BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor plast.+ochranný kryt)

SPC
žívajte Bufomix Easyhaler:
· ak ste alergický na budezonid, formoterol alebo na ďalšiu zložku tohto lieku (uvedenú v časti 6), ktorou je laktóza (ktorá obsahuje malé množstvá mliečnej bielkoviny).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Bufomix Easyhaler, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:
· ste diabetik (máte cukrovku)
· máte infekciu pľúc
· máte vysoký krvný tlak alebo ste už mali problémy so srdcom (vrátane nepravidelnej činnosti srdca, veľmi rýchleho pulzu, zúženia tepien alebo zlyhávania srdca)
· máte problémy so štítnou žľazou alebo nadobličkami
· máte nízke hladiny draslíka v krvi
· máte vážne problémy s pečeňou.

Po inhalácii dávky si vypláchnite ústa, aby ste zabránili vzniku plesňovej infekcie v ústach.

Iné lieky a Bufomix Easyhaler
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Predovšetkým, informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate ktorýkoľvek z nasledovných liekov:
· Betablokátory (ako je atenolol alebo propranolol na liečbu vysokého krvného tlaku), vrátane očných kvapiek (ako je timolol na liečbu glaukómu - zelený očný zákal).
· Lieky proti rýchlej alebo nepravidelnej činnosti srdca (ako je chinidín).
· Lieky, ako je digoxín, často používané na liečbu zlyhávania srdca.
· Diuretiká, známe aj ako lieky na odvodnenie (ako je furosemid). Používajú sa na liečbu vysokého krvného tlaku.
· Steroidné lieky užívané ústami (ako je prednizolón).
· Xantíny (ako je teofylín alebo aminofylín). Často sa používajú na liečbu astmy.
· Iné bronchodilatátory (lieky na uvoľnenie dýchacích ciest) (ako je salbutamol).
· Tricyklické antidepresíva (lieky na liečbu depresie) (ako je amitryptylín) a antidepresívum nefazodón.
· Inhibítory monoaminooxidázy, známe aj ako inhibítory MAO (lieky na liečbu psychických porúch) (ako je fenelzín).
· Fenotiazíny (ako je chlorpromazín alebo prochlorperazín).
· Lieky nazývané „inhibítory proteázy HIV“ (ako je ritonavir) na liečbu infekcie HIV.
· Lieky na liečbu infekcií (ako je ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycín a telitromycín).
· Lieky na liečbu Parkinsonovej choroby (ako je levodopa).
· Lieky na liečbu porúch štítnej žľazy (ako je levotyroxín).

Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, alebo si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať Bufomix Easyhaler.

Povedzte lekárovi alebo lekárnikovi aj to, že sa chystáte podstúpiť operačný zákrok v celkovej anestézii (narkóze) alebo lekársky výkon u zubára.

Tehotenstvo a dojčenie
· Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
· Bufomix Easyhaler nepoužívajte, pokiaľ vám to nepovedal lekár.
· Ak otehotniete počas používania Bufomixu Easyhaler, neukončite používanie Bufomixu Easyhaler, ale okamžite sa porozprávajte so svojím lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Bufomix Easyhaler nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Bufomix Easyhaler obsahuje laktózu, ktorá je druhom cukru. Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred použitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom. Za normálnych okolností množstvo laktózy v tomto lieku nespôsobí žiadne ťažkosti u ľudí, ktorí neznášajú laktózu.
Táto pomocná látka laktóza obsahuje malé množstvá mliečnych bielkovín, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu.


3. Ako používať Bufomix Easyhaler 80 mikrogramov/4,5 mikrogramov

· Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
· Je dôležité Bufomix Easyhaler používať každý deň, aj vtedy, ak nemáte v tomto čase žiadne príznaky astmy.
· Lekár bude pravidelne kontrolovať príznaky vašej astmy.

