ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 98x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu)

SPC
dlom alebo bez jedla. Vždy užívajte tabletu s vodou a celú ju prehltnite.

Ak sa cítite lepšie, nemeňte alebo neukončujte užívanie ABILIFY bez predchádzajúcej konzultácie s
vaším lekárom.

Ak užijete viac ABILIFY, ako máte

Ak ste užili viac tabliet ABILIFY ako vám váš lekár odporučil (alebo niekto iný užil vaše tablety ABILIFY), kontaktujte svojho lekára okamžite. Ak sa neviete spojiť so svojím lekárom, choďte do najbližšej nemocnice a vezmite si balenie so sebou.

Ak zabudnete užiť ABILIFY

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite chýbajúcu dávku hneď ako si na to spomeniete, ale neužívajte dvojitú dávku v jeden deň.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Č asté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb): nekontrolovateľné pohyby ako mykanie sa alebo trhavé pohyby, bolesť hlavy, únava, nevoľnosť, vracanie, nepríjemný pocit v žalúdku, zápcha, zvýšená tvorba slín, závrat, problémy so spánkom, nepokoj, pocit úzkosti, spavosť, rozmazané a zastreté videnie.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb): niektorí ľudia môžu pociťovať závrat predovšetkým vtedy, keď sa postavia z ležiacej alebo sediacej polohy, alebo môžu mať rýchly srdcový pulz.
Niektorí ľudia môžu pociťovať depresiu.

Nasledujúce hlásené vedľajšie účinky ABILIFY od uvedenia na trh s neznámou frekvenciou výskytu
(frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

Zmeny v hladinách niektorých krvných buniek, nezvyčajný srdcový tep, náhla neočakávaná smrť, srdcový záchvat, alergická reakcia (napr. opuch v ústach, na jazyku, na tvári a v hrdle, svrbenie, vyrážka), vysoká hladina cukru v krvi, začínajúca alebo zhoršujúca sa cukrovka, ketoacidóza (ketóny v krvi a moči) alebo kóma, nízka hladina sodíka v krvi, prírastok hmotnosti, strata hmotnosti, nechutenstvo, nervozita, nepokoj, pocit úzkosti, nadmerné patologické hráčstvo, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu a samovražda, porucha reči, záchvat, sérotonínový syndróm (reakcia,
ktorá môže spôsobiť pocity veľkého šťastia, ospalosti, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, horúčku,
potenie alebo stuhnutie svalov), kombinácia horúčky, svalovej stuhnutosti, rýchlejšieho dýchania,
potenia, zníženého vedomia a náhlych zmien krvného tlaku a srdcového tepu, mdloba, vysoký krvný tlak, krvné zrazeniny v žilách obzvlášť v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a očervenenie nohy), ktoré môžu prechádzať cez krvné cievy do pľúc spôsobujúc bolesť na hrudi a ťažkosti pri dýchaní (ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc), kŕč svalov v okolí hlasiviek, náhodné vdýchnutie potravy s rizikom pneumónie, ťažkosti s prehltnutím, zápal pankreasu, zlyhanie pečene, zápal pečene, žltnutie kože a bielej časti očí, hlásenia o nezvyčajných hodnotách výsledkov pečeňových testov, brušné a žalúdkové ťažkosti, hnačka, kožná vyrážka a citlivosť na svetlo, nezvyčajná strata alebo rednutie vlasov, nadmerné potenie, stuhnutosť alebo kŕče, svalová bolesť, slabosť, mimovoľné unikanie moču, ťažkosť s močením, predĺžená a/alebo bolestivá erekcia a ťažkosti s kontrolovaním telesnej teploty alebo prehriatím, bolesť na hrudníku a opuch na rukách, členkoch alebo nohách.

U starších pacientov s demenciou sa pri užívaní aripiprazolu vyskytlo viac smrteľných prípadov. Okrem toho sa vyskytli prípady mŕtvice alebo "slabej" mŕtvice.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U dospievajúcich vo veku od 13 rokov a starších sa vyskytli vedľajšie účinky podobného typu a s podobnou frekvenciou ako u dospelých, okrem ospalosti, nekontrolovateľného mykania alebo šklbania, nepokoja a únavy, ktoré sa vyskytli veľmi často (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)
a bolesti brucha v hornej časti, suchosti v ústach, zvýšenej tepovej frekvencie, zvýšenej telesnej
hmotnosti, zvýšenej chuti do jedla, svalových zášklbov, nekontrolovateľných pohybov končatín a pocitu závrate, najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, ktoré sa vyskytli často (výskyt u
viac ako 1 zo 100 pacientov).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií
o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ABILIFY

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na papierovej skladačke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ABILIFY obsahuje

• Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 5 mg aripiprazolu.
• Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza,
hydroxypropylcelulóza, magnéziumstearát, hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Ako vyzerá ABILIFY a obsah balenia

ABILIFY 5 mg tablety sú obdĺžnikové a modré označené s ‘A-007 ’ a ‘5 ’ na jednej strane. Sú dodávané v perforovaných blistroch balených v papierových skladačkách obsahujúcich 14, 28, 49, 56 alebo 98 tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, Wexham, SL3 6PJ - Veľká Británia

Výrobca

Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso
I-03012 Anagni-Frosinone - Taliansko

AndersonBrecon (UK) Limited
Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye
Hereford - Herefordshire HR3 5PG - Veľká Británia

Elaiapharm
2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis,
06560 Valbonne - Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii.


