ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.)

SPC
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

Filgrastim sa nemá používať na zvýšenie dávky cytotoxickej chemoterapie nad stanovené
dávkovacie režimy.

Filgrastim sa nemá podávať pacientom so závažnou vrodenou neutropéniou, u ktorých vznikne leukémia alebo majú dôkaz leukemického vývoja.

U pacientov liečených filgrastimom bola na začiatku alebo pri následnej liečbe hlásená hypersenzitivita, vrátane anafylaktických reakcií. U pacientov s klinicky významnou hypersenzitivitou filgrastim natrvalo vysaďte. Nepodávajte filgrastim pacientom s hypersenzitivitou na filgrastim alebo pegfilgrastim v anamnéze.

Rovnako ako pri všetkých terapeutických proteínoch tu existuje možnosť imunogenecity. Rýchlosť generovania protilátok proti filgrastimu je vo všeobecnosti nízka. Vyskytuje sa viazanie protilátok tak, ako sa predpokladá u všetkých biologík, v súčasnosti však nie je spojené s neutralizačnou aktivitou.

Osobitné opatrenia upacientovsakútnoumyeloidnouleukémiou(acutemyeloidleukaemia,AML)

Rast malígnych buniek

G-CSF môže podporovať rast myeloidných buniek in vitro a podobné účinky možno pozorovať u niektorých nemyeloidných buniek in vitro.

Bezpečnosť a účinnosť podávania filgrastimu u pacientov s myelodysplastickým syndrómom alebo chronickou myelogénnou leukémiou nie sú stanovené. Preto filgrastim nie je indikovaný na použitie za týchto podmienok. Osobitná opatrnosť je potrebná pri odlíšení diagnózy transformácie blastov pri chronickej myeloidnej leukémii od akútnej myeloidnej leukémie.

Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientov so sekundárnou AML sa má filgrastim podávať opatrne. Bezpečnosť a účinnosť podávania filgrastimu u pacientov s de novo AML vo veku < 55 rokov s dobrými cytogenetickými parametrami [t (8; 21), t (15; 17) a inv (16)] nie sú stanovené.

Ďalšie osobitné opatrenia

Monitorovanie hustoty kostí môže byť indikované u pacientov s osteoporotickými ochoreniami kostí,

ktorí podstupujú nepretržitú liečbu filgrastimom dlhšie ako 6 mesiacov.

Po podaní G-CSF sa hlásili pľúcne nežiaduce reakcie, najmä intersticiálna pneumónia. Pacienti, ktorí mali v nedávnej minulosti pľúcne infiltráty alebo pneumóniu, môžu mať vyššie riziko. Nástup pľúcnych príznakov, ako je kašeľ, horúčka a dyspnoe v spojení s rádiologickými príznakmi
pľúcnych infiltrátov a so zhoršením funkcie pľúc môžu byť počiatočnými príznakmi syndrómu respiračnej tiesne dospelých (Adult Respiratory Distress Syndrome, ARDS). V týchto prípadoch sa má filgrastim vysadiť a má sa podať vhodná liečba.

Po podaní faktora stimulujúceho kolónie granulocytov sa hlásil syndróm kapilárneho presakovania, ktorý je charakterizovaný hypotenziou, hypoalbuminémiou, edémom a hemokoncentráciou. Pacienti, u ktorých sa vyvinú príznaky syndrómu kapilárneho presakovania, sa majú starostlivo sledovať
a majú dostať štandardnú symptomatickú liečbu, ktorá môže zahŕňať potrebu intenzívnej starostlivosti (pozri časť 4.8).

Osobitnéopatreniaprepacientovsnádorom
Po podávaní filgrastimu boli hlásené menej časté prípady splenomegálie a ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli smrteľné. Jedincov liečených filgrastimom, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti a/alebo bolesť v hornej časti ramena, je potrebné vyšetriť nazväčšenú slezinu alebo ruptúru sleziny.

Leukocytóza

U menej ako 5 % pacientov liečených filgrastimom v dávkach nad 0,3 MIU/kg/deň (3 µg/kg/deň) sa pozoroval počet bielych krviniek 100 x 109/l alebo vyšší. Nehlásili sa žiadne nežiaduce účinky, ktoré by bolo možné priamo pripísať tomuto stupňu leukocytózy. Vzhľadom na potenciálne riziká spojené so závažnou leukocytózou sa má však počas liečby filgrastimom v pravidelných intervaloch kontrolovať počet bielych krviniek. Ak počet leukocytov prekročí 50 x 109/l po ich očakávanom poklese na minimum, filgrastim sa musí okamžite vysadiť. Ak sa však počas obdobia podávania filgrastimu z dôvodu mobilizácie PBPC zvýši počet leukocytov na > 70 x 109/l, filgrastim sa má vysadiť alebo sa má znížiť jeho dávkovanie.

Riziká spojené so zvýšenými dávkami chemoterapie

Pri liečbe pacientov s vysokou dávkou chemoterapie je nutná osobitná opatrnosť, pretože sa nedokázalo zlepšenie stavu nádoru a zvýšené dávky chemoterapeutík môžu viesť k zvýšeným toxicitám vrátane srdcových, pľúcnych, neurologických a dermatologických účinkov (pozri, prosím, súhrn charakteristických vlastností použitých špecifických chemoterapeutík).

Liečba samotným filgrastimom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku myelosupresívnej chemoterapie. U pacienta môže byť vyššie riziko vzniku trombocytopénie a anémie z dôvodu možnej liečby vyššími dávkami chemoterapie (napr. plné dávky v predpísanom režime). Odporúča sa pravidelné monitorovanie počtu trombocytov a hematokritu. Počas podávania jediného chemoterapeutika alebo kombinácie chemoterapeutík, o ktorých je známe, že spôsobujú ťažkú trombocytopéniu, sa musí postupovať obzvlášť opatrne.

Preukázalo sa, že použitie filgrastimom mobilizovaných PBPC znižuje stupeň a trvanie trombocytopénie po myelosupresívnej alebo myeloablatívnej chemoterapii.

Ďalšie osobitné opatrenia

Účinky filgrastimu u pacientov s výrazne zníženými myeloidnými progenitormi sa neskúmali. Filgrastim účinkuje primárne na prekurzory neutrofilov, čím sa využíva jeho účinok na zvýšenie počtu neutrofilov. Preto u pacientov so zníženým počtom prekurzorov môže byť odpoveď neutrofilov oslabená (u tých, ktorí sa liečia extenzívnou rádioterapiou alebo chemoterapiou, alebo u ktorých dochádza k infiltrácii nádoru do kostnej drene).

U pacientov, ktorí dostávali vysoké dávky chemoterapie pred transplantáciou, sa príležitostne hlásili poruchy ciev vrátane veno-okluzívneho ochorenia a porúch objemu telesných tekutín.

U pacientov, ktorí dostávali G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene sú hlásenia reakcie štepu proti hostiteľovi (Graft versus Host Disease, GvHD) a úmrtia (pozri časti 4.8 a 5.1).

Zvýšená krvotvorná aktivita kostnej drene v odpovedi na liečbu rastovým faktorom sa spájala s prechodne abnormálnymi snímkami kostí. Toto sa má zohľadniť pri interpretácii výsledkov snímok kostí.

Osobitné opatrenia upacientovpodstupujúcichmobilizáciuPBPC

Mobilizácia PBPC

V rámci rovnakej populácie nie sú žiadne prospektívne randomizované porovnávania dvoch odporúčaných metód mobilizácie (samotným filgrastimom alebo v kombinácii s myelosupresívnou chemoterapiou). Stupeň rozdielov medzi jednotlivými pacientmi a medzi laboratórnymi vyšetreniami CD34+ buniek značí, že je priame porovnanie odlišných štúdií ťažké. Preto je ťažké odporučiť optimálnu metódu. Výber mobilizačnej metódy je potrebné zvážiť vo vzťahu k celkovým cieľom liečby každého pacienta.

Predchádzajúca expozícia cytotoxickými látkami

U pacientov, ktorí podstúpili veľmi extenzívnu predchádzajúcu myelosupresívnu terapiu, sa nemusí prejaviť dostatočná mobilizácia PBPC na dosiahnutie odporučenej minimálnej výťažnosti (2,0 x 106
CD34+ buniek/kg) alebo urýchlenie obnovenia počtu trombocytov na rovnakú úroveň.

Niektoré cytotoxické látky vykazujú špecifické toxicity voči zásobe krvotvorných progenitorov a môžu nepriaznivo ovplyvniť mobilizáciu progenitorov. Ak sa počas dlhého obdobia pred pokusmi o mobilizáciu progenitorov podávajú látky, ako je melfalan, karmustín (BCNU) a karboplatina, môžu znížiť výťažnosť progenitorov. Podávanie melfalanu, karboplatiny alebo karmustín (BCNU) spolu s filgrastimom sa však pri mobilizácii progenitorov ukázalo ako účinné. V prípade, že sa predpokladá transplantácia progenitorových buniek v periférnej krvi, odporúča sa naplánovať mobilizáciu kmeňových buniek vo včasnej fáze liečby pacienta. Osobitná pozornosť sa má venovať počtu mobilizovaných progenitorov u takýchto pacientov pred podaním vysokých dávok chemoterapie. Ak sú výťažnosti neadekvátne vzhľadom na vyššie uvedené kritériá, majú sa zvážiť alternatívne formy liečby, ktoré si nevyžadujú podporu pomocou progenitorov.

Vyhodnotenie výťažností progenitorových buniek

Pri vyhodnocovaní počtu progenitorových buniek odobratých od pacientov liečených filgrastimom sa má venovať osobitná pozornosť metóde kvantifikácie. Výsledky prietokovej cytometrickej analýzy počtu CD34+ buniek sa líšia v závislosti od presnosti použitej metodológie, a preto odporúčania týkajúce sa počtov získaných na základe štúdií v iných laboratóriách je potrebné interpretovať opatrne.

Štatistická analýza vzťahu medzi počtom opätovne infundovaných CD34+ buniek a rýchlosťou obnovenia počtu trombocytov po podaní vysokých dávok chemoterapie naznačuje zložitý, no kontinuálny vzťah.

Odporúčanie minimálnej výťažnosti ≥ 2,0 x 106 CD34+ buniek/kg sa zakladá na publikovaných skúsenostiach vedúcich k primeranej hematologickej obnove. Zdá sa, že výťažnosti prevyšujúce túto minimálnu výťažnosť korelujú s rýchlejším zotavením a výťažnosti nižšie ako táto hodnota korelujú s pomalším zotavením.

Osobitnéopatreniaunormálnychdarcovpodstupujúcichmobilizáciuprogenitorovýchbuniekvperiférnejkrvi

Mobilizácia PBPC nepredstavuje priamy klinický prínos pre zdravých darcov a prichádza do úvahy len na účely alogénnej transplantácie kmeňových buniek.

Nad mobilizáciou PBPC sa má uvažovať len u darcov, ktorí spĺňajú normálne klinické a laboratórne kritériá vhodnosti pre darovanie kmeňových buniek. Osobitná pozornosť sa má venovať hematologickým hodnotám a infekčným ochoreniam. Bezpečnosť a účinnosť filgrastimu nie sú stanovené u zdravých darcov mladších ako 16 rokov alebo starších ako 60 rokov.

U pacientov, ktorým bol podávaný filgrastim, bola hlásená veľmi častá trombocytopénia. Počet trombocytov preto treba dôkladne monitorovať.

Prechodná trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l) po podaní filgrastimu a po leukaferéze sa pozorovala u 35 % hodnotených pacientov. V tejto skupine sa v dvoch prípadoch hlásil počet trombocytov < 50 x 109/l v dôsledku leukaferézy. Ak je potrebných viac ako jedna leukaferéza, osobitná pozornosť sa má pred leukaferézou venovať darcom s počtom trombocytov <
100 x 109/l. Aferéza sa nemá vo všeobecnosti vykonať, ak je počet trombocytov < 75 x 109/l.

Leukaferéza sa nemá vykonať u darcov, ktorí sa liečia antikoagulanciami alebo u ktorých je známe, že majú poruchy hemostázy. Ak počet leukocytov stúpne na > 70 x 109/l, podávanie filgrastimu sa má ukončiť alebo sa má znížiť jeho dávkovanie. Darcovia, ktorí na mobilizáciu PBPC dostávajú G- CSF, majú byť monitorovaní, až pokiaľ sa hematologické ukazovatele nevrátia na normálnu úroveň.

U zdravých darcov sa po podaní G-CSF pozorovali prechodné cytogenetické anomálie. Význam týchto zmien nie je známy. Napriek tomu nemožno vylúčiť zvýšené riziko malígnych myeloidných klonov. Odporúča sa, aby aferézne centrum vykonávalo systematické zaznamenávanie a sledovanie darcov kmeňových buniek minimálne 10 rokov, aby sa zabezpečilo monitorovanie dlhodobej bezpečnosti.

Časté, ale zvyčajne asymptomatické prípady splenomegália a menej časté prípady ruptúry sleziny sa hlásili u zdravých darcov a pacientov po podávaní G-CSF. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli smrteľné. Preto sa má veľkosť sleziny starostlivo sledovať (napr. klinickým vyšetrením, ultrazvukom). Diagnóza ruptúry sleziny sa má zvážiť u darcov a/alebo pacientov, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti alebo bolesť v hornej časti ramena.

U zdravých darcov sa často hlásila dýchavičnosť a menej často iné pľúcne nežiaduce udalosti (hemoptýza, krvácanie do pľúc, pľúcne infiltráty a hypoxia). V prípade podozrenia alebo potvrdenia pľúcnych nežiaducich udalostí, sa má zvážiť prerušenie liečby filgrastimom a poskytnutie vhodnej lekárskej starostlivosti.

Osobitné opatrenia upríjemcovalogénnychPBPCmobilizovanýchfilgrastimom

Súčasné údaje naznačujú, že imunologické interakcie medzi alogénnym štepom PBPC a príjemcom
sa môžu spájať so zvýšeným rizikom výskytu akútnej a chronickej GvHD v porovnaní s transplantáciou kostnej drene.

Osobitné opatrenia upacientovsSCN

Počty krvných buniek

U pacientov, ktorým bol podávaný filgrastim, bola hlásená častá trombocytopénia. Majú sa dôkladne monitorovať počty trombocytov, najmä počas prvých niekoľkých týždňov liečby filgrastimom. U pacientov, u ktorých sa rozvinie trombocytopénia, t. j. trvalý pokles počtu
trombocytov pod 100,000/mm3, sa má zvážiť občasné prerušenie liečby alebo zníženie dávky filgrastimu.Vyskytujú sa aj ďalšie zmeny počtu krvných buniek vrátane anémie a prechodného
zvýšenia počtu myeloidných progenitorov, čo si vyžaduje dôkladné sledovanie počtu krvných buniek.