Ak ste na astmu užívali tablety s obsahom steroidu, lekár vám môže po začatí používania Bufomixu Easyhaler znížiť počet tabliet, ktoré užívate. Ak ste dlhodobo užívali perorálne (ústami) tablety s obsahom steroidu, lekár vám bude z času na čas robiť vyšetrenia krvi. Pri znižovaní perorálnych tabliet s obsahom steroidu sa môžete celkovo cítiť zle, aj keď sa hrudníkové príznaky môžu zlepšiť. Môžu sa u vás vyskytnúť príznaky, ako je upchatý nos alebo nádcha, slabosť alebo bolesť kĺbov a svalov, vyrážka (ekzém). Ak vás ktorýkoľvek z týchto príznakov znepokojuje alebo ak sa vyskytujú príznaky, ako sú bolesť hlavy, únava, nauzea (pocit nevoľnosti) alebo vracanie, prosím, okamžite kontaktujte svojho lekára. Budete musieť užiť ďalšie lieky, keď sa u vás objavia alergické alebo artritické (bolesť kĺbov) príznaky. Ak máte obavy, či máte v používaní Bufomixu Easyhaler pokračovať, poraďte sa so svojím lekárom.

K vašej zvyčajnej liečbe v období stresu (napr. ak máte infekciu hrudníka alebo ste pred operáciou) môže lekár zvážiť pridanie tabliet s obsahom steroidu.

Dôležité informácie týkajúce sa príznakov astmy
Ak máte pocit, že sa vám začína ťažšie dýchať alebo máte pocit piskotu, hoci používate Bufomix Easyhaler, pokračujte v používaní Bufomixu Easyhaler, no čo najskôr navštívte lekára, pretože môžete potrebovať ďalšiu liečbu.

Okamžite kontaktujte lekára, ak:
· sa vaše dýchanie zhoršuje alebo sa v noci často budíte s príznakmi astmy.
· ráno pociťujete ťažobu na hrudníku alebo takáto ťažoba pretrváva dlhšie než zvyčajne.
Tieto prejavy signalizujú, že vaša astma nie je náležite pod kontrolou a môžete okamžite potrebovať inú alebo ďalšiu liečbu.


Bufomix Easyhalerpoužívajte každý deň. Pomôže vám to predchádzať výskytu astmatických príznakov.

Dospelí (18 roční a starší):
· Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.
· Váš lekár môže dávku zvýšiť na 4 inhalácie dvakrát denne.
· Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste používali liek jedenkrát denne.

Dospievajúci (12 až 17 roční):
· Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 inhalácie dvakrát denne.
· Ak sú príznaky dostatočne pod kontrolou, lekár vás môže požiadať, aby ste užívali liek jedenkrát denne.

Deti (6 až 11 ročné):
· Zvyčajná dávka je 2 inhalácie dvakrát denne.

Bufomix Easyhaler sa neodporúča používať u detí, ktoré sú mladšie ako 6 rokov.

Lekár (alebo zdravotná sestra) vám pomôže zvládnuť astmu. Dávku tohto lieku upravia na najnižšiu, pri ktorej bude vaša astma pod kontrolou. Nikdy však dávku neupravujte bez predchádzajúcej konzultácie so svojím lekárom (zdravotnou sestrou).

Ak sa objavia príznaky astmy, použite svoj samostatný „inhalátor na úľavu“. Svoj „inhalátor na úľavu“ majte vždy so sebou, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť. Bufomix Easyhaler nepoužívajte na liečbu príznakov astmy - použite váš inhalátor na úľavu.

Príprava pred použitím nového inhalátora Bufomix Easyhaler
Používanie Bufomixu Easyhaler je jednoduché. Najprv si prečítajte tieto pokyny: je v nich uvedené, čomáte robiť a na čo si máte dať pozor.

VYBALENIE inhalátora
Inhalátor vyberte z obalu. Nachádza sa v laminátovom vrecku, ktoré udržiava prášok suchý. Vyberte ho z vrecka len vtedy, ak ste pripravený začať ho používať.
Uistite sa, že máte všetky časti (Obrázok 1):
· Inhalátor s krytkou náustku na náustok.
· Prípadne ochranný kryt.
Ak nepoužívate ochranný kryt, choďte na časť „Užite dávku z Bufomixu Easyhaler“.