B e l gië/Belgique/Belgien
Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: + 32 2 340 2828

Lietuva
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000

Б ъл гария
Lundbeck Export A/S Representative Office
Tel: + 359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg
Lundbeck S.A.
Tél: + 32 2 340 2828Č eská republika
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Tel: + 420 225 275 600

Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft. Tel: + 36 1 4369980D anmark
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tlf: +46 854 528 660

Malta
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000D eutschland
Otsuka Pharma GmbH Tel: +49 (0)69 170086-0

Nederland
Lundbeck B.V.
Tel: +31 20 697 1901E esti
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000

Norge
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tlf: +46 854 528 660Ε λλάδα
Lundbeck Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich
Lundbeck Austria GmbH
Tel: +43 1 331 070E spaña
OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. Tel: +34 93 550 01 00

Polska
Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: +48 22 626 93 00
F rance
OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS Tél: +33 (0)811 740 400

Portugal
Lundbeck Portugal Lda
Tel: +351 21 00 45 900H rvatska
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: +44 (0)203 747 5000

România
Lundbeck Export A/S Reprezentanţa din România
Tel: +40 21319 88 26Ireland
Lundbeck (Ireland) Ltd. Tel: +353 1 468 9800

Slovenija
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000Italia
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.
Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Puh/Tel: +46 854 528 660Κύ π ρος
Lundbeck Hellas A.E.
Τηλ: +357 22490305

Sverige
Otsuka Pharma Scandinavia AB Tel: +46 854 528 660L atvija
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000

United Kingdom
Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.
Tel: +44 (0)203 747 5300

T áto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Písomná informácia pre používateľa

A B ILIFY 10 mg tablety
aripiprazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
• Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
• Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
• Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ABILIFY a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ABILIFY
3. Ako užívať ABILIFY
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ABILIFY
6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je ABILIFY a na čo sa používa

ABILIFY obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších, ktorí majú ochorenie charakterizované príznakmi, ako sú počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybné presvedčenie, nesúvislá reč a správanie a citová sploštenosť. Ľudia s týmto stavom sa môžu tiež cítiť skľúčení, vinní, úzkostliví alebo napätí.

ABILIFY sa používa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších, ktorí majú stav s príznakmi, ako sú pocit "povznesenej nálady", nadmerné množstvo energie, omnoho menšia potreba spánku ako zvyčajne, rýchly tok reči a myšlienok a niekedy silná podráždenosť. U dospelých sa používa aj na predchádzanie opakujúceho sa stavu u pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu ABILIFY.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ABILIFY

Neužívajte ABILIFY

• ak ste alergický na aripiprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať ABILIFY, obráťte sa na svojho lekára, ak máte
• Vysokú hladinu cukru v krvi (charakterizovaná príznakmi, ako sú nadmerný smäd, dočasne zvýšená produkcia moču, zvýšená chuť do jedla a pocit slabosti) alebo rodinnú anamnézu cukrovky
• Záchvat
• Mimovoľné, nepravidelné svalové pohyby, najmä tváre
• Srdcovocievne choroby, rodinnú anamnézu srdcovocievnej choroby, mŕtvicu alebo "slabú"
mŕtvicu, nezvyčajný krvný tlak

• Krvné zrazeniny alebo rodinný výskyt krvných zrazenín, pretože antipsychotiká sa spájajú so vznikom krvných zrazenín
• Skúsenosti s nadmerným patologickým hráčstvom v minulosti

Ak zistíte zvýšenie telesnej hmotnosti, vznik nezvyčajných pohybov, pociťujete ospanlivosť, ktorá ovplyvňuje normálne denné aktivity, máte problémy s prehĺtaním alebo alergické príznaky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak ste starší pacient trpiaci na demenciu (strata pamäti alebo iných mentálnych schopností), vy alebo váš opatrovateľ/príbuzný má oznámiť vášmu lekárovi, či ste niekedy mali mŕtvicu alebo "slabú" mŕtvicu.

Ihneď informujte svojho lekára ak máte akékoľvek myšlienky alebo pocity na sebaublíženie.
Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené počas liečby aripiprazolom.

Ihneď informujte svojho lekára ak trpíte na svalovú stuhnutosť alebo neohybnosť s vysokou horúčkou, potenie, zmenený duševný stav alebo veľmi rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.

Deti a dospievajúci

ABILIFY sa nepoužíva u detí a dospievajúcich mladších ako 13 rokov.
Skôr ako začnete užívať ABILIFY, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Iné lieky a ABILIFY

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky znižujúce krvný tlak: ABILIFY môže zvyšovať účinok liekov používaných na zníženie krvného tlaku. Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, že užívate liek, ktorý udržuje váš krvný tlak pod kontrolou.

Užívanie ABILIFY s inými liekmi si môže vyžadovať zmenu vašej dávky ABILIFY. Je obzvlášť dôležité povedať vášmu lekárovi nasledujúce:
• Lieky na úpravu srdcového rytmu
• Antidepresíva alebo bylinkové prostriedky používané na liečbu depresie a úzkosti
• Lieky proti hubovitým ochoreniam
• Niektoré lieky na liečbu HIV infekcie
• Antikonvulzíva používané na liečbu epilepsie

Lieky, ktoré zvyšujú hladinu sérotonínu: triptány, tramadol, tryptofán, SSRI (ako je paroxetín a fluoxetín), tricyklické antidepresíva (ako je klomipramín, amitriptylín), petidín, ľubovník bodkovaný a venlafaxín. Tieto lieky zvyšujú riziko vzniku vedľajších účinkov; ak sa u vás pri užívaní týchto liekov spolu s ABILIFY prejaví akýkoľvek nezvyčajný príznak, máte navštíviť svojho lekára.

ABILIFY a jedlo, nápoje a alkohol

ABILIFY sa môže užívať bez ohľadu na príjem potravy.
Počas užívania ABILIFY sa musíte vyhnúť požívaniu alkoholu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako vám bude podaný tento liek.
Nasledujúce symptómy sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali ABILIFY: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie

akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete musieť navštíviť svojho lekára.

Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, že dojčíte. Dojčiace matky nesmú užívať ABILIFY.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, kým neviete, ako na vás
ABILIFY pôsobí.