Transformácia na leukémiu alebo myelodysplastický syndróm

Osobitná pozornosť sa má venovať odlíšeniu diagnózy SCN od ostatných porúch krvotvorby, ako sú aplastická anémia, myelodysplázia a myeloidná leukémia. Pred začatím liečby sa má vyšetriť kompletný krvný obraz s diferenciálnym a absolútnym počtom trombocytov a má sa vyhodnotiť morfológia kostnej drene a karyotyp.

V klinickom skúšaní s pacientmi s SCN liečenými filgrastimom bol nízky výskyt (približne 3 %) myelodysplastických syndrómov (MDS) alebo leukémie. Toto pozorovanie sa vykonalo len u pacientov s vrodenou neutropéniou. MDS a leukémie sú prirodzené komplikácie tohto ochorenia a ich súvislosť s liečbou filgrastimom nie je jasná. V podskupine približne 12 % pacientov s normálnymi cytogenetickými výsledkami na začiatku liečby sa pri rutinnom opakovanom vyhodnotení postupne zistili anomálie vrátane monozómie 7. Ak sa u pacientov s SCN vyvinú abnormality cytogenetiky, majú sa dôkladne zvážiť riziká voči prínosom pokračovania liečby filgrastimom. Ak sa objaví MDS alebo leukémia, liečba filgrastimom sa musí ukončiť. V súčasnosti nie je jasné, či dlhotrvajúca liečba pacientov s SCN predisponuje pacientov k cytogenetickým anomáliám, MDS alebo leukemickej transformácii. U pacientov sa odporúča v pravidelných intervaloch vykonávať morfologické a cytogenetické vyšetrenie kostnej drene (približne každých 12 mesiacov).

Ďalšie osobitné opatrenia

Musia sa vylúčiť príčiny prechodnej neutropénie, ako sú vírusové infekcie.
Po podávaní filgrastimu boli hlásené veľmi časté prípady splenomegálie a časté prípady ruptúry sleziny. Jedincov liečených filgrastimom, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti a/alebo bolesť v hornej časti ramena, je potrebné vyšetriť na zväčšenú slezinu alebo ruptúru sleziny.

Splenomegália je priamym dôsledkom liečby filgrastimom. V štúdiách sa u tridsaťjeden percent (31 %) pacientov potvrdila hmatateľná splenomegália. Hneď na začiatku liečby filgrastimom sa röntgenologicky zistilo zväčšenie objemu sleziny, ktoré malo neskôr počas liečby tendenciu stabilizovať sa. Zistilo sa, že zníženie dávok viedlo k spomaleniu alebo zastaveniu progresie zväčšovania sleziny a u 3 % pacientov bola nutná splenektómia. Veľkosť sleziny sa má pravidelne vyhodnocovať. Na zistenie abnormálneho zväčšenia objemu sleziny postačuje palpačné vyšetrenie brucha.

Hematúria bola častá a proteinúria sa vyskytla u malého počtu pacientov. Na sledovanie tohto stavu sa má pravidelne vyšetrovať moč.
Bezpečnosť a účinnosť u novorodencov a pacientov s autoimúnnou neutropéniou nie sú stanovené. OsobitnéopatreniaupacientovsHIVinfekciou

Po podávaní filgrastimu boli hlásené časté prípady splenomegálie. Jedincov liečených filgrastimom,
ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti a/alebo bolesť v hornej časti ramena, je potrebné vyšetriť na zväčšenú slezinu alebo ruptúru sleziny.

Počty krvných buniek

Má sa dôkladne monitorovať ANC, najmä počas prvých niekoľkých týždňov liečby filgrastimom. Niektorí pacienti môžu veľmi rýchlo reagovať na prvú dávku filgrastimu výrazným zvýšením počtu neutrofilov. Počas prvých 2 až 3 dní podávania filgrastimu sa odporúča denne monitorovať ANC. Následne sa odporúča monitorovať ANC aspoň dvakrát týždenne počas prvých dvoch týždňov liečby a potom raz týždenne alebo každé dva týždne počas udržiavacej liečby. Počas intermitentného dávkovania na úrovni 30 MU (300 mikrogramov)/deň filgrastimu sa môžu postupom času u
pacientov objaviť veľké výkyvy hodnôt ANC. Na určenie dolnej alebo minimálnej hodnoty ANC u pacienta sa odporúča odobrať vzorky krvi na zistenie ANC bezprostredne pred každým plánovaným podaním filgrastimu.

Riziko spojené so zvýšenými dávkami myelosupresívnych liekov

Liečba samotným filgrastimom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku podávania myelosupresívnych liekov. Následkom možného podania vyšších dávok alebo väčšieho množstva týchto liekov spolu s liečbou filgrastimom sa u pacienta môže vyskytnúť zvýšené riziko rozvoja trombocytopénie a anémie. Odporúča sa pravidelné monitorovanie krvného obrazu (pozri vyššie).

Infekcie a malígne ochorenia spôsobujúce myelosupresiu

Neutropénia môže byť spôsobená infliltráciou kostnej drene oportúnnymi infekciami, ako je komplex Mycobacterium avium alebo malígnymi ochoreniami, ako je lymfóm. U pacientov so známou infiltráciou kostnej drene infekciami alebo malígnym ochorením sa má okrem podávania filgrastimu na liečbu neutropénie zvážiť aj vhodná liečba základného ochorenia. Účinky filgrastimu na neutropéniu zapríčinenú infiltráciou kostnej drene infekciou alebo malígnym ochorením nie sú dobre preukázané.

Osobitné opatrenia upacientovskosáčikovitouanémiou

U pacientov s kosáčikovitou anémiou sa zaznamenala po použití filgrastimu kríza kosáčikovitej
anémie, v niektorých prípadoch smrteľná. Lekári musia byť opatrní, keď zvažujú podávanie filgrastimu pacientom s kosáčikovitou anémiou a majú sa rozhodnúť až po starostlivom zvážení potenciálnych rizík a prínosov.

Všetci pacienti

Accofil obsahuje ako pomocnú látku sorbitol (E420) s koncentráciou 50 mg/ml. Pacienti so
zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje suchú prírodnú gumu (derivát latexu), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.

Do karty pacienta sa má zaznamenať presný názov podávaného lieku kvôli lepšiemu monitorovaniu faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov (G-CSF).

4.5  Liekové a iné interakcie

Bezpečnosť a účinnosť filgrastimu, ktorý sa podáva v rovnaký deň ako myelosupresívna cytotoxická chemoterapia, sa definitívne nestanovili. Filgrastim sa neodporúča podávať v období od 24 hodín pred chemoterapiou až do 24 hodín po chemoterapii vzhľadom na citlivosť rýchlo sa deliacich
myeloidných buniek na myelosupresívnu cytotoxickú chemoterapiu. Predbežné dôkazy pozorované v malej skupine pacientov liečených súbežne filgrastimom a 5-fluórouracilom naznačujú, že závažnosť
neutropénie sa môže zhoršiť.

Možné interakcie s inými krvotvornými rastovými faktormi a cytokínmi sa doposiaľ neskúmali v klinických skúšaniach.

Keďže lítium podporuje uvoľňovanie neutrofilov, môže pravdepodobne zvýšiť účinok filgrastimu. Aj keď sa táto interakcia formálne neskúmala, neexistuje dôkaz, že je takáto interakcia škodlivá.

4.6  Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití filgrastimu u gravidných žien.
Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. U králikov bol pri vysokých násobkoch klinickej expozície a prítomnosti toxicity pre matku pozorovaný zvýšený výskyt potratov (pozri časť

5.3). V literatúre sú hlásenia, kde sa u tehotných žien potvrdil prestup filgrastimu placentou. Používanie filgrastimu počas gravidity sa neodporúča.

Laktácia

Nie je známe, či sa filgrastim/metabolity vylučujú do materského mlieka u ľudí. Nemožno vylúčiť riziko pre
novorodencov/dojčatá. Na základe zváženia prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu treba rozhodnúť, či prestať dojčiť alebo prerušiť/vynechať liečbu filgrastimom.

Fertilita

Filgrastim neovplyvnil reprodukčnú schopnosť ani fertilitu samcov ani samíc potkanov (pozri časť
5.3).

4.7  Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8  Nežiaduce účinky

Súhrn profilu bezpečnosti

V klinických štúdiách s onkologickými pacientmi liečenými filgrastimom bola najčastejším nežiaducim
účinkom bolesť svalov a kostí, ktorá bola mierna alebo stredne závažná 10 % a 3 % pacientov, v uvedenom poradí.

Hlásila sa aj reakcia štepu proti hostiteľovi (GvHD).

Pri mobilizácii PBPC u zdravých darcov bola najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom bolesť svalov a kostí. Leukocytóza sa pozorovala u darcov a trombocytopénia po filgrastime a leukoferéza sa pozoroval
aj u darcov. Hlásila sa aj splenomegália a ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli smrteľné.

U pacientov s SCN boli najčastejšie nežiaduce účinky pripisované filgrastimu bolesť kostí, celkové muskuloskeletálne bolesti a splenomegália. Myelodysplastický syndróm (MDS) alebo leukémia sa vyvinuli u pacientov s vrodenou neutropéniou liečených filgrastimom (pozri časť 4.4).

Syndróm kapilárneho presakovania, ktorý môže byť život ohrozujúci, ak sa oneskorí liečba , sa hlásil menej často (≥1/1 000 až <1/100) u pacientov s rakovinou, ktorí podstúpili chemoterapiu a u zdravých darcov, ktorí podstúpili mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi po podaní faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov (pozri časť 4.4 a časť 4.8).

V klinických štúdiách s podávaním filgrastimu HIV pacientov, boli jediné nežiaduce účinky jasne považované za súvisiace s podávaním filgrastimu muskuloskeletálne bolesti, bolesť kostí a myalgia.

Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov

Údaje v tabuľkách nižšie popisujú nežiaduce účinky hlásené z klinických skúšaní a spontánne hlásenia. V
rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Údaje sú uvedené osobitne pre pacientov s nádorom, pri mobilizácii PBPC u zdravých darcov, pacientov
s SCN a pacientov s HIV, odrážajúc rôzne profily nežiaducich účinok v týchto skupinách pacientov.
Hodnotenie nežiaducich účinkov sa zakladá na nasledovných údajoch frekvencií: Veľmi časté: ≥ 1/10
Časté: ≥ 1/100 až <1/10
Menej časté: ≥ 1/1000 až <1/100
Zriedkavé: ≥ 1/10 000 až <1/1000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme: nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov.


Pacienti s nádorovým ochorením
T rieda


N ežiaduce reakcie

orgánového systému MedDRA Poruchy krvi a lymfatického systému

V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

kríza kosáčikovitej anémiea splenomegália a

ruptúra slezinya

P oruchy imunitného systému Poruchy metabolizmu a výživy

P oruchy nervového systému

zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

zvýšená hladina laktátdehydro- genázy v krvi

znížená chuť do jedlaa
bolesť hlavya

precitlivenosť na lieka

reakcia štepu proti hostiteľovib pseudodnab

P oruchy ciev hypotenzia veno- okluzívne ochorenied

poruchy objemu tekutínP oruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


orofaryngálna bolesťa

kašeľa

dyspnoe

Syndróm
kapilárneho presakovaniaa

hemoptýzae syndróm akútnej respiračnej tiesnea

respiračné zlyhaniea

pľúcny edéma

intersticiálne ochorenie pľúca

T rieda orgánového systému MedDRA

N ežiaduce reakcie
V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé


pľúcna
infiltráciaa
P oruchy gastrointestiná lneho traktu

P oruchy pečene a žlčových ciest


P oruchy kože a podkožného tkanivaP oruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Poruchy obličiek a močových ciest


hnačkaa vracaniea zápchaa nevoľnosťa
zvýšená hladina
gama- glutamyltransfe- rázy

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi vyrážkaa

alopéciaamuskuloskele- tálna bolesťc

krvácanie do
pľúcSweetov syndróm

dermálna vaskulitídaa zhoršenie reumatoidnej artritídy
dyzúria abnormalita moču

C elkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténiaa

únavaa

zápal sliznicea

bolesť na hrudia

bolesťa

a Pozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií.
b U pacientov po alogénnej transplantácii kostnej drene sa hlásili reakcie štepu proti hostiteľovi
(GvHD) a úmrtia (pozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií)
c Patrí sem bolesť kostí, bolesť chrbta, artralgia, myalgia, bolesť v končatinách, muskuloskeletálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť na hrudi, bolesť krku
d Prípady pozorované po uvedení filgrastimu na trh u pacientov podstupujúcich transplantáciu kostnej
drene alebo mobilizáciu PBPC.
e Prípady pozorované v klinickom skúšaní s filgrastimom.

Mobilizácia PBPC u zdravých darcov
Trieda Nežiaduce reakcie

orgánového systému MedDRA

V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

P oruchy krvi
a lymfatického systému

trombocytopénia leukocytóza

Splenomegália
a

ruptúra sleziny kríza kosáčikovitej anémieaP oruchy
im unitného systému Poruchy metabolizmu a výživy

zvýšená hladina laktátdehydro- genázy v krvi

anafylaktická
reakcia hyperurikémia
(zvýšená
hladina kyseliny močovej v krvi)P oruchy
nervového systému

bolesť hlavy

P oruchy ciev Syndróm kapilárneho presakovaniaa

P oruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

dyspnoe krvácanie do pľúc
hemoptýza pľúcna
infiltrácia
P oruchy pečene a žlčových ciestP oruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

muskuloskeletál na bolesť*


zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi

hypoxia
zvýšená hladina aspartátamino- transferázy

zhoršenie reumatoidnej artritídy

apozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií
*Patrí sem bolesť kostí, bolesť chrbta, artralgia, myalgia, bolesť v končatinách, muskuloskeletálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť na hrudi, bolesť krku


Pacienti s SCN
T rieda orgánového systému MedDRA


N ežiaduce reakcie
V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

P oruchy krvi a lymfatického systému

splenomegália anémia

trombocyto- pénia
ruptúra sleziny

kríza kosáčikovitej anémiea

T rieda orgánového systému MedDRA

N ežiaduce reakcie
V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

P oruchy metabolizmu a výživy

P oruchy nervového systému
P oruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
P oruchy gastrointestinálneho traktu
P oruchy pečene a žlčových ciest


P oruchy kože a podkožného tkaniva

hyperurikémia

znížená hladina glukózy v krvi

zvýšená hladina laktátdehydro- genázy v krvi bolesť hlavy

epistaxa hnačka
hepatomegália

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi
vyrážka dermálna vaskulitída
P oruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

P oruchy obličiek a močových ciest Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


muskuloskele- tálna bolesť*

artralgia

alopécia
osteoporózahematúria proteinúria reakcia v
mieste podania
injekcie


apozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií
*Patrí sem bolesť kostí, bolesť chrbta, artralgia, myalgia, bolesť v končatinách, muskuloskeletálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť v hrudi, bolesť krku


Pacienti s HIV
T rieda orgánového systému MedDRA

P oruchy krvi a lymfatického systému

P oruchy kostrovej a svalovej sústavy a
V eľmi časté
muskuloske
-letálna


Nežiaduce reakcie
Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé
splenomegália kríza kosáčikovitej anémiea

T rieda orgánového systému MedDRAV eľmi časté

N ežiaduce reakcie
Č asté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

spojivového tkaniva bolesť*
apozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií
*Patrí sem bolesť kostí, bolesť chrbta, artralgia, myalgia, bolesť v končatinách, muskuloskeletálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť v hrudi, bolesť krku

Opis vybraných nežiaducichreakcií

U pacientov, ktorí dostávajú G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene, sú hlásenia reakcie
štepu proti hostiteľovi (GvHD) a úmrtia (pozri časti 4.4 a 5.1).

