WAKIX 18 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x18 mg (fľ.HDPE)

SPC
ia a ďalšie informácie1. Čo je Wakix a na čo sa používa

Liek Wakix obsahuje liečivo pitolisant. Tento liek sa používa na liečbu dospelých pacientov, ktorí majú narkolepsiu s kataplexiou alebo bez nej.

Narkolepsia je stav, ktorý spôsobuje nadmernú dennú ospanlivosť a tendenciu náhle zaspať v nevhodných situáciách (záchvaty spánku). Kataplexia je nástup náhlej svalovej slabosti alebo paralýzy (ochromenia) bez straty vedomia, ako odpoveď na náhlu emocionálnu reakciu, napríklad zlosť, strach, radosť, smiech alebo prekvapenie.

Liečivo pitolisant sa viaže na receptory na bunkách v mozgu, ktoré sa podieľajú na stimulácii pozornosti. Tým pomáha potláčať dennú ospanlivosť a kataplexiu a podporuje bdelosť.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Wakix

Neužívajte Wakix

- ak ste alergický na pitolisant alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak máte závažné problémy s pečeňou, keďže pitolisant sa za normálnych okolností rozkladá v pečeni a u pacientov so závažne zníženou funkciou pečene sa jeho nadmerné množstvo môže
hromadiť,
- ak dojčíte.

U pozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Wakix, obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka niektorá z nasledujúcich situácií:
- v minulosti ste mali stavy úzkosti alebo depresie so samovražednými myšlienkami,
- máte problémy s pečeňou alebo obličkami, pretože možno bude potrebné upraviť vašu dávku,
- máte žalúdočný vred alebo užívate lieky, ktoré môžu podráždiť váš žalúdok, napríklad lieky proti zápalom, lebo pri užívaní lieku Wakix boli hlásené žalúdočné reakcie,
- trpíte obezitou alebo anorexiou, pretože pri užívaní lieku Wakix sa môže zmeniť vaša telesná hmotnosť (zvýšiť alebo znížiť),
- máte problémy so srdcom – váš lekár vás bude v tejto súvislosti počas užívania lieku Wakix pravidelne vyšetrovať,
- máte závažnú epilepsiu.

Ak sa vás týka ktorákoľvek z uvedených situácií, pred užitím lieku Wakixu sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci

Deti ani dospievajúci nemajú užívať Wakix.

Iné lieky a Wakix

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Liek Wakix môže ovplyvniť pôsobenie iných liekov a iné lieky môžu ovplyvniť pôsobenie lieku Wakix. Možno bude potrebné, aby vám váš lekár upravil dávky.

Opatrný by ste mali byť najmä v prípade, ak liek Wakix užívate spolu s niektorými antidepresívami (napríklad imipramínom, klomipramínom a mirtazapínom) a niektorými liekmi na liečbu alergických stavov (antihistaminikami, ako sú feniramíniumhydrogénmaleinát, chlórfeniramín, difenydramín, prometazín, mepyramín).

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z týchto liekov: rifampicín (antibiotikum), fenytoín, karbamazepín a fenobarbital (používané najmä na kontrolu epileptických záchvatov), chinidín, digoxín (používané na liečbu abnormálnych srdcových rytmov), paroxetín, fluoxetín, venlafaxín, duloxetín (antidepresíva), ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) rastlinný liek na depresiu, bupropión (antidepresívum, alebo zároveň pomáha prestať fajčiť), cinakalcet (na liečbu porúch prištítnej žľazy), terbinafín (používaný na liečbu plesňových infekcií), metformín, repaglinid (používané na liečbu cukrovky), docetaxel, irinotekan (používané na liečbu rakoviny), cisaprid (používaný na liečbu žalúdočného refluxu), pimozid (používaný na liečbu niektorých duševných porúch), halofantrín (na liečbu malárie), efavirenz (antivirotikum na liečbu HIV), morfín, paracetamol (používané na liečbu bolesti), dabigatran (používaný na liečbu problémov so žilami), warfarín (používaný na liečbu ochorení srdca).