ABILIFY obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.3. Ako užívať ABILIFY

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých je 15 mg raz denne. Avšak váš lekár vám môže predpísať nižšiu
alebo vyššiu dávku, maximálne 30 mg raz denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Užívanie ABILIFY sa má začať nízkou dávkou vo forme perorálneho roztoku (tekutého). Dávka sa má postupne zvyšovať na odporúčanú dávku pre dospievajúcich , 10 mg raz denne. Avšak, váš lekár vám môže predpísať nižšiu alebo vyššiu dávku až do maximálne 30 mg raz denne.

Ak máte pocit, že účinok ABILIFY je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to vášmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Snažte sa užívať ABILIFY tabletu vždy v rovnakom čase každý deň. Nezáleží na tom či ju užívate
s jedlom alebo bez jedla. Vždy užívajte tabletu s vodou a celú ju prehltnite.

Ak sa cítite lepšie, nemeňte alebo neukončujte užívanie ABILIFY bez predchádzajúcej konzultácie s vaším lekárom.

Ak užijete viac ABILIFY, ako máte

Ak ste užili viac tabliet ABILIFY ako vám váš lekár odporučil (alebo niekto iný užil vaše tablety ABILIFY), kontaktujte svojho lekára okamžite. Ak sa neviete spojiť so svojím lekárom, choďte do najbližšej nemocnice a vezmite si balenie so sebou.

Ak zabudnete užiť ABILIFY

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite chýbajúcu dávku hneď ako si na to spomeniete, ale neužívajte dvojitú dávku v jeden deň.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Č asté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb): nekontrolovateľné pohyby ako mykanie sa alebo trhavé pohyby, bolesť hlavy, únava, nevoľnosť, vracanie, nepríjemný pocit v žalúdku, zápcha, zvýšená tvorba slín, závrat, problémy so spánkom, nepokoj, pocit úzkosti, spavosť, rozmazané a zastreté videnie.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb): niektorí ľudia môžu pociťovať závrat predovšetkým vtedy, keď sa postavia z ležiacej alebo sediacej polohy, alebo môžu mať rýchly srdcový pulz.
Niektorí ľudia môžu pociťovať depresiu.

Nasledujúce hlásené vedľajšie účinky ABILIFY od uvedenia na trh s neznámou frekvenciou výskytu
(frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

Zmeny v hladinách niektorých krvných buniek, nezvyčajný srdcový tep, náhla neočakávaná smrť, srdcový záchvat, alergická reakcia (napr. opuch v ústach, na jazyku, na tvári a v hrdle, svrbenie, vyrážka), vysoká hladina cukru v krvi, začínajúca alebo zhoršujúca sa cukrovka, ketoacidóza (ketóny v krvi a moči) alebo kóma, nízka hladina sodíka v krvi, prírastok hmotnosti, strata hmotnosti, nechutenstvo, nervozita, nepokoj, pocit úzkosti, nadmerné patologické hráčstvo, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu a samovražda, porucha reči, záchvat, sérotonínový syndróm (reakcia,
ktorá môže spôsobiť pocity veľkého šťastia, ospalosti, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov), kombinácia horúčky, svalovej stuhnutosti, rýchlejšieho dýchania,
potenia, zníženého vedomia a náhlych zmien krvného tlaku a srdcového tepu, mdloba, vysoký krvný tlak, krvné zrazeniny v žilách obzvlášť v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a
očervenenie nohy), ktoré môžu prechádzať cez krvné cievy do pľúc spôsobujúc bolesť na hrudi a ťažkosti pri dýchaní (ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc), kŕč svalov v okolí hlasiviek, náhodné vdýchnutie potravy s rizikom pneumónie, ťažkosti s prehltnutím, zápal pankreasu, zlyhanie pečene, zápal pečene, žltnutie kože a bielej časti očí, hlásenia o nezvyčajných hodnotách výsledkov pečeňových testov, brušné a žalúdkové ťažkosti, hnačka, kožná
vyrážka a citlivosť na svetlo, nezvyčajná strata alebo rednutie vlasov, nadmerné potenie, stuhnutosť alebo kŕče, svalová bolesť, slabosť, mimovoľné unikanie moču, ťažkosť s močením, predĺžená a/alebo
bolestivá erekcia a ťažkosti s kontrolovaním telesnej teploty alebo prehriatím, bolesť na hrudníku a opuch na rukách, členkoch alebo nohách.

U starších pacientov s demenciou sa pri užívaní aripiprazolu vyskytlo viac smrteľných prípadov.
Okrem toho sa vyskytli prípady mŕtvice alebo "slabej" mŕtvice.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U dospievajúcich vo veku od 13 rokov a starších sa vyskytli vedľajšie účinky podobného typu a s podobnou frekvenciou ako u dospelých, okrem ospalosti, nekontrolovateľného mykania alebo šklbania, nepokoja a únavy, ktoré sa vyskytli veľmi často (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)
a bolesti brucha v hornej časti, suchosti v ústach, zvýšenej tepovej frekvencie, zvýšenej telesnej
hmotnosti, zvýšenej chuti do jedla, svalových zášklbov, nekontrolovateľných pohybov končatín a pocitu závrate, najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, ktoré sa vyskytli často (výskyt u
viac ako 1 zo 100 pacientov).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ABILIFY

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na papierovej skladačke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ABILIFY obsahuje

• Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 10 mg aripiprazolu.
• Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, hydroxypropylcelulóza, magnéziumstearát, červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá ABILIFY a obsah balenia

ABILIFY 10 mg tablety sú obdĺžnikové a ružové označené s ‘A-008 ’ a ‘10 ’ na jednej strane. Sú dodávané v perforovaných blistroch balených v papierových skladačkách obsahujúcich 14, 28, 49, 56 alebo 98 tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, Wexham, SL3 6PJ - Veľká Británia

Výrobca

Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso
I-03012 Anagni-Frosinone - Taliansko

AndersonBrecon (UK) Limited
Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye
Hereford - Herefordshire HR3 5PG - Veľká Británia

Elaiapharm
2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis,
06560 Valbonne - Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii.