Po uvedení faktora stimulujúceho kolónie granulocytov na trh sa hlásili prípady syndrómu kapilárneho presakovania. Zvyčajne sa vyskytovali u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením, sepsou, u pacientov liečených kombinovanou chemoterapiou alebo podstupujúcich aferézu (pozri časť 4.4).

Pacienti s nádorovým ochorením

V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách, filgrastim nezvýšil výskyt nežiaducich účinkov spojených s cytotoxickou chemoterapiou. V týchto klinických štúdiách boli hlásené nežiaduce účinky s rovnakou frekvenciou u pacientov s rakovinou liečených filgrastim/chemoterapia a placebo/chemoterapia a zahŕňali nevoľnosť a vracanie, alopéciu, hnačku, únavu, nechutenstvo, mukositídu, bolesť hlavy, kašeľ, kožnú vyrážku, bolesť na hrudi, celkovú slabosť, bolesť hrdla, zápchu a bolesť.

U pacientov liečených filgrastim sa hlásila po uvedení lieku na trh kožná vaskulitída. Mechanizmus vaskulitídy u pacientov užívajúcich filgrastim nie je známy. Z údajov klinického skúšania je frekvencia stanovená ako menej častá.

Prípady Sweetsovho syndrómu (akútna febrilná dermatóza) sa hlásili po uvedení lieku na trh. Z
údajov klinického skúšania je frekvencia stanovená ako menej častá.

V klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh sa hlásili pľúcne nežiaduce účinky zahŕňajúce intersticiálnu chorobu pľúc, pľúcny edém a infiltrácia pľúc sa hlásila v niektorých prípadoch s následným rozvojom respiračného zlyhania alebo syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS), ktoré môže byť fatálne (pozri bod 4.4).

Po podávaní filgrastimu boli hlásené menej časté prípady splenomegálie a ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli smrteľné (pozri časť 4.4).

Reakcie typov z precitlivenosti zahŕňajúce anafylaxiu, vyrážku, žihľavku, angioedém, dyspnoe a hypotenziu sa vyskytli v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh na začiatku alebo pri následnej liečbe. Celkovo boli hlásenia častejšie po intravenóznom podaní. V niektorých prípadoch sa symptómy znovu vyskytli po opätovnom podaní lieku, čo naznačuje príčinnú súvislosť. Filgrastim sa má natrvalo vysadiť u pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná alergická reakcia.

U pacientov s kosáčikovitou anémiou sa po uvedení lieku na trh hlásili ojedinelé prípady krízy kosáčikovitej anémie (pozri časť 4.4). Z údajov klinického skúšania je frekvencia stanovená ako menej častá.

Pseudodna sa hlásila u pacientov s nádorovým ochorením liečených filgrastimom a frekvencia je z údajov klinického skúšania stanovená ako menej častá.

Mobilizácia PBPC u zdravých darcov

U pacientov a zdravých darcov sa po podaní filgrastimu hlásili časté, ale vo všeobecnosti asymptomatické prípady splenomegálie a menej časté prípady ruptúry sleziny (pozri časť 4.4).

Hlásili sa pľúcne nežiaduce účinky, ako je hemoptýza, krvácanie do pľúc, pľúcna infiltrácia, dyspnoe a hypoxia (pozri časť 4.4).

Menej často sa hlásilo zhoršenie symptómov artritídy.

U 41 % darcov sa pozorovala po podaní filgrastimu leukocytóza (počet bielych krviniek > 50 x 109/l) a prechodná trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l) a u 35 % darcov sa pozorovala leukaferéza.

U pacientov s SCN

Medzi nežiaduce účinky patrí splenomegália, ktorá môže byť v menšom počte prípadov progresívna, a trombocytopénia (pozri časť 4.4).

Nežiaducimi účinkami pravdepodobne súvisiacimi s liečbou filgrastimom a zvyčajne sa vyskytujúcimi u < 2 % pacientov s SCN boli reakcia v mieste podania injekcie, bolesť hlavy, hepatomegália, artralgia, alopécia, osteoporóza a vyrážka.

Počas dlhodobého používania sa u 2 % pacientov s SCN hlásila kožná vaskulitída.

U pacientov s HIV

Splenomegália sa hlásila ako súvisiaca s liečbou filgrastimom u < 3 % pacientov. U pacientov s HIV bolo zväčšenie sleziny zistené pri telesnom vyšetrení vo všetkých prípadoch mierne až stredne závažné a klinický priebeh bol benígny. Nikto z pacientov nemal diagnózu hypersplenizmu a žiadny pacient nepodstúpil splenektómiu. Keďže zväčšenie sleziny je častým nálezom u pacientov s infekciou HIV a vyskytuje sa v rôznych stupňoch závažnosti u väčšiny pacientov s AIDS, súvislosť s liečbou filgrastimom nie je jasná (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia


Údaje z klinických štúdií s pediatrickými pacientmi poukazujú na to, že bezpečnosť a účinnosť
filgrastimu je u dospelých a u detí liečených cytotoxickou chemoterapiou podobná, čo svedčí o tom, že neexistujú žiadne rozdiely vo farmakokinetike filgrastimu závislé od veku. Jedinou trvalo
uvádzanou nežiaducou udalosťou bola muskuloskeletálna bolesť, ktorá sa nelíšila od skúseností v dospelej populácii.
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na ďalšie vyhodnotenie použitia filgrastimu u pediatrických subjektov.

I špeciálne skupiny pacientov


Starší pacienti

Žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti sa nepozorovali medzi jedincami nad 65 rokov v porovnaní s mladšími dospelými (vo veku > 18 rokov) jedincami liečenými cytotoxickou chemoterapiou a z klinických skúseností sa nezistili rozdiely v odpovediach medzi staršími a mladšími dospelými pacientmi. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na vyhodnotenie použitia Accofilu u starších osôb pre iné schválené indikácie Accofilu.

Pediatrickí pacienti s SCN

Prípady zníženej denzity kostí a osteoporózy sa hlásili u pediatrických pacientov s ťažkou chronickou neutropéniou, ktorí dostávali chronickú liečbu filgrastimom. Z údajov klinického

H l ásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné
monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v PríloheV.

4.9  Predávkovanie

Účinky predávkovania Accofilom nie sú stanovené. Vysadenie liečby filgrastimom má zvyčajne za následok 50 % pokles počtu cirkulujúcich neutrofilov v priebehu 1 až 2 dní, s obnovením normálnych hladín do 1 až 7 dní.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytokíny, ATC kód: L03AA02

Accofil je biologicky podobný liek. Podrobné informácie sú dostupné na internetovej stránke
Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynamické účinky

Ľudský G-CSF je glykoproteín, ktorý reguluje tvorbu a uvoľňovanie funkčných neutrofilov z kostnej
drene. Accofil obsahujúci r-metHuG-CSF (filgrastim) spôsobuje výrazné zvýšenie počtu neutrofilov v periférnej krvi do 24 hodín s malým vzostupom počtu monocytov. U niektorých pacientov s SCN
môže filgrastim indukovať aj mierne zvýšenie počtu eozinofilov a bazofilov v krvnom obehu oproti
východiskovej hodnote. Niektorí z týchto pacientov môžu mať eozinofíliu alebo bazofíliu už pred liečbou. Pri odporúčaných dávkach sú zvýšenia počtu neutrofilov závislé od dávky. Neutrofily
vytvorené ako odpoveď na liečbu filgrastimom vykazujú normálnu alebo zlepšenú funkciu, čo
preukázali testy chemotaktickej a fagocytárnej aktivity. Po ukončení liečby filgrastimom klesá počet neutrofilov v krvnom obehu o 50 % v priebehu 1 až 2 dní a normálne hodnoty sa dosiahnu v priebehu 1 až 7 dní.

Použitie filgrastimu u pacientov podstupujúcich cytotoxickú chemoterapiu vedie k významnému zníženiu výskytu, závažnosti a skráteniu trvania neutropénie a febrilnej neutropénie. Liečba filgrastimom významne skracuje trvanie febrilnej neutropénie, antibiotickej liečby a hospitalizácie po indukovanej chemoterapii pri akútnej myelogénnej leukémii alebo myeloablatívnej liečbe s následnou transplantáciou kostnej drene. Miery výskytov horúčky a zaznamenaných infekcií neboli znížené v žiadnom z prípadov. U pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu s následnou transplantáciou kostnej drene nebolo trvanie horúčky kratšie.

Použitie filgrastimu, či už samotného alebo po chemoterapii, vedie k mobilizácii krvotvorných progenitorových buniek do periférnej krvi. Tieto autológne PBPC možno odobrať a podať vo forme transfúzie po cytotoxickej terapii s vysokými dávkami, či už namiesto transplantácie kostnej drene alebo ako jej doplnok. Infúzne podanie PBPC urýchľuje obnovu krvotvorby pri súčasnom znížení rizika hemoragických komplikácií a potreby transfúzií trombocytov. U príjemcov alogénnych PBPC mobilizovaných filgrastimom došlo výrazne rýchlejšie k obnove hematologických parametrov, čo viedlo k významnému skráteniu času do obnovy počtu trombocytov bez podpornej liečby v porovnaní s alogénnou transplantáciou kostnej drene.

Jedna retrospektívna európska štúdia vyhodnocujúca použitie G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene u pacientov s akútnou leukémiou naznačila zvýšené riziko GvHD, mortality spojenej s liečbou (treatment related mortality, TRM) a mortality v prípade podania G-CSF. V inej

retrospektívnej medzinárodnej štúdii u pacientov s akútnou a chronickou myelogénnou leukémiou sa nezistil žiadny vplyv na riziko GvHD, TRM a mortality. Metaanalýzou štúdií s alogénnou transplantáciou vrátane výsledkov z deviatich perspektívnych randomizovaných skúšaní, ôsmych retrospektívnych štúdií a jednej štúdie s kontrolovanými prípadmi sa nezistil vplyv na riziko akútnej GvHD, chronickej GvHD ani mortality spojenej so skorou liečbou.

Relatívne riziko (95% IS) GvHD a TRM
po liečbe pomocou G-CSF po transplantácii kostnej drene

P ublikácia Obdobie trvania štúdie

N Akútna GvHD II. - IV. stupňa

C hronická
G vHD

TRM

Metaanalýza (2003) Európska retrospektívna štúdia (2004) Medzinárodná retrospektívna štúdia (2006)

a
1986 - 2001
1198 1,08
1789 1,33
(0,87, 1,33)
b
1992 - 2002
2110 1,11
(1,08, 1,64)

b
1995 - 2000
(0,86, 1,42)

1,02 (0,82, 1,26)
1,29 (1,02, 1,61)

1,10 (0,86, 1,39)

0,70 (0,38, 1,31)
1,73 (1,30, 2,32)

1,26 (0,95, 1,67)

aAnalýza zahŕňa štúdie s pacientmi po transplantácii kostnej drene počas tohto obdobia; v niektorých štúdiách sa používal GM-CSF
b
Analýza zahŕňa pacientov, ktorí podstupujú transplantáciu kostnej drene počas tohto obdobia

Použitie filgrastimu na mobilizáciu PBPC u zdravých darcov pred alogénnou transplantáciou PBPC

U zdravých darcov dávka 10 mikrogramov/kg/deň podaná subkutánne v priebehu 4 - 5 po sebe nasledujúcich dní umožňuje odber ≥ 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti príjemcu u väčšiny darcov po dvoch leukaferézach.

Použitie filgrastimu u dospelých s SCN (závažná vrodená, cyklická a idiopatická neutropénia) vyvoláva pretrvávajúce zvýšenie ANC v periférnej krvi a zníženie výskytu infekcií a s nimi súvisiacich príhod.

Použitie filgrastimu u pacientov s infekciou HIV vedie k udržaniu normálneho počtu neutrofilov, čo umožňuje plánované dávkovanie antivírusových a/alebo iných myelosupresívnych liekov. U pacientov s infekciou HIV liečených filgrastimom nebolo dokázané žiadne zvýšenie replikácie HIV.

G-CSF tak, ako aj iné hematopoetické rastové faktory, vykazuje in vitro stimulačné vlastnosti na ľudské endoteliálne bunky.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po subkutánnom podaní odporúčaných dávok sa koncentrácie v sére udržiavali nad 10 ng/ml počas 8
-16 hodín.

Distribúcia

Distribučný objem v krvi je približne 150 ml/kg.

Eliminácia

Pre klírens filgrastimu sa preukázalo, že sa mení v súlade s farmakokinetickými vlastnosťami prvého
rádu po subkutánnom alebo intravenóznom podaní. Konečný polčas eliminácie filgrastimu zo séra je približne 3,5 hodiny, s rýchlosťou klírensu približne 0,6 ml/min/kg. Nepretržitá infúzia Accofilu

počas až 28 dní u pacientov zotavujúcich sa z autológnej transplantácie kostnej drene neposkytla žiadny dôkaz akumulácie liečiva a výsledkom boli porovnateľné polčasy eliminácie.

