ABAKTAL 400 MG tbl flm 2x400 mg (blis.)

r />- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Abaktal a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Abaktal
3. Ako užívať Abaktal
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Abaktal
6. Ďalšie informácie1. ČO JE ABAKTAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Abaktal je antibiotikum zo skupiny chinolónov.

Pefloxacín, liečivo Abaktalu, sa používa na liečbu nasledujúcich infekcií:
- infekcie močových ciest
- infekcie dýchacích ciest
- infekcie brucha, pečene a žlčových ciest
- ťažké bakteriálne infekcie trávacieho traktu
- bacilonosičstvo salmonelózy
- infekcie kostí a kĺbov
- infekcie kože a mäkkých tkanív
- septikémia (otrava krvi) a endokarditída (zápal vnútrosrdcia)
- meningitída (zápal mozgových blán)
- gonorea (kvapavka).


2. SKÔR AKO UŽIJETE ABAKTAL

Neužívajte Abaktal
- keď ste precitlivený (alergický) na pefloxacín alebo na niektorý iný chinolón
- keď ste tehotná alebo dojčíte
- deti v období rastu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Abaktalu
- vyhnite sa pôsobeniu svetla, slnečného svetla a ultrafialového žiarenia. Ak sa objavia zmeny na koži, liečba pefloxacínom sa má prerušiť.
- vyhnite sa nadmernej fyzickej námahe
- pri prvých príznakoch alebo podozrení na zápal šliach, sa má liečba penfloxacínom prerušiť a je potrebné vyhľadať lekára alebo ortopéda
- liečba sa musí ukončiť aj v prípade objavenia sa reakcií z precitlivenosti, kŕčov alebo vážnych mentálnych zmien
- pite dostatok tekutín na udržanie primeranej hydratácie, aby ste sa vyhli vzniku kryštalúrie (vylučovanie malých kryštálov do moča)
- ak máte porfýriu, oznámte to svojmu lekárovi
- ak máte poruchu funkcie pečene, dávka vám bude upravená, pri vážnej poruche funkcie obličiek je potrebné sa liečbe fluorochinolónmi vyhnúť.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Buďte opatrný, ak užívate nasledujúce lieky:
- antacidá (obsahujúce hliník, vápnik alebo magnézium) a prípravky s obsahom železa alebo zinku sa majú podávať s najmenej 2 hodinovým časovým odstupom od podania Abaktalu
- cimetidín, ranitidín
- teofylín, kofeín
- nesteroidové antireumatiká
- antikoagulancia
- izoniazid
- cyklosporín
- kortikosteroidy (najmä ako máte viac ako 60 rokov, ak máte poruchu funkcie obličiek alebo dyslipidémiu)
Pefloxacín sa môže kombinovať s betalaktámovými antibiotikami, s metronidazolom, vankomycínom a rifampicínom (pri liečbe stafylokokových infekcií).
Pefloxacín sa nemá používať v kombinácii s tetracyklímni a chloramfenikolom.

Užívanie Abaktalu s jedlom a nápojmi
Liek sa má užívať s jedlom, aby sa predišlo vzniku porúch tráviacej sústavy.
Počas liečby Abaktalom sa neodporúča piť alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Chinolóny sa nesmú užívať počas tehotenstva a dojčenia z dôvodu rizika porušenia chrupavky u detí.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Abaktal môže zhoršiť mentálnu a/alebo psychickú schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje, najmä ak pacient počas liečby pije alkoholické nápoje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Abaktalu
Liek obsahuje laktózu. Ak Vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ABAKTAL

Vždy užívajte Abaktal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná denná dávka pre dospelých je 800 mg.
Pefloxacín sa podáva: 2xdenne 1 tableta alebo 400 mg každých 12 hodín.
Pri infekciách močových ciest sa podáva 1 tableta každých 24 hodín.
Na liečbu nekomplikovanej kvapavky postačí jednorazová dávka 800 mg pefloxacínu u mužov aj žien.
Maximálna denná dávka je 1 200 mg.

U starších pacientov sa odporúča znížiť dávku pefloxacínu.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je vylučovanie pefloxacínu významne predĺžené, a preto sa odporúča denná dávka 400 mg (každých 24-48 hodín).

Ak užijete viac Abaktalu ako máte
Predávkovanie môže vyvolať nutkanie na vracanie, zmätenosť, psychotické reakcie, podráždenie, vracanie, v ťažších prípadoch poruchy vedomia a kŕče. Preto ak užijete viac tabliet ako ste mali, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť.

Ak zabudnete užiť Abaktal, užite tabletu hneď ako si na to spomeniete a potom pokračujte podľa dávkovacieho režimu tak, ako Vám predpísal Váš lekár. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Abaktal
Neprestaňte užívať liek skôr ako vám predpísal lekár aj keď sa budete cítiť lepšie. Na zničenie mikroorganizmov, ktoré spôsobili infekciu, je potrebný určitý čas. Ak prestanete užívať liek skôr, niektoré mikroorganizmy prežijú a ochorenie sa môže vrátiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Abaktal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Abaktal sa všeobecne dobre znáša. Uvádza sa, že pefloxacín spôsobuje podobné nežiaduce účinky ako ostatné chinolóny.
Sú to:
- mierne poruchy tráviacej sústavy: strata chuti do jedla, porucha trávenia, hnačka, nutkanie na vracanie, zmena chuti, vracanie a v zriedkavých prípadoch pseudomembránová enterokolitída (zápal tenkého a hrubého čreva),'
- kožné reakcie: reakcie z precitlivenosti na svetlo, priame slnečné lúče alebo na ultrafialové žiarenie a vo veľmi zriedkavých prípadoch fotoonycholýza (uvoľňovanie nechtov),
- účinky na centrálny nervový systém: nutkanie na vracanie, bolesť hlavy, nepokoj, závraty, depresie, nespavosť, nočné mory, poruchy videnia, zmätenosť, halucinácie, kŕče, epileptické záchvaty, psychóza a chvenie,
- účinky na pečeň: kryštalúria (tvorba malých kryštálov v moči), hematúria (krv v moči) a intersticiálna nefritída (zápal obličiek),
- účinky na krv: zmeny počtu krvných buniek,
- účinky na svaly a kosti: bolesť kĺbov, ochorenie kĺbov, zápal šliach, v krajných prípadoch
roztrhnutie Achillovej šľachy.
Ak sa vyskytnú reakcie z precitlivenosti, psychotické reakcie alebo zápal šliach je potrebné okamžite prerušiť liečbu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ABAKTAL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte na suchom a tmavom mieste, pri teplote do 25ºC.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri (EXP).Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Abaktal obsahuje

- Liečivo je pefloxacinum (vo forme pefloxacinii mesilas dihydricus (dihydrát pefloxacíniummezilátu)). Každá tableta obsahuje 400 mg pefloxacinu.

- Ďalšie zložky sú: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), povidonum 25 (povidón 25), maydis amylum (kukuričný škrob), carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), silicii dioxidum colloidale (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát), hypromelosum (hypromelóza), titanii dioxidum E171 (oxid titaničitý), talcum (mastenec), macrogolum 400 (makrogol), cera carnauba (karnaubský vosk).

Ako vyzerá Abaktal a obsah balenia

Abaktal sú biele až nažltlé podlhovasté, dvojvyduté filmom obalené tablety. Sú balené v blistroch a balenie obsahuje 2, 10 alebo 50 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť na trhu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2008

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.