B e l gië/Belgique/Belgien
Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: + 32 2 340 2828

Lietuva
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000

Б ъл гария
Lundbeck Export A/S Representative Office
Tel: + 359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg
Lundbeck S.A.
Tél: + 32 2 340 2828Č eská republika
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Tel: + 420 225 275 600

Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft. Tel: + 36 1 4369980D anmark
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tlf: +46 854 528 660

Malta
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000D eutschland
Otsuka Pharma GmbH Tel: +49 (0)69 170086-0

Nederland
Lundbeck B.V.
Tel: +31 20 697 1901E esti
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000

Norge
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tlf: +46 854 528 660Ε λλάδα
Lundbeck Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich
Lundbeck Austria GmbH
Tel: +43 1 331 070E spaña
OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. Tel: +34 93 550 01 00

Polska
Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: +48 22 626 93 00
F rance
OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS Tél: +33 (0)811 740 400

Portugal
Lundbeck Portugal Lda
Tel: +351 21 00 45 900H rvatska
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: +44 (0)203 747 5000

România
Lundbeck Export A/S Reprezentanţa din România
Tel: +40 21319 88 26Ireland
Lundbeck (Ireland) Ltd. Tel: +353 1 468 9800

Slovenija
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000Italia
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.
Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Puh/Tel: +46 854 528 660Κύ π ρος
Lundbeck Hellas A.E.
Τηλ: +357 22490305

Sverige
Otsuka Pharma Scandinavia AB Tel: +46 854 528 660L atvija
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000

United Kingdom
Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.
Tel: +44 (0)203 747 5300

T áto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Písomná informácia pre používateľa

A B ILIFY 15 mg tablety
aripiprazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
• Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
• Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
• Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ABILIFY a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ABILIFY
3. Ako užívať ABILIFY
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ABILIFY
6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je ABILIFY a na čo sa používa

ABILIFY obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších, ktorí majú ochorenie charakterizované príznakmi, ako sú počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybné presvedčenie, nesúvislá reč a správanie a citová sploštenosť. Ľudia s týmto stavom sa môžu tiež cítiť skľúčení, vinní, úzkostliví alebo napätí.

ABILIFY sa používa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších, ktorí majú stav s príznakmi, ako sú pocit "povznesenej nálady", nadmerné množstvo energie, omnoho menšia potreba spánku ako zvyčajne, rýchly tok reči a myšlienok a niekedy silná podráždenosť. U dospelých sa používa aj na predchádzanie opakujúceho sa stavu u pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu ABILIFY.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ABILIFY

Neužívajte ABILIFY

• ak ste alergický na aripiprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať ABILIFY, obráťte sa na svojho lekára, ak máte
• Vysokú hladinu cukru v krvi (charakterizovaná príznakmi, ako sú nadmerný smäd, dočasne zvýšená produkcia moču, zvýšená chuť do jedla a pocit slabosti) alebo rodinnú anamnézu cukrovky
• Záchvat
• Mimovoľné, nepravidelné svalové pohyby, najmä tváre
• Srdcovocievne choroby, rodinnú anamnézu srdcovocievnej choroby, mŕtvicu alebo "slabú"
mŕtvicu, nezvyčajný krvný tlak

• Krvné zrazeniny alebo rodinný výskyt krvných zrazenín, pretože antipsychotiká sa spájajú so vznikom krvných zrazenín
• Skúsenosti s nadmerným patologickým hráčstvom v minulosti

Ak zistíte zvýšenie telesnej hmotnosti, vznik nezvyčajných pohybov, pociťujete ospanlivosť, ktorá ovplyvňuje normálne denné aktivity, máte problémy s prehĺtaním alebo alergické príznaky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak ste starší pacient trpiaci na demenciu (strata pamäti alebo iných mentálnych schopností), vy alebo váš opatrovateľ/príbuzný má oznámiť vášmu lekárovi, či ste niekedy mali mŕtvicu alebo "slabú" mŕtvicu.

Ihneď informujte svojho lekára ak máte akékoľvek myšlienky alebo pocity na sebaublíženie.
Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené počas liečby aripiprazolom.

Ihneď informujte svojho lekára ak trpíte na svalovú stuhnutosť alebo neohybnosť s vysokou horúčkou, potenie, zmenený duševný stav alebo veľmi rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.

Deti a dospievajúci

ABILIFY sa nepoužíva u detí a dospievajúcich mladších ako 13 rokov.
Skôr ako začnete užívať ABILIFY, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Iné lieky a ABILIFY

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky znižujúce krvný tlak: ABILIFY môže zvyšovať účinok liekov používaných na zníženie krvného tlaku. Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, že užívate liek, ktorý udržuje váš krvný tlak pod kontrolou.

Užívanie ABILIFY s inými liekmi si môže vyžadovať zmenu vašej dávky ABILIFY. Je obzvlášť dôležité povedať vášmu lekárovi nasledujúce:
• Lieky na úpravu srdcového rytmu
• Antidepresíva alebo bylinkové prostriedky používané na liečbu depresie a úzkosti
• Lieky proti hubovitým ochoreniam
• Niektoré lieky na liečbu HIV infekcie
• Antikonvulzíva používané na liečbu epilepsie

Lieky, ktoré zvyšujú hladinu sérotonínu: triptány, tramadol, tryptofán, SSRI (ako je paroxetín a fluoxetín), tricyklické antidepresíva (ako je klomipramín, amitriptylín), petidín, ľubovník bodkovaný a venlafaxín. Tieto lieky zvyšujú riziko vzniku vedľajších účinkov; ak sa u vás pri užívaní týchto liekov spolu s ABILIFY prejaví akýkoľvek nezvyčajný príznak, máte navštíviť svojho lekára.

