ANTITHROMBIN III BAXALTA 1000 IU plv iio 1x1000 IU+20 ml solv.(liek.skl.)

SPC
bolických stavov.
Infúzie antitrombínu III môžu byť zvlášť účinné v nasledujúcich klinických situáciách:
chirurgické výkony alebo gravidita a pôrod u pacientiek s vrodeným deficitom antitrombínu III, nedostatočná alebo žiadna odpoveď na heparín,
existencia alebo riziko diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (napr. polytraumatizmus, komplikácie sepsy, šokové stavy, preeklampsia a iné chorobné stavy, spojené s akútnou konzumpčnou koagulopatiou),
existencia alebo hroziaca trombóza u pacientov s nefrotickým syndrómom alebo zápalovým ochorením čreva,
chirurgický výkon alebo krvácanie u pacientov s ťažkým poškodením pečene, zvlášť ak sú liečení koncentrátmi koagulačných faktorov.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

4.2.1. Dávkovanie
Dávkovanie lieku ANTITHROMBIN III IMMUNO závisí od príčiny a rozsahu deficitu antitrombínu III. Pre presný výpočet dávky sa musí zistiť aktivita antitrombínu III. Normálne hodnoty aktivity antitrombínu III v ľudskej plazme sú medzi 80 - 120 % a pokles aktivity pod 70 % normálu znamená zvýšené riziko trombózy. Jednotlivé dávky majú byť preto dostatočne vysoké, aby v čase medzi infúziami bola zaistená plazmatická hladina antitrombínu aspoň na 70% normálnej hodnoty.
1 1 I.U. antitrombínu III (podľa referenčného prípravku W HO) zodpovedá aktivite antitrombínu III v 1 ml čerstvej normálnej ľudskej plazmy.

U chorých s kongenitálnym deficitom antitrombínu III je biologický polčas približne 3 dni. U získaného deficitu antitrombínu III je tento polčas výrazne skrátený a v prípade akútnej spotreby antitrombínu III (diseminovaná intravaskulárna koagulácia), môže byť skrátený len na niekoľko hodín.
Trvanie liečby sa líši od prípadu k prípadu. Obyčajne sa môže podávanie lieku ANTITHROMBIN III IMMUNO prerušiť po normalizácii laboratórnych parametrov a/alebo pri ústupe klinických príznakov. Pre ďalšie monitorovanie plazmatickej hladiny antitrombínu III v pravidelných intervaloch je potrebné dlhšie časové obdobie.
Na stanovenie plazmatickej hladiny antitrombínu III u pacienta pred a počas liečby liekom ANTITHROMBIN III IMMUNO sa odporúča meranie biologickej aktivity antitrombínu III, napr. pomocou chromogénnych substrátov (amidolytická metóda).

1. Odporúčané dávkovanie pri diseminovanej intravaskulárnej koagulácii
Dávkovanie lieku ANTITHROMBIN III IMMUNO má vychádzať zo stanovenia aktivity antitrombínu III u pacienta pred liečbou a ďalej asi v 4 až 6 hodinových intervaloch. Počiatočná dávka má byť dostatočne vysoká, aby zvýšila plazmatickú hladinu na normálnu hodnotu (80 - 100%). Ďalšie dávky sú potrebné, ak aktivita antitrombínu III klesne pod 70%.
U pacientov s akútnou konzumpciou AT III môžu výpočty dávok vychádzať zo vzorca:

1 I.U. AT III/kg telesnej hmotnosti = vzostup plazmatickej hladiny AT III o 1%.

Ak sa podáva liek ANTITHROMBIN III IMMUNO v kombinácii s heparínom, treba vziať do úvahy, že koagulačný účinok heparínu je antitrombínom III zosilnený (pozri tiež časť 4.5. Liekové a iné interakcie).

2. Odporúčané dávkovanie pri iných deficitoch antitrombínu III
Dospelému pacientovi priemerného vzrastu sa odporúča podať počiatočnú dávku 1500 I.U. a ďalej udržiavaciu dávku vo výške polovice počiatočnej dávky v 8 až 24 hodinových intervaloch. Dávkovanie je však treba prispôsobiť individuálnym potrebám, čo je možné stanovením aktivity antitrombínu III v pravidelných časových intervaloch. Ak nie je prítomná akútna konzumpcia AT III, môže dávkovanie vychádzať zo vzorca:

1 I.U. AT III/kg telesnej hmotnosti = vzostup plazmatickej hladiny AT III o 2 %.

4.2.2. Spôsob podávania
Prípravok rozpustite tak, ako je popísané v časti 6.6. a roztok podávajte pomaly, intravenózne, injekciou alebo infúziou.
Maximálna rýchlosť podania je 5 ml/min.