Linearita

Existuje pozitívna lineárna korelácia medzi dávkou a koncentráciou filgrastimu v sére, či už sa
podáva intravenózne alebo subkutánne. Po subkutánnom podaní odporúčaných dávok sa koncentrácie v sére udržiavali nad 10 ng/ml počas 8 – 16 hodín. Distribučný objem v krvi je
približne 150 ml/kg.

5.3  Predklinické údaje o bezpečnosti

Filgrastim sa skúmal v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní v trvaní do 1 roka, ktoré ukázali zmeny pripísateľné očakávaným farmakologickým účinkom, vrátane zvýšeného počtu leukocytov, myeloidnej hyperplázie kostnej drene, extramedulárnej granulopoézy a zväčšenia sleziny. Všetky tieto zmeny boli po prerušení liečby reverzibilné.
Skúmali sa účinky filgrastimu na prenatálny vývin u potkanov a králikov. Intravenózne
(80 µg/kg/deň) podávanie filgrastimu králikom v období organogenézy bolo pre matku toxické a spozoroval sa nárast spontánnych potratov, postimplantačných strát plodov a znížená priemerná
plodová hmotnosť a veľkosť živých narodených mláďat.
Na základe údajov hlásených pre iný produkt s filgrastimom, podobný ako Accofil, boli pozorované porovnateľné nálezy plus nárast malformácií plodu pri 100 µg/kg/deň, dávke toxickej pre matku,
ktorá zodpovedala systémovej expozícii rovnajúcej sa približne 50 – 90-násobku expozície
pozorovanej u pacientov liečených klinickou dávkou 5 µg/kg/day. Hladina bez pozorovaných nežiaducich účinkov na embryo-fetálnu toxicitu bola v tejto štúdii 10 µg/kg/deň, čo zodpovedalo
systémovej expozícii rovnajúcej sa približne 3 – 5-násobku expozície pozorovanej u pacientov
liečených klinickou dávkou.
U gravidných potkanov sa nepozorovala žiadna toxicita pre matku ani plod pri dávkach do 575
µg/kg/deň. Mláďatá potkanov, ktorým bol podávaný filgrastim počas perinatálneho a laktačného obdobia, vykazovali oneskorenie vonkajšej diferenciácie a spomalenie rastu (≥ 20 µg/kg/deň) a
mierne zníženú mieru prežitia (100 µg/kg/deň).
Filgrastim nemal žiadny pozorovateľný účinok na fertilitu samcov ani samíc potkanov.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

Kyselina octová Hydroxid sodný Sorbitol (E420) Polysorbát 80
Voda na injekciu

6.2  Inkompatibility

Accofil sa nesmie riediť s fyziologickými roztokmi.

Zriedený filgrastim sa môže adsorbovať na sklenené alebo plastové materiály.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3  Čas použiteľnosti

36 mesiacov.

Chemická a fyzikálna stabilita zriedeného infúzneho roztoku pripraveného na použitie bola

preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania lieku po príprave na jeho použitie je zodpovedný používateľ a obvykle by sa nemalo presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C až
8 °C, pokiaľ zriedenie neprebehlo v kontrolovaných a schválených aseptických podmienkach.

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Náhodné jednorazové vystavenie teplotám pod bodom mrazu neovplyvní nežiaduco stabilitu Accofilu. Ak bolo vystavenie dlhšie než 24 hodín alebo ak došlo k viac než jednému zmrazeniu, potom sa Accofil NESMIE použiť.

V rámci času použiteľnosti a na účely ambulantného použitia, môže pacient vybrať liek z chladničky a uchovávať ho pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25 °C) na jednorazové použitie do 15 dní. Po tomto čase sa liek nesmie uložiť späť do chladničky, ale musí sa zlikvidovať.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.
6.5  Druh obalu a obsah balenia

Naplnená injekčná striekačka s injekčnou ihlou, s ochranným krytom ihly alebo bez neho.
Balenie obsahujúce jednu, tri, päť, sedem alebo desať naplnených injekčných striekačiek, s blistrom alebo bez neho a alkoholové tampóny. Balenia bez blistra neobsahujú ochranný kryt ihly. Balenia
s blistrom sú určené na samostatné striekačky, na ktoré je vopred preipojený ochranný kryt ihly.
Naplnené injekčné striekačky sú vyrobené zo skla typu I s natrvalo pripojenou ihlou z nehrdzavejúcej ocele v špičke a na tele majú ciachovanie od 0,1 ml do 1 ml s vytlačenými znakmi
1/40. Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje suchú prírodnú gumu (pozri časť 4.4). Každá
naplnená injekčná striekačka obsahuje 0,5 ml roztoku. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.
6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Ak je to potrebné, Accofil sa môže zriediť v 5% roztoku glukózy. Zriedenie na konečnú koncentráciu nižšiu než 0,2 MU (2 µg) na ml sa v žiadnom prípade neodporúča.

Pred každým použitím sa má roztok vizuálne skontrolovať . Použiť sa môže iba číry roztok bez častíc. Netrepte.

U pacientov liečených filgrastimom zriedeným na koncentrácie nižšie než 1,5 MU (15 µg) na ml sa má ku konečnej koncentrácii 2 mg/ml pridať ľudský sérový albumín (HSA). Príklad: Do konečného objemu 20 ml injekčného roztoku sa má k celkovej dávke filgrastimu nižšej než 30 MU (300 µg) pridať 0,2 ml roztoku ľudského sérového albumínu s koncentráciou 200 mg/ml (20%).

Accofil neobsahuje konzervačné látky. Z hľadiska možného rizika mikrobiálnej kontaminácie sú
Accofil om naplnené injekčné striekačky len na jednorazové použitie.

Po zriedení v 5% roztoku glukózy je Accofil kompatibilný so sklom a rôznymi plastmi vrátane PVC, polyolefínu (kopolymér polypropylénu a polyetylénu) a polypropylénu.Použitienaplnenejstriekačkysbezpečnostnýmkrytomihly

Bezpečnostný kryt ihly zakryje ihlu po injekčnom podaní, aby nedošlo k bodnému poraneniu. Nemá to vplyv na normálnu funkciu striekačky. Pomaly a rovnomerne stláčajte piest, kým neaplikujete celú dávku a piest nebude možné zatlačiť ďalej. Udržujte piest pod tlakom a vytiahnite ihlu z tela
pacienta. Bezpečnostný kryt ihly sa aktivuje po uvoľnení piestu.

Použitie naplnenejstriekačkybezbezpečnostnéhokrytuihly

Dávku podajte podľa štandardného postupu.Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow, Middlesex HA1 4HF Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/14/946/001
EU/1/14/946/002
EU/1/14/946/005
EU/1/14/946/006
EU/1/14/946/007
EU/1/14/946/008
EU/1/14/946/009
EU/1/14/946/010
EU/1/14/946/0179. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 18. septembra 201410.  DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.1. NÁZOV LIEKU

Accofil 48 MU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok v naplnenej injekčnej striekačke2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý ml roztoku obsahuje 96 miliónov jednotiek (MU) (čo zodpovedá 960 mikrogramom [μg])
filgrastimu.

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 48 MU (čo zodpovedá 480 mikrogramom filgrastimu)
v 0,5 ml injekčného alebo infúzneho roztoku.

Filgrastim je rekombinantný ľudský metionylový faktor stimulujúci kolónie granulocytov vyrobený technológiou rekombinantnej DNA v Escherichia coli (BL21).

Pomocná látka soznámymúčinkom:

Každý ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu (E420).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA Injekčný alebo infúzny roztok Číry, bezfarebný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1  Terapeutické indikácie

Accofil je indikovaný na skrátenie trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej neutropénie u pacientov liečených nariadenou cytotoxickou chemoterapiou kvôli malígnemu nádorovému ochoreniu (s výnimkou chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastických syndrómov) a skrátenie trvania neutropénie u pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu pred transplantáciou kostnej drene, u ktorých sa predpokladá zvýšené riziko dlhotrvajúcej závažnej neutropénie. Bezpečnosť a účinnosť Accofilu je u dospelých a u detí liečených cytotoxickou chemoterapiou podobná.

Accofil je indikovaný na mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi (peripheral blood progenitor cells, PBPC).

U pacientov, detí alebo dospelých so závažnou vrodenou, cyklickou alebo idiopatickou neutropéniou s absolútnym počtom neutrofilov (absolute neutrophil count, ANC) ≤ 0,5 x 109/l a závažnými alebo opakujúcimi sa infekciami v anamnéze je dlhodobé podávanie Accofilu indikované na zvýšenie
počtu neutrofilov a zníženie výskytu a skrátenie trvania prípadov súvisiacich s infekciou.

Accofil je indikovaný na liečbu pretrvávajúcej neutropénie (ANC menej ne ž ale bo rovný 1,0 x
109/l) u pacientov s pokročilou infekciou HIV na zníženie rizika bakteriálnych infekcií, keď iné

možnosti liečby neutropénie nie sú vhodné.

4.2  Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba Accofil om sa má podávať len v spolupráci s onkologickým centrom, ktoré má skúsenosti s liečbou faktorom stimulujúcim kolónie granulocytov (granulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) a hematológiou a má potrebné diagnostické vybavenie. Postupy mobilizácie a aferézy sa majú vykonávať v spolupráci s onkohematologickým centrom, ktoré má zodpovedajúce skúsenosti v tejto oblasti a kde je možné správne monitorovanie krvotvorných progenitorových buniek.

Dávkovanie

Schválená cytotoxická chemoterapia

Odporúčaná dávka filgrastimu je 0,5 MU/kg/deň (5 mikrogramov/kg/deň). Prvá dávka Accofil u sa nemá podávať skôr ako 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii. V randomizovaných klinických skúšaniach sa použila subkutánna dávka 230 mikrogramov/m2/deň (4,0 až 8,4 mikrogramu/kg/deň). Denné podávanie filgrastimu má pokračovať, až kým neodznie očakávaný pokles počtu neutrofilov na minimum a ich počet sa nevráti na normálne hodnoty. Po nariadenej chemoterapii solídnych tumorov, lymfómov a lymfoidnej leukémie sa očakáva, že dĺžka liečby potrebná na splnenie týchto kritérií bude až 14 dní. Po indukčnej a konsolidačnej liečbe akútnej myeloidnej leukémie sa môže trvanie liečby podstatne predĺžiť (až do 38 dní) v závislosti od typu, dávky a režimu podávania použitej cytotoxickej chemoterapie.

U pacientov, ktorí dostávajú cytotoxickú chemoterapiu sa zvyčajne 1 až 2 dni po začatí liečby filgrastimom prejaví prechodné zvýšenie počtu neutrofilov. Z dôvodu dosiahnutia trvalej terapeutickej odpovede sa však liečba filgrastimom nemá prerušiť pred odznením očakávaného poklesu počtu neutrofilov na minimum a pokiaľ sa počet neutrofilov nevráti na normálne hodnoty. Predčasné ukončenie liečby filgrastimom pred odznením očakávaného poklesu počtu neutrofilov na minimum sa neodporúča.

U pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu s následnou transplantáciou kostnej drene

Odporúčaná začiatočná dávka filgrastimu je 1,0 MU/kg/deň (10 mikrogramov/kg/deň). Prvá dávka filgrastimu sa má podávať najmenej 24 hodín po cytotoxickej chemoterapii a aspoň 24 hodín po infúzii kostnej drene.

Keď sa prekročí minimum počtu neutrofilov, denná dávka filgrastimu sa má titrovať v závislosti od zmeny počtu neutrofilov nasledovne:

Absolútny počet neutrofilov (ANC) Úprava dávky filgrastimu

ANC > 1,0 x 109/l počas 3 po sebe nasledujúcich dní
potom, ak ANC zostáva > 1,0 x 109/l počas ďalších 3 po sebe nasledujúcich dní

zníženie na 0,5 MU/kg/deň (5 mikrogramov/kg/deň)

prerušenie liečby filgrastimom

Ak ANC klesne počas liečby na < 1,0 x 109/l, dávka filgrastimu sa má postupne zvyšovať podľa vyššie uvedených krokov

Mobilizácia progenitorových buniek v periférnej krvi (PBPC)

U pacientov podstupujúcich myelosupresívnu alebo myeloablatívnu terapiu, po ktorých nasleduje autológna transplantácia PBPC

Odporúčaná dávka filgrastimu na mobilizáciu PBPC pri monoterapii je 1,0 MU/kg/deň (10 mikrogramov/kg/deň) počas 5-7 po sebe nasledujúcich dní. Načasovanie leukaferézy: 1 alebo 2 leukaferézy na 5. a 6. deň, čo je často postačujúce. V ostatných prípadoch môžu byť potrebné ďalšie leukaferézy. Podávanie filgrastimu má pokračovať až do poslednej leukaferézy.

Odporúčaná dávka filgrastimu na mobilizáciu PBPC po myelosupresívnej chemoterapii je 0,5
MU/kg/deň (5 mikrogramov/kg/deň), podávaná denne od prvého dňa po skončení chemoterapie, až pokiaľ neodznie očakávaný pokles počtu neutrofilov na minimum a kým sa počet neutrofilov nevráti na normálne hodnoty. Leukaferéza sa má vykonať v období, keď ANC stúpa z < 0,5 x 109/l na > 5,0 x 109/l. U pacientov, ktorí nemali extenzívnu chemoterapiu, je často postačujúca jedna leukaferéza.
V ostatných prípadoch sa odporúčajú ďalšie leukaferézy.

Na mobilizáciu PBPC u normálnych darcov pred alogénnou transplantáciou PBPC

Pri mobilizácii PBPC u normálnych darcov sa má filgrastim podávať v dávke 1,0 MU/kg/deň (10 mikrogramov/kg/deň) počas 4 - 5 po sebe nasledujúcich dní. Leukaferéza sa má začať na 5. deň a ak je to potrebné, má pokračovať až do 6. dňa, aby sa odobralo 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti príjemcu.

U pacientov so závažnou chronickou neutropéniou (Severe Chronic Neutropenia, SCN) Vrodená neutropénia
Odporúčaná začiatočná dávka je 1,2 MU/kg/deň (12 mikrogramov/kg/deň) ako jednorazová dávka alebo v rozdelených dávkach.

Idiopatická alebo cyklická neutropénia

Odporúčaná začiatočná dávka je 0,5 MU/kg/deň (5 mikrogramov/kg/deň) ako jednorazová dávka alebo v rozdelených dávkach.

