VENTOLIN INHALER N sus inh 1x200 dávok (obal Al tlak.)

SPC
mierňovaní a predchádzaní vzniku príznakov astmy vyvolaných telesnou námahou alebo inými „spúšťačmi“. Medzi bežné spúšťače patrí domáci prach, peľ, mačky, psy a cigaretový dym.

Ventolin Inhaler N sa dodáva vo forme inhalátora bez CFC (chlórofluórouhľovodíkov) a obsahuje hnací plyn nazývaný HFA 134a. Tento inhalátor je menej škodlivý pre životné prostredie ako staršie typy inhalátorov. Pri použití starších typov inhalátorov ste v ústach mohli pociťovať inú chuť ako pri použití inhalátora Ventolin Inhaler N. Nijako to neovplyvní účinok vášho lieku.

Liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti vo veku od 4 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Ventolin Inhaler N

Nepoužívajte Ventolin Inhaler N
- ak ste alergický (precitlivený) na salbutamol (vo forme sulfátu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Ventolinu Inhaler N.

è Ak si myslíte, že sa vás vyššie uvedené týka, nepoužívajte Ventolin Inhaler N, pokým sa o tom neporadíte so svojím lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ventolinu Inhaler N
Vášho lekára musíte informovať predtým, než použijete Ventolin Inhaler N, ak
- máte vysoký krvný tlak
- máte nadmerne činnú štítnu žľazu
- ste v minulosti mali problémy so srdcom, akými sú napríklad nepravidelný alebo rýchly tep srdca alebo hrudníková angína (bolesť na hrudníku)
- máte nízke hladiny draslíka v krvi
- na liečbu astmy užívate xantínové deriváty (napríklad teofylín) alebo steroidy
- užívate odvodňovacie tablety (diuretiká), ktoré sa niekedy používajú na liečbu vysokého krvného tlaku alebo srdcového ochorenia

è Ak užívate niektorý z vyššie vymenovaných liekov, váš lekár vám bude kontrolovať hladiny draslíka.

è Ak si myslíte, že sa vás niektoré z vyššie uvedeného môže týkať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.

Ak vám použitie inhalátora neprinesie aspoň 3‑hodinovú úľavu, poraďte sa so svojím lekárom.

Iné lieky a Ventolin Inhaler N

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmulekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.

Ventolin Inhaler N sa nemá predpisovať spolu s neselektívnymi beta-blokátormi, ako je napríklad propranolol.

Niektoré lieky môžu ovplyvňovať spôsob, akým Ventolin Inhaler N účinkuje, alebo môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov. Medzi takéto lieky patria:
- inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) používané na liečbu depresie

è Váš lekár alebo lekárnik rozhodne, či môžete Ventolin Inhaler N používať spolu s uvedenými liekmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ventolin Inhaler N sa zvyčajne neodporúča používať počas tehotenstva. Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, nepoužívajte Ventolin Inhaler N bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Váš lekár zváži, aký má počas tehotenstva liečba Ventolinom Inhaler N prínos pre vás oproti riziku pre vaše dieťa.

Nie je známe, či zložky obsiahnuté vo Ventoline Inhaler N môžu prechádzať do materského mlieka. Ak dojčíte, musíte sa poradiť so svojím lekárom predtým, než začnete používať Ventolin Inhaler N.


3. Ako používať Ventolin Inhaler N

Vždy používajte Ventolin Inhaler N presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika.

Aké množstvo lieku sa používa

Dospelí
- na zmiernenie príznakov astmy ‑ zvyčajná počiatočná dávka je jeden alebo dva vstreky (100 ‑ 200 mikrogramov jedenkrát denne).
- na predchádzanie vzniku príznakov astmy ‑ zvyčajnou počiatočnou dávkou sú dva vstreky (200 mikrogramov) aplikované 10 až 15 minút pred telesnou námahou alebo pred vystavením sa pôsobeniu „spúšťača“.
- na pravidelnú liečbu ‑ zvyčajnou počiatočnou dávkou sú dva vstreky (200 mikrogramov) až štyrikrát denne.

Deti mladšie ako 12 rokov
- na zmiernenie príznakov astmy ‑ zvyčajná počiatočná dávka je jeden vstrek (100 mikrogramov) jedenkrát denne. V prípade potreby sa uvedená dávka môže zvýšiť na dva vstreky (200 mikrogramov).
- na predchádzanie vzniku príznakov astmy ‑ zvyčajná počiatočná dávka je jeden vstrek (100 mikrogramov) 10 až 15 minút pred telesnou námahou alebo pred vystavením sa pôsobeniu „spúšťača“. V prípade potreby sa uvedená dávka môže zvýšiť na dva vstreky (200 mikrogramov).
- na pravidelnú liečbu ‑ zvyčajnou počiatočnou dávkou sú dva vstreky (200 mikrogramov) až štyrikrát denne.