ABILIFY a jedlo, nápoje a alkohol

ABILIFY sa môže užívať bez ohľadu na príjem potravy.
Počas užívania ABILIFY sa musíte vyhnúť požívaniu alkoholu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so
svojím lekárom predtým, ako vám bude podaný tento liek.
Nasledujúce symptómy sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali ABILIFY: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie

akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete musieť navštíviť svojho lekára.

Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, že dojčíte.
Dojčiace matky nesmú užívať ABILIFY.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, kým neviete, ako na vás
ABILIFY pôsobí.

ABILIFY obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.3. Ako užívať ABILIFY

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých je 15 mg raz denne. Avšak váš lekár vám môže predpísať nižšiu
alebo vyššiu dávku, maximálne 30 mg raz denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Užívanie ABILIFY sa má začať nízkou dávkou vo forme perorálneho roztoku (tekutého). Dávka sa má postupne zvyšovať na odporúčanú dávku pre dospievajúcich , 10 mg raz denne. Avšak, váš lekár vám môže predpísať nižšiu alebo vyššiu dávku až do maximálne 30 mg raz denne.

Ak máte pocit, že účinok ABILIFY je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Snažte sa užívať ABILIFY tabletu vždy v rovnakom čase každý deň. Nezáleží na tom či ju užívate
s jedlom alebo bez jedla. Vždy užívajte tabletu s vodou a celú ju prehltnite.

Ak sa cítite lepšie, nemeňte alebo neukončujte užívanie ABILIFY bez predchádzajúcej konzultácie s
vaším lekárom.

Ak užijete viac ABILIFY, ako máte

Ak ste užili viac tabliet ABILIFY ako vám váš lekár odporučil (alebo niekto iný užil vaše tablety ABILIFY), kontaktujte svojho lekára okamžite. Ak sa neviete spojiť so svojím lekárom, choďte do najbližšej nemocnice a vezmite si balenie so sebou.

Ak zabudnete užiť ABILIFY

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite chýbajúcu dávku hneď ako si na to spomeniete, ale neužívajte dvojitú dávku v jeden deň.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Č asté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb): nekontrolovateľné pohyby ako mykanie sa alebo trhavé pohyby, bolesť hlavy, únava, nevoľnosť, vracanie, nepríjemný pocit v žalúdku, zápcha, zvýšená tvorba slín, závrat, problémy so spánkom, nepokoj, pocit úzkosti, spavosť, rozmazané a zastreté videnie.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb): niektorí ľudia môžu pociťovať závrat predovšetkým vtedy, keď sa postavia z ležiacej alebo sediacej polohy, alebo môžu mať rýchly srdcový pulz.
Niektorí ľudia môžu pociťovať depresiu.

Nasledujúce hlásené vedľajšie účinky ABILIFY od uvedenia na trh s neznámou frekvenciou výskytu
(frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

Zmeny v hladinách niektorých krvných buniek, nezvyčajný srdcový tep, náhla neočakávaná smrť, srdcový záchvat, alergická reakcia (napr. opuch v ústach, na jazyku, na tvári a v hrdle, svrbenie, vyrážka), vysoká hladina cukru v krvi, začínajúca alebo zhoršujúca sa cukrovka, ketoacidóza (ketóny v krvi a moči) alebo kóma, nízka hladina sodíka v krvi, prírastok hmotnosti, strata hmotnosti, nechutenstvo, nervozita, nepokoj, pocit úzkosti, nadmerné patologické hráčstvo, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu a samovražda, porucha reči, záchvat, sérotonínový syndróm (reakcia,
ktorá môže spôsobiť pocity veľkého šťastia, ospalosti, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov), kombinácia horúčky, svalovej stuhnutosti, rýchlejšieho dýchania,
potenia, zníženého vedomia a náhlych zmien krvného tlaku a srdcového tepu, mdloba, vysoký krvný
tlak, krvné zrazeniny v žilách obzvlášť v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a očervenenie nohy), ktoré môžu prechádzať cez krvné cievy do pľúc spôsobujúc bolesť na hrudi a
ťažkosti pri dýchaní (ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc), kŕč svalov v okolí hlasiviek, náhodné vdýchnutie potravy s rizikom pneumónie, ťažkosti s prehltnutím, zápal pankreasu, zlyhanie pečene, zápal pečene, žltnutie kože a bielej časti očí, hlásenia o nezvyčajných hodnotách výsledkov pečeňových testov, brušné a žalúdkové ťažkosti, hnačka, kožná vyrážka a citlivosť na svetlo, nezvyčajná strata alebo rednutie vlasov, nadmerné potenie, stuhnutosť alebo kŕče, svalová bolesť, slabosť, mimovoľné unikanie moču, ťažkosť s močením, predĺžená a/alebo bolestivá erekcia a ťažkosti s kontrolovaním telesnej teploty alebo prehriatím, bolesť na hrudníku a opuch na rukách, členkoch alebo nohách.

U starších pacientov s demenciou sa pri užívaní aripiprazolu vyskytlo viac smrteľných prípadov. Okrem toho sa vyskytli prípady mŕtvice alebo "slabej" mŕtvice.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U dospievajúcich vo veku od 13 rokov a starších sa vyskytli vedľajšie účinky podobného typu a s podobnou frekvenciou ako u dospelých, okrem ospalosti, nekontrolovateľného mykania alebo šklbania, nepokoja a únavy, ktoré sa vyskytli veľmi často (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)
a bolesti brucha v hornej časti, suchosti v ústach, zvýšenej tepovej frekvencie, zvýšenej telesnej
hmotnosti, zvýšenej chuti do jedla, svalových zášklbov, nekontrolovateľných pohybov končatín a pocitu závrate, najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, ktoré sa vyskytli často (výskyt u
viac ako 1 zo 100 pacientov).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ABILIFY

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na papierovej skladačke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ABILIFY obsahuje

• Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 15 mg aripiprazolu.
• Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza,
hydroxypropylcelulóza, magnéziumstearát, žltý oxid železitý (E172).

