BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x120 dávok (inhalátor)

SPC
redchádzať príznakom astmy.
· Ak sa u nich objavia príznaky astmy, používajú svoj „úľavový inhalátor“, aby si opäť uľahčili dýchanie.

b) Niektorým ľuďom sa predpíše Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov ako ich jediný inhalátor na astmu
· Bufomix Easyhaler používajú každý deň. Pomáha to predchádzať príznakom astmy.
· Bufomix Easyhaler tiež používajú, aby si opäť uľahčili dýchanie, ak potrebujú dodatočné dávky na úľavu od príznakov astmy. Nepotrebujú samostatný inhalátor.


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)
Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov sa môže tiež používať na liečbu príznakov chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) u dospelých. CHOCHP je dlhodobé ochorenie dýchacích ciest v pľúcach, ktoré je často spôsobené fajčením cigariet.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov

Nepoužívajte Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov:
· ak ste alergický na budezonid, formoterol alebo na ďalšiu zložku tohto lieku (uvedenú v časti 6), ktorou je laktóza (ktorá obsahuje malé množstvo mliečnej bielkoviny).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Bufomix Easyhaler, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:
· ste diabetik (máte cukrovku)
· máte infekciu pľúc
· máte vysoký krvný tlak alebo ste už mali problémy so srdcom (vrátane nepravidelnej činnosti srdca, veľmi rýchleho pulzu, zúženia tepien alebo zlyhania srdca)
· máte problémy so štítnou žľazou alebo nadobličkami (žľazy nachádzajúce sa nad obličkami)
· máte nízke hladiny draslíka v krvi
· máte vážne problémy s pečeňou.

Obráťte sa na svojho lekára v prípade, ak sa u vás objaví rozmazané videnie alebo iné poruchy videnia.

Po inhalácii dávky si vypláchnite ústa, aby ste zabránili vzniku plesňovej infekcie v ústach.

Iné lieky a Bufomix Easyhaler
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu zvýšiť účinok Bufomixu Easyhaler a váš lekár vás možno bude chcieť starostlivo sledovať, ak užívate tieto lieky (vrátane niektorých liekov na liečbu infekcie HIV: ritonavir, kobicistát).

Predovšetkým, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate ktorýkoľvek z nasledovných liekov:
· betablokátory (ako je atenolol alebo propranolol na liečbu vysokého krvného tlaku), vrátane očných kvapiek (ako je timolol na liečbu glaukómu - zelený očný zákal)
· lieky proti rýchlej alebo nepravidelnej činnosti srdca (ako je chinidín)
· lieky, ako je digoxín, často používané na liečbu zlyhania srdca
· diuretiká, známe aj ako tablety na odvodnenie (ako je furosemid). Používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku
· steroidné lieky užívané ústami (ako je prednizolón)
· xantíny (ako je teofylín alebo aminofylín). Tieto sa často používajú na liečbu astmy
· iné bronchodilatátory (lieky na uvoľnenie dýchacích ciest) (ako je salbutamol)
· tricyklické antidepresíva (lieky na liečbu depresie) (ako je amitryptylín) a antidepresívum nefazodón
· fenotiazíny (ako je chlorpromazín alebo prochlorperazín)
· lieky na liečbu infekcií (ako je ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycín a telitromycín)
· lieky na liečbu Parkinsonovej choroby (ako je levodopa)
· lieky na liečbu porúch štítnej žľazy (ako je levotyroxín).

Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného alebo si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať Bufomix Easyhaler.

Tiež povedzte lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa chystáte podstúpiť operačný zákrok v celkovej anestézii (narkóze) alebo lekársky výkon u zubára.

Tehotenstvo a dojčenie
· Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
· Bufomix Easyhaler nepoužívajte, pokiaľ vám to nepovedal lekár.
· Ak otehotniete počas používania Bufomixu Easyhaler, neukončite používanie Bufomixu Easyhaler, ale okamžite sa porozprávajte so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Bufomix Easyhaler nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Bufomix Easyhaler obsahuje laktózu, ktorá je druhom cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku. Za normálnych okolností množstvo laktózy v tomto lieku nespôsobí žiadne ťažkosti u ľudí, ktorí neznášajú laktózu.
Táto pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu.