Úpravy dávkovania: Filgrastim sa má podávať denne subkutánne injekciou, až kým počet neutrofilov nedosiahne hodnotu 1,5 x 109/l a kým sa neudrží na ešte vyššej hodnote. Keď sa dosiahne odpoveď, má sa stanoviť minimálna účinná dávka na udržanie tejto hodnoty. Na udržanie adekvátneho počtu neutrofilov je potrebné dlhodobé každodenné podávanie. Po jednom až dvoch týždňoch liečby sa môže počiatočná dávka zdvojnásobiť alebo znížiť na polovicu v závislosti od odpovede pacienta. Potom sa môže dávka individuálne upravovať vždy po uplynutí 1 - 2 týždňov tak, aby sa udržiaval priemerný počet neutrofilov medzi 1,5 x 109/l a 10 x 109/l. U pacientov so závažnými infekciami sa môže zvážiť rýchlejší režim zvyšovania dávky. V klinických štúdiách, 97 % pacientov, u ktorých sa dostavila odpoveď, bola úplná odpoveď pri dávkach ≤ 2,4 MU/kg/deň (24 mikrogramov/kg/deň). Dlhodobá bezpečnosť podávania filgrastimu v dávkach vyšších ako 2,4 MU/kg/deň (24 mikrogramov/kg/deň) u pacientov s SCN nie je stanovená.

U pacientov s infekciou HIV Na zvrat neutropénie
Odporúčaná začiatočná dávka filgrastimu je 0,1 MU/kg/deň (1 mikrogram/kg/deň), podáva sa denne s titráciou až do maximálnej dávky 0,4 MU/kg/deň (4 mikrogramy/kg/deň) kým sa nedosiahne normálny počet neutrofilov a kým sa neudrží na tejto hodnote (ANC > 2,0 x 109/l). V klinických štúdiách, viac ako 90 % pacientov odpovedalo na tieto dávky, s dosiahnutím zvratu neutropénie s mediánom 2 dní. U malého počtu pacientov (<10 %), sa na dosiahnutie zvratu z neutropénie požadovali dávky až do 1,0 MU/kg/deň (10 mg/kg/deň).

Na udržiavanie normálneho počtu neutrofilov

Po dosiahnutí zvratu neutropénie sa má stanoviť minimálna účinná dávka na udržiavanie normálneho počtu neutrofilov. Odporúča sa upraviť začiatočnú dávku tak, aby zodpovedala dennému dávkovaniu
30 MU/deň (300 mikrogramov/deň). Ďalšia úprava dávkovania môže byť potrebná v závislosti od hodnôt ANC u pacienta na udržanie počtu neutrofilov na hodnotách > 2,0 x 109/l. V klinických štúdiách bola potrebná dávka 30 MU/deň (300 mikrogramov/deň) počas 1 - 7 dní do týždňa na


udržanie hodnoty ANC > 2,0 x 109/l, s mediánom frekvencie podávania 3 dni do týždňa. Na udržiavanie hodnoty ANC > 2,0 x 109/l môže byť nevyhnutné dlhodobé podávanie.

Špeciálne skupiny pacientov

Starší pacienti

Klinické skúšania s filgrastimom zahŕňali malý počet starších pacientov, no s touto skupinou sa však nevykonali žiadne špeciálne štúdie, a preto nemožno stanoviť špecifické odporúčania dávkovania.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek/pečene

Štúdie filgrastimu s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene preukázali, že filgrastim vykazuje podobný farmakokinetický a farmakodynamický profil ako u zdravých osôb. V týchto prípadoch nie je potrebná úprava dávkovania.

Pediatrickí pacienti s SCN a nádorovým ochorením

Šesťdesiatpäť percent pacientov skúmaných v klinickom programe s SCN s podávaniu filgrastimu, bolo vo veku do 18 rokov. Účinnosť liečby pre túto vekovú skupinu, do ktorej patrila väčšina pacientov s vrodenou neutropéniou, bola jasná. Neboli zistené žiadne rozdiely v bezpečnostných profiloch u pediatrických pacientov liečených na SCN.

Údaje z klinických štúdií u pediatrických pacientov poukazujú na to, že bezpečnosť a účinnosť filgrastimu je u dospelých a u detí liečených cytotoxickou chemoterapiou podobná.

Odporúčané dávkovanie u pediatrických pacientov je rovnaké ako u dospelých liečených myelosupresívnou cytotoxickou chemoterapiou.

Spôsob podávania

Nariadená cytotoxická chemoterapia

Filgrastim sa môže podávať denne subkutánne injekciou alebo denne intravenózne infúziou riedený roztokom glukózy 50 mg/ml (5%) v priebehu 30 minút. Ďalšie pokyny na riedenie pred podaním, pozri časť 6.6. Vo väčšine prípadov sa uprednostňuje subkutánne podanie. Zo štúdie s jednorazovým podávaním dávky sú nejaké dôkazy, že intravenózne podávanie môže skrátiť trvanie účinku.
Klinický význam tohto nálezu pre opakované podávanie dávky nie je jasný. Voľba cesty podania má závisieť od individuálnych klinických okolností. V randomizovaných klinických štúdiách sa použila subkutánna dávka 23 MU/m2/deň (230 mikrogramov/m2/deň) alebo skôr 4-8,4 mikrogramov/kg/deň.

Pacienti liečení myeloablatívnou liečbou s následnou transplantáciou kostnej drene

Filgrastim sa podáva ako intravenózna krátkodobá infúzia v priebehu 30 minút alebo ako subkutánna alebo intravenózna kontinuálna infúzia počas 24 hodín, v každom prípade po rozpustení v 20 ml roztoku glukózy 50 mg/ml (5%). Ďalšie pokyny na riedenie s roztokom glukózy 50 mg/ml (5%) pred infúziou, pozri časť 6.6.

U pacientov s mobilizáciou PBPC

Filgrastim na mobilizáciu PBPC pri monoterapii:
Filgrastim sa môže podávať ako subkutánna kontinuálna infúzia počas 24 hodín alebo subkutánne injekciou. Na infúzie sa filgrastim musí nariediť v 20 ml 5% roztoku glukózy (pozri časť 6.6).

Filgrastim na mobilizáciu PBPC po myelosupresívnej chemoterapii: Filgrastim sa podáva subkutánne injekciou.

N a mobilizáciu PBPC u normálnych darcov pred alogénnou transplantáciou PBPC

Filgrastim sa podáva subkutánne injekciou.

U pacientov s SCN

Vrodená, idiopatická alebo cyklická neutropénia: filgrastim sa podáva subkutánne injekciou.

U pacientov s infekciou HIV

Na zvrat neutropénie a udržiavanie normálneho počtu neutrofilov u pacientov s infekciou HIV, sa filgrastim podáva subkutánne.

4.3  Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4  Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitné upozornenia

Filgrastim sa nemá používať na zvýšenie dávky cytotoxickej chemoterapie nad stanovené
dávkovacie režimy.

Filgrastim sa nemá podávať pacientom so závažnou vrodenou neutropéniou, u ktorých vznikne leukémia alebo majú dôkaz leukemického vývoja.

U pacientov liečených filgrastimom bola na začiatku alebo pri následnej liečbe hlásená hypersenzitivita, vrátane anafylaktických reakcií. U pacientov s klinicky významnou hypersenzitivitou filgrastim natrvalo vysaďte. Nepodávajte filgrastim pacientom s hypersenzitivitou na filgrastim alebo pegfilgrastim v anamnéze.

Rovnako ako pri všetkých terapeutických proteínoch tu existuje možnosť imunogenecity. Rýchlosť generovania protilátok proti filgrastimu je vo všeobecnosti nízka. Vyskytuje sa viazanie protilátok tak, ako sa predpokladá u všetkých biologík, v súčasnosti však nie je spojené s neutralizačnou aktivitou.

Osobitné opatrenia upacientovsakútnoumyeloidnouleukémiou(acutemyeloidleukaemia,AML)

Rast malígnych buniek

G-CSF môže podporovať rast myeloidných buniek in vitro a podobné účinky možno pozorovať u niektorých nemyeloidných buniek in vitro.

Bezpečnosť a účinnosť podávania filgrastimu u pacientov s myelodysplastickým syndrómom alebo chronickou myelogénnou leukémiou nie sú stanovené. Preto filgrastim nie je indikovaný na použitie za týchto podmienok. Osobitná opatrnosť je potrebná pri odlíšení diagnózy transformácie blastov pri chronickej myeloidnej leukémii od akútnej myeloidnej leukémie.

Vzhľadom na obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientov so sekundárnou AML sa má filgrastim podávať opatrne. Bezpečnosť a účinnosť podávania filgrastimu u pacientov s de novo AML vo veku < 55 rokov s dobrými cytogenetickými parametrami [t (8; 21), t (15; 17) a inv (16)] nie sú stanovené.

Ďalšie osobitné opatrenia

Monitorovanie hustoty kostí môže byť indikované u pacientov s osteoporotickými ochoreniami kostí,

ktorí podstupujú nepretržitú liečbu filgrastimom dlhšie ako 6 mesiacov.

Po podaní G-CSF sa hlásili pľúcne nežiaduce reakcie, najmä intersticiálna pneumónia. Pacienti, ktorí mali v nedávnej minulosti pľúcne infiltráty alebo pneumóniu, môžu mať vyššie riziko. Nástup pľúcnych príznakov, ako je kašeľ, horúčka a dyspnoe v spojení s rádiologickými príznakmi
pľúcnych infiltrátov a so zhoršením funkcie pľúc môžu byť počiatočnými príznakmi syndrómu respiračnej tiesne dospelých (Adult Respiratory Distress Syndrome, ARDS). V týchto prípadoch sa má filgrastim vysadiť a má sa podať vhodná liečba.

Po podaní faktora stimulujúceho kolónie granulocytov sa hlásil syndróm kapilárneho presakovania, ktorý je charakterizovaný hypotenziou, hypoalbuminémiou, edémom a hemokoncentráciou. Pacienti, u ktorých sa vyvinú príznaky syndrómu kapilárneho presakovania, sa majú starostlivo sledovať
a majú dostať štandardnú symptomatickú liečbu, ktorá môže zahŕňať potrebu intenzívnej starostlivosti (pozri časť 4.8).

Osobitné opatrenia prepacientovsnádorom

Po podávaní filgrastimu boli hlásené menej časté prípady splenomegálie a ruptúry sleziny. Niektoré
prípady ruptúry sleziny boli smrteľné. Jedincov liečených filgrastimom, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti a/alebo bolesť v hornej časti ramena, je potrebné vyšetriť na zväčšenú slezinu alebo ruptúru sleziny.

Leukocytóza

U menej ako 5 % pacientov liečených filgrastimom v dávkach nad 0,3 MIU/kg/deň (3 µg/kg/deň) sa pozoroval počet bielych krviniek 100 x 109/l alebo vyšší. Nehlásili sa žiadne nežiaduce účinky, ktoré by bolo možné priamo pripísať tomuto stupňu leukocytózy. Vzhľadom na potenciálne riziká spojené so závažnou leukocytózou sa má však počas liečby filgrastimom v pravidelných intervaloch kontrolovať počet bielych krviniek. Ak počet leukocytov prekročí 50 x 109/l po ich očakávanom poklese na minimum, filgrastim sa musí okamžite vysadiť. Ak sa však počas obdobia podávania filgrastimu z dôvodu mobilizácie PBPC zvýši počet leukocytov na > 70 x 109/l, filgrastim sa má vysadiť alebo sa má znížiť jeho dávkovanie.

Riziká spojené so zvýšenými dávkami chemoterapie

Pri liečbe pacientov s vysokou dávkou chemoterapie je nutná osobitná opatrnosť, pretože sa nedokázalo zlepšenie stavu nádoru a zvýšené dávky chemoterapeutík môžu viesť k zvýšeným toxicitám vrátane srdcových, pľúcnych, neurologických a dermatologických účinkov (pozri, prosím, súhrn charakteristických vlastností použitých špecifických chemoterapeutík).

Liečba samotným filgrastimom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku myelosupresívnej chemoterapie. U pacienta môže byť vyššie riziko vzniku trombocytopénie a anémie z dôvodu možnej liečby vyššími dávkami chemoterapie (napr. plné dávky v predpísanom režime). Odporúča sa pravidelné monitorovanie počtu trombocytov a hematokritu. Počas podávania jediného chemoterapeutika alebo kombinácie chemoterapeutík, o ktorých je známe, že spôsobujú ťažkú trombocytopéniu, sa musí postupovať obzvlášť opatrne.

Preukázalo sa, že použitie filgrastimom mobilizovaných PBPC znižuje stupeň a trvanie trombocytopénie po myelosupresívnej alebo myeloablatívnej chemoterapii.

Ďalšie osobitné opatrenia

Účinky filgrastimu u pacientov s výrazne zníženými myeloidnými progenitormi sa neskúmali. Filgrastim účinkuje primárne na prekurzory neutrofilov, čím sa využíva jeho účinok na zvýšenie počtu neutrofilov. Preto u pacientov so zníženým počtom prekurzorov môže byť odpoveď neutrofilov oslabená (u tých, ktorí sa liečia extenzívnou rádioterapiou alebo chemoterapiou, alebo u ktorých dochádza k infiltrácii nádoru do kostnej drene).

U pacientov, ktorí dostávali vysoké dávky chemoterapie pred transplantáciou, sa príležitostne hlásili poruchy ciev vrátane veno-okluzívneho ochorenia a porúch objemu telesných tekutín.

U pacientov, ktorí dostávali G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene sú hlásenia reakcie štepu proti hostiteľovi (Graft versus Host Disease, GvHD) a úmrtia (pozri časti 4.8 a 5.1).

Zvýšená krvotvorná aktivita kostnej drene v odpovedi na liečbu rastovým faktorom sa spájala s prechodne abnormálnymi snímkami kostí. Toto sa má zohľadniť pri interpretácii výsledkov snímok kostí.

Osobitné opatrenia upacientovpodstupujúcichmobilizáciuPBPC

Mobilizácia PBPC

V rámci rovnakej populácie nie sú žiadne prospektívne randomizované porovnávania dvoch odporúčaných metód mobilizácie (samotným filgrastimom alebo v kombinácii s myelosupresívnou chemoterapiou). Stupeň rozdielov medzi jednotlivými pacientmi a medzi laboratórnymi vyšetreniami CD34+ buniek značí, že je priame porovnanie odlišných štúdií ťažké. Preto je ťažké odporučiť optimálnu metódu. Výber mobilizačnej metódy je potrebné zvážiť vo vzťahu k celkovým cieľom liečby každého pacienta.