Ako vyzerá ABILIFY a obsah balenia

ABILIFY 15 mg tablety sú okrúhle a žlté označené s ‘A-009 ’ a ‘15 ’ na jednej strane. Sú dodávané v perforovaných blistroch balených v papierových skladačkách obsahujúcich 14, 28, 49, 56 alebo 98 tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, Wexham, SL3 6PJ - Veľká Británia

Výrobca

Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso
I-03012 Anagni-Frosinone - Taliansko

AndersonBrecon (UK) Limited
Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye
Hereford - Herefordshire HR3 5PG - Veľká Británia

Elaiapharm
2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis,
06560 Valbonne - Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii.


B e l gië/Belgique/Belgien
Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: + 32 2 340 2828

Lietuva'
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000

Б ъл гария
Lundbeck Export A/S Representative Office
Tel: + 359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg
Lundbeck S.A.
Tél: + 32 2 340 2828Č eská republika
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Tel: + 420 225 275 600

Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft. Tel: + 36 1 4369980D anmark
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tlf: +46 854 528 660

Malta
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000D eutschland
Otsuka Pharma GmbH Tel: +49 (0)69 170086-0

Nederland
Lundbeck B.V.
Tel: +31 20 697 1901E esti
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000

Norge
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tlf: +46 854 528 660Ε λλάδα
Lundbeck Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich
Lundbeck Austria GmbH
Tel: +43 1 331 070E spaña
OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. Tel: +34 93 550 01 00

Polska
Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: +48 22 626 93 00
F rance
OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS Tél: +33 (0)811 740 400

Portugal
Lundbeck Portugal Lda
Tel: +351 21 00 45 900H rvatska
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: +44 (0)203 747 5000

România
Lundbeck Export A/S Reprezentanţa din România
Tel: +40 21319 88 26Ireland
Lundbeck (Ireland) Ltd. Tel: +353 1 468 9800

Slovenija
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000Italia
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.
Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Puh/Tel: +46 854 528 660Κύ π ρος
Lundbeck Hellas A.E.
Τηλ: +357 22490305

Sverige
Otsuka Pharma Scandinavia AB Tel: +46 854 528 660L atvija
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000

United Kingdom
Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.
Tel: +44 (0)203 747 5300

T áto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Písomná informácia pre používateľa

A B ILIFY 30 mg tablety
aripiprazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
• Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
• Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
• Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii
pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ABILIFY a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ABILIFY
3. Ako užívať ABILIFY
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ABILIFY
6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je ABILIFY a na čo sa používa

ABILIFY obsahuje liečivo aripiprazol a patrí do skupiny liekov nazývaných antipsychotiká. Používa sa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku od 15 rokov a starších, ktorí majú ochorenie charakterizované príznakmi, ako sú počutie, videnie alebo cítenie vecí, ktoré neexistujú, podozrievavosť, chybné presvedčenie, nesúvislá reč a správanie a citová sploštenosť. Ľudia s týmto stavom sa môžu tiež cítiť skľúčení, vinní, úzkostliví alebo napätí.

ABILIFY sa používa na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 13 rokov a starších, ktorí majú stav s príznakmi, ako sú pocit "povznesenej nálady", nadmerné množstvo energie, omnoho menšia potreba spánku ako zvyčajne, rýchly tok reči a myšlienok a niekedy silná podráždenosť. U dospelých sa používa aj na predchádzanie opakujúceho sa stavu u pacientov, ktorí odpovedajú na liečbu ABILIFY.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ABILIFY Neužívajte ABILIFY
• ak ste alergický na aripiprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať ABILIFY, obráťte sa na svojho lekára, ak máte
• Vysokú hladinu cukru v krvi (charakterizovaná príznakmi, ako sú nadmerný smäd, dočasne zvýšená produkcia moču, zvýšená chuť do jedla a pocit slabosti) alebo rodinnú anamnézu cukrovky
• Záchvat
• Mimovoľné, nepravidelné svalové pohyby, najmä tváre
• Srdcovocievne choroby, rodinnú anamnézu srdcovocievnej choroby, mŕtvicu alebo "slabú"
mŕtvicu, nezvyčajný krvný tlak

• Krvné zrazeniny alebo rodinný výskyt krvných zrazenín, pretože antipsychotiká sa spájajú so vznikom krvných zrazenín
• Skúsenosti s nadmerným patologickým hráčstvom v minulosti

Ak zistíte zvýšenie telesnej hmotnosti, vznik nezvyčajných pohybov, pociťujete ospanlivosť, ktorá ovplyvňuje normálne denné aktivity, máte problémy s prehĺtaním alebo alergické príznaky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak ste starší pacient trpiaci na demenciu (strata pamäti alebo iných mentálnych schopností), vy alebo váš opatrovateľ/príbuzný má oznámiť vášmu lekárovi, či ste niekedy mali mŕtvicu alebo "slabú" mŕtvicu.

Ihneď informujte svojho lekára ak máte akékoľvek myšlienky alebo pocity na sebaublíženie. Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené počas liečby aripiprazolom.

Ihneď informujte svojho lekára ak trpíte na svalovú stuhnutosť alebo neohybnosť s vysokou horúčkou,
potenie, zmenený duševný stav alebo veľmi rýchly alebo nepravidelný srdcový tep.

Deti a dospievajúci

ABILIFY sa nepoužíva u detí a dospievajúcich mladších ako 13 rokov.
Skôr ako začnete užívať ABILIFY, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Iné lieky a ABILIFY

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Lieky znižujúce krvný tlak: ABILIFY môže zvyšovať účinok liekov používaných na zníženie krvného tlaku. Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, že užívate liek, ktorý udržuje váš krvný tlak pod kontrolou.