3. Ako používať Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov

· Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
· Je dôležité Bufomix Easyhaler používať každý deň, aj vtedy, ak nemáte v tomto čase žiadne príznaky astmy alebo CHOCHP.
· Lekár bude pravidelne kontrolovať príznaky vašej astmy.

Ak ste na astmu alebo na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP ) užívali tablety s obsahom steroidu, lekár vám môže znížiť počet tabliet, ktoré užívate, po začatí používania Bufomixu Easyhaler. Ak ste dlhodobo užívali perorálne steroidné tablety (ústami), lekár vám bude z času na čas robiť vyšetrenia krvi. Pri znižovaní perorálnych steroidných tabliet sa môžete celkovo cítiť zle, aj keď sa hrudníkové príznaky môžu zlepšiť. Môžu sa u vás vyskytnúť príznaky, ako je upchatý nos alebo nádcha, slabosť alebo bolesť kĺbov a svalov, vyrážka (ekzém). Ak vás ktorýkoľvek z týchto príznakov znepokojuje alebo ak sa vyskytujú príznaky, ako sú bolesť hlavy, únava, nauzea (pocit nevoľnosti) alebo vracanie, prosím, okamžite kontaktujte svojho lekára. Budete musieť užiť ďalšie lieky, keď sa u vás objavia alergické alebo artritické (bolesť kĺbov) príznaky. Ak máte obavy, či máte v používaní Bufomixu Easyhaler pokračovať, poraďte sa so svojím lekárom.

K vašej zvyčajnej liečbe v období stresu (napr. ak máte infekciu hrudníka alebo ste pred operáciou) môže lekár zvážiť pridanie tabliet s obsahom steroidu.

Dôležité informácie týkajúce sa príznakov astmy aleboCHOCHP
Ak máte pocit, že sa vám začína ťažšie dýchať alebo máte pocit piskotu, hoci používate Bufomix Easyhaler, pokračujte v používaní Bufomixu Easyhaler, no čo najskôr navštívte lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.

Okamžite kontaktujte lekára, ak:
· sa vaše dýchanie zhoršuje alebo sa v noci často budíte s príznakmi astmy
· ráno pociťujete ťažobu na hrudníku alebo takáto ťažoba pretrváva dlhšie než zvyčajne
Tieto prejavy signalizujú, že vaša astma nie je náležite pod kontrolou a môžete okamžite potrebovať inú alebo ďalšiu liečbu.

ASTMA
Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov možno predpísať na astmu dvoma rôznymi spôsobmi. Množstvo Bufomixu Easyhaler, ktoré sa má používať a kedy sa má používať závisí na tom, ako vám bol predpísaný.

a) Ak vám bol predpísaný Bufomix Easyhaler a samostatný úľavový inhalátor, prečítajte si časť s názvom „a) Použitie Bufomixu Easyhaler a samostatného úľavového inhalátora
b) Ak vám bol predpísaný Bufomix Easyhaler ako váš jediný inhalátor, prečítajte si časť s názvom „b) Použitie Bufomixu Easyhaler ako vášho jediného inhalátora na astmu“.

a) Použitie Bufomixu Easyhalera samostatného úľavového inhalátora

Bufomix Easyhalerpoužívajte každý deň. Pomôže vám to predchádzať výskytu astmatických príznakov.

Dospelí (18 roční a starší)
· Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.
· Váš lekár môže dávku zvýšiť na 4 inhalácie dvakrát denne.
· Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste používali liek jedenkrát denne.

Dospievajúci (12‑17 roční)
· Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.
· Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste užívali liek jedenkrát denne.

Pre deti vo veku 6 - 11 rokov je k dispozícii nižšia sila.

Bufomix Easyhaler sa neodporúča používať u detí, ktoré sú mladšie ako 6 rokov.