Liek Wakix môže znížiť účinnosť hormonálnej antikoncepcie, preto sa musí použiť alternatívna metóda účinnej antikoncepcie (pozri časť „Tehotenstvo“).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Liek Wakix sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Nie je k dispozícii
dostatok informácií na stanovenie, či je s užívaním lieku Wakix počas tehotenstva spojené nejaké konkrétne riziko. Ak ste žena, musíte počas liečby liekom Wakix a aspoň 21 dní po jej skončení

užívať antikoncepciu. Keďže liek Wakix môže znížiť účinnosť hormonálnej antikoncepcie, musí sa použiť alternatívna metóda účinnej antikoncepcie.

Dojčenie

Liek Wakix prechádza do materského mlieka zvierat. Pacientky užívajúce Wakix musia prestať
dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú pozornosť, napríklad pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, máte byť opatrný. Ak si nie ste istý, či má váš stav negatívny vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá,
obráťte sa na svojho lekára.3. Ako užívať Wakix

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Liečba sa za normálnych okolností začína dávkou 9 mg raz denne a postupne sa počas troch týždňov zvyšuje na najvhodnejšiu dávku. Váš lekár môže kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť vašu dávku v závislosti od toho, ako dobre na vás liek pôsobí a ako dobre ho znášate.

Môže trvať niekoľko dní, kým pocítite prínos lieku, a maximálny prínos sa zvyčajne prejaví po niekoľkých týždňoch.
Nemeňte sami dávky lieku Wakixu. Každú zmenu dávkovania musí predpísať a sledovať váš lekár.

V prípade dávky 4,5 mg užívajte jednu 4,5 mg tabletu. V prípade dávky 9 mg užívajte dve 4,5 mg tablety.
V prípade dávky 18 mg užívajte jednu 18 mg tabletu. V prípade dávky 36 mg užívajte dve 18 mg tablety.

Liek Wakix užívajte ústami raz denne ráno, spolu s raňajkami.
Neužívajte dávku lieku Wakix popoludní, lebo môžete mať ťažkosti so spaním.

Ak užijete viac lieku Wakix, ako máte

Ak užijete príliš veľa tabliet lieku Wakix, obráťte sa na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice alebo to ihneď povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Môžete pocítiť bolesti hlavy, bolesť žalúdka, nevoľnosť alebo podráždenosť. Môžete mať tiež ťažkosti so spaním. Zoberte si so sebou túto písomnú informáciu a všetky zvyšné tablety.

Ak zabudnete užiť Wakix

Ak zabudnete užiť svoj liek, užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Wakix

Liek Wakix máte užívať tak dlho, ako vám odporučí váš lekár. Neprestávajte sami náhle užívať
Wakix.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak si všimnete akékoľvek vedľajšie účinky, obráťte sa na svojho lekára.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu z 10):
- ťažkosti so spánkom, pocit úzkosti, pocit podráždenosti, pocit depresie, problémy so spánkom,
- bolesti hlavy, pocit „točenia“ (vertigo), strata rovnováhy, tras,
- nevoľnosť, vracanie, porucha trávenia,
- únava.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu zo 100):
- potenie,
- znížená alebo zvýšená chuť do jedla,
- opuch,
- pocit trémy, nervozita, videnie alebo počutie vecí, ktoré tam naozaj nie sú,
- zmeny emócií,
- abnormálne sny,
- napätie,
- ťažkosti so zaspávaním na začiatku noci, v strede noci alebo na konci noci, ťažkosti s udržaním spánku, nadmerná ospanlivosť, spavosť,
- stav ľahostajnosti s chýbajúcimi emóciami,
- nočné mory,
- pocit nepokoja a neschopnosť zostať v pokoji,
- panická reakcia,
- zmenený alebo zvýšený záujem o sex,
- náhla a prechodná epizóda svalovej slabosti, nekontrolovateľných svalových kŕčov alebo pohybu jednej nohy,
- narušená pozornosť,
- migréna,
- epilepsia
- slabosť,
- porucha pohybu, pomalé pohyby tela,
- pocit mravčenia, šteklenia, pichania alebo pálenia kože,
- náhle a nepredvídateľné fázy pohyblivosti a nepohyblivosti,
- pocit neistoty,
- znížená ostrosť videnia, abnormálne kontrakcie alebo zášklby očného viečka,
- počutie zvuku tam, kde žiadny vonkajší zvuk nie je,
- abnormálny, pomalý alebo rýchly srdcový pulz, zvýšený alebo znížený krvný tlak, nával horúčavy,
- zívanie,
- sucho v ústach,
- hnačka, bolesť brucha, nepríjemný pocit alebo bolesť v oblasti brucha (abdomenu), zápcha, pálenie záhy, bolesť žalúdka a nepríjemný pocit v žalúdku, gastritída, nadmerná kyslosť
gastrointestinálneho (tráviaceho) traktu,'
- svrbenie, ochorenie kože na tvári, keď nos a líca sú nezvyčajne červené, nadmerné potenie,
- bolesť kĺbov, bolesť chrbta, strnulosť svalov, svalová slabosť, bolesť svalov a kostí, bolesť v prstoch na rukách a nohách,
- abnormálne močenie,
- nepravidelné krvácanie z maternice,
- strata sily alebo extrémna únava, bolesť v hrudníku, malátnosť, opuch,
- zvýšenie hmotnosti, zníženie hmotnosti, abnormálne hodnoty vyšetrenia srdca (EKG), abnormálne hodnoty krvi súvisiace s funkciou pečene.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu z 1 000):
- strata chuti do jedla, zvýšená chuť do jedla,