Užívanie ABILIFY s inými liekmi si môže vyžadovať zmenu vašej dávky ABILIFY. Je obzvlášť dôležité povedať vášmu lekárovi nasledujúce:
• Lieky na úpravu srdcového rytmu
• Antidepresíva alebo bylinkové prostriedky používané na liečbu depresie a úzkosti
• Lieky proti hubovitým ochoreniam
• Niektoré lieky na liečbu HIV infekcie
• Antikonvulzíva používané na liečbu epilepsie

Lieky, ktoré zvyšujú hladinu sérotonínu: triptány, tramadol, tryptofán, SSRI (ako je paroxetín a fluoxetín), tricyklické antidepresíva (ako je klomipramín, amitriptylín), petidín, ľubovník bodkovaný a venlafaxín. Tieto lieky zvyšujú riziko vzniku vedľajších účinkov; ak sa u vás pri užívaní týchto liekov spolu s ABILIFY prejaví akýkoľvek nezvyčajný príznak, máte navštíviť svojho lekára.

ABILIFY a jedlo, nápoje a alkohol

ABILIFY sa môže užívať bez ohľadu na príjem potravy.
Počas užívania ABILIFY sa musíte vyhnúť požívaniu alkoholu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so
svojím lekárom predtým, ako vám bude podaný tento liek.
Nasledujúce symptómy sa môžu objaviť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali ABILIFY: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie

akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete musieť navštíviť svojho lekára.

Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, že dojčíte. Dojčiace matky nesmú užívať ABILIFY.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, kým neviete, ako na vás
ABILIFY pôsobí.

ABILIFY obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.3. Ako užívať ABILIFY

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím
istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých je 15 mg raz denne. Avšak váš lekár vám môže predpísať nižšiu
alebo vyššiu dávku, maximálne 30 mg raz denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Užívanie ABILIFY sa má začať nízkou dávkou vo forme perorálneho roztoku (tekutého). Dávka sa má postupne zvyšovať na odporúčanú dávku pre dospievajúcich , 10 mg raz denne. Avšak, váš lekár vám môže predpísať nižšiu alebo vyššiu dávku až do maximálne 30 mg raz denne.

Ak máte pocit, že účinok ABILIFY je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to vášmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Snažte sa užívať ABILIFY tabletu vždy v rovnakom čase každý deň. Nezáleží na tom či ju užívate
s jedlom alebo bez jedla. Vždy užívajte tabletu s vodou a celú ju prehltnite.

Ak sa cítite lepšie, nemeňte alebo neukončujte užívanie ABILIFY bez predchádzajúcej konzultácie s
vaším lekárom.

Ak užijete viac ABILIFY, ako máte

Ak ste užili viac tabliet ABILIFY ako vám váš lekár odporučil (alebo niekto iný užil vaše tablety ABILIFY), kontaktujte svojho lekára okamžite. Ak sa neviete spojiť so svojím lekárom, choďte do najbližšej nemocnice a vezmite si balenie so sebou.

Ak zabudnete užiť ABILIFY

Ak ste zabudli užiť dávku lieku, užite chýbajúcu dávku hneď ako si na to spomeniete, ale neužívajte
dvojitú dávku v jeden deň.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo
lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Č asté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 osôb): nekontrolovateľné pohyby ako mykanie sa alebo trhavé pohyby, bolesť hlavy, únava, nevoľnosť, vracanie, nepríjemný pocit v žalúdku, zápcha, zvýšená tvorba slín, závrat, problémy so spánkom, nepokoj, pocit úzkosti, spavosť, rozmazané a zastreté videnie.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 osôb): niektorí ľudia môžu pociťovať závrat predovšetkým vtedy, keď sa postavia z ležiacej alebo sediacej polohy, alebo môžu mať rýchly srdcový pulz.
Niektorí ľudia môžu pociťovať depresiu.

Nasledujúce hlásené vedľajšie účinky ABILIFY od uvedenia na trh s neznámou frekvenciou výskytu
(frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov):

Zmeny v hladinách niektorých krvných buniek, nezvyčajný srdcový tep, náhla neočakávaná smrť, srdcový záchvat, alergická reakcia (napr. opuch v ústach, na jazyku, na tvári a v hrdle, svrbenie, vyrážka), vysoká hladina cukru v krvi, začínajúca alebo zhoršujúca sa cukrovka, ketoacidóza (ketóny v krvi a moči) alebo kóma, nízka hladina sodíka v krvi, prírastok hmotnosti, strata hmotnosti, nechutenstvo, nervozita, nepokoj, pocit úzkosti, nadmerné patologické hráčstvo, samovražedné myšlienky, pokus o samovraždu a samovražda, porucha reči, záchvat, sérotonínový syndróm (reakcia,
ktorá môže spôsobiť pocity veľkého šťastia, ospalosti, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov), kombinácia horúčky, svalovej stuhnutosti, rýchlejšieho dýchania,
potenia, zníženého vedomia a náhlych zmien krvného tlaku a srdcového tepu, mdloba, vysoký krvný
tlak, krvné zrazeniny v žilách obzvlášť v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a očervenenie nohy), ktoré môžu prechádzať cez krvné cievy do pľúc spôsobujúc bolesť na hrudi a
ťažkosti pri dýchaní (ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc), kŕč svalov v okolí hlasiviek, náhodné vdýchnutie potravy s rizikom pneumónie, ťažkosti s prehltnutím, zápal pankreasu, zlyhanie pečene, zápal pečene, žltnutie kože a bielej časti očí, hlásenia o nezvyčajných hodnotách výsledkov pečeňových testov, brušné a žalúdkové ťažkosti, hnačka, kožná vyrážka a citlivosť na svetlo, nezvyčajná strata alebo rednutie vlasov, nadmerné potenie, stuhnutosť alebo kŕče, svalová bolesť, slabosť, mimovoľné unikanie moču, ťažkosť s močením, predĺžená a/alebo bolestivá erekcia a ťažkosti s kontrolovaním telesnej teploty alebo prehriatím, bolesť na hrudníku a opuch na rukách, členkoch alebo nohách.