Predchádzajúca expozícia cytotoxickými látkami

U pacientov, ktorí podstúpili veľmi extenzívnu predchádzajúcu myelosupresívnu terapiu, sa nemusí prejaviť dostatočná mobilizácia PBPC na dosiahnutie odporučenej minimálnej výťažnosti (2,0 x 106
CD34+ buniek/kg) alebo urýchlenie obnovenia počtu trombocytov na rovnakú úroveň.

Niektoré cytotoxické látky vykazujú špecifické toxicity voči zásobe krvotvorných progenitorov a môžu nepriaznivo ovplyvniť mobilizáciu progenitorov. Ak sa počas dlhého obdobia pred pokusmi o mobilizáciu progenitorov podávajú látky, ako je melfalan, karmustín (BCNU) a karboplatina, môžu znížiť výťažnosť progenitorov. Podávanie melfalanu, karboplatiny alebo karmustín (BCNU) spolu s filgrastimom sa však pri mobilizácii progenitorov ukázalo ako účinné. V prípade, že sa predpokladá transplantácia progenitorových buniek v periférnej krvi, odporúča sa naplánovať mobilizáciu kmeňových buniek vo včasnej fáze liečby pacienta. Osobitná pozornosť sa má venovať počtu mobilizovaných progenitorov u takýchto pacientov pred podaním vysokých dávok chemoterapie. Ak sú výťažnosti neadekvátne vzhľadom na vyššie uvedené kritériá, majú sa zvážiť alternatívne formy liečby, ktoré si nevyžadujú podporu pomocou progenitorov.

Vyhodnotenie výťažností progenitorových buniek

Pri vyhodnocovaní počtu progenitorových buniek odobratých od pacientov liečených filgrastimom sa má venovať osobitná pozornosť metóde kvantifikácie. Výsledky prietokovej cytometrickej analýzy počtu CD34+ buniek sa líšia v závislosti od presnosti použitej metodológie, a preto odporúčania týkajúce sa počtov získaných na základe štúdií v iných laboratóriách je potrebné interpretovať opatrne.

Štatistická analýza vzťahu medzi počtom opätovne infundovaných CD34+ buniek a rýchlosťou obnovenia počtu trombocytov po podaní vysokých dávok chemoterapie naznačuje zložitý, no kontinuálny vzťah.

Odporúčanie minimálnej výťažnosti ≥ 2,0 x 106 CD34+ buniek/kg sa zakladá na publikovaných skúsenostiach vedúcich k primeranej hematologickej obnove. Zdá sa, že výťažnosti prevyšujúce túto minimálnu výťažnosť korelujú s rýchlejším zotavením a výťažnosti nižšie ako táto hodnota korelujú s pomalším zotavením.

Osobitnéopatreniaunormálnychdarcovpodstupujúcichmobilizáciuprogenitorovýchbuniekvperiférnejkrvi

Mobilizácia PBPC nepredstavuje priamy klinický prínos pre zdravých darcov a prichádza do úvahy len na účely alogénnej transplantácie kmeňových buniek.

Nad mobilizáciou PBPC sa má uvažovať len u darcov, ktorí spĺňajú normálne klinické a laboratórne kritériá vhodnosti pre darovanie kmeňových buniek. Osobitná pozornosť sa má venovať hematologickým hodnotám a infekčným ochoreniam. Bezpečnosť a účinnosť filgrastimu nie sú stanovené u zdravých darcov mladších ako 16 rokov alebo starších ako 60 rokov.

U pacientov, ktorým bol podávaný filgrastim, bola hlásená veľmi častá trombocytopénia. Počet trombocytov preto treba dôkladne monitorovať.

Prechodná trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l) po podaní filgrastimu a po
leukaferéze sa pozorovala u 35% hodnotených pacientov. V tejto skupine sa v dvoch prípadoch hlásil počet trombocytov < 50 x 109/l v dôsledku leukaferézy. Ak je potrebných viac ako jedna leukaferéza, osobitná pozornosť sa má pred leukaferézou venovať darcom s počtom trombocytov < 100 x 109/l. Aferéza sa nemá vo všeobecnosti vykonať, ak je počet trombocytov < 75 x 109/l.

Leukaferéza sa nemá vykonať u darcov, ktorí sa liečia antikoagulanciami alebo u ktorých je známe, že majú poruchy hemostázy. Ak počet leukocytov stúpne na > 70 x 109/l, podávanie filgrastimu sa má ukončiť alebo sa má znížiť jeho dávkovanie. Darcovia, ktorí na mobilizáciu PBPC dostávajú G- CSF, majú byť monitorovaní, až pokiaľ sa hematologické ukazovatele nevrátia na normálnu úroveň.

U zdravých darcov sa po podaní G-CSF pozorovali prechodné cytogenetické anomálie. Význam týchto zmien nie je známy. Napriek tomu nemožno vylúčiť zvýšené riziko malígnych myeloidných klonov. Odporúča sa, aby aferézne centrum vykonávalo systematické zaznamenávanie a sledovanie darcov kmeňových buniek minimálne 10 rokov, aby sa zabezpečilo monitorovanie dlhodobej bezpečnosti.

Časté, ale zvyčajne asymptomatické prípady splenomegália a menej časté prípady ruptúry sleziny sa hlásili u zdravých darcov a pacientov po podávaní G-CSF. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli smrteľné. Preto sa má veľkosť sleziny starostlivo sledovať (napr. klinickým vyšetrením, ultrazvukom). Diagnóza ruptúry sleziny sa má zvážiť u darcov a/alebo pacientov, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti alebo bolesť v hornej časti ramena.

U zdravých darcov sa často hlásila dýchavičnosť a menej často iné pľúcne nežiaduce udalosti (hemoptýza, krvácanie do pľúc, pľúcne infiltráty a hypoxia). V prípade podozrenia alebo potvrdenia pľúcnych nežiaducich udalostí, sa má zvážiť prerušenie liečby filgrastimom a poskytnutie vhodnej lekárskej starostlivosti.

Osobitné opatrenia upríjemcovalogénnychPBPCmobilizovanýchfilgrastimom

Súčasné údaje naznačujú, že imunologické interakcie medzi alogénnym štepom PBPC a príjemcom
sa môžu spájať so zvýšeným rizikom výskytu akútnej a chronickej GvHD v porovnaní s transplantáciou kostnej drene.

Osobitné opatrenia upacientovsSCN

Počty krvných buniek

U pacientov, ktorým bol podávaný filgrastim, bola hlásená častá trombocytopénia. Majú sa dôkladne monitorovať počty trombocytov, najmä počas prvých niekoľkých týždňov liečby filgrastimom. Počty trombocytov sa majú dôkladne monitorovať, najmä počas prvých pár týždňov liečby filgrastimom. U pacientov, u ktorých sa rozvinie trombocytopénia, t. j. trvalý pokles počtu trombocytov pod
100,000/mm3, sa má zvážiť občasné prerušenie liečby alebo zníženie dávky filgrastimu.Vyskytujú sa aj ďalšie zmeny počtu krvných buniek vrátane anémie a prechodného
zvýšenia počtu myeloidných progenitorov, čo si vyžaduje dôkladné sledovanie počtu krvných buniek.

Transformácia na leukémiu alebo myelodysplastický syndróm

Osobitná pozornosť sa má venovať odlíšeniu diagnózy SCN od ostatných porúch krvotvorby, ako sú aplastická anémia, myelodysplázia a myeloidná leukémia. Pred začatím liečby sa má vyšetriť kompletný krvný obraz s diferenciálnym a absolútnym počtom trombocytov a má sa vyhodnotiť morfológia kostnej drene a karyotyp.'

V klinickom skúšaní s pacientmi s SCN liečenými filgrastimom bol nízky výskyt (približne 3%) myelodysplastických syndrómov (MDS) alebo leukémie. Toto pozorovanie sa vykonalo len u pacientov s vrodenou neutropéniou. MDS a leukémie sú prirodzené komplikácie tohto ochorenia a ich súvislosť s liečbou filgrastimom nie je jasná. V podskupine približne 12% pacientov s normálnymi cytogenetickými výsledkami na začiatku liečby sa pri rutinnom opakovanom vyhodnotení postupne zistili anomálie vrátane monozómie 7. Ak sa u pacientov s SCN vyvinú abnormality cytogenetiky, majú sa dôkladne zvážiť riziká voči prínosom pokračovania liečby filgrastimom. Ak sa objaví MDS alebo leukémia, liečba filgrastimom sa musí ukončiť. V súčasnosti nie je jasné, či dlhotrvajúca liečba pacientov s SCN predisponuje pacientov k cytogenetickým anomáliám, MDS alebo leukemickej transformácii. U pacientov sa odporúča v pravidelných intervaloch vykonávať morfologické a cytogenetické vyšetrenie kostnej drene (približne každých 12 mesiacov).

Ďalšie osobitné opatrenia

Musia sa vylúčiť príčiny prechodnej neutropénie, ako sú vírusové infekcie. Po podávaní filgrastimu boli hlásené veľmi časté prípady splenomegálie a časté prípady ruptúry sleziny. Jedincov liečených filgrastimom, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti a/alebo bolesť v hornej časti ramena, je potrebné vyšetriť na zväčšenú slezinu alebo ruptúru sleziny.

Splenomegália je priamym dôsledkom liečby filgrastimom. V štúdiách sa u tridsaťjeden percent (31 %) pacientov potvrdila hmatateľná splenomegália. Hneď na začiatku liečby filgrastimom sa röntgenologicky zistilo zväčšenie objemu sleziny, ktoré malo neskôr počas liečby tendenciu stabilizovať sa. Zistilo sa, že zníženie dávok viedlo k spomaleniu alebo zastaveniu progresie zväčšovania sleziny a u 3 % pacientov bola nutná splenektómia. Veľkosť sleziny sa má pravidelne vyhodnocovať. Na zistenie abnormálneho zväčšenia objemu sleziny postačuje palpačné vyšetrenie brucha.

Hematúria bola častá a proteinúria sa vyskytla u malého počtu pacientov. Na sledovanie tohto stavu sa má pravidelne vyšetrovať moč.

Bezpečnosť a účinnosť u novorodencov a pacientov s autoimúnnou neutropéniou nie sú stanovené.

OsobitnéopatreniaupacientovsHIVinfekciou
Po podávaní filgrastimu boli hlásené časté prípady splenomegálie. Jedincov liečených filgrastimom, ktorí uvádzajú bolesť v ľavej hornej abdominálnej oblasti a/alebo bolesť v hornej časti ramena, je
potrebné vyšetriť na zväčšenú slezinu alebo ruptúru sleziny.

Počty krvných buniek

Má sa dôkladne monitorovať ANC, najmä počas prvých niekoľkých týždňov liečby filgrastimom. Niektorí pacienti môžu veľmi rýchlo reagovať na prvú dávku filgrastimu výrazným zvýšením počtu neutrofilov. Počas prvých 2 až 3 dní podávania filgrastimu sa odporúča denne monitorovať ANC. Následne sa odporúča monitorovať ANC aspoň dvakrát týždenne počas prvých dvoch týždňov liečby a potom raz týždenne alebo každé dva týždne počas udržiavacej liečby. Počas intermitentného dávkovania na úrovni 30 MU (300 mikrogramov)/deň filgrastimu sa môžu postupom času u
pacientov objaviť veľké výkyvy hodnôt ANC. Na určenie dolnej alebo minimálnej hodnoty ANC u pacienta sa odporúča odobrať vzorky krvi na zistenie ANC bezprostredne pred každým plánovaným
podaním filgrastimu.

Riziko spojené so zvýšenými dávkami myelosupresívnych liekov

Liečba samotným filgrastimom nevylučuje výskyt trombocytopénie a anémie v dôsledku podávania myelosupresívnych liekov. Následkom možného podania vyšších dávok alebo väčšieho množstva týchto liekov spolu s liečbou filgrastimom sa u pacienta môže vyskytnúť zvýšené riziko rozvoja trombocytopénie a anémie. Odporúča sa pravidelné monitorovanie krvného obrazu (pozri vyššie).

Infekcie a malígne ochorenia spôsobujúce myelosupresiu

Neutropénia môže byť spôsobená infliltráciou kostnej drene oportúnnymi infekciami, ako je komplex Mycobacterium avium alebo malígnymi ochoreniami, ako je lymfóm. U pacientov so známou infiltráciou kostnej drene infekciami alebo malígnym ochorením sa má okrem podávania filgrastimu na liečbu neutropénie zvážiť aj vhodná liečba základného ochorenia. Účinky filgrastimu na neutropéniu zapríčinenú infiltráciou kostnej drene infekciou alebo malígnym ochorením nie sú dobre preukázané.

Osobitné opatrenia upacientovskosáčikovitouanémiou

U pacientov s kosáčikovitou anémiou sa zaznamenala po použití filgrastimu kríza kosáčikovitej
anémie, v niektorých prípadoch smrteľná. Lekári musia byť opatrní, keď zvažujú podávanie filgrastimu pacientom s kosáčikovitou anémiou a majú sa rozhodnúť až po starostlivom zvážení
potenciálnych rizík a prínosov.

Všetci pacienti

Accofil obsahuje ako pomocnú látku sorbitol (E420) s koncentráciou 50 mg/ml. Pacienti so
zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje suchú prírodnú gumu (derivát latexu), ktorá môže spôsobiť alergické reakcie.

Do karty pacienta sa má zaznamenať presný názov podávaného lieku kvôli lepšiemu monitorovaniu faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov (G-CSF).

4.5  Liekové a iné interakcie

Bezpečnosť a účinnosť filgrastimu, ktorý sa podáva v rovnaký deň ako myelosupresívna cytotoxická chemoterapia, sa definitívne nestanovili. Filgrastim sa neodporúča podávať v období od 24 hodín pred chemoterapiou až do 24 hodín po chemoterapii vzhľadom na citlivosť rýchlo sa deliacich
myeloidných buniek na myelosupresívnu cytotoxickú chemoterapiu. Predbežné dôkazy pozorované v malej skupine pacientov liečených súbežne filgrastimom a 5-fluórouracilom naznačujú, že závažnosť
neutropénie sa môže zhoršiť.

Možné interakcie s inými krvotvornými rastovými faktormi a cytokínmi sa doposiaľ neskúmali v klinických skúšaniach.

Keďže lítium podporuje uvoľňovanie neutrofilov, môže pravdepodobne zvýšiť účinok filgrastimu. Aj keď sa táto interakcia formálne neskúmala, neexistuje dôkaz, že je takáto interakcia škodlivá.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití filgrastimu u gravidných žien.
Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. U králikov bol pri vysokých násobkoch klinickej expozície a prítomnosti toxicity pre matku pozorovaný zvýšený výskyt potratov (pozri časť
5.3). V literatúre sú hlásenia, kde sa u tehotných žien potvrdil prestup filgrastimu placentou.