Deti vo veku 12 rokov a dospievajúce
Podáva sa rovnaká dávka ako pre dospelých.

Najvyššia dávka je 8 vstrekov (800 mikrogramov) v priebehu 24‑hodinovej doby. Neaplikujte si viac vstrekov, ani inhalátor nepoužívajte častejšie. Ak sa vám zdá, že váš liek neúčinkuje tak dobre ako zvyčajne, povedzte to svojmu lekárovi, keďže vaša astma sa môže zhoršovať a môžete potrebovať iný liek.

Pre niektorých ľudí je ťažké vstreknúť si liek tesne po tom, ako sa začnú nadychovať ústami. Objemový nadstavec, tzv. spacer (špeciálne vyvinutá umelohmotná alebo kovová rúrka, ktorej jeden koniec sa nasadí na inhalátor, pričom cez jej druhý koniec sa pacient normálne nadychuje), môže pomôcť tento problém prekonať. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám ohľadom tohto budú vedieť poradiť.

Pre dojčatá a malé deti je možné použiť objemový nadstavec určený pre danú vekovú skupinu, ktorý napomáha k tomu, aby sa u nich dosiahlo čo najúčinnejšie použitie inhalátora. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám ohľadom tohto budú vedieť poradiť.

Ako sa liek používa

Návod na použitie
- Pri použití Ventolinu Inhaler N sa vytvára jemný aerosól, ktorý sa inhaluje (vdychuje) ústami do pľúc. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám musí ukázať ako používať váš inhalátor. Ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

è Pozorne dodržiavajte podrobné pokyny na použitie uvedené v časti 6.

Ak zabudnete použiť Ventolin Inhaler N
Neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete v obvyklom čase. Ak sa u vás objaví pískavé dýchanie alebo iné príznaky záchvatu astmy, možno bude potrebné, aby ste vašu ďalšiu dávku užili skôr.

Ak použijete priveľké množstvo Ventolinu Inhaler N
Ak použijete priveľké množstvo Ventolinu Inhaler N, požiadajte o radu svojho lekára alebo lekárnika. Ak je to možné, ukážte mu balenie Ventolinu Inhaler N.

Neprestaňte používať Ventolin Inhaler N bez odporúčania
Ventolin Inhaler N používajte tak dlho, ako vám to odporučil váš lekár. Neprestaňte ho používať, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Ventolin Inhaler N môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak u vás dôjde k zhoršeniu dýchania alebo pískavého dýchania bezprostredne po použití tohto lieku, ihneď ho prestaňte používať a čo najskôr to oznámte svojmu lekárovi.

Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor
Alergické reakcie: u ľudí, ktorí používajú Ventolin Inhaler N, sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Medzi ich prejavy patria:
- kožná vyrážka (žihľavka) alebo začervenanie pokožky
- opuch, ktorý niekedy postihuje tvár alebo ústa (angioedém)
- veľmi silné pískavé dýchanie, kašeľ alebo ťažkosti s dýchaním
- náhly pocit slabosti alebo závratov (môžu viesť ku kolapsu alebo k strate vedomia).

è Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, bezodkladne sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika. Ventolin Inhaler N prestaňte používať.

Časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:
- pocit rozochvenosti
- bolesť hlavy
- rýchlejší tep srdca.

Menej časté vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí:
- nepravidelný tep srdca (palpitácie - búšenie srdca)
- podráždenie ústnej dutiny a hrdla
- svalové kŕče.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí:
- nízka hladina draslíka v krvi
- zvýšený prietok krvi končatinami (rozšírenie krvných ciev).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí:
- alergické reakcie
- pocit neobvyklej aktivity prejavujúcej sa, napríklad, nepokojom a rozrušením.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
 

5. Ako uchovávať Ventolin Inhaler N

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Ventolin Inhaler N po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Po použití inhalátora nasaďte späť kryt náustka tak, že ho silno potlačíte, až kým v správnej polohe nezaklapne.

Ak je inhalátor veľmi studený, vyberte kovovú nádobku z plastového puzdra a pred použitím inhalátora ju v rukách niekoľko minút zohrievajte. Na jej zohriatie nikdy nepoužite nič iné okrem rúk.

Kovová nádobka je pod tlakom. Neprepichnite ju, nedeformujte ju, ani ju nespáľte, ani keď je zjavne prázdna.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ventolin Inhaler N obsahuje

- Liečivo je salbutamol vo forme sulfátu.
Každý tlakový dávkovací aerosólový inhalátor Ventolin Inhaler N obsahuje 200 dávok, z ktorých každá obsahuje 100 mikrogramov salbutamolu (vo forme sulfátu).
- Ďalšia zložka je norflurán.