Lekár (alebo zdravotná sestra) vám pomôže zvládnuť astmu. Dávku tohto lieku upravia na najnižšiu, pri ktorej bude vaša astma pod kontrolou. Nikdy však dávku neupravujte bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom (zdravotnou sestrou).

Ak sa objavia príznaky astmy, použite svoj samostatný „inhalátor na úľavu“. Svoj „inhalátor na úľavu“ majte vždy so sebou, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť. Bufomix Easyhaler nepoužívajte na liečbu príznakov astmy - použite váš inhalátor na úľavu.

b) Použitie Bufomixu Easyhaler ako vášho jediného inhalátora na astmu
Používajte Bufomix Easyhalertýmto spôsobom len ak vám tak povedal lekár a ste vo veku 12 rokov alebo starší.

Používajte váš Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov každý deň. Pomáha to predchádzať príznakom astmy. Môžete použiť:
· 1 inhaláciu ráno a 1 inhaláciu večer
alebo
· 2 inhalácie ráno
alebo
· 2 inhalácie večer.

Váš lekár ich môže zvýšiť na 2 inhalácie dvakrát denne.

Používajte Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov ako „úľavový inhalátor“ na liečbu príznakov astmy, ak sa objavia.
· Ak sa objavia príznaky astmy, podajte 1 inhaláciu a počkajte niekoľko minút.
· Ak sa necítite lepšie, podajte ďalšiu inhaláciu.
· Nepodávajte viac ako 6 inhalácií naraz.

Majte pri sebe vždy Bufomix Easyhaler, aby ste ho mohli použiť, ak budete potrebovať.

Celková denná dávka viac ako 8 inhalácií nie je zvyčajne potrebná. Váš lekár vám však môže povoliť až 12 inhalácií denne na určité časové obdobie.

Ak potrebujete pravidelne podať 8 alebo viac inhalácií denne, objednajte sa u lekára alebo zdravotnej sestry. Možno bude potrebné zmeniť vašu liečbu.

Nepodávajte celkovo viac ako 12 inhalácií za 24 hodín.

Ak cvičíte a objavia sa vám príznaky astmy, použite Bufomix Easyhaler ako je tu popísané.
Nepoužívajte však Bufomix Easyhaler tesne pre cvičením, aby ste zabránili vzniku príznakov astmy.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)
· Má sa používať len u dospelých (vo veku 18 rokov a starších).
· Zvyčajná dávka je 2 inhalácie dvakrát denne.

Váš lekár vám tiež môže predpísať iné bronchodilatačné lieky (na rozšírenie priedušiek) nápríklad anticholinergiká (ako napr. tiotrópiumbromid alebo ipratrópiumbromid) na vašu CHOCHP.

Ak použijete viac Bufomixu Easyhaler, ako máte
Je dôležité, aby ste užívali vašu dávku tak, ako vám predpísal lekárnik na štítok alebo ako vám odporučil váš lekár. Bez odporúčania lekára neprekračujte vašu predpísanú dávku.

Najčastejšími príznakmi, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť, ak užijete viac Bufomixu Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov, ako máte, sú chvenie, bolesť hlavy alebo rýchly tlkot srdca.

Ak zabudnete použiť Bufomix Easyhaler
· Ak zabudnete použiť dávku, urobte to ihneď, ako si spomeniete. Ak sa však blíži čas nasledujúcej dávky, dávku vynechajte.
· Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Pokyny na použitie inhalátora sú na konci tejto písomnej informácie