Inhalátor vložte do ochranného krytu:
Ochranný kryt otvorte (Obrázok 2). Uistite sa, že krytka náustku pokrýva náustok inhalátora (toto zastavuje náhodné spustenie inhalátora). Inhalátor vložte do ochranného krytu na zlepšenie trvácnosti lieku. Ak inhalátor nepoužijete okamžite, zatvorte ochranný kryt.

UŽITIE DÁVKY Z BUFOMIXU EASYHALER
Ak používate ochranný kryt s vaším Bufomixom Easyhaler, otvorte ho.
Odstráňte krytku náustku.


A. Zatraste
· Inhalátorom silno zatraste tri- až päťkrát smerom hore a dole (Obrázok 3a alebo 3b).
Je to preto, aby ste sa uistili, že sa prášok riadne uvoľní a odmeria sa správna dávka.


Uistite sa, že…
· Ste zatriasli smerom hore a dole.
· Ste ho počas zatrasenia nestlačili.

B. Stlačte

· Inhalátor držte vzpriamený, uchopte ho medzi ukazovákom a palcom (Obrázok 4a alebo4b).
· Stlačte, kým nebudete počuť cvaknutie a nechajte ho, aby sa vrátil do pôvodnej polohy. Tým sa odmeria dávka do komory inhalátora vo vnútri náustku.

Uistite sa, že…
· Krytka náustku nie je na inhalátore, zabráni stlačeniu.
· Stlačili ste smerom nadol len raz, bezprostredne pred užitím lieku. Ak ste stlačili viac než raz, pozrite si časť „Ak máte problémy s používaním inhalátora“.
· Inhalátor držíte vzpriamený, aby ste ho mohli stlačiť a inhalovať dávku.

C. Inhalujte
V sede alebo postojačky
· Normálne vydýchnite.
· Vložte si náustok do úst medzi zuby a pevne ho zovrite perami.
· Silno a hlboko sa nadýchnite (Obrázok 5a alebo 5b).
· Vyberte si inhalátor z úst, potom normálne vydýchnite, mimo inhalátora.

Uistite sa, že…
· Celý náustok je dobre vložený vo vašich ústach, tak, že prášok nepôjde na vaše zuby.
· Vaše pery vytvorili dobré tesnenie okolo náustku.
· Nevydýchli ste do inhalátora. Toto je dôležité: toto môže upchať inhalátor. Ak ste vydýchli do inhalátora, pozrite si časť „Ak máte problémy s používaním inhalátora“.Ak máte problémy s používaním inhalátora
· Jednotlivé kroky nerobte rýchlo. Je dôležité, aby ste normálne dýchali. Vyskúšajte si to zopárkrát, ak vám to pomôže aj pred zrkadlom.
· Ak ste inhalátor stlačili náhodou, alebo ste ho možno stlačili viackrát než raz, alebo ste doňho vydýchli, vyprázdnite prášok z náustku jeho poklepaním o dosku stola alebo o dlaň vašej ruky (Obrázok 6a alebo 6b). Týmsa zaistí správne dávkovanie. Potom zopakujte postup v bodoch A, B a C.


Ak chcete druhýkrát inhalovať
· Začnite opäť s postupmi A, B a C (Upozornenie: je potrebné, aby ste opäť zatriasli inhalátorom).

Po použití inhalátora
· Krytku náustku nasaďte späť na náustok. Ak používate ochranný kryt, zatvorte ho.
· Po denných ranných a/alebo večerných dávkach si vypláchnite ústa vodou a vypľujte ju.

Rovnako ako pri všetkých inhalátoroch, opatrovatelia majú zabezpečiť, aby deti, ktorým bol predpísaný Bufomix Easyhaler, používali správnu inhalačnú techniku, ako je popísané vyššie.