Používanie filgrastimu počas gravidity sa neodporúča.

Laktácia

Nie je známe, či sa filgrastim/metabolity vylučujú do materského mlieka u ľudí. Nemožno vylúčiť
riziko pre novorodencov/dojčatá. Na základe zváženia prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu treba rozhodnúť, či prestať dojčiť alebo prerušiť/vynechať liečbu filgrastimom.

Fertilita

Filgrastim neovplyvnil reprodukčnú schopnosť ani fertilitu samcov ani samíc potkanov (pozri časť
5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súhrn profilu bezpečnosti

V klinických štúdiách s onkologickými pacientmi liečenými filgrastimom bola najčastejším nežiaducim
účinkom bolesť svalov a kostí, ktorá bola mierna alebo stredne závažná 10 % a 3 % pacientov, v uvedenom poradí.

Hlásila sa aj reakcia štepu proti hostiteľovi (GvHD).

Pri mobilizácii PBPC u zdravých darcov bola najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom bolesť svalov a kostí. Leukocytóza sa pozorovala u darcov a trombocytopénia po filgrastime a leukoferéza sa pozoroval
aj u darcov. Hlásila sa aj splenomegália a ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli smrteľné.

U pacientov s SCN boli najčastejšie nežiaduce účinky pripisované filgrastimu bolesť kostí, celkové muskuloskeletálne bolesti a splenomegália. Myelodysplastický syndróm (MDS) alebo leukémia sa vyvinuli u pacientov s vrodenou neutropéniou liečených filgrastimom (pozri časť 4.4).

Syndróm kapilárneho presakovania, ktorý môže byť život ohrozujúci, ak sa oneskorí liečba , sa hlásil menej často (≥1/1 000 až <1/100) u pacientov s rakovinou, ktorí podstúpili chemoterapiu a u zdravých darcov, ktorí podstúpili mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi po podaní faktorov stimulujúcich kolónie granulocytov (pozri časť 4.4 a časť 4.8).

V klinických štúdiách s podávaním filgrastimu HIV pacientov, boli jediné nežiaduce účinky jasne považované za súvisiace s podávaním filgrastimu muskuloskeletálne bolesti, bolesť kostí a myalgia.

Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov

Údaje v tabuľkách nižšie popisujú nežiaduce účinky hlásené z klinických skúšaní a spontánne hlásenia. V
rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti. Údaje sú uvedené osobitne pre pacientov s nádorom, pri mobilizácii PBPC u zdravých darcov, pacientov
s SCN a pacientov s HIV, odrážajúc rôzne profily nežiaducich účinok v týchto skupinách pacientov.
Hodnotenie nežiaducich účinkov sa zakladá na nasledovných údajoch frekvencií: Veľmi časté: ≥ 1/10
Časté: ≥ 1/100 až <1/10
Menej časté: ≥ 1/1000 až <1/100
Zriedkavé: ≥ 1/10 000 až <1/1000
Veľmi zriedkavé: <1/10000

Neznáme: nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov.


Pacienti s nádorovým ochorením
T rieda


N ežiaduce reakcie

orgánového systému MedDRA Poruchy krvi a lymfatického systému

V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

kríza kosáčikovitej anémiea splenomegáli a
ruptúra sleziny

P oruchy imunitného systému Poruchy metabolizmu a výživy

P oruchy nervového systému

zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

zvýšená hladina laktátdehydro- genázy v krvi

znížená chuť do jedlaa
bolesť hlavya

precitlivenosť na lieka

reakcia štepu proti hostiteľovib pseudodnab

P oruchy ciev hypotenzia veno- okluzívne ochorenied

poruchy objemu tekutín


P oruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

orofaryngálna bolesťa

kašeľa

dyspnoe

Syndróm
kapilárneho presakovaniaa
hemoptýzae syndróm akútnej
respiračnej tiesnea

respiračné zlyhaniea

pľúcny edéma

intersticiálne ochorenie pľúca

T rieda orgánového systému MedDRA

N ežiaduce reakcie
V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

pľúcna infiltráciaa

P oruchy gastrointestiná lneho traktu

P oruchy pečene a žlčových ciest


P oruchy kože a podkožného tkanivaP oruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Poruchy obličiek a močových ciesthnačkaa vracaniea zápchaa
nevoľnosťa zvýšená hladina gama- glutamyltransfe- rázy

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi vyrážkaa

alopéciaamuskuloskele- tálna bolesťc

krvácanie do
pľúcSweetov syndróm

dermálna vaskulitídaa zhoršenie reumatoidnej artritídy
dyzúria abnormalita moču

C elkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténiaa

únavaa

zápal sliznicea

bolesť na hrudia

bolesťa

a Pozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií
b U pacientov po alogénnej transplantácii kostnej drene sa hlásili reakcie štepu proti hostiteľovi
(GvHD) a úmrtia (pozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií)
c Patrí sem bolesť kostí, bolesť chrbta, artralgia, myalgia, bolesť v končatinách, muskuloskeletálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť na hrudi, bolesť krku
d Prípady pozorované po uvedení filgrastimu na trh u pacientov podstupujúcich transplantáciu kostnej drene alebo mobilizáciu PBPC.
e Prípady pozorované v klinickom skúšaní s filgrastimom.


M obilizácia PBPC u zdravých darcov
T rieda


N ežiaduce reakcie

orgánového systému MedDRA

V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

T rieda orgánového systému MedDRA

N ežiaduce reakcie
V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

P oruchy krvi
a lymfatického systému

trombocytopénia leukocytóza

Splenomegáliaa ruptúra sleziny kríza
kosáčikovitej anémieaP oruchy
im unitného systému
P oruchy metabolizmu a výživy

zvýšená hladina laktátdehydro- genázy v krvi

anafylaktická
reakcia

hyperurikémia

(zvýšená hladina kyseliny
močovej v krvi)P oruchy
nervového systému

bolesť hlavy

P oruchy ciev Syndróm kapilárneho presakovaniaa


P oruchy
dýchacej sústavy,
hrudníka a
m ediastína

dyspnoe krvácanie do
pľúc
hemoptýza pľúcna
infiltrácia
P oruchy pečene a žlčových ciest

P oruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivamuskuloskeletál na bolesť*


zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi

hypoxia
zvýšená hladina aspartátamino- transferázy

zhoršenie reumatoidnej artritídy

apozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií
*Patrí sem bolesť kostí, bolesť chrbta, artralgia, myalgia, bolesť v končatinách, muskuloskeletálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť na hrudi, bolesť krku


Pacienti s SCN
T rieda orgánového systému MedDRA


N ežiaduce reakcie
V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

P oruchy krvi
a lymfatického systému

splenomegália

anémia

trombocyto- pénia
ruptúra sleziny

kríza kosáčikovitej anémiea

P oruchy hyperurikémia

T rieda orgánového systému MedDRA metabolizmu a

N ežiaduce reakcie
V eľmi časté Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

výživy znížená hladina glukózy v krvi


P oruchy nervového systému Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína Poruchy gastrointestin álneho traktu Poruchy pečene a žlčových ciestP oruchy kože a podkožného tkaniva

zvýšená hladina
laktátdehydro- genázy v krvi bolesť hlavyepistaxahnačka hepatomegália

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi
vyrážka dermálna vaskulitída

alopécia

P oruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Poruchy obličiek a močových ciest Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

muskuloskele- tálna bolesť*

artralgia

osteoporóza


hematúria proteinúria
reakcia v mieste podania injekcie

a Pozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií
*Patrí sem bolesť kostí, bolesť chrbta, artralgia, myalgia, bolesť v končatinách, muskuloskeletálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť v hrudi, bolesť krku


Pacienti s HIV
T rieda orgánového systému MedDRA

P oruchy krvi a lymfatického systému
V eľmi časté


N ežiaduce reakcie
Č asté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé
splenomegália kríza kosáčikovitej anémiea

T rieda orgánového systému MedDRA

P oruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivaV eľmi časté muskuloske
-letálna bolesť*

Nežiaduce reakcie
Časté Menej časté Zriedkavé Veľmi zriedkavé

a Pozri časť 4.8, Opis vybraných nežiaducich reakcií
*Patrí sem bolesť kostí, bolesť chrbta, artralgia, myalgia, bolesť v končatinách, muskuloskeletálna bolesť, muskuloskeletálna bolesť v hrudi, bolesť krku

Opis vybraných nežiaducichreakcií

U pacientov, ktorí dostávajú G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene, sú hlásenia reakcie
štepu proti hostiteľovi (GvHD) a úmrtia (pozri časti 4.4 a 5.1).

Po uvedení faktora stimulujúceho kolónie granulocytov na trh sa hlásili prípady syndrómu kapilárneho presakovania. Zvyčajne sa vyskytovali u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením, sepsou, u pacientov liečených kombinovanou chemoterapiou alebo podstupujúcich aferézu (pozri časť 4.4).

Pacienti s nádorovým ochorením

V randomizovaných, placebom kontrolovaných klinických štúdiách, filgrastim nezvýšil výskyt nežiaducich účinkov spojených s cytotoxickou chemoterapiou. V týchto klinických štúdiách boli hlásené nežiaduce účinky s rovnakou frekvenciou u pacientov s rakovinou liečených filgrastim/chemoterapia a placebo/chemoterapia a zahŕňali nevoľnosť a vracanie, alopéciu, hnačku, únavu, nechutenstvo, mukositídu, bolesť hlavy, kašeľ, kožnú vyrážku, bolesť na hrudi, celkovú slabosť, bolesť hrdla, zápchu a bolesť.

U pacientov liečených filgrastim sa hlásila po uvedení lieku na trh kožná vaskulitída. Mechanizmus vaskulitídy u pacientov užívajúcich filgrastim nie je známy. Z údajov klinického skúšania je frekvencia stanovená ako menej častá.

Prípady Sweetsovho syndrómu (akútna febrilná dermatóza) sa hlásili po uvedení lieku na trh. Z
údajov klinického skúšania je frekvencia stanovená ako menej častá.

V klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh sa hlásili pľúcne nežiaduce účinky zahŕňajúce intersticiálnu chorobu pľúc, pľúcny edém a infiltrácia pľúc sa hlásila v niektorých prípadoch s následným rozvojom respiračného zlyhania alebo syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS), ktoré môže byť fatálne (pozri bod 4.4).

Po podávaní filgrastimu boli hlásené menej časté prípady splenomegálie a ruptúry sleziny. Niektoré prípady ruptúry sleziny boli smrteľné (pozri časť 4.4).

Reakcie typov z precitlivenosti zahŕňajúce anafylaxiu, vyrážku, žihľavku, angioedém, dyspnoe a hypotenziu sa vyskytli v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh na začiatku alebo pri následnej liečbe. Celkovo boli hlásenia častejšie po intravenóznom podaní. V niektorých prípadoch sa symptómy znovu vyskytli po opätovnom podaní lieku, čo naznačuje príčinnú súvislosť. Filgrastim sa má natrvalo vysadiť u pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná alergická reakcia.

U pacientov s kosáčikovitou anémiou sa po uvedení lieku na trh hlásili ojedinelé prípady krízy kosáčikovitej anémie (pozri časť 4.4). Z údajov klinického skúšania je frekvencia stanovená ako menej častá.

Pseudodna sa hlásila u pacientov s nádorovým ochorením liečených filgrastimom a frekvencia je z údajov klinického skúšania stanovená ako menej častá.

M obilizácia PBPC u zdravých darcov

U pacientov a zdravých darcov sa po podaní filgrastimu hlásili časté, ale vo všeobecnosti asymptomatické prípady splenomegálie a menej časté prípady ruptúry sleziny (pozri časť 4.4).

Hlásili sa pľúcne nežiaduce účinky, ako je hemoptýza, krvácanie do pľúc, pľúcna infiltrácia, dyspnoe a hypoxia (pozri časť 4.4).

Menej často sa hlásilo zhoršenie symptómov artritídy.

U 41 % darcov sa pozorovala po podaní filgrastimu leukocytóza (počet bielych krviniek > 50 x 109/l) a prechodná trombocytopénia (počet trombocytov < 100 x 109/l) a u 35% darcov sa pozorovala leukaferéza.

U pacientov s SCN

Medzi nežiaduce účinky patrí splenomegália, ktorá môže byť v menšom počte prípadov progresívna, a trombocytopénia (pozri časť 4.4).

Nežiaducimi účinkami pravdepodobne súvisiacimi s liečbou filgrastimom a zvyčajne sa vyskytujúcimi u < 2 % pacientov s SCN boli reakcia v mieste podania injekcie, bolesť hlavy, hepatomegália, artralgia, alopécia, osteoporóza a vyrážka.

Počas dlhodobého používania sa u 2 % pacientov s SCN hlásila kožná vaskulitída.

U pacientov s HIV

Splenomegália sa hlásila ako súvisiaca s liečbou filgrastimom u < 3 % pacientov. U pacientov s HIV bolo zväčšenie sleziny zistené pri telesnom vyšetrení vo všetkých prípadoch mierne až stredne závažné a klinický priebeh bol benígny. Nikto z pacientov nemal diagnózu hypersplenizmu a žiadny pacient nepodstúpil splenektómiu. Keďže zväčšenie sleziny je častým nálezom u pacientov s infekciou HIV a vyskytuje sa v rôznych stupňoch závažnosti u väčšiny pacientov s AIDS, súvislosť s liečbou filgrastimom nie je jasná (pozri časť 4.4).

Pediatrická populácia


Údaje z klinických štúdií s pediatrickými pacientmi poukazujú na to, že bezpečnosť a účinnosť
filgrastimu je u dospelých a u detí liečených cytotoxickou chemoterapiou podobná, čo svedčí o tom, že neexistujú žiadne rozdiely vo farmakokinetike filgrastimu závislé od veku. Jedinou trvalo uvádzanou nežiaducou udalosťou bola muskuloskeletálna bolesť, ktorá sa nelíšila od skúseností v dospelej populácii. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na ďalšie vyhodnotenie použitia filgrastimu u pediatrických subjektov.

I špeciálne skupiny pacientov


Starší pacienti

Žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti sa nepozorovali medzi jedincami nad 65 rokov v porovnaní s mladšími dospelými (vo veku > 18 rokov) jedincami liečenými cytotoxickou chemoterapiou a z klinických skúseností sa nezistili rozdiely v odpovediach medzi staršími a mladšími dospelými pacientmi. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na vyhodnotenie použitia Accofil u u starších osôb pre iné schválené indikácie Accofil u.