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Bufomix Easyhaler prestaňte používať a okamžite kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov:
· opuch tváre, najmä v okolí úst (opuch jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním) alebo žihľavka sprevádzaná dýchacími ťažkosťami (angioedém) a/alebo náhly pocit mdloby. Toto môže znamenať, že máte alergickú reakciu. Stáva sa to zriedkavo, postihuje to menej ako 1 z 1000 osôb
· náhly akútny sipot alebo skrátené dýchanie bezprostredne po použití vášho inhalátora. Ak sa ktorýkoľvek z týchto príznakov objaví, prestaňte okamžite používať váš inhalátor Bufomix Easyhaler a použite svoj „inhalátor na úľavu“. Kontaktujte ihneď svojho lekára, pretože vašu liečbu bude potrebné zmeniť. Stáva sa to veľmi zriedkavo, postihuje to menej ako 1 z 10 000 osôb Povedzte svojmu lekárovi, ak počas užívania Bufomix Easyhaler máte niektorý z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť príznakmi pľúcnej infekcie:
· horúčka alebo zimnica
· zvýšená tvorba hlienu, zmena farby hlienu
· zvýšený kašeľ alebo zvýšené dýchacie ťažkosti.


Pneumónia (infekcia pľúc) u pacientov s CHOCHP je častým vedľajším účinkom (môže postihovať až 1 z 10 osôb).

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
· palpitácie (pocit búšenia srdca), chvenie alebo tras. Ak sa tieto vedľajšie účinky objavia, sú zvyčajne mierne a zvyčajne vymiznú, ak v liečbe Bufomixom Easyhaler pokračujete
· kandidóza (plesňová infekcia) v ústach. Jej výskyt je menej pravdepodobný, ak si po použití Bufomixu Easyhalervyplachujete ústa vodou
· mierna bolesť hrdla, kašeľ a zachrípnutý hlas
· bolesť hlavy.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
· pocit nepokoja, nervozity alebo rozrušenia
· poruchy spánku
· pocit závratu
· nutkanie na vracanie (nevoľnosť)
· zrýchlený pulz
· kožné podliatiny
· svalové kŕče
· rozmazané videnie


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)
· vyrážka, svrbenie
· bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek, ktorý spôsobuje piskot). Ak k piskotu sprevádzajúcemu dýchanie dôjde náhle po použití Bufomixu Easyhaler, prestaňte s používaním Bufomixu Easyhaler a ihneď to povedzte lekárovi
· nízke hladiny draslíka v krvi
· nepravidelný tlkot srdca.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
· depresia
· zmeny v správaní, najmä u detí
· bolesť na hrudníku alebo ťažoba na hrudníku (angina pectoris)
· zvýšené množstvo cukru (glukózy) v krvi
· zmeny chuti, ako je nepríjemná chuť v ústach
· zmeny krvného tlaku.

Inhalačné kortikosteroidy môžu ovplyvniť normálnu produkciu steroidných hormónov vo vašom organizme, predovšetkým ak dlhodobo užívate vysoké dávky. Môže to mať za následok:
· zmeny kostnej minerálovej hustoty (rednutie kostí)
· kataraktu (sivý zákal očnej šošovky)
· glaukóm (zvýšený tlak v oku)
· spomalenie rýchlosti rastu u detí a dospievajúcich
· ovplyvnenie funkcie nadobličky (malej žľazy nad obličkami).

Vznik týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný pri užívaní inhalačných (užívaných vdychovaním) kortikosteroidov ako pri užívaní kortikosteroidov v tabletách.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov

· Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
· Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, fóliovom vrecku a na štítku vášho inhalátora po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
· Po otvorení fóliového vrecka uchovávajte pri teplote do 25 °C a chráňte pred vlhkosťou. Easyhaler sa odporúča uchovávať v ochrannom kryte.
· Ak váš Bufomix Easyhaler zvlhne, je potrebné, aby ste ho nahradili novým.
· Bufomix Easyhaler nahraďte 4 mesiace po otvorení fóliového vrecka. Zapíšte si dátum, kedy ste vrecko otvorili, aby vám to pomohlo zapamätať si to.
· Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov
· Liečivá sú budezonid a formoteróliumfumarát, dihydrát. Každá inhalovaná dávka obsahuje 160 mikrogramov budezonidu a 4,5 mikrogramu formoteróliumfumarátu, dihydrátu.
· Ďalšou zložkou je monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).

