VASOPIRIN 100 MG tbl ent 20x100 mg (blis.PVC/Al)

SPC
je Vasopirin a na čo sa používa

Vasopirin obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá pri podávaní v nízkych dávkach patrí do skupiny liekov nazývaných protidoštičkové lieky. Krvné doštičky sú malé bunky v krvi, ktoré spôsobujú zrážanie krvi a podieľajú sa na trombóze (tvorba krvných zrazenín). Ak sa krvná zrazenina objaví v tepne, zastaví prietok krvi a zamedzí prísun kyslíka. Ak sa to stane v srdci, môže spôsobiť srdcový infarkt alebo srdcovú angínu (angina pectoris); v mozgu môže spôsobiť mozgovú príhodu.
 
Vasopirin sa užíva na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín a tým zabráneniu ďalších:
- srdcových infarktov
- mozgových príhod
- srdcovocievnych problémov u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku).

Vasopirin sa tiež používa na zabránenie tvorby krvných zrazenín po srdcových operáciách určitých typov s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy.

Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba ako preventívna liečba (predchádzanie ochoreniam).

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Vasopirin

Neužívajte Vasopirin
- ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo ktorúkoľvek zo zložiek Vasopirinu (pozri časť 6 “Ďalšie informácie”)
- ak ste alergický na iné salicyláty alebo nesteroidové protizápalové lieky (NSAID). NSAID sa často používajú pri artritíde (zápal kĺbov) alebo reumatizme a bolesti
- ak ste mali astmatický záchvat alebo opuch niektorých častí tela, t.j. tváre, perí, hrdla alebo jazyka (angioedém) po užití salicylátov alebo NSAID
- ak máte alebo ste niekedy mali vred žalúdka alebo tenkého čreva alebo akýkoľvek iný typ krvácania ako napríklad mozgovú porážku
- ak ste niekedy mali problém so zrážanlivosťou krvi
- ak ste mali závažné problémy s pečeňou alebo obličkami
- ak ste v 3. mesiaci tehotenstva; nesmiete užívať dávky vyššie ako 100 mg denne (pozri časť “Tehotenstvo a dojčenie”)
- ak užívate liek metotrexát (t.j. na liečbu rakoviny alebo reumatoidnej artritídy) v dávkach vyšších ako 15 mg týždenne

Upozornenia a opatrenia
Obráťte sa na svojho lekára predtým ako užijete Vasopirin, ak:
- máte problémy s obličkami, pečeňou alebo srdcom
- máte alebo ste niekedy mali problémy so žalúdkom alebo tenkým črevom
- máte vysoký tlak krvi
- ste astmatik, máte sennú nádchu, nosové polypy alebo iné chronické dýchacie ochorenia; kyselina acetylsalicylová môže vyvolať astmatický záchvat
- ste niekedy mali dnu
- máte silnú menštruáciu

Ak sa vaše príznaky zhoršia alebo ak zažijete závažné alebo neočakávané vedľajšie účinky, t.j. nezvyčajné príznaky krvácania, závažné kožné reakcie alebo akýkoľvek iný príznak závažnej alergie, musíte okamžite vyhľadať lekára (pozri časť “Možné vedľajšie účinky”).

Informujte vášho lekára, ak plánujete podstúpiť operáciu (aj malú, ako vytrhnutie zubu), nakoľko kyselina acetylsalicylová zrieďuje krv, môže dôjsť k zvýšenému riziku krvácania.

Kyselina acetylsalicylová môže spôsobiť Reyeho syndróm, ak sa podá deťom. Reyeho syndróm je veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré ovplyvňuje mozog a pečeň a môže byť život ohrozujúce. Z tohto dôvodu sa nemá Vasopirin podávať deťom mladším ako 16 rokov, pokiaľ tak neodporučí lekár.

Mali by ste si dať pozor, aby ste neostali dehydrovaní (môžete sa cítiť smädný so suchými ústami), nakoľko užívanie kyseliny acetylsalicylovej môže súčasne vyústiť do zhoršenia funkcie obličiek.

Tento liek nie je vhodný ako liek proti bolesti alebo liek na zníženie horúčky.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na vás, alebo ak si nie ste istí, porozprávajte sa s vašim lekárom alebo lekárnikom.