Pediatrickí pacienti s SCN

Prípady zníženej denzity kostí a osteoporózy sa hlásili u pediatrických pacientov s ťažkou

skúšania je frekvencia stanovená ako “častá”.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné
monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia
uvedeného v PríloheV.

4.9  Predávkovanie

Účinky predávkovania Accofil om nie sú stanovené. Vysadenie liečby filgrastimom má zvyčajne za následok 50 % pokles počtu cirkulujúcich neutrofilov v priebehu 1 až 2 dní, s obnovením normálnych hladín do 1 až 7 dní.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytokíny, ATC kód: L03AA02

Accofil je biologicky podobný liek. Podrobné informácie sú dostupné na internetovej stránke
Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynamické účinky

Ľudský G-CSF je glykoproteín, ktorý reguluje tvorbu a uvoľňovanie funkčných neutrofilov z kostnej
drene. Accofil obsahujúci r-metHuG-CSF (filgrastim) spôsobuje výrazné zvýšenie počtu neutrofilov v periférnej krvi do 24 hodín s malým vzostupom počtu monocytov. U niektorých pacientov s SCN môže filgrastim indukovať aj mierne zvýšenie počtu eozinofilov a bazofilov v krvnom obehu oproti východiskovej hodnote. Niektorí z týchto pacientov môžu mať eozinofíliu alebo bazofíliu už pred liečbou. Pri odporúčaných dávkach sú zvýšenia počtu neutrofilov závislé od dávky. Neutrofily vytvorené ako odpoveď na liečbu filgrastimom vykazujú normálnu alebo zlepšenú funkciu, čo preukázali testy chemotaktickej a fagocytárnej aktivity. Po ukončení liečby filgrastimom klesá počet neutrofilov v krvnom obehu o 50 % v priebehu 1 až 2 dní a normálne hodnoty sa dosiahnu v priebehu 1 až 7 dní.

Použitie filgrastimu u pacientov podstupujúcich cytotoxickú chemoterapiu vedie k významnému zníženiu výskytu, závažnosti a skráteniu trvania neutropénie a febrilnej neutropénie. Liečba filgrastimom významne skracuje trvanie febrilnej neutropénie, antibiotickej liečby a hospitalizácie po indukovanej chemoterapii pri akútnej myelogénnej leukémii alebo myeloablatívnej liečbe s následnou transplantáciou kostnej drene. Miery výskytov horúčky a zaznamenaných infekcií neboli znížené v žiadnom z prípadov. U pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu s následnou transplantáciou kostnej drene nebolo trvanie horúčky kratšie.

Použitie filgrastimu, či už samotného alebo po chemoterapii, vedie k mobilizácii krvotvorných progenitorových buniek do periférnej krvi. Tieto autológne PBPC možno odobrať a podať vo forme transfúzie po cytotoxickej terapii s vysokými dávkami, či už namiesto transplantácie kostnej drene alebo ako jej doplnok. Infúzne podanie PBPC urýchľuje obnovu krvotvorby pri súčasnom znížení rizika hemoragických komplikácií a potreby transfúzií trombocytov. U príjemcov alogénnych PBPC mobilizovaných filgrastimom došlo výrazne rýchlejšie k obnove hematologických parametrov, čo viedlo k významnému skráteniu času do obnovy počtu trombocytov bez podpornej liečby v porovnaní s alogénnou transplantáciou kostnej drene.

Jedna retrospektívna európska štúdia vyhodnocujúca použitie G-CSF po alogénnej transplantácii kostnej drene u pacientov s akútnou leukémiou naznačila zvýšené riziko GvHD, mortality spojenej s

liečbou (treatment related mortality, TRM) a mortality v prípade podania G-CSF. V inej retrospektívnej medzinárodnej štúdii u pacientov s akútnou a chronickou myelogénnou leukémiou sa nezistil žiadny vplyv na riziko GvHD, TRM a mortality. Metaanalýzou štúdií s alogénnou transplantáciou vrátane výsledkov z deviatich perspektívnych randomizovaných skúšaní, ôsmych retrospektívnych štúdií a jednej štúdie s kontrolovanými prípadmi sa nezistil vplyv na riziko akútnej GvHD, chronickej GvHD ani mortality spojenej so skorou liečbou.

Relatívne riziko (95% IS) GvHD a TRM
po liečbe pomocou G-CSF po transplantácii kostnej drene

P ublikácia Obdobie trvania štúdie

N Akútna GvHD II. - IV. stupňa

C hronická
G vHD

TRM

Metaanalýza (2003) Európska retrospektívna štúdia (2004) Medzinárodná retrospektívna štúdia (2006)

a
1986 – 2001
1198 1,08
1789 1,33
(0,87, 1,33)
b
1992 – 2002
2110 1,11
(1,08, 1,64)

b
1995 – 2000
(0,86, 1,42)

1,02 (0,82, 1,26)
1,29 (1,02, 1,61)

1,10 (0,86, 1,39)

0,70 (0,38, 1,31)
1,73 (1,30, 2,32)

1,26 (0,95, 1,67)

aAnalýza zahŕňa štúdie s pacientmi po transplantácii kostnej drene počas tohto obdobia; v niektorých štúdiách sa používal GM-CSF
b
Analýza zahŕňa pacientov, ktorí podstupujú transplantáciu kostnej drene počas tohto obdobia

Použitie filgrastimu na mobilizáciu PBPC u zdravých darcov pred alogénnou transplantáciou PBPC

U zdravých darcov dávka 10 mikrogramov/kg/deň podaná subkutánne v priebehu 4 - 5 po sebe nasledujúcich dní umožňuje odber ≥ 4 x 106 CD34+ buniek/kg telesnej hmotnosti príjemcu u väčšiny darcov po dvoch leukaferézach.

Použitie filgrastimu u dospelých s SCN (závažná vrodená, cyklická a idiopatická neutropénia) vyvoláva pretrvávajúce zvýšenie ANC v periférnej krvi a zníženie výskytu infekcií a s nimi súvisiacich príhod.

Použitie filgrastimu u pacientov s infekciou HIV vedie k udržaniu normálneho počtu neutrofilov, čo umožňuje plánované dávkovanie antivírusových a/alebo iných myelosupresívnych liekov. U pacientov s infekciou HIV liečených filgrastimom nebolo dokázané žiadne zvýšenie replikácie HIV.

G-CSF tak, ako aj iné hematopoetické rastové faktory, vykazuje in vitro stimulačné vlastnosti na ľudské endoteliálne bunky.

5.2  Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po subkutánnom podaní odporúčaných dávok sa koncentrácie v sére udržiavali nad 10 ng/ml počas 8
- 16 hodín.

Distribúcia

Distribučný objem v krvi je približne 150 ml/kg.

Eliminácia

Pre klírens filgrastimu sa preukázalo, že sa mení v súlade s farmakokinetickými vlastnosťami prvého
rádu po subkutánnom alebo intravenóznom podaní. Konečný polčas eliminácie filgrastimu zo séra je

približne 3,5 hodiny, s rýchlosťou klírensu približne 0,6 ml/min/kg. Nepretržitá infúzia Accofil u počas až 28 dní u pacientov zotavujúcich sa z autológnej transplantácie kostnej drene neposkytla žiadny dôkaz akumulácie liečiva a výsledkom boli porovnateľné polčasy eliminácie.

Linearita

Existuje pozitívna lineárna korelácia medzi dávkou a koncentráciou filgrastimu v sére, či už sa
podáva intravenózne alebo subkutánne. Po subkutánnom podaní odporúčaných dávok sa
koncentrácie v sére udržiavali nad 10 ng/ml počas 8 – 16 hodín. Distribučný objem v krvi je približne 150 ml/kg.

5.3  Predklinické údaje o bezpečnosti

Filgrastim sa skúmal v štúdiách toxicity po opakovanom podávaní v trvaní do 1 roka, ktoré ukázali zmeny pripísateľné očakávaným farmakologickým účinkom, vrátane zvýšeného počtu leukocytov, myeloidnej hyperplázie kostnej drene, extramedulárnej granulopoézy a zväčšenia sleziny. Všetky tieto zmeny boli po prerušení liečby reverzibilné.
Skúmali sa účinky filgrastimu na prenatálny vývin u potkanov a králikov. Intravenózne (80 µg/kg/deň)
podávanie filgrastimu králikom v období organogenézy bolo pre matku toxické a spozoroval sa nárast spontánnych potratov, postimplantačných strát plodov, a znížená priemerná plodová hmotnosť a
veľkosť živých narodených mláďat.
Na základe údajov hlásených pre iný produkt s filgrastimom, podobný ako Accofil, boli pozorované porovnateľné nálezy plus nárast malformácií plodu pri 100 µg/kg/deň, dávke toxickej pre matku, ktorá zodpovedala systémovej expozícii rovnajúcej sa približne 50 – 90-násobku expozície pozorovanej u pacientov liečených klinickou dávkou 5 µg/kg/day. Hladina bez pozorovaných nežiaducich účinkov na embryo-fetálnu toxicitu bola v tejto štúdii 10 µg/kg/deň, čo zodpovedalo systémovej expozícii rovnajúcej sa približne 3 – 5-násobku expozície pozorovanej u pacientov liečených klinickou dávkou.
U gravidných potkanov sa nepozorovala žiadna toxicita pre matku ani plod pri dávkach do 575
µg/kg/deň. Mláďatá potkanov, ktorým bol podávaný filgrastim počas perinatálneho a laktačného obdobia, vykazovali oneskorenie vonkajšej diferenciácie a spomalenie rastu (≥ 20 µg/kg/deň) a mierne zníženú mieru prežitia (100 µg/kg/deň).
Filgrastim nemal žiadny pozorovateľný účinok na fertilitu samcov ani samíc potkanov.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1  Zoznam pomocných látok

Kyselina octová 98 % Hydroxid sodný Sorbitol (E420) Polysorbát 80
Voda na injekciu

6.2  Inkompatibility

Accofil sa nesmie riediť s fyziologickými roztokmi.

Zriedený filgrastim sa môže adsorbovať na sklenené alebo plastové materiály.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3  Čas použiteľnosti

36 mesiacov.

Chemická a fyzikálna stabilita zriedeného infúzneho roztoku pripraveného na použitie bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania lieku po príprave na jeho použitie je zodpovedný používateľ a obvykle by sa nemalo presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C až
8 °C, pokiaľ zriedenie neprebehlo v kontrolovaných a schválených aseptických podmienkach.

6.4  Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Neuchovávajte v mrazničke.

Náhodné jednorazové vystavenie teplotám pod bodom mrazu neovplyvní nežiaduco stabilitu Accofilu. Ak bolo vystavenie dlhšie než 24 hodín alebo ak došlo k viac než jednému zmrazeniu, potom sa Accofil NESMIE použiť.

V rámci času použiteľnosti a na účely ambulantného použitia, môže pacient vybrať liek z chladničky a uchovávať ho pri izbovej teplote (neprevyšujúcej 25 °C) na jednorazové použitie do 15 dní. Po tomto čase sa liek nesmie uložiť späť do chladničky, ale musí sa zlikvidovať.

Injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.
6.5  Druh obalu a obsah balenia

Naplnená injekčná striekačka s injekčnou ihlou, s ochranným krytom ihly alebo bez neho.
Balenie obsahujúce jednu, tri, päť, sedem alebo desať naplnených injekčných striekačiek, s blistrom alebo bez neho a alkoholové tampóny. Balenia bez blistra neobsahujú ochranný kryt ihly. Balenia
s blistrom sú určené na samostatné striekačky, na ktoré je vopred preipojený ochranný kryt ihly. Naplnené injekčné striekačky sú vyrobené zo skla typu I s natrvalo pripojenou ihlou z nehrdzavejúcej ocele v špičke a na tele majú ciachovanie od 0,1 ml do 1 ml s vytlačenými znakmi
1/40. Kryt ihly naplnenej injekčnej striekačky obsahuje suchú prírodnú gumu (pozri časť 4.4). Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 0,5 ml roztoku.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6  Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Ak je to potrebné, Accofil sa môže zriediť v 5% roztoku glukózy. Zriedenie na konečnú koncentráciu nižšiu než 0,2 MU (2 µg) na ml sa v žiadnom prípade neodporúča.

Pred každým použitím sa má roztok vizuálne skontrolovať . Použiť sa môže iba číry roztok bez častíc. Netrepte.

U pacientov liečených filgrastimom zriedeným na koncentrácie nižšie než 1,5 MU (15 µg) na ml sa má ku konečnej koncentrácii 2 mg/ml pridať ľudský sérový albumín (HSA). Príklad: Do konečného objemu 20 ml injekčného roztoku sa má k celkovej dávke filgrastimu nižšej než 30 MU (300 µg) pridať 0,2 ml roztoku ľudského sérového albumínu s koncentráciou 200 mg/ml (20%).

Accofil neobsahuje konzervačné látky. Z hľadiska možného rizika mikrobiálnej kontaminácie sú
Accofil om naplnené injekčné striekačky len na jednorazové použitie.

Po zriedení v 5% roztoku glukózy je Accofil kompatibilný so sklom a rôznymi plastmi vrátane PVC, polyolefínu (kopolymér polypropylénu a polyetylénu) a polypropylénu.

Použitienaplnenejstriekačkysbezpečnostnýmkrytomihly

Bezpečnostný kryt ihly zakryje ihlu po injekčnom podaní, aby nedošlo k bodnému poraneniu. Nemá to vplyv na normálnu funkciu striekačky. Pomaly a rovnomerne stláčajte piest, kým neaplikujete celú dávku a piest nebude možné zatlačiť ďalej. Udržujte piest pod tlakom a vytiahnite ihlu z tela
pacienta. Bezpečnostný kryt ihly sa aktivuje po uvoľnení piestu.

Použitie naplnenej striekačky bez bezpečnostného krytu ihly

Dávku podajte podľa štandardného postupu.

Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited
Sage House
319, Pinner Road
North Harrow, Middlesex HA1 4HF Veľká Británia8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

EU/1/14/946/003
EU/1/14/946/004
EU/1/14/946/011
EU/1/14/946/012
EU/1/14/946/013
EU/1/14/946/014
EU/1/14/946/015
EU/1/14/946/016
EU/1/14/946/0189. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 18. septembra 201410.  DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 3x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 3x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 7x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx 101,91
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx 0,00
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 3x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 3x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 5x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
ACCOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 7x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s krytom ihly) Rx n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.