4.3. Kontraindikácie
U pacientov so známou alergickou reakciou na jednotlivé zložky prípravku je potrebná zvýšená opatrnosť.

4.4. Špeciálne upozornenia

4.4.1. Osobitné upozornenia
Ak sa počas podávania lieku ANTITHROMBIN III IMMUNO objavia reakcie z precitlivenosti, treba infúziu zastaviť. Ľahšie reakcie je možné zvládnuť antihistaminikami, zatiaľ čo terapia ťažkých hypotenzných reakcií sa riadi súčasnými zásadami liečby šoku.

4.4.2. Opatrenia pri používaní
Liek ANTITHROMBIN III IMMUNO je vyrobený z ľudskej plazmy. Pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy, nemožno úplne vylúčiť infekčné ochorenie spôsobené prenosom infekčných agensov.
To isté platí pre patogény, ktorých pôvod nie je doteraz známy. Riziko prenosu infekčných agensov znižujú nasledovné opatrenia:
výber darcov na základe rozhovoru s lekárom a kontrola jednotlivých odberov a vzoriek zo zmiešanej plazmy na HBsAg a protilátky HIV a HCV.
testovanie zhromaždenej plazmy na genómové sekvencie vírusov HIV-1, HIV-2, HBV a HCV. opatrenia na inaktiváciu/odstránenie vírusov počas výroby – ich účinnosť bola potvrdená na cieľových a/alebo modelových vírusoch - sa považujú za účinné pre HIV-1, HIV-2, HAV, HBV a HCV.
Účinnosť postupov používaných pri separácii /inaktivácii vírusov môže byť obmedzená u niektorých

vírusov bez lipidového obalu, ako sú napr. parvovírus B19.
Infekcia parvovírusmi B19 môže byť závažná u gravidných žien (infikovanie plodu) a pre pacientov s imunodeficienciou alebo so zvýšenou tvorbou červených krviniek (t.j. pri hemolytickej anémii).
U pacientov s naordinovaným podaním koncentrátov AT III z ľudskej plazmy sa odporúča vhodné očkovanie (proti hepatitíde typu A a B).

4.5. Liekové a iné interakcie
Účinok antitrombínu III je výrazne zosilnený heparínom. U pacientov s hemoragickou diatézou zvýši kombinovaná liečba antitrombínom III a heparínom riziko krvácania.
Ak použijeme na liečbu antitrombín III v kombinácii s heparínom, pri vypočítaní dávky heparínu treba zvážiť zosilnenie antikoagulačného účinku. Okrem toho treba upozorniť na skutočnosť, že pacienti s
trombocytopéniou môžu mať nedostatok doštičkového faktora 4, čo má za následok zníženú
neutralizáciu heparínu a môže viesť k zvýšenému sklonu ku krvácaniu.
Pri kombinovanej liečbe s heparínom sa odporúča pravidelné monitorovanie APTT (aktivovaný parciálny tromboplastínový čas) a podľa výsledkov upravovať dávku heparínu.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
Bezpečnosť podávania ľudského koncentrátu antitrombínu III gravidným alebo dojčiacim ženám nebola overená v kontrolných klinických štúdiách. Experimentálne štúdie na zvieratách sú na hodnotenie bezpečnosti prípravku vo vzťahu k reprodukcii, vývoju embrya a plodu, priebehu gravidity, peri- a postnatálnemu vývoju nevhodné.
Napriek tomu sa môže koncentrát antitrombínu III použiť počas gravidity a dojčenia, v jednoznačne indikovaných prípadoch.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Liek neznižuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky
Tak, ako u ktoréhokoľvek krvného derivátu, môžu sa po infúzii ojedinele vyskytnúť reakcie z precitlivenosti (napr. horúčka, urtikária, nauzea, dávenie, dyspnoe, anafylaktický šok).

4.9. Predávkovanie
Doteraz nie sú známe príznaky z predávkovania antitrombínom III.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Krvný derivát. Inhibítor koagulácie krvi. ATC kód: B01AB02

Antitrombín III je najdôležitejší inhibítor koagulácie krvi. Inhibičné pôsobenie je založené na tvorbe kovalentnej väzby medzi antitrombínom III a aktívnym centrom serínových proteáz. Tieto komplexy inhibítora koagulačného enzýmu sú odbúravané retikuloendoteliálnym systémom. Najviac sú inhibované koagulačné faktory trombín a faktor Xa, ďalej aktivované formy faktorov IX, XI a XII. Heparín pôsobí ako katalyzátor urýchľujúci reakciu.
Aktivita antitrombínu III u dospelých je 80 - 120%, u novorodencov je zhruba polovičná.
Ľudský koncentrát plazmatického antitrombínu III je distribuovaný a metabolizovaný rovnako ako fyziologický inhibítor.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti
Podľa farmakokinetických štúdií, je priemerný biologický polčas antitrombínu III asi 3 dni. Pri súčasnej liečbe heparínom sa môže znížiť na približne 1,5 dňa. Polčas môže byť znížený na niekoľko hodín pri klinických stavoch, pri ktorých dochádza k jeho vysokej spotrebe.'