Iné lieky a Vasopirin
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa užíva acetylsalicylová kyselina s niektorými inými liekmi, určenými:
- na zriedenie krvi/proti krvným zrazeninám (napr. warfarín, heparín, klopidogrel)
- proti odvrhnutiu orgánu po transplantácii (cyklosporín,  takrolimus)
- proti vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE-inhibítory)
- na reguláciu tepu srdca (digoxín)
- na maniodepresívnu chorobu (lítium)
- na bolesť a zápal (napr. NSAID ako ibuprofen alebo steroidy)
- na dnu (napr. probenecid)
- na epilepsiu (valproát, fenytoín)
- na glaukóm (acetazolamid)
- na rakovinu alebo reumatoidnú artritídu (metotrexát; v dávkach nižších ako 15 mg denne)
- na diabetes (napr. glibenklamid)
- na depresiu (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs) ako sertralín alebo paroxetín)
- na užívanie ako náhradná hormonálna liečba, kde boli nadobličky alebo hypofýza zničené alebo odstránené, alebo na liečbu zápalu, vrátane reumatických ochorení a zápalu čriev (kortikosteroidy)

Vasopirin a jedlo, nápoje a alkohol
Pitie alkoholu môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania a predĺžiť dobu krvácania.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotné ženy by nemali počas tehotenstva užívať kyselinu acetylsalicylovú, pokiaľ im to neporadil lekár.
Nemali by ste užívať Vasopirin, ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva, pokiaľ vám váš lekár neporadil, aby ste to urobili a v takom prípade nemá byť denná dávka vyššia ako 100 mg (pozri časť “Neužívajte Vasopirin”). Pravidelné alebo vysoké dávky tohto lieku počas neskorého tehotenstva môžu spôsobiť vážne komplikácie u matky alebo dieťaťa.

Dojčiace ženy by nemali užívať kyselinu acetylsalicylovú, pokiaľ im to neporadil lekár.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vasopirin nemá vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako užívať Vasopirin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí
Prevencia srdcových infarktov:
- odporúčaná dávka je 75-160 mg jedenkrát denne.
Prevencia mozgových porážok:
- odporúčaná dávka je 75-325 mg jedenkrát denne.
Prevencia srdcovocievnych problémov u pacientov, ktorí trpia na stabilnú alebo nestabilnú anginu (typ bolesti hrudníka):
- odporúčaná dávka je 75-160 mg jedenkrát denne.
Prevencia tvorby krvných zrazenín po určitých typoch operácií srdca:
- odporúčaná dávka je 75-160 mg jedenkrát denne.

Starší pacienti
Ako u dospelých. Kyselina acetylsalicylová sa má vo všeobecnosti používať s opatrnosťou u starších pacientov, ktorí sú náchylnejší na nežiaduce udalosti. Liečbu treba prehodnocovať v pravidelných intervaloch.

Deti
Kyselina acetylsalicylová by sa nemala podávať deťom, pokiaľ ju nepredpísal lekár (pozri časť “Upozornenia a opatrenia”).


Spôsob podávania
Na perorálne použitie.
Tablety sa majú prehĺtať vcelku s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Tablety majú gastrorezistentný obal, ktorý chráni brušnú dutinu pred dráždivými účinkami a preto sa nemajú drviť, lámať alebo žuť.

Ak užijete viac Vasopirinu ako máte
Ak vy (alebo niekto iný) užijete náhodou priveľa tabliet, okamžite to povedzte svojmu lekárovi, alebo okamžite kontaktujte najbližšie oddelenie pohotovosti. Ukážte zvyšok tabliet alebo prázdny obal lekárovi.
Príznaky predávkovania môžu zahŕňať zvonenie v ušiach, problémy so sluchom, bolesť hlavy, závrat, zmätenosť, nevoľnosť, vracanie a bolesť brucha. Vysoké predávkovanie môže viesť k rýchlejšiemu dýchaniu ako je normálne (hyperventilácia), horúčke, nadmernému poteniu, nepokoju, epileptickým záchvatom, halucináciám, nízkej hladine cukru v krvi, kóme a šoku.