Čistenie Easyhalera
Náustok Easyhalera čistite aspoň raz týždenne suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte vodu: prášok v Easyhaleri je citlivý na vlhkosť.

Ak používate ochranný kryt, môžete z neho Easyhaler vybrať a vyčistiť ho. Pred jeho vložením späť do ochranného krytu nasaďte nanáustok krytku náustku, aby ste zabránili náhodnému stlačeniu.

Výmena za nový Easyhaler
Inhalátor má počítadlo dávok, ktoré ukazuje počet zostávajúcich dávok (Obrázok 7a alebo 7b). Počítadlo sa otočí po každých piatich podaniach (dávkach). Keď sa čísla zmenia na červenú farbu, zostáva 20 dávok. Ak ešte nemáte nový Easyhaler, požiadajte vášho lekára o predpis nového receptu. Akpočítadlo ukazuje 0, je potrebné Easyhaler vymeniť aj napriek tomu, že stále vidíte prášok cez kontrolné okienko na zadnej strane inhalátora.
· Starý Easyhaler odstráňte z ochranného krytu (ak ho používate).
· Ochranný kryt si ponechajte a starý inhalátor znehodnoťte (pozrite časť 5. Ako uchovávať Bufomix Easyhaler).
· Nový inhalátor vyberte z vrecka. Nový inhalátor vložte do ochranného krytu (ak ho používate), s nasadenou krytkou náustku.
Teraz môžete používať nový inhalátor ako zvyčajne. Pozri časť 3 o ďalších podrobných informáciach.Ak použijete viac Bufomixu Easyhaler, ako máte
Je dôležité, aby ste užívali vašu dávku tak, ako vám napísal lekárnik na štítok alebo ako vám odporučil váš lekár. Bez odporúčania lekára neprekračujte vašu predpísanú dávku.

Najčastejšími príznakmi, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť, ak užijete viac Bufomixu Easyhaler, ako máte, sú chvenie, bolesť hlavy alebo rýchly tlkot srdca.'

Ak zabudnete použiť Bufomix Easyhaler
· Ak zabudnete užiť dávku, urobte to ihneď, ako si spomeniete. Ak sa však blíži čas nasledujúcej dávky, dávku vynechajte.
· Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Bufomix Easyhaler prestaňte používať a okamžite kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete niektorý z nasledovných príznakov:
· Opuch tváre, najmä v okolí úst (opuch jazyka a/alebo hrdla a/alebo ťažkosti s prehĺtaním), alebo žihľavka sprevádzaná dýchacími ťažkosťami (angioedém) a/alebo náhly pocit mdloby. Toto môže znamenať, že máte alergickú reakciu. Stáva sa to zriedkavo, postihuje to menej než 1 z 1 000 pacientov.
· Náhly akútny sipot alebo skrátené dýchanie bezprostredne po použití vášho inhalátora. Ak sa ktorýkoľvek z týchto príznakov objaví, prestaňte okamžite používať váš inhalátor Bufomix Easyhaler a použite svoj „inhalátor na úľavu“. Kontaktujte ihneď svojho lekára, pretože vašu liečbu bude potrebné zmeniť. Stáva sa to veľmi zriedkavo, postihuje to menej než 1 z 10 000 pacientov.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
· Palpitácie (pocit búšenia srdca), chvenie alebo tras. Ak sa tieto vedľajšie účinky objavia, sú zvyčajne mierne a zvyčajne vymiznú, ak v liečbe Bufomixom Easyhaler pokračujete.
· Kandidóza (plesňová infekcia) v ústach. Jej výskyt je menej pravdepodobný, ak si po použití Bufomixu Easyhalervyplachujete ústa vodou.
· Mierna bolesť hrdla, kašeľ a zachrípnutý hlas.
· Bolesť hlavy.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
· Pocit nepokoja, nervozity alebo rozrušenia.
· Poruchy spánku.
· Pocit závratu.
· Nutkanie na vracanie (nevoľnosť).
· Zrýchlený pulz.
· Kožné podliatiny.
· Svalové kŕče.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
· Vyrážka, svrbenie.
· Bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek, ktorý spôsobuje piskot). Ak k piskotu sprevádzajúcemu dýchanie dôjde náhle po použití Bufomixu Easyhaler, prestaňte s používaním Bufomixu Easyhaler a ihneď to povedzte lekárovi.
· Nízke hladiny draslíka v krvi.
· Nepravidelný tlkot srdca.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
· Depresia.
· Zmeny v správaní, najmä u detí.
· Bolesť na hrudníku alebo ťažoba na hrudníku (angina pectoris).
· Zvýšené množstvo cukru (glukózy) v krvi.
· Zmeny chuti, ako je nepríjemná chuť v ústach.
· Zmeny krvného tlaku.