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
Ľudský antitrombín III je normálnou zložkou ľudskej plazmy. Testovanie toxicity jednotlivej dávky má malý význam a neumožňuje stanovanie toxických alebo letálnych dávok alebo vzťahu dávka-účinok. Testovanie toxicity pri opakovanom podaní u zvierat je neprevediteľné vzhľadom k tvorbe protilátok.

Nebola zistená súvislosť antitrombínu III s embryo-fetálnou toxicitou, onkogénnym alebo mutagénnym potenciálom.
V pokusoch na zvieratách neboli popísané prejavy akútnej toxicity.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok glucosum 10 mg natrii chloridum 9 g natrii citras dihydricus 1 mg trometamolum 1 mg

6.2. Inkompatibility
Liek ANTITHROMBIN III IMMUNO sa nesmie miešať s inými liekmi.

6.3. Čas použiteľnosti
Lyofilizovaný prípravok má čas použiteľnosti 3 roky.
Po rozpustení sa musí liek ANTITHROMBIN III IMMUNO použiť čo najskôr, pretože neobsahuje žiadne konzervačné látky.
Nepoužitý roztok treba znehodnotiť podľa predpisov vzhľadom k riziku kontaminácie baktériami.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania ANTITHROMBIN III IMMUNO uchovávajte pri teplote +2°C až +8 °C. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu
Liekovky s obsahom lyofilizovaného lieku ANTITHROMBIN III IMMUNO sú vyrobené zo skla hydrolytickej triedy II.
Liekovky s rozpúšťadlom (voda na injekciu) sú vyrobené zo skla hydrolytickej triedy I.

6.6. Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Rozpustenie lyofilizovanej substancie:
Liek ANTITHROMBIN III IMMUNO rozpustite tesne pred použitím. Roztok treba použiť ihneď (prípravok neobsahuje žiadne konzervačné látky).
Roztok je zvyčajne číry alebo slabo opaleskujúci. Roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny sa nesmú použiť.
Nespotrebovaný roztok znehodnoťte podľa predpisov.

1. Zohrejte neotvorenú liekovku s rozpúšťadlom (voda na injekciu) na izbovú teplotu (max. 37 °C).
2. Odstráňte kryty z liekoviek s koncentrátom a s rozpúšťadlom a na oboch vydezinfikujte gumové zátky
(obr. 1).
3. Odstráňte ochranný kryt z jedného konca pribalenej obojstrannej ihly tak, že ho otočíte a povytiahnete. Odkrytý hrot ihly zapichnite cez gumovú zátku do liekovky s rozpúšťadlom (obr. 2 a obr.
3).
4. Odstráňte kryt z druhého konca obojstrannej ihly. Nesmie dôjsť k jej znečisteniu.
5. Prevráťte liekovku s rozpúšťadlom nad liekovku s koncentrátom a zapichnite voľný koniec obojstrannej ihly cez gumovú zátku liekovky s koncentrátom (obr. 4). Vákuum v liekovke s koncentrátom nasaje rozpúšťadlo.
6. Odpojte obe liekovky vytiahnutím ihly z liekovky s koncentrátom (obr. 5). Rozpustenie sa urýchli jemným pretrepávaním alebo točením.
7. Po úplnom rozpustení koncentrátu zapichnite priloženú odvzdušňovaciu ihlu (obr. 6) a vzniknutá pena sa stratí. Vytiahnite odvzdušňovaciu ihlu.

Injekcia:
Točením a povytiahnutím odstráňte ochranný kryt z priloženej ihly s filtrom a nasaďte ju na jednorazovú sterilnú striekačku. Natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. 7).
Odpojte ihlu s filtrom od injekčnej striekačky a roztok aplikujte pomaly (max. rýchlosť injekcie 5 ml/min.)
intravenózne, cez priloženú jednorazovú ihlu (alebo infúznu súpravu s krídlovým adaptérom). Infúzia:

Pri infúzii preparátu musí byť použitá jednorazová infúzna súprava s príslušným filtrom.


Text Box: 

Text Box: 

obr. 1 2 3 4 5 6 77. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Baxter AG Industriestrasse 67
A-1220 Viedeň
Rakúsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
16/0144/89-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
12.04.1989

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
December 2006

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.