Ako vyzerá Ventolin Inhaler N a obsah balenia

Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilom. Nádobka je vybavená plastovým aplikátorom (spúšťacím zariadením) so zabudovanou rozptylovou dýzou a ochranným krytom.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Glaxo Group Limited,
980 Great West Road,
Brentford,
Middlesex,
TW8 9GS
Spojené kráľovstvo


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.7. Podrobný návod na použitie

Táto časť obsahuje nasledujúce informácie:
· Vyskúšanie inhalátora
· Používanie inhalátora
· Čistenie inhalátora

Vyskúšanie inhalátora
· Pred prvým použitím inhalátora vyskúšajte, či funguje.
· Zložte kryt náustka jemným stlačením strán krytu (obrázok a)
· Aby ste sa pri prvom použití inhalátora uistili, že funguje, dôkladne ním potraste, nasmerujte náustok mimo vás a stláčaním nádobky dvakrát vystreknite do vzduchu.'
· Ak ste inhalátor nepoužívali 5 dní alebo dlhšie, dôkladne ním potraste a dvakrát vystreknite do vzduchu, aby ste sa uistili, že funguje.Obrázok a


Používanie inhalátora

Obrázok b
1. Zložte kryt náustka jemným stlačením strán krytu (obrázok a).

2. Skontrolujte, či sa na vnútornej a vonkajšej strane inhalátora, vrátane náustka, nenachádzajú voľné čiastočky.

3. Inhalátorom dôkladne potraste, aby ste zaistili odstránenie akýchkoľvek voľných čiastočiek a rovnomerné premiešanie obsahu inhalátora (obrázok b).

4. Držte inhalátor vo zvislej polohe medzi ukazovákom a palcom umiestneným v spodnej časti pod náustkom (obrázok c).

Obrázok c
5. Vydýchnite tak veľmi, ako vládzete (obrázok c) a potom si náustok vložte do úst medzi zuby a obomknite ho perami, ale nezahryznite do neho (obrázok d).

Obrázok d
6. Nadýchnite sa ústami. Tesne po tom, ako sa začnete nadychovať, stlačte hornú časť nádobky, aby ste vystrekli liek a zároveň sa stále plynulo a hlboko nadychujte (obrázok e)

Obrázok e
7. Zadržte dych a vyberte si inhalátor z úst. Pokračujte v zadržiavaní dychu ešte niekoľko sekúnd, alebo tak dlho, ako vládzete (obrázok f).

Obrázok f

8. Ak vám lekár povedal, aby ste si aplikovali dva vstreky, počkajte asi pol minúty pred tým, než si aplikujete ďalší vstrek zopakovaním 3. až 7. kroku.

9. Nasaďte späť kryt náustka tak, že ho silno potlačíte, až kým v správnej polohe nezaklapne.


Použitie inhalátora si najprv niekoľkokrát nacvičte pred zrkadlom. Ak uvidíte vychádzať „aerosól“ z hornej časti inhalátora alebo z kútikov vašich úst, musíte začať znovu od 2. kroku. Malé deti môžu potrebovať pomoc a ich rodičia možno budú musieť uviesť inhalátor do chodu za nich. Vyzvite dieťa, aby vydýchlo a uveďte inhalátor do chodu tesne po tom, ako sa dieťa začne nadychovať ústami. Techniku nacvičujte spolu. Ak je nutné, aby ste Ventolin Inhaler N používali u dojčaťa alebo dieťaťa, môže byť pre vás vhodný objemový nadstavec spolu s tvárovou maskou - porozprávajte sa s lekárom, ak si myslíte, že môžete potrebovať uvedenú pomôcku.

Pre staršie deti alebo ľudí so slabými rukami môže byť ľahšie držať inhalátor oboma rukami. V takomto prípade treba položiť oba ukazováky na hornú časť inhalátora a oboma palcami chytiť spodnú časť pod náustkom. Váš lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik vám ohľadom tohto budú vedieť poradiť.

Čistenie inhalátora
Aby ste zabránili upchaniu inhalátora, treba ho aspoň jedenkrát týždenne čistiť. Inhalátor čistite takto:

· Vyberte kovovú nádobku z plastového puzdra inhalátora a zložte kryt náustka.

· Plastové puzdro dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou (obrázok g) a potom plastové puzdro prepláchnite znovu cez náustok (obrázok h).


Obrázok g

Obrázok h


· Plastové puzdro nechajte dôkladne vyschnúť z vnútornej aj vonkajšej strany (napríklad cez noc) (obrázok i).


Obrázok i
· Vráťte späť kovovú nádobku a kryt náustka.

· Kovovú nádobku nedávajte do vody.

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.