Inhalačné kortikosteroidy môžu ovplyvniť normálnu produkciu steroidných hormónov vo vašom organizme, predovšetkým ak dlhodobo užívate vysoké dávky. Môže to mať za následok:
- zmeny kostnej minerálovej hustoty (rednutie kostí)
- kataraktu (sivý zákal očnej šošovky)
- glaukóm (zvýšený tlak v oku)
- spomalenie rýchlosti rastu u detí a dospievajúcich
- ovplyvnenie funkcie nadobličiek (malých žliaz nad obličkami).

Vznik týchto účinkov je oveľa menej pravdepodobný pri užívaní inhalačných (užívaných vdychovaním) kortikosteroidov než pri užívaní kortikosteroidov v tabletách.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Bufomix Easyhaler 80 mikrogramov/4,5 mikrogramov

· Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
· Nepoužívajte inhalátor po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, vrecku a na štítku vášho inhalátora po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
· Po otvorení laminátového vrecka uchovávajte pri teplote do 25 °C a chráňte pred vlhkosťou. Easyhaler sa odporúča uchovávať v ochrannom kryte.
· Ak váš Bufomix Easyhaler zvlhne, je potrebné, aby ste ho nahradili novým.
·

Bufomix Easyhaler nahraďte 4 mesiace po otvorení laminátového vrecka. Dolu si napíšte dátum, kedy ste vrecko otvorili, aby vám to pomohlo zapamätať si to

· Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo obsahuje Bufomix Easyhaler
- Liečivá sú budezonid a dihydrát formoteróliumfumarátu. Každá inhalovaná dávka obsahuje 80 mikrogramov budezonidu a 4,5 mikrogramu dihydrátu formoteróliumfumarátu.
- Ďalšou zložkou je monohydrát laktózy (ktorý obsahuje mliečne bielkoviny).

Ako vyzerá Bufomix Easyhaler 80 mikrogramov/4,5 mikrogramov a obsah balenia
Bufomix Easyhaler je inhalátor s obsahom vášho lieku. Inhalačný prášok je bielej až žltkastej farby. Každý inhalátor obsahuje 60 alebo 120 dávok a jeho telo je bielej farby s červenou hornou časťou.
Bufomix Easyhaler je dostupný v baleniach s 1 alebo 3 inhalátormi.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
Vaše balenie môže obsahovať ochranný kryt. Ak potrebujete ochranný kryt, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii (detaily sú uvedené nižšie).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii:

Orion Pharma s.r.o.
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
Tel: +421 2 50 221 215

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 04/2016.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x120 dávok (inhalátor) Rp 30,15
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x120 dávok (inhalátor+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 3x60 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 160 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 3x120 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMOV/9 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor) Rp 29,66
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMOV/9 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 320 MIKROGRAMOV/9 MIKROGRAMOV plv inh 3x60 dávok (inhalátor) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x60 dávok (inhalátor plast.) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x120 dávok (inhalátor plast.) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 1x120 dávok (inhalátor plast.+ochranný kryt) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 3x60 dávok (inhalátor plast.) Rp n/a
BUFOMIX EASYHALER 80 MIKROGRAMOV/4,5 MIKROGRAMOV plv inh 3x120 dávok (inhalátor plast.) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.