Ako vyzerá Bufomix Easyhaler 160 mikrogramov/4,5 mikrogramov a obsah balenia
Bufomix Easyhaler je inhalátor s obsahom vášho lieku. Inhalačný prášok je bielej až žltkastej farby. Každý inhalátor obsahuje 60 alebo 120 dávok a jeho telo je bielej farby s červenou hornou časťou.
Bufomix Easyhaler je dostupný v baleniach s 1 alebo 3 inhalátormi, 120 dávok tiež v balení s 2 inhalátormi.'
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
Vaše balenie môže obsahovať ochranný kryt. Ak potrebujete ochranný kryt, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii (detaily sú uvedené nižšie).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
FínskoTáto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v decembri 2019.


Podrobné a aktualizované informácie o tom, ako liek používať, sú dostupné po naskenovaní tohto QR kódu (uvedeného tiež na škatuli a štítku inhalátora) do smartfónu. Tieto informácie sú k dispozícii aj na webovej adrese: www.oeh.fi/ xxxx.

QR kód najdete na: www.oeh.fi/ xxxx.Ako používať inhalátor Easyhaler


O inhalátore Easyhaler

Bufomix Easyhaler sa môže líšiť od inhalátorov, ktoré ste používali v minulosti. Preto je veľmi dôležité, aby ste ho používali správne, pretože sa môže stať, že v dôsledku nesprávneho používania si nepodáte správne množstvo lieku. V dôsledku toho sa môžete cítiť veľmi zle alebo nebudete dostávať správnu liečbu astmy a CHOCHP.

Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám ukážu, ako správne používať inhalátor. Uistite sa, že chápete, ako inhalátor správne používať. Ak si nie ste niečím istý, obráťte sa na lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika. Rovnako ako pri všetkých inhalátoroch, opatrovatelia majú zabezpečiť, aby deti, ktorým bol predpísaný Bufomix Easyhaler, používali správnu techniku inhalácie, ako sa opisuje nižšie. Môžete si tiež pozrieť inštruktážne video na: www.oeh.fi/xxxx.

Keď prvýkrát dostanete inhalátor Easyhaler


Inhalátor Easyhaler sa dodáva vo fóliovom vrecku. Vrecko neotvárajte, kým nebudete pripravený začať liek používať, lebo pomáha udržiavať prášok v inhalátore v suchu.

Keď ste pripravení začať s liečbou, otvorte vrecko a zapíšte si dátum, napríklad do svojho kalendára.

Inhalátor používajte do 4 mesiacov po vybratí z fóliového vrecka.

SPRÁVNY SPÔSOB POUŽÍVANIA


Krok 1: ZATRASTE


• Odstráňte kryt náustku
• Inhalátorom zatraste 3 5-krát a držte ho pritom vo vzpriamenej polohe
ZATRASTE 3x – 5xDôležité veci, ktoré si je potrebné zapamätať

• Je dôležité držať inhalátor vo vzpriamenej polohe
• Ak inhalátor počas trasenia náhodne stlačíte, vyprázdnite prášok z náustku, ako je to ukázané nižšie


Krok 2: STLAČIŤ


• Inhalátor naďalej držte vo vzpriamenej polohe medzi ukazovákom a palcom
• Zatlačte, kým budete počuť cvaknutie a počkajte, kým inhalátor zacvakne do pôvodnej polohy. Tým sa uvoľní dávka
Inhalátor stlačte len raz

STLAČTE 1 xDôležité veci, ktoré si je potrebné zapamätať

• Inhalátor nebude možné stlačiť, ak je kryt náustku na svojom mieste
• Inhalátor stlačte len raz
• Ak ho náhodne stlačíte viackrát, z náustku odstráňte prášok, pozrite nižšie
• Stlačte, aby sa dávka uvoľnila pred inhaláciou, nie zároveň
• Inhalátor počas stlačenia a inhalácie dávky držte vo vzpriamenej polohe. Ak ho prevrátite, prášok by sa mohol uvoľniť ešte pred inhaláciou Krok 3: INHALOVAŤ