Ak zabudnete užiť Vasopirin
Ak zabudnete užiť dávku, počkajte, pokým nebude čas užiť ďalšiu dávku a potom normálne pokračujte.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov, prestaňte užívať Vasopirin a okamžite kontaktujte lekára:
- náhlu dýchavičnosť, opuch pier, tváre alebo tela, vyrážku, mdloby alebo problémy s prehĺtaním (závažná alergická reakcia)
- sčervenanie kože s pľuzgiermi alebo odlupovaním a môže byť spojené s vysokou horúčkou a bolesťami kĺbov. Môže sa jednať o multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Lyellov syndróm.
- nezvyčajné krvácania, ako vykašliavanie krvi, krv v zvratkoch alebo moči alebo čierna stolica.

Časté vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u 1 až 10 zo 100 pacientov):
- poruchy trávenia
- zvýšená náchylnosť na krvácanie.

Menej časté vedľajšie účinky(môžu sa objaviť u 1 až 10 z 1 000 pacientov):
- žihľavka
- nádcha
- dýchacie ťažkosti.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa objaviť u 1 až 10 z 10 000 pacientov):
- závažné krvácanie v žalúdku alebo črevách, krvácanie do mozgu; zmena v počte krvných buniek
- nevoľnosť a vracanie
- kŕče dolného dýchacieho traktu, astmatický záchvat
- zápal ciev
- podliatiny s purpurovými bodkami (podkožné krvácanie)
- závažné kožné reakcie ako vyrážka známe ako multiformný erytém a jeho život ohrozujúce formy Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm'
- reakcie z precitlivenosti, ako opuch napríklad perí, tváre alebo tela alebo šok
- nezvyčajne silná alebo dlho trvajúca menštruácia.

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou
- zvonenie v ušiach (tinnitus) alebo zhoršený sluch
- bolesť hlavy
- závrat
- vredy v žalúdku alebo tenkom čreve a jeho perforácia (prederavenie)
- predĺžená doba krvácania
- zhoršená funkcia obličiek
- zhoršená funkcia pečene
- vysoká hladina kyseliny močovej v krvi.

Ak sa ktorýkoľvek z vedľajších účinkov zhorší, alebo ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. Ako uchovávať Vasopirin

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Obal na tablety: obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.
Blister: uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Neužívajte Vasopirin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na krabičke alebo na obale na tablety/blistri za EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Vasopirin obsahuje

Liečivo je kyselina acetylsalicylová. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 75 alebo 100 mg kyseliny acetylsalicylovej.

Ostatné zložky sú:
Jadro tablety: mirokryštalická celulóza, kukuričný škrob, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina stearová;
Filmový obal: kyselina metakrylová – kopolymér etylakrylátu (1:1), polysorbát 80, laurylsulfát sodný, trietylcitrát, mastenec.

Ako Vasopirin vyzerá a obsah balenia

Vasopirin 75 mg gastrorezistentné tablety sú oválne, biele, z oboch strán vypuklé filmom obalené tablety, 9,2 x 5,2 mm.
Vasopirin 100 mg gastrorezistentné tablety sú okrúhle, biele, z oboch strán vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 7,2 mm.

Veľkosti balení:
Blistre: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 gastrorezistentných tabliet.
Obal na tablety: 10, 30, 50, 100, 500 gastrorezistentných tabliet.

Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
Poľsko

Výrobca
Actavis Limited
BLB 016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta

Actavis hf
Reykjavíkurvegur 78
IS-220 Hafnarfjördur
Island

Balkanpharma Dupnitsa AD
3, Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Švédsko
Esteprin
Bulharsko
Cardiopirin 75 mg, 100 mg cтoмaшнo-ycтoйчива тaблетĸа
Česká Republika
Vasopirin 75 mg, 100 mg
Estónsko
Vasopirin 75 mg, 100 mg
Grécko
Vasopirin 75 mg, 100 mg γαστροανθεκτικό δισκίο
Maďarsko
Vasopirin 75 mg, 100 mg gyomornedv-ellenállό tabletta
Litva
Provapirin 75 mg, 100 mg skrandyje neirios tabletės
Lotyšsko
Vasopirin 75 mg, 100 mg zarnās škīstošās tabletes
Poľsko
Vasopirin
Rumunsko
Vasopirin 75 mg, 100 mg comprimate gastrorezistente
Slovensko
Vasopirin 75 mg, 100 mg
Slovinsko
Provapirin 100 mg gastrorezistentne tablete

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2013.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 10x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 28x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 30x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 50x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 56x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 60x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 90x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a
VASOPIRIN 100 MG tbl ent 100x100 mg (blis.PVC/Al) Vp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.