RUPATADIN VIVAX 10 MG TABLETY tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
ek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1. Čo je Rupatadin Uriach a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Rupatadin Uriach
3. Ako užívať Rupatadin Uriach
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Rupatadin Uriach
6. Obsah balenia s ďalšie informácie


1. Čo je Rupatadin Uriach a na čo sa používa

Rupatadín je antihistaminikum.

Rupatadin Uriach zmierňuje príznaky alergickej rinitídy ako sú kýchanie, tečúci nos, svrbenie očí a nosa.

Rupatadin Uriach sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (alergická kožná vyrážka) ako sú svrbenie a vyrážky (ohraničené začervenanie kože a opuch).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete RupatadinUriach

Nepoužívajte RupatadinUriach
- ak ste alergický na rupatadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Rupatadin Uriach, obráťte sa svojho lekára alebo lekárnika.
Ak máte poškodenie obličiek alebo pečene, poraďte sa so svojím lekárom. Použitie Rupatadinu Uriach 10 mg tablety sa v súčasnosti neodporúča u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.
Ak máte nízku hladinu sodíka v krvi a/alebo máte nezvyčajný srdcový rytmus (známe predĺženie QT intervalu na EKG), ktorý môže nastať pri niektorých srdcových ochoreniach, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak ste starší ako 65 rokov, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Deti
Tento liek nie je určený na použitie u detí mladších ako 12 rokov.

Iné lieky a RupatadinUriach
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate Rupatadin Uriach, neužívajte lieky, ktoré obsahujú ketokonazol alebo erytromycín.
Ak užívate sedatíva (utlmujúce lieky) pôsobiace na centrálny nervový systém alebo statíny (užívané pri vysokej hladine tukov v krvi), poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Rupatadin Uriach.

Rupatadin Uriach a jedlo a nápoje
Rupatadin Uriach sa nemá užívať v kombinácii s grapefruitovou šťavou, pretože to môže spôsobiť zvýšenie hladiny Rupatadinu Uriach v organizme.
Rupatadin Uriach v dávke 10 mg nezvyšuje ospalosť vyvolanú alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pri odporúčanej dávke sa nepredpokladá, že by Rupatadin Uriach mal vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak, ak začínate užívať Rupatadin Uriach, sledujte, ako na vás liečba pôsobí predtým, ako budete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Rupatadin Uriach obsahuje laktózu
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Rupatadin

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám to povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Rupatadin Uriach je určený pre dospievajúcich (nad 12 rokov a starších) a dospelých. Odporúčaná dávka je jedna tableta (10 mg rupatadínu) raz za deň s jedlom alebo bez jedla. Prehltnite tabletu s dostatočným množstvom tekutín (napr. pohárom vody).

Váš lekár vám povie, ako dlho bude liečba Rupatadinom Uriach trvať.

Ak užijete viac RupatadinuUriach, ako máte

Ak ste náhodne užili vyššiu dávku lieku, okamžite to povedzte vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete užiť RupatadinUriach
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí) sú ospalosť, bolesť hlavy, závraty, suchosť v ústach, pocit slabosti a únava.
Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí) sú zvýšená chuť do jedla, podráždenosť, ťažkosti s koncentráciou, krvácanie z nosa, suchosť v nose, bolesť hrdla, kašeľ, suchosť v hrdle, nádcha, nevoľnosť, bolesť brucha, hnačka, tráviace ťažkosti, vracanie, zápcha, vyrážka, bolesť chrbta, bolesť kĺbov, bolesť svalov, smäd, celková nevoľnosť, horúčka, abnormálne funkčné pečeňové testy a zvýšenie telesnej hmotnosti.'
Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí) sú búšenie srdca, zrýchlený srdcový tep a alergické reakcie (svrbenie, žihľavka a opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Rupatadin Uriach

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Rupatadin Uriach obsahuje
- Liečivo je rupatadín. Každá tableta obsahuje 10 mg rupatadínu (ako fumarát).

- Ďalšími zložkami sú predželatinovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, červený oxid železitý (E 172), žltý oxid železitý (E 172), monohydrát laktózy a stearan horečnatý.

Ako vyzerá RupatadinUriach a obsah balenia
Rupatadin Uriach sú okrúhle tablety slabolososovej (oranžovo-ružovej) farby balené po jednotlivých dávkach v blistroch obsahujúcich 15, 20, 30, 50 a 100 tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
J. Uriach y Compañía, S.A.
Av. Camí Reial, 51-57
E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Španielsko


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2016.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.