• Inhalátor naďalej držte vo vzpriamenej polohe
• Vydýchnite ako obvykle
• Náustok si vložte do úst medzi zuby a pery pevne zovrite okolo neho
• Zhlboka sa nadýchnite
• Vyberte inhalátor z úst a potom vydýchnite.
INHALUJTEDôležité veci, ktoré si je potrebné zapamätať

• Dohliadnite na to, aby ste mali celý náustok dostatočne hlboko v ústach a liek sa tak mohol dostať do pľúc
• Dohliadnite na to, aby ste mali pery pevne zovreté okolo náustku
• Do inhalátora nevydychujte. Toto je dôležité: inhalátor by to mohlo upchať. Ak ste do inhalátora vydýchli, vyprázdnite prášok z náustku, pozrite nižšieAk potrebujete ďaľšie vdýchnutie, prosím, opakujte kroky 1 až 3 Zatriasť – Stlačiť – Inhalovať.

Po použití inhalátora:
· Na náustok nasaďte kryt náustku. Zabráni náhodnému uvoľneniu inhalátora.
· Po použití dávky si vypláchnite ústa vodou a vodu vypľujte.

Ako odstrániť prášok z náustku

Ak inhalátor náhodne stlačíte alebo ho stlačíte viac než raz či do neho vydýchnete, vyprázdnite ho.
• Poklepte náustkom o stôl alebo o dlaň, aby ste z neho odstránili prášok.
• Potom zopakujte kroky Zatriasť – Stlačiť – Inhalovať
 


Čistenie inhalátora Easyhaler
Inhalátor udržiavajte v suchu a čistote. Náustok inhalátora môžete v prípade potreby utrieť suchou handrou alebo servítkou. Nepoužívajte vodu: prášok v inhalátore Easyhaler je citlivý na vlhkosť.Používanie inhalátora Easyhaler s ochranným krytom
Inhalátor môžete používať s ochranným krytom. Pomáha to predĺžiť životnosť lieku. Pri prvom vložení inhalátora do ochranného krytu sa uistite, či je na inhalátore kryt náustku, pretože tým predídete náhodnému uvoľneniu inhalátora. Inhalátor môžete používať bez toho, aby ste ho vybrali z ochranného krytu.

Postupujte podľa pokynov vyššie: 1. Zatriasť – 2. Stlačiť – 3. Inhalovať.

Nezabudnite:
• Počas stlačenia držte inhalátor vo vzpriamenej polohe

• Po podaní dávky nezabudnite nasadiť kryt náustku, pretože tým predídete náhodnému uvoľneniu inhalátora.


 


Kedy prejsť na nový inhalátor Easyhaler
Počítadlo dávok znázorňuje počet zostávajúcich dávok. Pohne sa po každom 5. stlačení. Keď sa jeho farba začne meniť na červenú, v inhalátore zostáva 20 dávok.
Ak ešte nemáte nový inhalátor Easyhaler, požiadajte svojho lekára, aby vám predpísal nový. Keď počítadlo dosiahne hodnotu 0 (nula), inhalátor Easyhaler musíte vymeniť.
Ak používate ochranný kryt, môžete si ho ponechať a vložiť doň nový inhalátor.
Pamätajte si

1. Zatriasť - 2. Stlačiť - 3. Inhalovať
  1. Po dávke si vypláchnite ústa vodou a vypľujte ju.
3. Zabráňte kontaktu inhalátora s vodou, chráňte ho pred vlhkosťou.
 


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x120 dávok (inhalátor+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 3x60 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 3x120 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 2x120 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMOV/9 MIKROGRAMOV plv inh 2x60 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMOV/9 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor) Rp 29,66
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMOV/9 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMOV/9 MIKROGRAMOV plv inh 3x60 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor plast.) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor plast.+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x120 dávok (inhalátor plast.) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x120 dávok (inhalátor plast.+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 3x60 dávok (inhalátor plast.) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 3x120 dávok (inhalátor plast.) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.