je maximálna denná dávka. Tá má byť rozdelená do dvoch dávok (0,3 mg ráno a 0,3 mg večer).
Maximálna jednotlivá dávka je 0,4 mg moxonidínu.
Ak máte problémy s obličkami, môže Vám lekár znížiť dávku.

Dávkovanie má byť prispôsobené individuálnej potrebe pacienta.

Cynt sa nemá podávať deťom a mladistvým do 18 rokov.

Cynt 0,2
V prípade dávky 0,2 mg moxonidínu denne sa užíva 1 tableta Cynt 0,2 ráno. V prípade, že účinok dávky 0,2 mg moxonidínu nie je dostatočný, môže byť dávka po najmenej trojtýždňovom intervale zvýšená na 0,4 mg moxonidínu denne (2 tablety Cynt 0,2 ráno alebo 1 tableta Cynt 0,2 ráno a večer). Ak je potrebná vyššia dávka, možno použiť tablety Cynt 0,3 alebo Cynt 0,4.

Cynt 0,3
V prípade dávky 0,3 mg moxonidínu denne sa užíva 1 tableta Cynt 0,3 ráno. V prípade, že účinok dávky 0,3 mg moxonidínu denne nie je dostatočný, môže byť dávka po najmenej trojtýždňovom intervale zvýšená na 0,6 mg moxonidínu denne (1 tableta Cynt 0,3 ráno a večer).
V prípade potreby zvýšenia alebo zníženia dávky, je možné použiť tablety Cynt 0,2 alebo Cynt 0,4.

Cynt 0,4
V prípade dávky 0,4 mg moxonidínu denne sa užíva 1 tableta Cynt 0,4 ráno. V prípade potreby nižšej dávky, je možné použiť tablety Cynt 0,2 alebo Cynt 0,3 .

Ak užijete viac Cyntu, ako máte
Ak užijete viac lieku, ako máte, oznámte to lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice. Zoberte so sebou balenie lieku. Môžu sa vyskytnúť tieto účinky:
bolesti hlavy, útlm, ospalosť, pokles krvného tlaku (hypotenzia), závraty, celková slabosť (asténia), bradykardia (nízka tepová frekvencia), suchosť v ústach, vracanie, únava a bolesť v hornej časti tráviaceho traktu.

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití Cyntu dieťaťom vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Cynt
Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. V prípade, že už je čas na ďalšiu dávku, zabudnutú dávnu vynechajte.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak prestanete užívať Cynt
Užívajte liek, pokiaľ Vám lekár neukončí liečbu.
Ak je potrebné ukončiť liečbu, Váš lekár Vám bude znižovať dávku v priebehu niekoľkých týždňov. Ak ste užívali viac ako jeden liek na vysoký krvný tlak (napr. β-blokátory), Váš lekár Vám povie, ktorý liek prestanete užívať ako prvý. Je to preto, aby sa Vaše telo pomaly prispôsobilo zmene.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY CYNTU

Tak ako všetky lieky, aj Cynt môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. '

Na začiatku liečby sa môžu objaviť niektoré nežiaduce účinky, ktoré však vo väčšine prípadov ustúpia v priebehu liečby.

Prestaňte užívať Cynt a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u Vás vyskytne niektorý z nasledovných účinkov – môžete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť:
- opuch tváre, pier alebo úst (angioedém). Je to menej častý účinok, menej ako u 1 zo 100 pacientov.

Veľmi častý vedľajší účinok je suchosť v ústach, postihuje viac ako 1 z 10 pacientov.

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov):
- bolesť chrbta;
- bolesť hlavy;
- pocit slabosti;
- pocit závratu;
- vyrážka alebo svrbenie;
- ťažkosti so zaspávaním, pocit ospalosti;
- pocit nevoľnosti, hnačka, pocit na vracanie, poruchy trávenia.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov):
- bolesť krku;
- nervozita;
- mdloba;
- opuch (edém);
- zvonenie alebo šum v ušiach (tinnitus);
- nezvyčajne nízka tepová frekvencia (bradykardia);
- nízky krvný tlak, vrátane nízkeho tlaku pri postavení sa.

O vzniku uvedených ako aj iných nežiaducich reakcií informujte svojho lekára!

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ CYNT?

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Cynt po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Cynt 0,2 mg uchovávajte pri teplote 15 °C - 25 °C.
Cynt 0,3 mg a Cynt 0,4 mg uchovávajte pri teplote do 30 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje Cynt
Liečivo: moxonidinum (moxonidín) 0,2 mg, 0,3 mg, 0,4 mg v 1 filmom obalenej tablete

Pomocné látky: monohydrát laktózy, hypromelóza, etylcelulóza, povidón, krospovidón, magnéziumstearát, makrogol 6000, mastenec, červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171)

Ako vyzerá CYNT a obsah balenia
Cynt 0,2
Svetloružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným označením 0,2 na jednej strane.

Cynt 0,3
Ružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným označením 0,3 na jednej strane.

Cynt 0,4
Staroružové okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným označením 0,4 na jednej strane.

PVC/PVDC/Al alebo PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
Veľkosť balenia: 30 tabliet, 98 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registácii
BIOMIN a.s., Cífer, Slovensko

Ak potrebujete ďalšie informácie o lieku, kontaktujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli 2011.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.