U starších pacientov s demenciou sa pri užívaní aripiprazolu vyskytlo viac smrteľných prípadov. Okrem toho sa vyskytli prípady mŕtvice alebo "slabej" mŕtvice.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U dospievajúcich vo veku od 13 rokov a starších sa vyskytli vedľajšie účinky podobného typu a s podobnou frekvenciou ako u dospelých, okrem ospalosti, nekontrolovateľného mykania alebo šklbania, nepokoja a únavy, ktoré sa vyskytli veľmi často (výskyt u viac ako 1 z 10 pacientov)
a bolesti brucha v hornej časti, suchosti v ústach, zvýšenej tepovej frekvencie, zvýšenej telesnej
hmotnosti, zvýšenej chuti do jedla, svalových zášklbov, nekontrolovateľných pohybov končatín a pocitu závrate, najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, ktoré sa vyskytli často (výskyt u
viac ako 1 zo 100 pacientov).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ABILIFY

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na papierovej skladačke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ABILIFY obsahuje

• Liečivo je aripiprazol. Každá tableta obsahuje 30 mg aripiprazolu.
• Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza,
hydroxypropylcelulóza, magnéziumstearát, červený oxid železitý (E172).

Ako vyzerá ABILIFY a obsah balenia

ABILIFY 30 mg tablety sú okrúhle a ružové označené s ‘A-011 ’ a ‘30 ’ na jednej strane. Sú dodávané v perforovaných blistroch balených v papierových skladačkách obsahujúcich 14, 28, 49, 56 alebo 98 tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, Wexham, SL3 6PJ - Veľká Británia

Výrobca

Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso
I-03012 Anagni-Frosinone - Taliansko

AndersonBrecon (UK) Limited
Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye
Hereford - Herefordshire HR3 5PG - Veľká Británia

Elaiapharm
2881 Route des Crêtes, Z.I. Les Bouilides-Sophia Antipolis,
06560 Valbonne - Francúzsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa
rozhodnutia o registrácii.


B e l gië/Belgique/Belgien
Lundbeck S.A./N.V. Tél/Tel: + 32 2 340 2828

Lietuva
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000

Б ъл гария
Lundbeck Export A/S Representative Office
Tel: + 359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg
Lundbeck S.A.
Tél: + 32 2 340 2828Č eská republika
Lundbeck Česká republika s.r.o.
Tel: + 420 225 275 600

Magyarország
Lundbeck Hungaria Kft. Tel: + 36 1 4369980D anmark
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tlf: +46 854 528 660

Malta
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000D eutschland
Otsuka Pharma GmbH Tel: +49 (0)69 170086-0

Nederland
Lundbeck B.V.
Tel: +31 20 697 1901E esti
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000

Norge
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Tlf: +46 854 528 660Ε λλάδα
Lundbeck Hellas S.A.
Τηλ: +30 210 610 5036

Österreich
Lundbeck Austria GmbH
Tel: +43 1 331 070E spaña
OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. Tel: +34 93 550 01 00

Polska
Lundbeck Poland Sp. z o. o. Tel.: +48 22 626 93 00
F rance
OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SAS Tél: +33 (0)811 740 400

Portugal
Lundbeck Portugal Lda
Tel: +351 21 00 45 900H rvatska
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: +44 (0)203 747 5000

România
Lundbeck Export A/S Reprezentanţa din România
Tel: +40 21319 88 26Ireland
Lundbeck (Ireland) Ltd. Tel: +353 1 468 9800

Slovenija
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Tel: + 44 (0)203 747 5000Italia
Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.
Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland
Otsuka Pharma Scandinavia AB
Puh/Tel: +46 854 528 660Κύ π ρος
Lundbeck Hellas A.E.
Τηλ: +357 22490305

Sverige
Otsuka Pharma Scandinavia AB Tel: +46 854 528 660L atvija
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Tel: + 44 (0)203 747 5000

United Kingdom
Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.
Tel: +44 (0)203 747 5300

T áto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ABILIFY 1 MG/ ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x50 ml (fľa.PE) Rp n/a
ABILIFY 1 MG/ ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x150 ml (fľa.PE) Rp n/a
ABILIFY 1 MG/ ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x480 ml (fľa.PE) Rp n/a
ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 14x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 28x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp 10,14
ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 49x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 28x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 14x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 49x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 56x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 98x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 14x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp 1,06
ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 49x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 14x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp 23,93
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 49x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 56x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 98x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 14x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 28x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 49x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 14x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 28x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 49x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 56x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 14x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 49x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 98x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 28x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 56x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 7,5 MG/ ML INJEKČNÝ ROZTOK sol inj 1x1,3 ml (skl.liek.) Rp 4,86
ABILIFY MAINTENA 300 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM plu igf 1x300 mg+1x2 ml+samost.bal.(liek.inj.skl.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 300 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM plu igf 3[1x300 mg+1x2 ml]+samost.bal.(liek.inj.skl.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 300 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plu igf 1x300 mg+1x1,2 ml (striek.inj.skl.napl.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 300 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plu igf 3[1x300 mg+1x1,2 ml] (striek.inj.skl.napl.-viacn.bal.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 400 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM plu igf 1x400 mg+1x2 ml+samost.bal.(liek.inj.skl.) Rp 0,00
ABILIFY MAINTENA 400 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM plu igf 3[1x400 mg+1x2 ml]+samost.bal.(liek.inj.skl.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 400 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plu igf 1x400 mg+1x1,6 ml (striek.inj.skl.napl.) Rp 0,00
ABILIFY MAINTENA 400 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plu igf 3[1x400 mg+1x1,6 ml] (striek.inj.skl.napl.-viacn.bal.) Rp n/a

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.