- abnormálne správanie, stav zmätenosti, depresívna nálada, podráždenosť, pocity emočnej alebo duševnej nepohody, pocit videnia alebo počutia vecí, ktoré tam naozaj nie sú počas spánku,
- strata vedomia, tenzná bolesť hlavy, problémy s pamäťou, nízka kvalita spánku,
- nepríjemný pocit v bruchu, ťažkosti alebo bolesti pri prehĺtaní, plynatosť, zápal tráviaceho traktu,
- infekcia kože, abnormálne vysoká citlivosť na slnečné svetlo,
- bolesť krku, bolesť hrudníka,
- spontánny potrat,
- bolesť, nočné potenie, pocit tiesne,
- vysoká hladina enzýmu kreatinínfosfokinázy v krvi, abnormálny celkový fyzický stav, zmena elektrického záznamu srdca (EKG).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Wakix

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Wakix obsahuje
Liečivo je pitolisant. Wakix4,5mgtableta
Každá tableta obsahuje 5 mg pitolisant hydrochloridu, čo zodpovedá 4,45 mg pitolisantu.

Wakix18mgtableta
Každá tableta obsahuje 20 mg pitolisant hydrochloridu, čo zodpovedá 17,8 mg pitolisantu.

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, krospovidón, mastenec, magnéziumstearát, koloidný bezvodný oxid kremičitý, polyvinylalkohol, oxid titaničitý, makrogol 3350.

Ako vyzerá Wakix a obsah balenia

Liek Wakix 4,5 mg je biela, okrúhla, dvojvydutá, filmom obalená tableta s priemerom 3,7 mm, na jednej strane označená číslom „5“.
Liek Wakix 18 mg je biela, okrúhla, dvojvydutá, filmom obalená tableta s priemerom 7,5 mm, na jednej strane označená číslom „20“.

Liek Wakix sa dodáva vo fľaši s 30 tabletami.

D ržiteľ rozhodnutia o registrácii

Bioprojet Pharma
9, rue Rameau
75002 Paris
Francúzsko

Výrobca

Rottendorf
ZI N°2 de Prouvy
Rouvignies
1 rue de Nungesser
59121 Prouvy
Francúzsko

Patheon
40 Boulevard de Champaret
38300 Bourgoin-Jallieu
Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vĎalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.
Táto písomná informácia je dostupná vo všetkých jazykoch EÚ/EHP na webovej stránke
Európskej agentúry pre lieky. Kód QR bude doplnený URL {internetová stránka agentúry EMA s príslušnými informáciami o lieku zatiaľ nie je známa} Informácie môžete získať aj nasnímaním kódu QR, ktorý je uvedený nižšie.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.